Views
3 years ago

Duangkamol Limwongse Pronyos Chattarakul - IAFOR

Duangkamol Limwongse Pronyos Chattarakul - IAFOR

Duangkamol Limwongse Pronyos Chattarakul -

Duangkamol Limwongse Pronyos Chattarakul

Please click here to download the conference proceedings - IAFOR
Kawuki Mukasa - IAFOR
Chanin Yoopetch - IAFOR
Murali Krishnamurthi Stephanie Richter - IAFOR
Zulnaidi Yaacob - IAFOR
Andrei Zavaliy - IAFOR
Steve Entrich - IAFOR
Pataraporn Sangkapreecha - IAFOR
Kuen-Meau Chen - IAFOR
Please click here to download the conference proceedings - IAFOR
Anthony Carver - IAFOR
Yan Wang Lin He - IAFOR
Ketkanda Jaturongkachoke Supamit Chanseawrassamee - IAFOR
Monika Kowalonek-Janczarek - IAFOR
Chester Proshan - IAFOR
Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto - IAFOR
Jiaqi Sun, Daniel Prior - IAFOR
Kenny Siu Sing Huen - IAFOR
Yu-hao Wu Tay-sheng Jeng Yi-shin Deng - IAFOR