Views
4 years ago

Sunamitimes nov 2014

Àfb³ff¸fe

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf d½f¨ffSX WX`ÔÜ ¹fWX Qe¦fSX ff°f WX` dIY dþÀf d´fiÔdMX¦f ´fiZÀf ¸fZÔ AJffSX L´f°ff WX` CXÀf¸fZÔ Lf´f³fZ IYe Ãf¸f°ff WXû A±fUf ³f WXû °ff ·fe d´fiÔdMXÔ¦f ´fiZÀf IYf ¸ffd»fIY RYþeÊ øY´f ¸fZÔ WXþfSXûÔE, »ffJûÔ ´fid°f¹ffÔ Lf´f³fZ IYf df»f AfÀff³fe ÀfZ QZ QZ°ff WX`Ü ´fi¸ff¯f IZY °füSX ´fSX CXÀfIYf dfþ»fe IYf df»f ·fe ¦fUfWX WXû°ff WX` dIY CXÀf³fZ dQ³f ·fSX ¸fZÔ dÀfRYÊ °fe³f ¨ffSX Àfü ´fid°f¹ffÔ Lf´fe WX`ÔÜ ¹fdQ Àf¸fd³²f°f dU·ff¦f CX³f d´fiÔdMXÔ¦f ´fiZÀf Uf»fûÔ IYe °fIY³feIYe þfÔ¨f IYSXZ dþÀf¸fZÔ RYþeÊ AJffSX L´f°fZ WX`Ô °fû AÀfd»f¹f°f JbQ-f- JbQ Àff¸f³fZ Af þf¹fZ¦feÜ dþ³f d´fiÔdMXÔ¦f ´fiZÀf IYe Ãf¸f°ff dQ³f ·fSX ¸fZÔ WXþfSX IYfd´f¹ffÔ Lf´f³fZ IYe ³fWXeÔ WXû°fe WX` UZ »ffJûÔ ´fid°f¹ffÔ Lf´f³fZ IYf df»f I`YÀfZ QZ QZ°fZ WX`ÔÜ ¹fWX SXWXÀ¹f °ff °fIY f³ff SXWXZ¦ff þf °fIY EZÀfZ ´fiZÀf Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY SXfª¹f ÀfSXIYfSX AüSX Àf¸fd³²f°f dU·ff¦f Àf£°f IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYSX°ffÜ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´fid°fdQ³f dfþ»fe ¹fcd³fMX IYe J´f°f IZY Af²ffSX ´fSX þfÔ¨f IYSXUfBÊ þfE °fû Àf¨¨ffBÊ Àff¸f³fZ Af ÀfIY°fe WX`Ü CXÀf ´fiZÀf ¸fZÔ dIY°f³fe dfþ»fe J´f°f WXbBÊ AüSX ´fid°fdQ³f °feÀf ¨ff»feÀf WXþfSX ´fid°f¹ffÔ L´fZ °ff dIY°f³fe dfþ»fe J´f°f WXû°fe WX`Ü BÀfIYf AfÔIYOÞXf d³fIYf»ff þfE °fû EZÀfZ ´fiZÀf ¸ffd»fIYûÔ ´fSX ·fe »f¦ff¸f »f¦ff¹fe þf ÀfIY°fe WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY ´fcUÊU°feÊ ¸fb»ff¹f¸f ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ LûMXZ AJffSX Uf»fûÔ IYû d´fiÔdMXÔ¦f ¸fVfe³fZ »f¦ff³fZ IZY d»fE »ffJûÔ øY´fE IYe ÀfWXf¹f°ff Qe ¦f¹fe ±feÜ WXfÀ¹ffÀf´fQ ¹fWX WX` dIY Af ª¹ffQf°fSX ¹fWXe AJffSX ¸ffd»fIY QcÀfSXZ AJffSXûÔ IZY d»fE d´fiÔdMXÔ¦f IYSXIZY RYþeÊ ÀfIbY»fÊZVf³f IYf df»f ·fe ±f¸ff IYSX dUÄff´f³f IZY øY´f ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ IYû »fcMX³fZ ¸fZÔ ÀfWX·ffd¦f°ff dQJf SXWXZ WX`ÔÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY RYþeÊ ÀfIbY»fÊZVf³f IYf RYþeÊ df»f ±f¸ff³fZ Uf»fZ d´fiÔdMXÔ¦f ´fiZÀf ¸fZÔ dÀfRYÊ EIY WXe AJffSX ³fWXeÔ L´f°ff WX` fd»IY Àf`IYOÞXûÔ A³¹f AJffSX ·fe L´f°fZ WX`ÔÜ B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ Af²fbd³fIY ÀfeMX AfgRYÀfZMX ¸fVfe³fZ ·fe B°f³fe ´fid°f¹ffÔ ´fid°fdQ³f ´fiIYfdVf°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÔÜ þf CXÀf ´fiZÀf ¸fZÔ EIY AJffSX NXeIY °fSXWX ÀfZ Lf´f³fZ IYe Ãf¸f°ff ³fWXeÔ WX` dRYSX UWX A³¹f AJffSX I`YÀfZ Lf´f »fZ°ff WX`Ü ¹fdQ BÀfIYe þfÔ¨f IYSXf¹fe þfE °fû ¹fWX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ ÀffÀfZ fOÞXf Jb»ffÀff WXû ÀfIY°ff WX`Ü AJffSXûÔ IZY ÀfIbY»fÊZVf³f IYe þfÔ¨f IYf QcÀfSXf °fSXeIYf WX` CXÀfIYe PXb»ffBÊ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe »ff¦f°f AüSX UfWX³fÜ AJffSX IYe ´fid°f¹ffÔ IYe PÞXb»ffBÊ dIYÀf UfWX³f ÀfZ WXbBÊ AüSX CX³fIYf dU°fSX¯f IYWXfÔ-IYWXfÔ WXbAfÜ BÀfIYe þfÔ¨f AfÀff³fe ÀfZ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ÀfeE IYe ÀfÔdQ¦²f ·fcd¸fIYf! RYþeÊ ÀfIbY»fÊZVf³f IZY JZ»f ¸fZÔ WXSX IYf¦fþ RYþeÊ AüSX ¨ffMXZÊOX EIYfCX³MXZ³MX IYf ÀfdMXÊdRYIZYMX ·fe RYþeÊ SXWX°ff WX`Ü ¹fWX IYf¸f IZYU»f dUÄff´f³f IYe QSXZÔ Ad²fIY »fZ³fZ AüSX WXSX Àff»f CXÀf¸fZÔ fPÞXû°fSXe IYSXf³fZ IZY d»fE WXe dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY RYþeÊ WX»fRY³ff¸ff QZ³ff ·fe ²fûJf²fOÞXe IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ Af°ff WX`Ü BÀf °fSXWX IYf IÈY°¹f IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXf 420 ¸fZÔ Àfþf IZY IYOÞXZ ´fifdU²ff³f d³fdWX°f WX`ÔÜ Af›¹fÊ ¹fWX WX` dIY fbdðþeUe U¦fÊ ÀfZ þbOÞXZ BÀf ´fZVfZ IZY ´fÂfIYfSX IYf³fc³f IYe ff²¹f°ff ÀfZ ·fe ·f»fe·ffÔd°f ´fdSXd¨f°f WX`Ô BÀfIZY ffUþcQ IYf³fc³f ÀfZ fZJüRY RYþeUfÊOÞXZ IYû AÔþf¸f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü CX´fi Àfc¨f³ff EUÔ þ³fÀf¸´fIYÊ d³fQZVff»f¹f IZY Ad²fIYfSXe ·fe ¹fWX ff°f A¨Le °fSXWX ÀfZ þf³f°fZ WX`Ô dIY ¨ffSX-LWX ´f³³fZ IZY AJffSX Uf»fZ dÀfRYÊ RYfBÊ»fûÔ IZY d»fE WXe 15 ÀfZ 20 IYfg´fe L´fUfIYSX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ þ¸ff IYSX°fZ WX`Ô BÀfIZY ffUþcQ Àfc¨f³ff dU·ff¦f IZY dIYÀfe ·fe Ad²fIYfSXe ³fZ Afþ °fIY dIYÀfe EZÀfZ AJffSX IY¸feÊ IZY dJ»ffRY IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYe dWX¸¸f°f ³fWXeÔ dQJf¹fe þû Jb»fZAf¸f VffÀf³f-´fiVffÀf³f IYe AfÔJûÔ ¸fZÔ ²fc»f ÓfûÔIYIYSX ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ IYû »fcMX³fZ ¸fZÔ þbMXf WX`Ü dUÄff´f³f ³fed°f °fû f³fe »fZdIY³f ÀIiYed³fÔ¦f ³fWXeÔ WXû°fe dUÄff´f³f ³fed°f 2007 IZY A³fbÀffSX OXeEUe´fe Qû WXþfSX ÀfZ IY¸f ´fiÀffSX ÀfÔ£¹ff Uf»fZ AJffSXûÔ IYû dUÄff´f³f »ff¹fIY ³fWXeÔ Àf¸fÓf°ff, ¹fWXe UþWX WX` dIY ¦f»fe-¸fûWX»»fûÔ ¸fZÔ IbYIbYSX¸fbØfZ IYe °fSXWX CX¦f AfE AJffSX ¸ffd»fIY IYf¦fþûÔ ´fSX ÀfIbY»fÊZVf³f fPÞXf³fZ IZY d»fE RYþeÊ ´fi¸ff¯f-´fÂfûÔ ÀfZ »fZIYSX Àf¸fd³²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ÀfbdU²ff Vfb»IY QZ°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ A±fʦfd¯f°f ´fSX ³fþSX QüOÞXf¹fZÔ °fû ´f°ff ¨f»f þf¹fZ¦ff dIY ´fiQZVf ·fSX ¸fZÔ Vff¹fQ ´ffÔ¨f Àfü AJffSX Lf´f³fZ IYe WX`dÀf¹f°f B³f LûMXZ AJffSXûÔ IYe ³fWXeÔ WX`Ü ´fÂfIYfSX ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ¨f»ff SXWXZ ´fiIYfVfIY ·fe B°f³ff AJffSX ³fWXeÔ d³fIYf»f ´ff SXWXZ WX`ÔÜ dUÄff´f³f ³fed°f IZY °fWX°f Àf¸ff¨ffSX ´fÂf IYf ³¹fc³f°f¸f AfIYfSX ¨ffSX ´fÈâ RbY»f ÀffBþ WXû³fZ ¨ffdWXEÜ IY¸f ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ AJffSX L´f³fZ ÀfZ CXÀfIYe »ff¦f°f ¸fZÔ fPÞXûØfSXe ·fe WXû þf°fe WX`Ü ª¹ffQf°fSX RYþeÊ ÀfIbY»fÊZVf³f QVff³fÊZ Uf»fZ AJffSX UZf AfgRYÀfZMX ´fSX ³fWXeÔ fd»IY ÀfeMX AfRYÀfZMX ´fSX A´f³ff AJffSX L´fUf°fZ WX`ÔÜ EIY A³fb¸ff³f IZY ¸fb°ffdfIY BÀfIYe IYe¸f°f 1 ÀfZ ´ffÔ¨f ÷Y´f¹fZ IZY fe¨f f`NX°fe WX`Ü ¹fdQ EIY ´fiIYfVfIY OXe.E.Ue.´fe. IZY d³f¹f¸ff³fbÀffSX ¨ffSX ´fZþ IYf Q`d³fIY AJffSX 2000 ´fid°f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f IYSX°ff WX` °fû 30 dQ³f ¸fZÔ CXÀfIYf AüÀf°f J¨ffÊ 50 ÀfZ 60 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IZY fe¨f Af¹fZ¦ffÜ BÀfIZY ffQ Af°ff WX` ´»fZMX f³fUfBÊ IYf J¨ffÊÜ ¹fdQ ¨ffSX ´fZþ IYf RbY»f ÀffBÊþ AJffSX L´f°ff WX` °fû CXÀfIZY d»fE IY¸f ÀfZ IY¸f 2 ´»fZMX f³ff³fe ´fOÞX°fe WX`ÔÜ ffþfSX ¸fZÔ þû QSX ¨f»f SXWXf WX` CXÀfIZY A³fbÀffSX 100 ÀfZ 125 ´fid°f ´»fZMX ¸fZdIÔY¦f EUÔ 100 ÀfZ 125 d´fiÔdMX¦f ´fSX ´»fZMX IYf J¨ffÊ Af°ff WX`Ü d´fiÔdMX¦f IYf J¨ffÊ ³¹fc³f°f¸f 6000 ÷Y´f¹fZ ¸fWXe³ff °fIY Af°ff WX`Ü ¹ff³fe 2000 ´fiÀffSX ÀfÔ£¹ff ff»fZ AJffSX IYf Àff»ff³ff J¨ffÊ 70 ÀfZ 80 WXþfSX IZY fe¨f f`NX°ff WX`Ü ¨fcÔdIY EZÀfZ RYþeÊ AJffSX Uf»fZ ÀMXfRY ¸fZÔ dIYÀfe dSX´fûMXÊSX B°¹ffdQ IYû Vffd¸f»f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX` d»fWXfþf ÀMXfRY IZY J¨fZÊ IYf ´fiV³f WXe ³fWXeÔ CXNX°ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY EZÀfZ AJffSX NXZIZY ´fSX L´f³fZ IZY d»fE dQE þf°fZ WX`ÔÜ NXZIZY ´fSX AJffSX Lf´f³fZ Uf»fZ UZfÀffBÊMX ÀfZ JfSX OXfCX³f»fûOX IYSX EIY RYfBÊ»f ¸fZÔ BIYf IYSX »fZ°fZ WX`ÔÜ dRYSX CX³WXeÔ JfSXûÔ ¸fZÔ WXZOX»ffBʳf IYf WXZSX-RZYSX IYSX Àf·fe AJffSXûÔ ¸fZÔ »f¦ff dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY Àf¸´ffQIYe¹f °fIY IYfg´fe IYSXIZY »f¦ff¹fe þf°fe WX`Ü BÀf ÀffIZY ffUþcQ IbY»f d¸f»ffIYSX ¨ffSX ´fZþ IZY EIY Q`d³fIY AJffSX IYf Àff»f ·fSX IZY ´fiIYfVf³f IYf J¨fÊ °fIYfSXe³f EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ IZY fe¨f Af°ff WX`Ü ÀfÔ°fbdá BÀf ff°f IYe WX` dIY RYþeÊ ÀfIbY»fÊZVf³f IZY Af²ffSX ´fSX BÀf »ff¦f°f IYf IYBÊ ¦fb³ff UZ dUÄff´f³f IZY þdSXE IY¸ff »fZ°fZ WX`ÔÜ ¹fWX IY¸ffBÊ ÀfbdU²ff Vfb»IY QZ³fZ IZY ffQ IYe WX`Ü ÀfSXIYfSXe ¸fVfe³fSXe ·fe ¹fWX ff°f A¨Le °fSXWX ÀfZ þf³f°fe WX` d»fWXfþf B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¹fdQ ÀfSXIYfSXe ¸fVfe³fSXe IYû ·fe AJffSX IYd¸fʹfûÔ IYe AU`²f IY¸ffBÊ ¸fZÔ fSXffSX IYf Qû¿fe ¸ff³ff þfE °fû IYûBÊ Ad°fV¹fûdöY ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fWX»fc ¹fWX WX` dIY OXeEUe´fe ¸fZÔ »f¦f·f¦f OXZPÞX U¿fÊ IZY AÔ°fSXf»f ¸fZÔ þû AJffSX ´fWXbÔ¨f°fZ ·fe WX`Ô CX³fIZY ´ffÀf ´fifBUZMX dUÄff´f³f ³f IZY fSXffSX WXû°ff WX`Ü BÀf d»fWXfþ ÀfZ ·fe CX³fIZY RYþeÊ ÀfIbY»fÊZVf³f Uf»fZ WX»fRY³ff¸fZ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ¹fWX AfMXÊdIY»f ³f½faXfSX 2014 Ü Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸ÀfÜ E-mail : sunamihindinews@gmail.com website : www.sunamitimes.com 05

SXfáÑXe¹f Àfb. OZXÀIY dU¦f°f 2 A¢MXcfSX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe AûSX ÀfZ VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f Af SXÔ¦f dQJf³fZ »f¦f ¦f¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IYf ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZYU»f ÀfOÞXIY IYe ¦fÔQ¦fe WXMXf³fZ °fIY WXe Àfed¸f°f ³fWXeÔ SXWX ¦f¹ff WX` Ad´f°fb BÀf Ad·f¹ff³f IZY IYfRYe ¦fWXSXZ SXfþ³f`d°fIY, Àff¸ffdþIY AüSX Afd±fÊIY d³fdWX°ff±fÊ ·fe WX`Ü þû dIY Af ²feSXZ-²feSXZ Àf¸fÓf ¸fZÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ ¸fûQe þe A´f³fZ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þWXfg þ³f°ff ¸fZÔ ÀU¨L°ff IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff ´f`Qf IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô UWXeÔ BÀfIYe AfOÞX ¸fZÔ UZ IYfRYe ¦fWXSXZ ÀfÔQZVf ·fe QZ SXWXZ WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ A´f³fZ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY ffSXZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f fSXfIY Aûff¸ff IYû ·fe ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IYf Àff¸ffdþI Y AüSX Afd±fÊIY d³fdWX°ff±fÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IZY ÀfRY»f ÀfÔ¨ff»f³f U þf¦føYIY°ff ´f`Qf IYSX³fZ IZY CXïXZV¹f ÀfZ ³fUSX}ûÔ IYe EIY MXe¸f f³ff¹fe WX` þûdIY Af ÓffOÞXc »f¦ffIYSX þ³f°ff IYû ÀU¨L°ff IZY ´fid°f þf¦føYIY IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü f°ff¹ff AüSX UWXfÔ IZY CXôû¦f´fd°f¹fûÔ °f±ff A¸fZdSXIYf ¸fZÔ fÀfZ ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ·fe f°ff¹ffÜ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe 150 UeÔ U¿fÊ ¦ffÔNX ´fSX CX³WXZÔ EIY A³fb´f¸f Àfü¦ff°f QZ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ¦ffÔ²fe þe IZY ÀffÀfZ d´fi¹f IYf¸f ÀfRYfBÊ IYû þ³f AfÔQû»f³f ¸fZÔ fQ»f³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü ¹fWX ff°f df»fIbY»f AÃfSXVf: Àf°¹f WX` dIY Afþ ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ ¦fÔQ¦fe IYf EIY fWXb°f fOÞXf Àff¸fifª¹f R`Y»f ¦f¹ff WX`Ü IYûBÊ VfWXSX, dþ»ff, ¦ffÔU ¹ff dRYSX VfWXSXûÔ IYe ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ ¦fÔQ¦fe IYf PXZSX ´fOÞXf SXWX°ff WX`Ü ¦fÔQ¦fe AüSX CXÀfIZY IYfSX¯f R`Y»f³fZ Uf»ff ´fiQc¿f¯f Afþ QZVf IYf EIY IYMXb Àf°¹f f³f ¨fbIYf WX`Ü R`Yd¢MѹfûÔ IYf fWX°ff ¦fÔQf ´ff³fe AüSX A³¹f A´fdVfá ´fQf±fÊ ³fdQ¹fûÔ IYû ´fiQcd¿f°f IYSX SXWXf WX`Ü WX¸ffSXZ õfSXf R`Y»ffBÊ þf SXWXe Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf ¦fÔQ¦fe IZY ¨f»f°fZ Afþ þ»f þÔ¦f»f þ¸fe³f AfIYfVf AüSX Uf¹fb Àff IbYL ´fiQcd¿f°f WXû ¨fbIYf WX`Ü »fJ³fDY ÀfZ IYf³f´fbSX þf°fZ WXe fÀfûÔ U SXZ»fûÔ ¸fZÔ f`NXZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYf ÀfOÞXfÔ²f U fQfc IZY IYfSX¯f f`NX³ff ¸fbdVIY»f WXû þf°ff WX`Ü QZVf ¸fZÔ ¦fÔQ¦fe IZY IYfSX¯f ´fcSXf IYf ´fcSXf Uf°ffUSX¯f WXe þWXSXe»ff WXû°ff þf SXWXf WX`Ü QZVf ¸fZÔ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IYe Bd°fßfe IZYU»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe AüSX CX³fIZY ¸fÔdÂf¹fûÔ õfSXf ÓffOXcÔ »f¦ff³fZ ÀfZ WXe ³fWXeÔ WXû þf¹fZ¦fe Ad´f°fb BÀfIZY d»fE QZVf IYe ³ffSXe VfdöY ¸fZÔ ¦fWX³f þf¦føYIY°ff ´f`Qf IYSX³fe WXû¦fe °f±ff Ad·f¹ff³f IYe ÀfRY»f°ff ¸fZÔ CX³WXZÔ WXe ÀffÀfZ Af¦fZ ·fe IYSX³ff WXû¦ffÜ Afþ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE ÀffÀfZ fOÞXe AfUV¹fIY°ff BÀf ff°f IYe WX` QZVf ¸fZÔ LûMXe LûMXe ´ffg»fe±fe³f ¸fZÔ dfIY³fZ Uf»fZ ´ff³f ¸fÀff»fZ U A³¹f Jfô CX°´ffQûÔ IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ´fffÔQ IYSX dQ¹ff þf¹fZ ¦fÔQ¦fe IYf Àff¸fifª¹f fPÞXf³fZ ¸fZÔ ´ff»ffe±fe³f IYf EIY fWXb°f WXe fOÞXf ¹fû¦fQf³f WX`Ü ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe U SXfþ¦f ÀfSXIYfSX ³fZ ³fdQ¹fûÔ IYû ·fe Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff WX`Ü A·fe IZYU»f ÀfRYfBÊ IZY d»fE SXûOX¸f`´f WXe °f`¹ffSX WXû SXWXZ WX`Ô °f±ff ´fiþZÔMXZÔVf³f dQ¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°f IYe WXSX ³fQe fWXb°f WXe ¦fÔQe WXû ¦f¹fe WX`Ô °f±ff B°f³fe Ad²fIY ´fiQcd¿f°f WXû ¦f¹fe WX`Ô dIY CX³fIZY dIY³ffSXZ JOÞXf WXû³fZ ¸fZÔ ·fe ¸f³f IYû ÀfbJQ A³fb·fcd°f IYf EWXÀffÀf ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ¨f»ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ¸fZÔ dUQZVfe ÀfSXIYfSXûÔ U CXôû¦f´fd°f¹fûÔ ³fZ ·fe A´f³fe dQ»f¨fÀ´fe dQJfBÊ WX` U IYBÊ ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe B¨Lf ·fe þfdWXSX IYe WX`Ü ¦fÔ¦ff ³fQe U A³¹f LûMXe ÀfWXf¹fIY ³fdQ¹fûÔ IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fE IYfRYe ´f`¸ff³fZ ´fSX ²f³f IYe AfUV¹fIY°ff WXû¦feÜ ¦fÔ¦ff ³fQe IYe ÀfRYfBÊ ´fSX ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ·fe Àfb³fUfBÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü ¦fÔ¦ff ³fQe IZY d»fE °fû EIY A»f¦f ÀfZ dUV½fdUôf»f¹f °fIY f³ff³fZ IYe ¨f¨ffÊ ¨f»f SXWXe WX`Ü Af QZVf ¸fZÔ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IYû CXÀfe ´fiIYfSX ÀfZ ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff Af ´fOÞXe WX` þ`Àff dIY IY·fe WXdSX°f IiYfÔd°f U ´f»Àf ´fûd»f¹fû Ad·f¹ff³f IYû ¨f»ff¹ff þf ¨fbIYf WX` °f±ff ¨f»ff¹ff ·fe þf SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IZY ÀfRY»f ÀfÔ¨ff»f³f U þf¦føYIY°ff ´f`Qf IYSX³fZ IZY CXïXZV¹f ÀfZ ³fUSX}ûÔ IYe EIY MXe¸f f³ff¹fe WX` þûdIY Af ÓffOÞXc »f¦ffIYSX þ³f°ff IYû ÀU¨L°ff IZY ´fid°f þf¦føYIY IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü JfSX WX` dIY QZVf IZY SXf¿MÑX´fd°f ´fi¯fU ¸fbJþeÊ ÀfdWX°f ·ffSX°f SX} Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX, CXôû¦f´fd°f Ad³f»f AÔff³fe ÀfdWX°f IYBÊ þf³fe ¸ff³fe WXdÀ°f¹ffÔ ÀfOÞXIY ´fSX A´f³fe MXe¸fûÔ IZY Àff±f ÓffOXcÞ »f¦ffIYSX ÀfRYfBÊ IZY ´fid°f EIY ÀfÔQZVf QZ ¨fbIZY WX`Ô °f±ff IYBÊ A³¹f WXdÀ°f¹ffÔ BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ CX°fSX³fZ ·fe þf SXWXe WX`ÔÜ ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f IYû ÀfRY»f f³ff³fZ IZY d»fE BÀf ff°f IYe ¸fWX°fe AfUV¹fIY°ff WX` dIY ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff ´f`Qf IYSX³fZ IZY d»fE Àf§f³f dUÄff´f³f I`YÔ´fZ³f ¨f»ff¹fe þf¹fZ °f±ff ´fiZSXIY À»fû¦f³f AfdQ f³fUfIYSX CX³fIYf WXSX ´fiIYfSX ÀfZ ´fi¨ffSX-´fiÀffSX dIY¹ff þf¹fZÜ Afþ QZVf IYû ÀffRY SXJ³fZ IZY d»fE Àf·fe f¨¨fûÔ U ¹fbUfAûÔ IYû ·fe Vf´f±f »fZ³fe WXû¦feÜ ¦fÔQ¦fe U ÀfRYfBÊ IZY A·ffU IZY ¨f»f°fZ WXe OXf¹fdSX¹ff ÀfdWX°f ´f¨ffÀf ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY fe¸ffdSX¹ffÔ R`Y»f°fe WX`Ô °f±ff ¦fÔQ¦fe IZY ÀfÔIiY¸f¯f ÀfZ ¸fü°fZÔ ·fe WXû°fe WX`ÔÜ ²fc»f U ¦fÔQ¦fe IZY ÀffÔÀf 06 E-mail : sunamihindinews@gmail.com website : www.sunamitimes.com ³f½faXfSX 2014 Ü Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸ÀfÜ

चर्चित बिहार
[kq'khZn ds f[kykQ vkjksiksa dh tkap gks - Hamara Metro
INAHINDI_27march_2_april
lkseokj 29 vDVwcj 2012 - Hamara Metro