Views
4 years ago

สรุปข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สรุปข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

้ ้ 1 สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความ เสี่ยงที่สําคัญของตราสารที่เสนอขายผู ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ ้นสามัญของธนาคารเกียรตินาคิน (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (KK01CB) ส่วนที่ 1 สาระสําคัญของตราสาร จํากัด รุ ่น B ชื่อผู ้ออก DW : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA- จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 19 ก.ย.55 ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการซื ้อ (call warrant) หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของธนาคารเกียรติ นาคิน จํากัด (มหาชน) (KK) ราคาใช้สิทธิ 46 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ) อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05 (20 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ) จํานวนหน่วยที่บริษัทได้รับ อนุญาตให้เสนอขาย (รวม จํานวนหน่วยส่วนเพิ่ม ถ้ามี) ครั ้งแรก (ครั ้งนี ้) 43,000,000 หน่วย วันที่ออกตราสาร/ วันที่เข้าซื ้อขายในตลาด หลักทรัพย์ครั ้งนี ครั ้งแรก วันที่ 14 มกราคม 2556 ลักษณะการเสนอขาย ผ่านระบบการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ออกตราสาร/วันที่เข้าซื ้อ 14 มกราคม 2556 (direct listing) / PO ขายในตลาดหลักทรัพย์ ครั ้ง แรก อายุตราสารนับแต่วันที่ออก ครั ้งแรก (ครั ้งนี ้) 6 เดือน หรือ 187 วัน วันครบกําหนดอายุ 19 กรกฎาคม 2556 ตราสาร/วันที่เข้าซื ้อขายใน วันทําการซื ้อขายวันสุดท้าย 15 กรกฎาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์ครั ้งนี วิธีการใช้สิทธิ การใช้สิทธิได้ครั ้งเดียว ณ วันหมดอายุ ลักษณะการใช้สิทธิ ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของ (แบบยุโรป) ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) ราคาอ้างอิง ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของธนาคารเกียรตินาคิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่ 0 บาท จํากัด (มหาชน) ณ วันทําการซื ้อขายสุดท้าย เรียกเก็บจากผู้ออก วิธีการคํานวณเงินสดส่วนต่าง ในกรณีที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ ข้อยกเว้นการปรับสิทธิ - จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ ่งหน่วยใบสําคัญ ลักษณะอื่น ๆ - แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ ่งคํานวณโดยผู้ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่ใช้บังคับใน ขณะนั ้น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ และราคาอ้างอิงที่ใช้บังคับในขณะนั ้น

แบบทดสอบวิชาทฤษฎีตลาดทุน - The Stock Exchange of Thailand
หนังสือ Broker Services บริการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ - The Stock ...
หนังสือชีวิตเปลี่ยนเพราะการลงทุน
นักแสดง
ชนิดของสายสัญญาณ
Positive Living - สมาคมสถาปนิกสยาม
ผลสอบเทียบ
शहर पीनेके पानी और न तार के गंदे पानी का उपचार
OliJHlllUl18 - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร I
เอกสารแนบ 1
คํ าสํ าคัญ - Nectec
แม่แห่งสยาม - รัฐสภา
มิถุนายน 2550 - สำนักหอสมุด - มหาวิทยาลัยรังสิต
แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555 -2559 สภาการพยาบ
วารสาร ส่วนที่ 1 - กรมสุขภาพจิต
และ - กรมสุขภาพจิต
งานนำเสนอ PowerPoint
ปี 2554 - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - Mahidol University
สไลด์ประกอบการบรรยาย
รายงานผลการสำรวจ (สิ่งพิมพ์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ - Mahidol University
นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ธันวาคม 2552 - สำนักหอสมุด - มหาวิทยาลัยรังสิต
สไลด์ประกอบการบรรยาย
download - ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
มิถุนายน 2552 - สำนักหอสมุด - มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตร - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 - กรมสุขภาพจิต
Tip in Manuscript Writing - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล