frostskyddskabel frostsikringskabel jäätymissuojakaapeli - Biltema

biltema.fi

frostskyddskabel frostsikringskabel jäätymissuojakaapeli - Biltema

Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

FROSTSKYDDSKABEL

Med termostat

FROSTSIKRINGSKABEL

Med termostat

JÄÄTYMISSUOJAKAAPELI

Sisältää termostaatin

Original manual

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB


Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

FROSTSKYDDSKABEL

Med termostat

INTRODUKTION

Denna frostskyddskabel skyddar vattenledningar,

kranar och avloppsrör mot frost. Ett

inbyggt termostat startar vid 3 °C och stänger

av vid 10 °C.

Produkten ska användas enligt instruktionerna

i denna manual och får endast användas när

följande kriterier uppfylls:

- Rörets yttre diameter inte är större än

100 mm.

- Röret täcks med 10 mm – 20 mm isolering.

- Rörets temperatur inte överskrider + 65 °C.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V

Kapacitet: . . . . . . . . . . . . . . . . .12 W per meter

Bryttemperatur på: . . . . . . . . . .+3 °C

Bryttemperatur av: . . . . . . . . . .+10 °C

Kapslingsklass: . . . . . . . . . . . . .IPX7

APPLIKATIONER

• Vattenledningar

• Avstängningskranar

• Brandsläckningsledningar

• Sprinklersystem

• Pumpar

• Endast för tillfälligt bruk

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• Kabeln får endast monteras på rörets

utsida.

• Den elektriska installationen ska utföras av

behörig elinstallatör.

• Anslut inte kabeln när den är ihoprullad.

• Kabeln får inte förlängas eller kortas av.

• Använd endast på rör som inte blir varmare

än 65°C.

• Kabeln får endast användas på rör med

minst 10 mm polyetenisolering för att garantera

optimalt skydd.

• Låt aldrig den frostfria kabeln korsas eller

överlappa sig själv.

• Om kabeln skadas ska produkten kasseras.

• Denna apparat är inte avsedd att användas

av barn eller personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mental förmåga, eller av

person som har bristande erfarenhet och

kunskap om dess användning, om de inte

innan har instruerats av någon person med

ansvar för deras säkerhet.

REKOMMENDATIONSTABELL

LEDNINGSDIAMETER (MM): 15 20 25 30 40 50 100

MONTERINGSMETOD (SKYDDSFAKTOR I °C)

Längs ledning: -30°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C

10 lindningar/m: - - -30°C -30°C -25°C -25°C -20°C

20 lindningar/m: - - - - -30°C -30°C -30°C

BERÄKNA KABELLÄNGD: LÄNGDEN PÅ RÖREN (X)

10 linkningar/m (x) 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,5 4

20 lindningar/m (x) 2 2,25 2,5 2,75 3,25 4 8

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB 2


d - dimension of heating cable is 5 x 7 mm

LP

- heating cable length is 2100 cm

LR

- pipe length is 1200 cm

Heating Cable

Fig. 1

o

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 45

Thus, the cable has to be

cable runs is about 11 cm.

Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

3. Se följande exempel på hur kabeln kan dras

runt böjar och ventiler.

OBS!

• Om rören kommer upp ovan jord ska kabeln

installeras ner till frostlinje.

• Rören inklusive frostskyddskabeln ska

isoleras med rörisolering. Thus, the cable has to be wound around the pipe so that the distance between

• Anslut stickkontakten cable till ett runs jordat is about uttag 11 cm.

med 230 VAC ~ 50Hz.

• Kabeln ska installeras via jordfelsbrytare.

Finns ingen, kan en flyttbar jordfelsbrytare

användas.

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

et is laid along the pipe as shown on the

und the 1. Välj pipe kabellängd (Fig. 2b). och monteringsmetod enligt

rekommendationstabellen.

Heating Installation

r helically around the pipe) depends on the

cable

tape

Thermostat

are attached Längs ledningen by means of a tape.

www.elektra.eu

Heating

cable

Installation

tape

300mm

300mm

Heating Installation

cable

tape

Examples Thermostat of heating cable fitted along the pipe bend and on the valve.

Med

Fig. 2a

10 – 20 lindningar per meter installation tape

heating cable Fig. 2b

Thermostat

Examples of heating cable fitted alo

installation tape

heating cable

The heating cable should surround

the valve from both sides.

www.elektra.eu

300mm

2. Placera den flata delen av termostaten så

Fig. 2b

att den känner av temperaturen där röret blir

kallast. Tejpa fast kabeln med isoleringstejp.

7

5

300 mm

Pipeline

Thermal

Insulation

Fig. 1

Installation

tape

Heating Cable

Examples of heating cable fitted on a pipe flange, suspended pipe bearers and ground suppo

o

45

installation 4. Täck taperöret och kabeln med rörisolering som

5heating är cable 10 – 20 mm tjock. Rörisolering finns att

köpa på Biltema.

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

NOTE: Heating cables fitted on valves, flanges or supports cannot come

contact with each other. To prevent possible displacement, the c

should be fitted with extra tape lengths.

Heating

cable

Installation

tape

Thermostat

Heating

cable

Installation

tape

STAGE 3

Thermostat

After the ELEKTRA FreezeTec cable is placed on the pipe, it must be

with self-adhesive aluminium tape along the whole cable length.

Fig. 2a

300mm

Fig. 2b

300mm

8

3

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB


Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

FROSTSIKRINGSKABEL

Med termostat

INNLEDNING

Denne frostsikringskabelen beskytter vannledninger,

kraner og avløpsrør mot frost. En

innebygd termostat starter ved 3 °C og slår av

ved 10 °C.

Produktet skal brukes i samsvar med instruksjonene

i denne bruksanvisningen og kun

dersom:

- rørets ytre diameter ikke er større enn

100 mm.

- røret dekkes med 10 mm – 20 mm

isolasjon.

- rørets temperatur ikke overskrider + 65 °C.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning: . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V

Kapasitet: . . . . . . . . . . . . . . . . .12 W per meter

Brytetemperatur på: . . . . . . . . .+3 °C

Brytetemperatur av: . . . . . . . . .+10 °C

Beskyttelsesgrad: . . . . . . . . . . .IPX7

BRUKSOMRÅDER

• Vannledninger

• Stengeventiler

• Brannslukkingsledninger

• Sprinklersystem

• Pumper

• Kun for midlertidig bruk

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

• Kabelen skal kun monteres på rørets utside.

• Elektrisk installasjon skal utføres av kvalifisert

elinstallatør.

• Foreta ikke tilkobling av kabelen når den er

sammenrullet.

• Kabelen må ikke forlenges eller forkortes.

• Bruk kun på rør som ikke blir varmere enn

65 °C.

• Kabelen skal kun brukes på rør med minst

10 mm polyetenisolasjon for å garantere

optimal beskyttelse.

• La aldri den frostfrie kabelen krysse eller

overlappe seg selv.

• Dersom kabelen skulle bli skadet, skal

produktet kasseres.

• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk

av barn eller personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mental funksjonsevne, eller

av personer med manglende erfaring og

kunnskap om bruken, dersom de ikke på

forhånd har blitt instruert av en person med

ansvar for deres sikkerhet.

ANBEFALINGSTABELL

LEDNINGSDIAMETER (MM): 15 20 25 30 40 50 100

MONTERINGSMETODE (BESKYTTELSESFAKTOR I °C)

Langs ledning: -30°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C

10 viklinger/m: - - -30°C -30°C -25°C -25°C -20°C

20 viklinger/m: - - - - -30°C -30°C -30°C

BEREGNE KABELLENGDE: LENGDEN PÅ RØRENE (X)

10 viklinger/m (x) 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,5 4

20 viklinger/m (x) 2 2,25 2,5 2,75 3,25 4 8

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB 4


d - dimension of heating cable is 5 x 7 mm

LP

- heating cable length is 2100 cm

LR

- pipe length is 1200 cm

Heating Cable

Fig. 1

o

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 45

Thus, the cable has to be

cable runs is about 11 cm.

Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

3. Se følgende eksempel på hvordan kabelen

kan trekkes rundt bøyer og ventiler.

OBS!

• Om rørene kommer opp over jord, skal

kabelen installeres ned til frostlinje.

• Rørene inklusive frostsikringskabelen skal

isoleres med rørisolasjon. Thus, the cable has to be wound around the pipe so that the distance between

• Koble støpselet til en cable jordet runs stikkontakt is about 11 cm.

med 230 VAC ~ 50 Hz.

• Kabelen skal installeres via jordfeilbryter.

Ved behov kan en flyttbar jordfeilbryter

brukes.

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

et is laid along the pipe as shown on the

und the 1. Velg pipe kabellengde (Fig. 2b). og monteringsmetode i

samsvar med anbefalingstabellen.

Heating Installation

r helically around the pipe) depends on the

cable

tape

Thermostat

are attached Langs ledningen by means of a tape.

www.elektra.eu

Heating

cable

Installation

tape

300mm

300mm

Heating Installation

cable

tape

Examples Thermostat of heating cable fitted along the pipe bend and on the valve.

Med

Fig. 2a

10 – 20 viklinger per meter installation tape

heating cable Fig. 2b

Thermostat

Examples of heating cable fitted alo

installation tape

heating cable

The heating cable should surround

the valve from both sides.

www.elektra.eu

300mm

2. Plasser den flate delen av termostaten slik

Fig. 2b

at den registrerer temperaturen der røret blir

kaldest. Teip kabelen fast med isolasjonsteip.

7

5

300 mm

Pipeline

Thermal

Insulation

Fig. 1

Installation

tape

Heating Cable

Examples of heating cable fitted on a pipe flange, suspended pipe bearers and ground suppo

o

45

installation 4. Dekk tape røret og kabelen med rørisolasjon som

5heating er cable 10 – 20 mm tykk. Rørisolasjon fås kjøpt

Biltema.

JOHDANTO

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

NOTE: Heating cables fitted on valves, flanges or supports cannot come

contact with each other. To prevent possible displacement, the c

should be fitted with extra tape lengths.

Heating

cable

Installation

tape

Thermostat

Heating

cable

Installation

tape

STAGE 3

Thermostat

After the ELEKTRA FreezeTec cable is placed on the pipe, it must be

with self-adhesive aluminium tape along the whole cable length.

Fig. 2a

300mm

Fig. 2b

300mm

8

5

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB


Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

JÄÄTYMISSUOJAKAAPELI

Sisältää termostaatin

Tämä kaapeli suojaa vesijohtoja, hanoja ja

viemäriputkia jäätymiseltä. Sisäinen termostaatti

käynnistää lämpötilassa 3 °C ja katkaisee

lämpötilassa 10 °C.

Laitetta saa käyttää vain tätä käyttöohjetta

noudattaen ja kun seuraavat ehdot täyttyvät:

- Putken ulkoläpimitta ei saa olla suurempi

kuin 100 mm.

- Putki on peitettävä 10–20 mm paksulla

eristeellä.

- Putken lämpötila ei saa ylittää + 65 °C.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V

Kapasiteetti: . . . . . . . . . . . . . .12 W metriä kohden

Käynnistymislämpötila: . . . . .+3 °C

Sammumislämpötila: . . . . . . .+10 °C

Kotelointiluokka: . . . . . . . . . . .IPX7

KÄYTTÖKOHTEITA

• Vesijohdot

• Tyhjennyshanat

• Palonsammutusletkut

• Sprinklerijärjestelmät

• Pumput

• Vain tilapäiseen käyttöön

TURVAOHJEET

• Kaapelin saa asentaa vain putken ulkopuolelle.

• Sähköasennuksen saa tehdä vain koulutettu

sähköasentaja.

• Älä yhdistä kaapelia sähköpistorasiaan, jos

se on rullalla.

• Kaapelia ei saa pidentää eikä lyhentää.

• Vain putkiin, joiden suurin lämpötila on

65 °C.

• Kaapelin saa kiinnittää vain putkiin, joissa

on vähintään 10 mm:n polyeetenieristys.

Näin varmistetaan paras mahdollinen suojaus.

• Älä anna kaapelin kulkea itsensä päältä tai

limittyä.

• Laite on toimitettava kierrätykseen, jos

sähköjohto vaurioituu.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai

sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit

tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita,

eikä myöskään sellaisten henkilöiden

käyttöön, joilla ei ole riittävästi kokemusta

laitteesta tai taitoa sen käyttämiseksi, ellei

heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö

ole sitä ennen antanut neuvoja laitteen

käytöstä.

SUOSITUSTAULUKKO

PUTKEN LÄPIMITTA (MM) 15 20 25 30 40 50 100

ASENNUSMENETELMÄ (JÄÄTYMISSUOJARAJA, °C)

Johtoa pitkin -30 °C -30 °C -25 °C -20 °C -15 °C -10 °C -5 °C

10 kierrosta/m - - -30 °C -30 °C -25 °C -25 °C -20 °C

20 kierrosta/m - - - - -30 °C -30 °C -30 °C

LASKETTU KAAPELIN PITUUS: PUTKEN PITUUS (X)

10 kierrosta/m (x) 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,5 4

20 kierrosta/m (x) 2 2,25 2,5 2,75 3,25 4 8

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB 6


Fig. 1

Johtoa pitkin

Thus, the cable has to be

cable runs is about 11 cm.

300mm

300mm

Heating Installation

Examples of heating cable fitted along the pipe bend and on the valve.

cable

tape

Thermostat

10–20 kierrosta metriä kohden installation tape

Fig. 2a

heating cable Fig. 2b

Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

o

45

3. Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka

ASENNUSOHJEET

kaapeli voidaan vetää mutkien ja venttiilien

ympärille.

HUOMAUTUS!

• Jos putki nousee maasta ylös, kaapeli on

asennettava aina routarajaan saakka.

• Putki ja jäätymiseltä Thus, estävä the kaapeli cable on has to be wound around the pipe so that the distance between

eristettävä putkieristeellä. cable runs is about 11 cm.

• Yhdistä pistoke 230 voltin ja 50 Hz:n maadoitettuun

sähköpistorasiaan.

• Kaapeli on yhdistettävä vikavirtakytkimeen.

Jos sitä ei ole, voidaan käyttää siirrettävää

vikavirtakytkintä.

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

et is laid along the pipe as shown on the

und the pipe (Fig. 2b).

1. Valitse kaapelin pituus ja asetusmenetelmä

Heating Installation

r helically suositustaulukosta.

around the pipe) depends on the

cable

tape

Thermostat

are attached by means of a tape.

d - dimension of heating cable is 5 x 7 mm

LP

- heating cable length is 2100 cm

LR

- pipe length is 1200 cm

Heating Cable

www.elektra.eu

Heating

cable

Installation

tape

Thermostat

Examples of heating cable fitted alo

installation tape

heating cable

The heating cable should surround

the valve from both sides.

300mm

www.elektra.eu

www.elektra.eu

2. Aseta termostaatin litteä osa siten, että se

Fig. tunnistaa 2b putken kylmimmän lämpötilan.

Teippaa kaapeli kiinni eristysteipillä.

7

5

300 mm

Pipeline

Thermal

Insulation

Installation

tape

Examples of heating cable fitted on a pipe flange, suspended pipe bearers and ground suppo

Heating Cable

installation 4. Peitä tape putki ja kaapeli 10–20 mm paksulla

o

45 5heating putkieristeellä. cable

Putkieristettä myydään Biltemalla.

Fig. 1

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

NOTE: Heating cables fitted on valves, flanges or supports cannot come

contact with each other. To prevent possible displacement, the c

should be fitted with extra tape lengths.

Heating

cable

Installation

tape

Thermostat

Heating

cable

Installation

tape

STAGE 3

After the ELEKTRA FreezeTec cable is placed on the pipe, it must be

Thermostat

with self-adhesive aluminium tape along the whole cable length.

300mm

300mm

8

7

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB

Fig. 2a

Fig. 2b


Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

FROSTSIKRINGSKABEL

Med termostat

INTRODUKTION

Dette frostsikringskabel beskytter vandrør,

haner og afløbsrør mod frost. En indbygget termostat

starter ved 3º C og slukker ved 10º C.

Produktet skal bruges som anført i instruktionerne

i denne manual og må kun anvendes, når

følgende kriterier er opfyldt:

- Rørets ydre diameter ikke er større end

100 mm.

- Røret dækkes med 10 – 20 mm isolering.

- Rørets temperatur ikke overskrider + 65° C.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V

Kapacitet: . . . . . . . . . . . . . . . . .12 W pr. meter

Tænder ved: . . . . . . . . . . . . . . .+3° C

Slukker ved: . . . . . . . . . . . . . . .+10° C

Indkapslingsklasse: . . . . . . . . .IPX7

APPLIKATIONER

• Vandrør

• Stophaner

• Brandslukningsrør

• Sprinklersystem

• Pumper

• Kun til midlertidig brug

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Kablet må kun monteres udvendigt på

røret.

• Den elektriske installation skal udføres af

autoriseret elektriker.

• Slut ikke kablet til, når det er rullet op.

• Kablet må ikke forlænges eller afkortes.

• Anvendes kun på rør, som ikke bliver varmere

end 65º C.

• Kablet må kun anvendes på rør med mindst

10 mm polyetenisolering for at garantere

optimal beskyttelse.

• Lad aldrig det frostfri kabel krydse eller

overlappe sig selv.

• Hvis kablet beskadiges, skal produktet

kasseres.

• Dette apparat må ikke bruges af børn

eller personer med fysisk, sensorisk eller

mentalt handicap eller med manglende erfaring

og viden om apparatets anvendelse,

såfremt disse ikke er blevet instrueret af

den person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

ANBEFALINGSTABEL

RØRDIAMETER (MM): 15 20 25 30 40 50 100

MONTERINGSMÅDE (BESKYTTELSESFAKTOR I ° C)

Langs røret: -30° C -30° C -25° C -20° C -15° C -10° C -5° C

10 beviklinger/m: - - -30° C -30° C -25° C -25° C -20° C

20 beviklinger/m: - - - - -30° C -30° C -30° C

BEREGNING AF KABELLÆNGDE:: LÆNGDEN PÅ RØRET (X)

10 bevilkinger/m (x) 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,5 4

20 bevilkinger/m (x) 2 2,25 2,5 2,75 3,25 4 8

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB 8


d - dimension of heating cable is 5 x 7 mm

LP

- heating cable length is 2100 cm

LR

- pipe length is 1200 cm

Heating Cable

Fig. 1

o

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 45

Thus, the cable has to be

cable runs is about 11 cm.

Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

3. Se følgende eksempel på, hvordan kablet

kan føres rundt i bøjninger og ved ventiler.

OBS!

• Hvis røret er over jorden, skal kablet installeres

til frostfri dybde.

• Røret, inklusive frostsikringskablet, skal

isoleres med rørisolering. Thus, the cable has to be wound around the pipe so that the distance between

• Sæt stikket i en stikkontakt cable runs med is about jord, 11 som cm.

har 230 VAC ~ 50Hz..

• Kablet skal installeres via jordfejlsafbryder.

Hvis den ikke findes, kan der anvendes en

transportabel fejlstrømsafbryder.

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

et is laid along the pipe as shown on the

und the 1. Vælg pipe kabellænge (Fig. 2b). og monteringsmåde som

anbefalet i tabellen.

Heating Installation

r helically around the pipe) depends on the

cable

tape

Thermostat

are attached Langs røret by means of a tape.

www.elektra.eu

Heating

cable

Installation

tape

300mm

300mm

Heating Installation

cable

tape

Examples Thermostat of heating cable fitted along the pipe bend and on the valve.

Med

Fig. 2a

10 – 20 beviklinger per meterinstallation tape

heating cable Fig. 2b

Thermostat

Examples of heating cable fitted alo

installation tape

heating cable

The heating cable should surround

the valve from both sides.

www.elektra.eu

300mm

2. Placer den flade del af termostaten så den

Fig. 2b

kan føle temperaturen, hvor røret bliver

koldest. Sæt kablet fast med isoleringstape.

7

5

300 mm

Pipeline

Thermal

Insulation

Fig. 1

Installation

tape

Heating Cable

Examples of heating cable fitted on a pipe flange, suspended pipe bearers and ground suppo

o

45

installation 4. Dæk taperøret og kablet med rørisolering, som

5heating er cable 10-20 mm tyk. Rørisolering kan købes i

Biltema.

STAGE 2

The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid along the pipe as shown on the

Drawing (Fig. 2a) or helically wound around the pipe (Fig. 2b).

Method used to lay the cable (along or helically around the pipe) depends on the

selected length of heating cable. Cables are attached by means of a tape.

NOTE: Heating cables fitted on valves, flanges or supports cannot come

contact with each other. To prevent possible displacement, the c

should be fitted with extra tape lengths.

Heating

cable

Installation

tape

Thermostat

Heating

cable

Installation

tape

STAGE 3

Thermostat

After the ELEKTRA FreezeTec cable is placed on the pipe, it must be

with self-adhesive aluminium tape along the whole cable length.

Fig. 2a

300mm

Fig. 2b

300mm

8

9

© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB


© 2013-01-28 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-365, Art. 46-366

Art. 46-367

More magazines by this user
Similar magazines