proces realizacji - Via Regia Plus

iwroclaw.pl

proces realizacji - Via Regia Plus

Space for your logo, a

photograph etc.

DROGA ROWEROWA ŚW. JAKUBA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Way of St. James’s cycling route in Lower Silesia

Prezentacja działania projektu Via Regia Plus (akcja 5.3.3.)

Presentation of the project Via Regia Plus (action 5.3.3.)

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE WROCŁAWIU (PP6)

THE REGIONAL BUREAU OF SPATIAL PLANNING IN WROCLAW

A l e k s a n d ra S i e ra d z k a - S t a s i a k

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

www.viaregiaplus.eu


DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W PROJEKCIE

SUBSTANTIVE ACTIVITIES IN THE PROJECT LOWER SILESIA REGION ????????

WP 3

WP4

WP5

działanie 3.3.1.

action 3.3.1.

działanie 4.2.4.

action 4.2.4.

działanie 5.3.3.

action 5.3.3.

ANALIZA DOT. WYZNACZENIA DROGOWEJ TRASY

INTEGRUJĄCEJ POŁUDNIOWE OBSZARY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WRAZ Z

POWIĄZANIAMI PÓŁNOC-POŁUDNIE

WOJEWÓDZKI WĘZEŁ INFRASTRUKTURY

INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA

WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

DROGA ROWEROWA ŚW. JAKUBA W

WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Way of St. James’s cycling route in Lower Silesia

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

2


PLAN PREZENTACJI / PRESENTATION PLAN

CEL / AIM

PROCES REALIZACJI / IMPLEMENTATION PROCESS

PROMOCJA / PROMOTION

WNIOSKI / CONCLUSIONS

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

3


CEL

AIM

PROCES

REALIZACJI

Weryfikacja Drogi świętego Jakuba w województwie dolnośląskim

pod kątem potrzeb z zakresu turystyki rowerowej oraz stworzenie

platformy cyfrowej (portalu internetowego) zawierającej

innowacyjne narzędzia nawigacyjne.

Verification of the Way of St. James in the province of Lower Silesia in terms of

the needs of cycling tourism and creation a digital platform (web portal)

containing innovative navigation tools.

Realizacja polityki województwa w zakresie rozwoju turystyki

rowerowej.

Implementing the policy region in the development of cycling.

PROMOCJA

WNIOSKI

Tworzenie markowej infrastruktury turystycznej:

Creating a brand of tourism infrastructure:

1. Kompleksowość oferty/Comprehensiveness of the offer

2. Promocja turystyki rowerowej/ Promotion of cycling tourism

3. Dostępność komunikacyjna/ Transport accessibility.

4. Wzajemna współpraca/Mutual cooperation.

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

4


CEL

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ

CONDITIONS OF TOURISM DEVELOPMENT CYCLE

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

Renta położenia/

pension position

Ukształtowanie terenu/ terrain

+

Walory przyrodniczokulturowe/

Natural and

cultural values

PROMOCJA

Dostępność

komunikacyjna/

Transport accessibility

-

Promocja i informacja

turystyczna / Promotion

and tourist information

WNIOSKI

Baza turystyczna/ tourist base

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

5


PROCES REALIZACJI/ IMPLEMENTATION PROCESS

ETAP I / PHASE I

WERYFIKACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

VERIFICATION OF THE COURSE OF THE WAY OF ST. JAMES’S IN LOWER SILESIA

ETAP II/ PHASE II

PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ MAPY CYFROWEJ

PREPARATION OF DIGITAL MAPS

ETAP III / PHASE III

INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE WRAZ Z ZAŁOŻENIEM

ŚLADU GPS .

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

ETAP IV / PHASE IV

UTWORZENIE WARSTWY INFORMACJI CYFROWEJ O DRODZE ROWEROWEJ ŚW. JAKUBA

CREATING A LAYER OF DIGITAL INFORMATION ABOUT THE WAY OF ST. JAMES IN LOWER SILESIA

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

6


CEL

I. WERYFIKACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM.

VERIFICATION OF THE COURSE OF THE WAY OF ST. JAMES’S IN LOWER SILESIA

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

7


CEL

IIa. PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ MAPY CYFROWEJ

PREPARATION OF DIGITAL MAPS

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

8


CEL

IIb. PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PUBLIC CONSULTATION

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROMOCJA

Warsztat, WBU, 12.04.2010 r.

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

9


CEL

IIc. MAPA CYFROWA – WERYFIKACJA PRZEBIEGU DROGI ROWEROWEJ

MAP DIGITAL - VERIFICATION OF COURSE ROAD CYCLE

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

10


CEL

IIIa. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

Geometria

Zapis śladu trasy interwał 50-100m

Zapis waypoints

punktów

charakterystycznych

na trasie

CYFROWE

OPRACOWANIE

ŚLADU GPS

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

11


CEL

IIIb. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS .

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

Atrybuty

Rodzaj nawierzchni

Kategoria drogi

Stopień trudności

Stan oznaczenia

Wartości atrybutów

asfalt, bruk, szutrowa,

polna, …

krajowa, wojewódzka,

powiatowa, …

trudna, średnia, łatwa

dobre, średnie, słabe,

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

12


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

IIIc. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

OCENA STANU OZNAKOWANIA

PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

13


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

IIIc. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

OCENA STANU OZNAKOWANIA

PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

14


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

IIId. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

INWENTARYZACJA STANU

NAWIERZCHNI

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

15


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

IIId. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

INWENTARYZACJA STANU

NAWIERZCHNI

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

16


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

IIIe. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

OCENA STOPNIA TRUDNOŚCI

(nachylenie, nawierzchnia)

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

17


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

IIIe. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

OCENA STOPNIA TRUDNOŚCI

(nachylenie, nawierzchnia)

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

18


CEL

IIIf. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

19


CEL

IIIf. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

20


CEL

IIIg. INWENTARYZACJA PRZEBIEGU DROGI ŚW. JAKUBA W TERENIE

WRAZ Z ZAŁOŻENIEM ŚLADU GPS.

INVENTORY OF THE WAY OF ST. JAMES’S COURSE WITH THE ESTABLISHMENT OF A GPS TRACK.

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

KARTA INWENTARYZACYJNA

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

21


CEL

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROMOCJA

WNIOSKI

IVa. UTWORZENIE WARSTWY INFORMACJI CYFROWEJ O DRODZE

ROWEROWEJ ŚW. JAKUBA

CREATING A LAYER OF DIGITAL INFORMATION ABOUT THE WAY OF ST. JAMES IN LOWER SILESIA

Lp ODCINEK DŁUGOŚĆ

1

2

Sobótka – Środa

Śląska

Jelenia Góra –

Lubań

OPIS ODCINKA

47km

55km

PRZEWYŻSZEN

IE

246m

770m

3 Brzeg – Wrocław 55km 186m

4

5

Wrocław – Środa

Śląska

Środa Śląska –

Legnica

45km

47,5km

275m

212m

6 Legnica - Złotoryja 24,5km 210m

7 Złotoryja – Lubań 56km 560m

8 Lubań – Zgorzelec 49,5km 252m

9

10

11

Głogów –

Chocianów

Chocianów –

Bolesławiec

Bolesławiec –

Lubań

60,5km

41,5km

30,5km

530m

250m

260m

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

22


CEL

IVb. UTWORZENIE WARSTWY INFORMACJI CYFROWEJ O DRODZE

ROWEROWEJ ŚW. JAKUBA

CREATING A LAYER OF DIGITAL INFORMATION ABOUT THE WAY OF ST. JAMES IN LOWER SILESIA

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROFIL WYSOKOŚCIOWY

PROMOCJA

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

23


CEL

IVc. UTWORZENIE WARSTWY INFORMACJI CYFROWEJ O DRODZE

ROWEROWEJ ŚW. JAKUBA

CREATING A LAYER OF DIGITAL INFORMATION ABOUT THE WAY OF ST. JAMES IN LOWER SILESIA

KARTA ODCINKA – Jelenia Góra - Lubań

PROCES

REALIZACJI

IMPLEMENTATION

PROCESS

PROMOCJA

WNIOSKI

MAPA ODCINKA

KILOMETRAŻ

NAJWAŻNIEJSZE

ATRAKCJE

TURYSTYCZE

PROFIL ODCINKA

RODZAJ

NAWIERZCHNI

PRZEWYŻSZENIA

OPIS PRZEBIEGU

ODCINKA

DŁIGOŚĆ

ODCINKA

SUMA

PRZEWYŻESZEŃ

RODZAJ

NAWIERZCHNI

STOPIEŃ

TRUDNOŚCI

ATRAKCJE

TURYSTYCZNE

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

24


CEL

LOGOTYP/ LOGO

PROCES

REALIZACJI

PROMOCJA

PROMOTION

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

25


CEL

STRONA WWW/ WEBSITE

PROCES

REALIZACJI

PROMOCJA

PROMOTION

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

www.wbu.wroc.pl/5.3.3./

26


CEL

FOLDER INFORMACYJNO – PROMOCYJNY

INFORMATION FOLDER

PROCES

REALIZACJI

PROMOCJA

PROMOTION

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

27


CEL

ARTYKUŁY PRASOWE/ PRESS ARTICLES

PROCES

REALIZACJI

PROMOCJA

PROMOTION

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

28


CEL

KONFERENCJA PROMOCYJNA/ PROMOTIONAL CONFERENCE

PROCES

REALIZACJI

PROMOCJA

PROMOTION

WNIOSKI

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

29


CEL

PROCES

REALIZACJI

PROMOCJA

WNIOSKI

CONCLUSIONS

1. Interdyscyplinarna współpraca miarą sukcesu,

Interdisciplinary cooperation as a measure of success,

2. Tworzenie produktu innowacyjnego w dobie

społeczeństwa informacyjnego,

Creating an innovative product in the era of information society,

3. Aktywizacja środowisk lokalnych w dalszych działaniach

zmierzających do spójności, podniesienia jakości i

atrakcyjności drogi rowerowej Św. Jakuba na Dolnym

Śląsku (ciągłość przebiegu, informacja turystyczno –

rowerowa, jednolite oznakowanie).

Activation of local communities in a joint effort towards

coherence, improvement in the quality and attractiveness of St.

James’s cycling route in Lower Silesia (route continuity, touristcycling

information, consistent marking).

Final conference, 04-05.10.2011, Wrocław

30


Space for your logo, a

photograph etc.

www.wbu.wroc.pl

www.wbu.wroc.pl/5.3.3./

Dziękuję za uwagę

Thank you for your attention

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE WROCŁAWIU (PP6)

THE REGIONAL BUREAU OF SPATIAL PLANNING IN WROCLAW

www.viaregiaplus.eu

More magazines by this user
Similar magazines