Views
4 years ago

แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand

แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand

วิชาทฤษฎีตลาดทุน

CISA 1 Workbook กลุมวิชาการบริหารกลุมสินทรัพยลงทุน วิชาทฤษฎีตลาดทุน แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน 1. ปจจัยใดที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนที่ตองการของนักลงทุน 1) โอกาสที่ราคาหุนจะสูงขึ้น 2) เงินปนผลที่บริษัทควรจะตองจายใหนักลงทุน 3) อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่แทจริง สวนชดเชยเงินเฟอที่คาด และสวนชดเชยความเสี่ยง 4) อัตราผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน สวนชดเชยเงินเฟอที่คาด และสวนชดเชยความเสี่ยง 2. ขอความใดตอไปนี้กลาว ถูกตอง I คาความชันของเสน Security Market Line คือ คาที่สะทอนถึงสวนชดเชยความเสี ่ยงตามตลาด (market risk premium) II ถาอัตราเงินเฟอที่คาดเพิ่มขึ้น เสน Security Market Line จะขยับลงแบบขนาน (parallel shift downward) III การที่อัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจลดลง จะทําใหเสน Security Market Line ขยับลงแบบขนาน (parallel shift downward) 1) I และ II เทานั้น 2) I และ III เทานั้น 3) II และ III เทานั้น 4) I, II และ III 3. ถาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ถือหลักทรัพย (holding period yield: HPY) เทากับ 25% ราคาตลาดในปจจุบัน อยูที่ 18 บาทตอหุน ราคาหุนที่ซื้อมาเทากับ 16 บาทตอหุน จงคํานวณวาเงินปนผลของหลักทรัพยจะมีคาใกลเคียงกับขอใด มากที่สุด 1) 1 บาทตอหุน 2) 2 บาทตอหุน 3) 3 บาทตอหุน 4) 4 บาทตอหุน 4. นายมารวยไดรับเงินปนผลจากหุนสามัญของ บริษัท กําไรดี จํากัด โดยบริษัทสัญญาวาจะจายเงินปนผลทุกๆ ไตรมาส กําหนดใหนายมารวยซื้อหุนดังกลาวตอนตนไตรมาสที่ 4 ป 2548 และในไตรมาสนั้น บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 0.5 บาทตอ หุน โดยที่หุนสามัญของ บริษัท กําไรดี จํากัด มีมูลคาตลาดตอนตนงวด และตอนปลายงวดของ ไตรมาสที่ 4 เทากับ 50 บาทตอ หุน และ 51 บาทตอหุน ตามลําดับ จงคํานวณหาอัตราผลตอบแทนในการถือครองหลักทรัพยของนายมารวยตอป (annual holding period yield) ในไตรมาสที่ 4 ป 2548 สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1 Copyright © 2009, by Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand All rights reserved

INSIDE - The Stock Exchange of Thailand
ASEAN - The Stock Exchange of Thailand
The Future of Stock Exchanges - The Stock Exchange of Thailand
ayong Refinery PCL - The Stock Exchange of Thailand
Download >> เอกสารได้ที่นี่
ทอสีสัมพันธ์ - โรงเรียนทอสี
he Stock Exchange of Thailand welcomed City Steel Pcl. (CITY), a ...
3. โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
บทที่ 2 รากของสมการตัวแปรเดียว
บทที่6 สื่อกลางในการส่งข้อมูล
ThaiDEX SET50 ETF: TDEX - The Stock Exchange of Thailand
ฉบับที่ 120 : 25 มิ.ย. - สกอ.
ฉบับที่ 160 : 01 เม.ย. - สกอ.
หนังสือชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุน
จัดหน้า ฉบับที่ 371.indd - สกอ.
หนังสือ Broker Services บริการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ - The Stock ...
เรา ส่งมอบ โลกที่ดีกว่า - About FedEx
วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecturing Method , LM) - Webstaff.kmutt.ac.th
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
Overview of the Singapore Market - The Stock Exchange of Thailand
International Pharmaceutical Abstracts- IPA - สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ...
ROBINSON DEPARTMENT STORE - The Stock Exchange of Thailand
ผลสอบเทียบ
ส - กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไล่ตามฝันที่ปลายฟ้า • Private Pilot License - มหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินความเสี่ยงเชื้อโรคในอาหาร
A-Tutor ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างไร
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 92 เม.ย.-มิ.ย.54 540811
การเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัย - iinter.oop.cmu.ac.th