04.07.2014 Views

D A SK PL - Barum Czech Rally Zlín

D A SK PL - Barum Czech Rally Zlín

D A SK PL - Barum Czech Rally Zlín

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stálý sekretariát

Permanent Secretariat

D

Praha

A

Zlín

Wien

PL

SK

Karpaty

BARUM RALLY ZLÍN

Hornomlýnská 3715

760 01 - Zlín

Czech Republic

Tel.: 00420 577 432 004

Fax: 00420 577 210 907

email: barum@rallyzlin.cz

Produced by: Rallye Zlín spol.s r.o.

Foto: Petr Frýba, Zlínský Kraj

Magistrát Mìsta Zlína

25. - 27. 8. 2006

Luhaèovice

Vlènov

Kromìøí

Velehrad

Øeditelství rally / Rally Headquarters

Zlín


25. - 27. 8. 2006

Mistrovství Evropy rally jezdcù

Mezinárodní mistrovství Èeské republiky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Barum rally Zlín má dlouholetou tradici

a v letošním roce se pojede ji

šestatøicátý roèník. Rallysport je v

Èeské republice nesmírnì populární

sportovní odvìtví, o èem svìdèí velké

zástupy motoristických fandù podél

rychlostních zkoušek, nebo kolem trati

se schází na 200 000 nadšených

motoristických pøíznivcù. Automobilová

rally, která má centrum v moravském

mìstì Zlínì, je od roku 1983 souèástí

mistrovství Evropy jezdcù a od roku

2002 patøí mezi elitní rally šampionátu

starého kontinentu. V loòském roce se

rally zúèastnilo 111 posádek ze 14

evropských státù, na startu se objevil 1

pilot s prioritou FIA A a 10 jezdcù s

prioritou FIA B! Absolutním vítìzem se

stala italská dvojice Renato Travaglia,

Flavio Zanella na voze Renault Clio

S1600.

Znaèka Barum je dlouholetým

partnerem soutì e Barum Rally Zlín.

Propojení nejúspìšnìjší domácí znaèky

pneumatik s nejúspìšnìjším èeským

motoristickým závodem vytváøí výhodné

podmínky pro pozitivní vnímání jak

znaèky pneumatik, tak soutì e. Stejnì

jako v minulosti bude znaèka Barum

hlavním partnerem i pøi 36. roèníku

soutì e. Barum rally Zlín se postupem

let propracovala a na samotný vrchol

motoristických akcí v Èeské republice a

je v dy nositelem øady novinek èeského

rallysportu. Ka doroènì vysoké

hodnocení rally pøineslo zaslou ené

ocenìní, nebo Svìtová rally komise pøi

FIA zaøadila Barum rally Zlín opìt do

seriálu elitních soutì í evropského

šampionátu!

Velkou dùle itost této akce dokládá i

nebývalý zájem novináøù. V loòském

roce se akreditovalo celkem 132

novináøù z osmi evropských státù, z

toho 64 pracovníkù televizních a

rozhlasových štábù, 30 píšících

novináøù a 38 fotografù!

Øeditelství rally stejnì jako start a cíl je

soustøedìno v krajském mìstì Zlín.

Barum rally Zlín bude pøedcházet

testovací zkouška (shakedown) ve

ètvrtek 24. srpna odpoledne. V pátek

25. srpna probìhne v dopoledních

hodinách technická pøejímka, která se

opìt uskuteèní za úèasti veøejnosti.

Samotná rally se pojede ve 2 etapách

ve dnech 25. a 27. srpna. Poøadatelé

letos zaøadí do itineráøe rally opìt

úspìšnou mìstskou rychlostní zkoušku

v ulicích Zlína. Celkem etapy zahrnují

260 km rychlostních zkoušek s

asfaltovým povrchem rùzné kvality.

Nejvzdálenìjší místo od centra soutì e

je pouhých 50 km. Zlín se rozprostírá v

údolí a je obklopen malými lesnatými

vrcholy, které tvoøí krásnou a

romantickou krajinu. Je vzdálen asi 300

km východnì od èeské metropole Prahy

a zhruba 200 km od rakouského

hlavního mìsta Vídnì.

Stojí za to vidìt a vychutnat atmosféru

Barum rally Zlín!

European Rally Championship for Drivers

International Championship of Czech Republic

GENERAL INFORMATION

Barum rally Zlín is a long-term tradition

organized year by year. The rally sport

is an extremely popular sporting line in

the Czech Republic that is expressed

by crowds of enthusiastic fans,

approximately about 200 000 people,

standing along the route of special

stages. This automobile rally is situated

in Moravian town Zlín and since 1983

has became a part of European Rally

Championship. Furthermore, since

2002 it also belongs to the elite rally

championship of Old Continent.

Concerning last year there were 111

competitors from 14 European countries

from which one pilot with priority of FIA

A and 10 drivers with priority of FIA B

occurred on the start. The overall win

was reached by the Italien drivers

Renato Travaglia and Flavio Zanella

with Renault Clio S1600.

The trademark Barum is a longstanding

partner of Barum Rally Zlín

event. This advantageous connection

between the most prosperous domestic

names of tyres and the most successful

Czech automobile competition supports

the positive response not only for the

trademark of tyres but for the rally as

well. Thus, the same as previously the

trademark Barum will be also the main

th

partner of this 36 year of rally.

Year by year Barum Rally Zlín had

moved forward to the top of automobile

events in the Czech Republic and until

now it represents the majority of

innovation in the Czech rally sport.

Based on each year good FIA

Observer´s report, the FIA World Rally

Commission has again ranged the

Barum Rally Zlin among the top

European Championship rallies.

A significant attention to the rally is also

evident from the part of journalists.

Thus, 132 publicists from 8 European

countries were accredited last year. (64

TV and radio studios, 30 journalists, 38

photographers).

The Rally Headquarters as well as the

start and the finish are situated in

regional town Zlín. Barum Rally Zlín will

be preceded by shakedown on 24

August in the afternoon. The

scrutineering with presence of public

will take place on 25 August in the

morning. The rally will be run with 2 legs

(25 - 27 August) including about 260

kms of SS with asphalt surface of

various qualities. The farthest place

from the rally center is only 50 kms.

Zlín is located in the valley, surrounded

by wooded small hills offering splended

scenery and diverse landscape.

Moravian regional town Zlín is about

300 kms east from the capital Prague

and about 200 kms north from austrian

capital Vienna.

It is really worth coming here and

enjoyeing Barum Rally Zlín!

Renato Travaglia - Flavio Zanella

Martin Prokop - Petr Gross

PROGRAM RALLY

Ètvrtek24. srpna 2006

15 - 20 hodin testovací RZ

(shakedown)

Pátek25. srpna 2006

8 - 13 hodin: technická pøejímka,

pøedstavení vozidel

17 hodin: slavnostní start rally

21 hodin: mìstská RZ Zlín

Sobota 26. srpna 2006

8 hodin: start do 1. etapy

20 hodin: cíl 1. etapy

Nedìle 27. srpna 2006

8 hodin: start do 2. etapy

15 hodin: cíl rally, vyhlášení výsledkù,

rozdílení cen

PROGRAMME

Thursday 24th August 2006

3 p.m. - 8 p.m. Shakedown test

Friday 25th August 2006

8 a.m. - 1 p.m. Scrutineering of cars,

Introducing the cars

17 p.m. Ceremonial start

21 p.m. City SS Zlín

Saturday 26th August 2006

8 a.m. Start of Leg I

8 p.m. Finish Leg I

Sunday 27th August 2006

8 a.m. Start of Leg II

3 p.m. Finish of the Rally,

Prize-giving

Václav Pech - Petr Uhel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!