zalomenie Emo vnutro 2003

library.sinap.ac.cn

zalomenie Emo vnutro 2003

Cerifikát EMS (systém environmentálneho manaÏérstva)

ã. 1109-2002-AE-ROT-RvA

podºa normy ISO 14001:1996

vydan˘ 8. októbra 2002 firmou Det Norske Veritas

EMS Cerificate (Environmental Management System)

No. 1109-2002-AE-ROT-RvA

according to ISO 14001:1996

issued on 8 October 2002 by Det Norske Veritas

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

SPRÁVA O âINNOSTI ATÓMOV¯CH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT


OBSAH

TABLE OF CONTENTS

Základné údaje / Basic data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

V˘znamné udalosti / Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

V˘roba / Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Indikátory Svetovej asociácie prevádzkovateºov jadrov˘ch elektrární (WANO)

Indicators of World Association of Nuclear Operators (WANO) . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Îivotné prostredie / Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ÚdrÏba / Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Investície / Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ªudské zdroje / Human resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

VzÈahy s verejnosÈou / Public Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34


ZÁKLADNÉ ÚDAJE/BASIC DATA VÝZNAMNÉ UDALOSTI ROKU 2003

Všeobecné/General

HIGHLIGHTS OF 2003

Poãet blokov v prevádzke/Number of units in operation: 2

Typ reaktora/Reactor type:

VVER 440/V-213 – tlakovodn˘/

pressurised water

Tepeln˘ v˘kon reaktora/Reactor thermal power:

1 375 MWt

Menovit˘ v˘kon reaktora/Reactor rated power:

440 MWe

Vlastná spotreba/Own consumption: ∼ 8 %

Poãet sluãiek primárneho okruhu/Number of primary loops: 6

Palivo/Fuel: UO2 (42 t)

Obohatenie paliva/Fuel enrichment:

Parogenerátor/Steam generator:

Turbogenerátor/Turbine generator:

* 1. MKV = prvé dosiahnutie minimálneho kontrolovaného v˘konu

3,3 – 3,6 – 4,0 % U235

PGV-213 – 6 ks/1 blok (6 per unit)

·KODA 220 MWe – 2 ks/1 blok

1. MKV*/1 st criticaly Začiatok trvalej prevádzky/Start of permanent operation

1. blok/Unit 1 9. 6. 1998 29. 1. 1999

2. blok/Unit 2 1. 12. 1999 11. 7. 2000

Na základe vypracovanej ‰túdie PSA (pravdepodobnostné hodnotenie bezpeãnosti) 1. úrovne je pravdepodobnosÈ

po‰kodenia aktívnej zóny reaktora pri plnom v˘kone ‰tatisticky raz za 260 000 rokov.

Based on the Level 1 PSA (probabilistic safety assessment) study the probability of the reactor

core damage at the full power is statistically once in 260,000 years.

15. 1. WANO Peer Review Exit Meeting

25. 2. Náv‰teva predstaviteºov Priemyselného plánovacieho v˘boru NATO

15. 3. - 25. 4. Generálna oprava 1. bloku

14. 6. - 25. 7. Generálna oprava 2. bloku

15. 5. Podpísanie dohody o spolupráci s francúzskou JE Dampierre (EDF)

15. 8. Náv‰teva riaditeºa divízie MAAE Kena E. Brockmana

7. 11. Náv‰teva predsedu Úradu jadrového dozoru Ukrajiny V. Gry‰enka

15. 12. Náv‰teva zástupcov Ministerstva energetiky Turecka

19. 12. Dva bloky SE-EMO po prv˘krát vo svojej histórii prekroãili v˘robu

6 TWh elektrickej energie v jednom roku

15 Jan WANO Peer Review Exit Meeting

25 Feb Visit of representatives of NATO Industrial Planning Committee

15 Mar -25 Apr General overhaul of the Unit 1

14 Jun -25 Jul General overhaul of the Unit 2

15 May Co-operation Agreement with the French Dampierre NPP (EDF) was signed

15 Aug Visit of the IAEA division director Ken E. Brockman

7 Nov Visit of the Ukrainian Nuclear Regulatory Authority’s Chairman V. Gryschenko

15 Dec Visit of representatives of the Turkish Ministry of Power Engineering

19 Dec Two units of Mochovce NPP exceeded the generation of 6 TWh of electricity in

one year for the first time since the plant commissioning

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

6 7


VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE A TEPLA

ELECTRICITY & HEAT GENERATION

Ukazovateľ Rok/Yr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Spolu

Indicator Blok/Unit Total

Výroba elektrickej 1 1 046 739 2 589 802 3 073 386 2 630 098 3 158 962 3 040 677 15 539 664

energie/Generation MWh 2 – 12 906 2 873 305 2 761 244 2 711 273 3 197 848 11 556 576

gross EMO 1 046 739 2 602 708 5 946 691 5 391 342 5 870 235 6 238 525 27 096 240

Dodávka 1 936 276 2 382 089 2 816 900 2 423 590 2 920 821 2 794 632 14 274 313

elektrickej energie MWh 2 – 5 800 2 641 417 2 540 878 2 499 824 2 966 422 10 654 341

Generation net EMO 936 276 2 387 889 5 458 317 4 964 468 5 420 645 5 761 054 24 928 654

Dodávka tepla GJ 1 306 451 119 978 126 042 147 779 160 284 66 300 926 834

Heat supply 2 – 0 60 067 144 652 137 722 218 618 561 059

EMO 306 451 119 978 186 109 292 431 298 006 284 918 1 487 893

Load Factor % 1 53 67,01 79,22 68,35 82,37 78,81 73,21

2 – 5,43 74,29 71,65 70,50 83,65 74,50

Doba prevádzky h 1 3 763 6 520 8 319 6 648 7 640 7 340 40 229

Operation period 2 – 204 7 512 6 968 6 888 7 745 29 317

Doba generálnych

dni 1 0 80 2 83 46,8 41,8 253,6

opráv/General

days 2 – – 0 60 77,4 41,3 178,7

Overhaul period

Hrubá účinnosť % 1 30,84 31,97 32,11 32,38 32,28 31,92 32,05

Gross eficiency 2 – 11,65 31,86 31,62 31,89 32,01 31,79

EMO 30,84 31,85 31,98 31,98 32,10 31,96 31,94

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Výroba elektrickej energie [GWh] /Electricity generation [GWh]

1998 1999 2000 2001 2002 2003

1. blok / Unit 1 2. blok / Unit 2

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

8 9


Výroba elektrickej energie v roku 2003 [MWh]

Electricity generation in 2003 by months [MWh]

Výroba elektrickej energie v roku 2003 [MWh]

Electricity generation in 2003 by months [MWh]

1. blok/Unit 1 2. blok/Unit 2 Spolu/Total

Január

January

292 510 267 151 559 661

Február

February

300 547 292 616 593 163

Marec

March

135 012 316 157 451 169

Apríl

April

0 171 305 304 305 475

Máj

May

199 782 316 472 516 254

Jún

June

293 688 128 055 421 743

Júl

July

284 364 51 232 335 596

August

August

297 485 303 519 601 004

September

September

302 340 290 884 593 224

Október

October

314 834 314 832 629 666

November

November

303 002 312 392 615 394

December

December

316 942 299 234 616 176

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1. blok / Unit 1 2. blok / Unit 2

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

10 11


440

A

Histogram prevádzky – 1. blok/Operation history – Unit 1

B

F

G

220

C

0

1.1 6.1 11. 16. 21.1 26. 31. 5.2 10. 15. 20.2 25.2 2.3 7.3 12. 17. 22.3 27.3 6.4 11. 16. 21. 26. 1.5 6.5 11. 16. 21. 26. 31. 5.6 10. 15. 20. 25.6 30.6

D

E

440

H

I

J K L M M

220

0

1.7 6.7 11.7 16.7 21.7 26.7 31.7 5.8 10.8 15.8 20.8 25.8 30.8 4.9 9.9 14.9 19.9 24.9 4.10 9.10 14.10 19.10 24.10 29.10 3.11 8.11 13.11 18.11 23.11 28.11 3.12 8.12 13.12 18.12 23.12 28.12

LEGENDA:

A – HAZR na 1. bloku a vypnutie GV

na 2.bloku

B – v˘konov˘ efekt

C – v˘mena paliva a generálna oprava

bloku

SPV (Po-Ne) [MW]/Achievable power

D – tlakovanie anuloidu HDR Re poãas

nábehu 1.bl.

E – mimoriadna beÏná oprava HDR

Re

F – EZ - vyvaÏovanie rotora budiãa

TG12

G – ruã. odstav. TG12 z BD - dymenie

spod izolácie VT dielu

H – AO1 od LPG -400 mm v 2/6 PG

I – plán. zníÏenie NRe na 81% z

dôvodu odstránenia zv˘‰eného

prietoku OÚ

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

Dispeãerská záloha/Load following

J – zatvorenie RZV oboch TG od LPG

+200 mm s násl. AO1

K, L – zregulovanie TG12 naprázdno

M – zníÏ. v˘konu kvôli oprave netesnej

armatúry v HZ

LEGEND:

A – Reactor scram after failure of

400 kV line due to a short circuit

B – fuel coast down

C – annual general overhaul for refuelling

D – pressure increase in inner O ring

of reactor vessel main flange

ZníÏenie v˘konu/Power reduction

E – corrective maintenance of reactor

vessel main flange

F – reactor power reduction due to e-

lectrical cause

G – TG12 manual scram from MCR due

to smoke from turbine isolation

Dosiahnuteºn˘ v˘kon [MW]/Available power

H – reactor scram due to low feedwater

level in 2 SG’s

I – planned reactor power decrease

to 81 % - resealing of main coolant

pipe valve

J – with subsequent reactor scram

K, L – turbine trip due to electrical

cause (generator exciter)

M – power decrease - repair

of leaking valve in controlled

area

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

12 13


Histogram prevádzky – 2. blok/Operation history – Unit 2

440

A

B

C

D

220

E

0

1.1 6.1 11.1 16.1 21.1 26.1 31.1 5.2 10.2 15.2 20.2 25.2 2.3 7.3 12.3 17.3 22.3 27.3 6.4 11.4 16.4 21.4 26.4 1.5 6.5 11.5 16.5 21.5 26.5 31.5 5.6 10.6 15.6 20.6 25.6 30.6

440

F

220

0

1.7 6.7 11.7 16.7 21.7 26.7 31.7 5.8 10.8 15.8 20.8 25.8 30.8 4.9 9.9 14.9 19.9 24.9 4.10 9.10 14.10 19.10 24.10 29.10 3.11 8.11 13.11 18.11 23.11 28.11 3.12 8.12 13.12 18.12 23.12 28.12

SPV (Po-Ne) [MW]/Achievable power Dispeãerská záloha/Load following ZníÏenie v˘konu/Power reduction Dosiahnuteºn˘ v˘kon [MW]/Available power

LEGENDA:

LEGEND:

A – HAZR na 1.bloku a vypnutie GV

na 2.bloku

B – zníÏenie v˘konu TG22 na nulu

C – zníÏenie v˘konu TG21 z 200

MW na 0 MW

D – v˘konov˘ efekt

E – v˘mena paliva a generálna oprava

bloku

F – AO1 od zatvorenia RZV oboch

TG

A – TG21,22 trip due to a short circuit

of unit 1 distribution line

B – TG22 trip (failure of turbine regulator)

C – TG21 trip (failure of turbine regulator)

D – fuel coast down

E – annual general overhaul for

refuelling

F – reactor scram due to false

signal from generator

protection system

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

14 15


Podiel SE-EMO na celkovej výrobe SE, a. s.

Share of SE-EMO in the total electricity generation of SE

Podiel SE-EMO na výrobe elektriny z jadrových zdrojov na Slovensku

Share of SE-EMO in the total nuclear electricity generation in Slovakia

SE-EMO/SE-Mochovce NPP GWh 6 238,53 23,95 %

SE-EBO/SE-Bohunice NPP GWh 11 625,40 44,63 %

SE-EBO/SE-Bohunice NPP

65,1 %

SE-jadrové elektrárne/SE-nuclear total GWh 17 863,93 68,58 %

SE-fosílne elektrárne/SE-fossil power plants GWh 4 730,53 18,16 %

SE-vodné elektrárne/SE-hydro power plants GWh 3 453,17 13,26 %

SE, a. s. spolu/SE total GWh 26 047,63 100,0 %

SE-EBO/SE-Bohunice NPP

44,6 %

SE-EMO/SE-Mochovce NPP

23,9 %

SE-EMO/SE-Mochovce NPP

34,9 %

Atómové elektrárne Bohunice

Nuclear power plants Bohunice

37,3 %

Podiel SE-EMO na celkovej výrobe elektriny na Slovensku

Share of SE-EMO in the total electricity generation in Slovakia

Fosílne elektrárne

Fossil power plants

21,9 %

SE-vodné elektrárne/SE-hydro total

13,3 %

SE-fosílne elektrárne

SE-fossil total

18,2 %

Atómové elektrárne Mochovce

Nuclear power plants Mochovce

20,0 %

Závodné elektrárne/Industrial power plants

9,3 %

Vodné elektrárne

Hydro power plants

11,5 %

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

16 17


Load faktor blokov SE-EMO od začiatku prevádzky

Load factor of SE-EMO units since commissioning

5

Výsledky skúšky tesnosti PERIS

Containment tightness testing (PERIS) results

90 %

4

80 %

70 %

60 %

50 %

3

2

1,94

2,48

1,84

1,57

1,66 1,66

1,89 1,95

2,18

40 %

1

30 %

20 %

10 %

0

1999

2000 2001 2002 2003

1. blok/Unit 1 2. blok/Unit 2 max. povolen˘ únik/max. allowable leak

0 %

1999 2000 2001 2002 2003

1. blok / Unit 1 2. blok / Unit 2

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

18 19


INDIKÁTORY SVETOVEJ ASOCIÁCIE PREVÁDZKOVA-

TEĽOV JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ (WANO)

INDICATORS OF WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR

OPERATORS (WANO)

Indikátory charakterizujúce efektívnosť a spoľahlivosť výroby elektrickej energie, spoľahlivosť

bezpečnostných systémov, úroveň radiačnej ochrany, bezpečnosť pri práci, atď. podľa Svetovej

organizácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO)

Indicators characterising effectiveness and reliability of electricity generation, safety system

reliability, radiation protection level, work safety, etc., according to the World Association

of Nuclear Operators (WANO)

ã. Názov 1. blok2. blok WANO PWR 2003

No. Title Unit 1 Unit 2

(2003) (2003)

Median Priemer/Mean

1 Koeficient pohotovosti bloku 82,95 % 87,85 % 85,92 % 85,02 %

Unit Capability Factor

2 Koeficient neplánovan˘ch strát 5,21 % 0,51 % 1,45 % 3,83 %

Unplanned Capability Loss Factor

3 Neplánované AO reaktora za 7000 hodín kritiãnosti 1,863 0,891 0,00 0,69

Unplanned Automatic Scrams per 7000 Hours Critical

ã. Názov 1. blok2. blok WANO PWR 2003

No. Title Unit 1 Unit 2

(2003) (2003)

Median Priemer/Mean

4 NepohotovosÈ bezpeãnostn˘ch systémov

Safety Systems Performance

• VT havavarijn˘ doplÀovací systém 0,000795 0,001696 0,0007 0,0031

High Pressure Safety Injection System

• Havarijné napájanie (HNâ+SHNâ) 0,005047 0,002205 0,0011 0,0035

Auxiliary Feedwater System

• Dieselgenerátorová stanica (DGS) 0,000733 0,001868 0,0021 0,0075

Emergency AC Power System

5 Chemick˘ index 1,0 1,02 1,01 1,05

Chemistry Performance Indicator

6 Index spoºahlivosti paliva 0,0675 3,932 0,52 39,6

Fuel Reliability Bq/g Bq/g Bq/g Bq/g

7 Kolektívna efektívna dávka 322,57 114,36 700 1 000

Collective radiation exposure man mSv man mSv man mSv man mSv

8 Index bezpeãnosti pri práci

Industrial safety accident rate

0,749 0,16 0,41

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

20 21


Koeficient pohotovosti bloku/Unit capability factor

UCF

90

89,5

86,3

83,0

87,8

80

70

60

71,0

75,0

77,1

76,0

1. blok

Unit 1

2. blok

Unit 2

50

1999 2000 2001 2002 2003

Kolektívna efektívna dávka/Collective radiation exposure

UCLF

6

5

4

3

2

1

0

Koeficient neplánovaných strát/Unplanned Capability Loss Factor

5,39

5,21

2,13 2,26

1,91

1,78

0,51

0,21

1999

2000 2001 2002 2003

1. blok

Unit 1

2. blok

Unit 2

manSv

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0

0,64

0,05

0,39

0,203 0,218

0,71

1999 2000 2001 2002 2003 median

WANO PWR

2003

0,87

median

WANO PWR

1999-2001

1,00

priemer/average

WANO PWR

2003

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

22 23


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE/ENVIRONMENT

Rádioaktívne kvapalné výpuste z SE-EMO/Radioactive liquid discharges

Trícium

Tritium

Korózne a štiepne produkty

Corrosion and fission products

Rok/Year Limit V˘pusÈ /Discharge Limit V˘pusÈ/Discharge

[GBq] [% limitu/of limit] [MBq] [% limitu/of limit]

1998 12 000 9,1 1 100 2,7

1999 12 000 48,1 1 100 4,6

2000 12 000 87,4 1 100 5,3

2001 12 000 77,1 1 100 6,6

2002 12 000 76,1 1 100 4,2

2003 12 000 89,3 1 100 3,7

Rádioaktívne plynné výpuste z SE-EMO/Radioactive gaseous discharges

Vzácne plyny/Noble gases Jód I-131/Iodine I-131 Aerosóly/Aerosols

Rok Limit V˘pusÈ/Discharge Limit V˘pusÈ/Discharge Limit V˘pusÈ/Discharge

Year [GBq] [% limitu/of limit] [MBq] [% limitu/of limit] [GBq] [% limitu/of limit]

1998 4,1E+06 0,192 6,7E+04 0,115 1,7E+05 0,008

1999 4,1E+06 0,310 6,7E+04 0,160 1,7E+05 0,010

2000 4,1E+06 0,352 6,7E+04 0,084 1,7E+05 0,006

2001 4,1E+06 0,310 6,7E+04 0,022 1,7E+05 0,010

2002 4,1E+06 0,279 6,7E+04 0,022 1,7E+05 0,005

2003 4,1E+06 0,260 6,7E+04 0,0029 1,7E+05 0,0074

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

4 130

Tvorba rádioaktívnych odpadov v SE-EMO/Radioactive waste generation

Tvorba kvapaln˘ch RAO (m 3 )/Liquid RAW (m 3 )

3 975 3 406

10 427

11 812

14 735

1998 1999 2000 2001 2002 2003

350

300

250

200

150

100

50

0

278

Tvorba pevn˘ch RAO (kg)/Solid RAW (kg)

337

279

308

196

170

1998 1999 2000 2001 2002 2003

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

24 25


10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Nakladanie s odpadmi/Waste treatment

9 574

9 671 9 603

9 574

8 470

7 706

5 476

5 126

5 403

4 751

3 841

3 877

12

36

34

41

68

73

1998

1999 2000 2001 2002 2003

Odpady celkom (t)/Total wastes (t)

Ostatné odpady – O v (t)/Other wastes (t)

Nebezpeãné odpady – N (t)/Dangerous wastes (t)

Odber povrchovej vody (m 3 )/Intake of surface water (m 3 )

19 154 053

18 218 200 19 286 611

16 788 751

9 963 357

6 912 864

1998 1999 2000 2001 2002 2003

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2 601 376

2 236 376

Vypúšťanie odpadových vôd/Discharge of waste waters

365 000

2 667 675

1 992 671

675 004

5 392 456

4 788 513

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Celkové mnoÏstvo [m 3 ]/Total volume [m 3 ]

âistené spla‰kové vody/Treated sewage water

603 943

3 868 857

3 571 575

Priemyselné odpadové vody/Industrial waste water

Povolené roãné limity vypú‰Èan˘ch vôd pre 4 bloky

Allowed annual limit of water discharge for 4 units

Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov znečistenia s limitmi

Comparison of pollution indicators with limits

Povolená limitná Priemerná Povolené bilančné Dosiahnuté bilančné hodnoty

koncentrácia [mg/l] koncentrácia [mg/l] hodnoty [t/rok] znečistenia vypúšťané do Hrona [t/rok]

Allowed limit Average Allowed Actual balance values of pollution

concentration concentration balance values [t/year] discharged to Hron [tons per year]

CHSKCr 30,00 13,15 326,62 62,415

N-NH4 6,00 0,80 72,58 3,79

Cl - 410,00 46,76 4 959,86 221,94

BSK5 8,00 5,62 96,78 26,67

NEL 0,30


ÚDRŽBA/MAINTENANCE

Hlavné činnosti údržby v roku 2003/Major maintenance activities in 2003

● Príprava a realizácia odstávok 1. a 2. bloku na rok 2003 (1GO4 a 2GO3)

● Realizácia konzervaãn˘ch a ochrann˘ch prác na MO34

● V˘pomoc pri údrÏbárskych prácach v AE Bohunice poãas GO blokov

● Rie‰enie vzniknut˘ch problémov na hlavn˘ch komponentoch (deliaca rovina reaktora, parogenerátory, hlavné cirkulaãné

ãerpadlá, potrubné trasy havarijn˘ch systémov)

● Pokraãovanie v pretesÀovaní na základe bezazbestového tesniaceho programu pre tlakové zariadenia

● PretesÀovanie tesniacich uzlov komponentov primárneho okruhu na báze grafitu

● Realizácie projektov zmien a modifikácií

● V˘kon prevádzkov˘ch kontrol NDT

● Spracovanie ãiastkov˘ch projektov a návrhov úprav IPZK pre skracovanie odstávok

● Preparation and implementation of unit 1&2 outages (1GO4 a 2GO3)

● Implementation of preservation and protection works at the units 3&4

● Assistance at maintenance works at Bohunice NPP during outages

● Solutions of arisen issues at main components (reactor dividing plate, steam generators, reactor coolant pumps,

emergency system pipelines)

● Solution of sealing and flange joints of reactor coolant pumps

● Continued re-sealing based on asbetos-free sealing programme for pressure components

● Re-sealing of primary circuit component sealing nodes based on graphite

● Implementation of change and modification projects

● Performance of in-service NDT

● Development of partial projects and draft modifications of QA programmes for outage days reduction

150

120

90

60

30

0

Počet dní odstávky 1. a 2. bloku SE-EMO v rokoch 1999-2003

Number of unit 1 & 2 outage days

80

0

60

85

1999 2000 2001 2002 2003

78

47

41

41

1. blok/Unit 1

2. blok/Unit 2

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

28 29


INVESTÍCIE/INVESTMENTS

Podiel investičných projektov na pláne roku 2003

Share of investment projects on the plan of 2003

Ukonãené IPR/Finished IPRs

Rozpracované IPR/IPRs in progress

Investiãn˘ majetok nezahrnut˘ do IPR/Capital assets not included in IPRs

88 177 tis. Sk/thousand Sk

299 209 tis. Sk/thousand Sk

45 000 tis. Sk/thousand Sk

Vybrané investičné projekty s najvyšším podielom finančných prostriedkov v roku 2003

Investment projects with highest share of finance in 2003

Doplnenie systému pohavarijného monitorovania I&C 09 PAMS 1. a 2. blok

Post-accident monitoring system back-fitting I&C 09 PAMS unit 1&2

Vzduchotechnick˘ systém BD a ND 1. a 2. blok

Air-conditioning system of unit 1&2 control and emergency control rooms

Zámena ochrán a realizácia diagnostického strediska

Replacement of protections and diagnostic centre establishment

Finálne spracovanie kvapalného RAO v Mochovciach

Final treatment of liquid RAW at Mochovce

208 267 tis. Sk/thousand Sk

11 072 tis. Sk/thousand Sk

13 022 tis. Sk/thousand Sk

36 675 tis. Sk/thousand Sk

V roku 2003 celkom bolo ukonãen˘ch 20 investiãn˘ch projektov a 88 poloÏiek IMNIP (Investiãn˘ majetok nezahrnut˘ do IPR).

The total of 20 investment projects and 88 items of capital assets not included in IPRs were completed in 2003.

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

30 31


ĽUDSKÉ ZDROJE/HUMAN RESOURCES

Počet zamestnancov SE-EMO/Number of employees

2 500 2 368

2 435*

2 251

2 349

2 237

2 192

2 000

1 870

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov/Educational structure of employees

Stredo‰kolské

1 374

1 500

1 000

500

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

* vlastná bezpeãnostná sluÏba od r. 2000 * own security service since 2000

Veková štruktúra zamestnancov/Age structure of employees

31 – 40

51 – 60

Základné

7

Vysoko‰kolské

489

Podiel THP a R pracovníkov/Share of technical and administrative staff vs. workers

R

864

< 30

THP

1 006

60 >

41 – 50

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

32 33


VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

PUBLIC RELATIONS

Komunikácia s verejnosťou/Communication with the public

Rozdelenie peňažných darov (2 mil. Sk) podľa oblastí/Split of financial grants (2 million SKK)

·kolstvo/Schools

49 %

Telov˘chova a ‰port/Sport

15 %

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

Kultúra/Culture

19 %

Zdravotníctvo a sociálne úãely

Health service and social care

19 %

0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

·koly/Schools Zahraniãní/Foreigners In˘/Others Externé predná‰ky/Extern lectures

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

34 35


2003

SPRÁVA O ČINNOSTI ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ MOCHOVCE

OPERATION REPORT OF MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT

Vydali: Slovenské elektrárne, a. s.

Hraniãná 12, 827 36 Bratislava

www.seas.sk

infocentrum@emo.seas.sk

tel./fax: 036 639 1102

© 2004

More magazines by this user
Similar magazines