Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Turinys

STANDARTIZACIJA ................................................................................ 5

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................... 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................ 11

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO BIRÞELIO MËN. ................................ 16

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ............................... 16

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ................................... 19

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............................ 20

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .. 22

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI.............................. 24

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2008-07-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2008

Nr. 07

VILNIUS, 2008


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 60068-2-6:2008 en

Aplinkos poveikio bandymai. 2-6 dalis. Bandymai.

Fc bandymas. (Sinusinë) vibracija (IEC 60068-2-6:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60068-2-6:2001

R (60 Lt)

LST EN 60352-5:2008 en

Nelituotiniai sujunginiai. 5 dalis. Presuotieji sujunginiai.

Bendrieji reikalavimai, bandymo metodai ir praktiniai

nurodymai (IEC 60352-5:2008)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60352-5:2002,

LST EN 60352-5:2002/P:2002,

LST EN 60352-5:2002/A1:2004

R (60 Lt)

LST EN 60384-20:2008 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

20 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji pavirðiuje

montuojami nuolatinës átampos kondensatoriai su

metalizuotuoju polifenileno sulfido plëvelës dielektriku

(IEC 60384-20:2008 + 2008 m. pataisa)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60384-20:2001

M (49 Lt)

LST EN 60384-20-1:2008 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

20-1 dalis. Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji

pavirðiuje montuojami nuolatinës átampos kondensatoriai su

metalizuotuoju polifenileno sulfido plëvelës dielektriku.

EZ lygio ávertinimas (IEC 60384-20-1:2008 + 2008 m. pataisa)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60384-20-1:2001

F (30 Lt)

LST EN 60793-2:2008 en

Optinës skaidulos. 2 dalis. Techninës gaminiø

charakteristikos. Bendrieji dalykai (IEC 60793-2:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60793-2:2004

E (27 Lt)

LST EN 61162-1:2008 en

Jûrø navigacinë ir radijo ryðio áranga bei sistemos.

Skaitmeniniai sietuvai. 1 dalis. Vienas praneðimø siuntëjas ir

daug gavëjø (IEC 61162-1:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 61162-1:2002

XB (102 Lt)

LST EN 61753-083-2:2008 en

Skaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentø

eksploataciniø charakteristikø standartas. 083-2 dalis.

Bejungèiai vienmodþiai skaidulinës optikos C kategorijos

C ir L juostø WDM átaisai. Kontroliuojamoji aplinka

(IEC 61753-083-2:2007)

H (36 Lt)

LST EN 61753-084-2:2008 en

Skaiduliniø optiniø sujungimo átaisø ir pasyviøjø komponentø

eksploataciniø charakteristikø standartas. 084-2 dalis.

Bejungèiai vienmodþiai C kategorijos 980/1550 nm

WWDM átaisai. Kontroliuojamoji aplinka (IEC 61753-084-2:2007)

F (30 Lt)

LST EN 62075:2008 en

Garso ir vaizdo, informacijos ir ryðiø technologijø áranga.

Ekologiðkai pagrástas projektavimas (IEC 62075:2008)

R (60 Lt)

LST EN 62108:2008 en

Telktuvo fotovoltiniai moduliai ir sàrankos. Kvalifikacinis

projektavimo ávertinimas ir tipo patvirtinimas

(IEC 62108:2007)

R (60 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST CLC/TS 61496-3:2008 en

Maðinø sauga. Elektrai jautri apsauginë áranga. 3 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami á sklaidøjá atspindá

reaguojantiems aktyviesiems optoelektroniniams

apsauginiams átaisams (AOPDDR) (IEC 61496-3:2008)

Pakeièia LST CLC/TS 61496-3:2005

V (77 Lt)

LST EN 50497:2008 en

Rekomenduojamas bandymo metodas ávertinti

plastifikatoriaus iðsiskyrimo ið polivinilchloridu izoliuotø ir

apvilktø kabeliø rizikà

D (25 Lt)

LST EN 60255-22-1:2008 en

Matavimo relës ir apsauginë áranga. 22-1 dalis. Atsparumo

elektriniams trikdþiams bandymai. Atsparumo 1 MHz daþnio

vorai bandymai (IEC 60255-22-1:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60255-22-1:2006

G (33 Lt)

LST EN 60312:2008 en

Buitiniai dulkiø siurbliai. Eksploataciniø charakteristikø

matavimo metodai (IEC 60312:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60312+A1:2001,

LST EN 60312+A1:2001/A2:2004

W (83 Lt)

LST EN 60317-55:2008 en

Kai kuriø tipø apvijiniø laidø charakteristikos. 55 dalis.

180 klasës lituojamasis poliuretanu emaliuotas ir poliamidu

dengtas apvalusis varinis laidas (IEC 60317-55:2007)

E (27 Lt)

LST EN 60456:2005/AC:2008 en

Buitinës skalbimo maðinos. Eksploataciniø parametrø

matavimo metodai (IEC 60456:2003, modifikuotas)

LST EN 60974-2:2008 en

Lankinio suvirinimo árenginiai. 2 dalis. Auðinimo skysèiu

sistemos (IEC 60974-2:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60974-2:2003,

LST EN 60974-2:2003/P:2007

J (39 Lt)

LST EN 60974-5:2008 en

Lankinio suvirinimo árenginiai. 5 dalis. Vielos tiektuvai

(IEC 60974-5:2007)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 60974-5:2003,

LST EN 60974-5:2003/P:2005, LST EN 60974-5:2005

K (42 Lt)

LST EN 61228:2008 en

Odos ádegiui naudojamos liuminescencinës ultravioletinës

lempos. Parametrø matavimo ir apraðymo metodas

(IEC 61228:2008)

Nuo 2011-02-01 pakeièia LST EN 61228+A1:2001

G (33 Lt)

TK 7 DANGOS

LST EN ISO 1248:2008 en

Geleþies oksidø pigmentai. Techniniai reikalavimai ir tyrimo

metodai (ISO 1248:2006, áskaitant techninæ pataisà 1:2007)

M (49 Lt)

LST EN ISO 21227-4:2008 en

Daþai ir lakai. Padengto pavirðiaus defektø ávertinimas taikant

optiná atvaizdavimà. 4 dalis. Siûliðkosios korozijos ávertinimas

(ISO 21227-4:2008)

E (27 Lt)

5


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 9 BALDAI

LST EN 716-1:2008 en

Baldai. Buitinës vaikiðkos ir sulankstomosios vaikiðkos lovelës.

1 dalis. Saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 716-1:1998

E (27 Lt)

LST EN 716-2:2008 en

Baldai. Buitinës vaikiðkos ir sulankstomosios vaikiðkos lovelës.

2 dalis. Bandymo metodai

Pakeièia LST EN 716-2:1998

P (55 Lt)

LST EN 14434:2005/AC:2008 en

Mokymo ástaigø raðomosios lentos. Ergonominiai, techniniai

bei saugos reikalavimai ir bandymo metodai

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST CEN/TS 15324:2008 en

Bitumas ir bituminiai riðikliai. Vienodos klampos temperatûros

nustatymas, pagrástas maþos ðlijimo spartos klampa,

matuojama þemadaþniu virpesiniu dinaminës ðlyties reometru

M (49 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST CEN/TS 15717:2008 en

Parketinës grindys. Parketo klojimo ir grindø árengimo

bendrieji nurodymai

G (33 Lt)

LST EN 13307-1:2007 lt

Nestatybiniai medienos ruoðiniai ir profiliuoèiø pusgaminiai.

1 dalis. Reikalavimai

F (30 Lt)

LST EN 14081-4:2006+A3:2008 en

Medinës konstrukcijos. Pagal stiprá surûðiuota staèiakampio

skerspjûvio statybinë mediena. 4 dalis. Maðininis rûðiavimas.

Maðininës kontrolës sistemø rûðiavimo maðinø parametrø

reguliavimas

Pakeièia LST EN 14081-4+A2:2007

P (55 Lt)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST CEN/TS 15209:2008 en

Lytimieji grindinio pavirðiaus indikatoriai, pagaminti ið betono,

molio ir akmens

R (60 Lt)

LST EN 933-4:2008 en

Uþpildø geometriniø savybiø nustatymo metodai. 4 dalis.

Daleliø formos nustatymas. Formos rodiklis

Pakeièia LST EN 933-4:2002

F (30 Lt)

LST EN 1338:2003/P:2008 en

Betoninës grindinio trinkelës. Reikalavimai ir bandymo

metodai

LST EN 1338:2003+AC:2006 lt

Betoninës grindinio trinkelës. Reikalavimai ir bandymo

metodai

V (77 Lt)

LST EN 14488-4:2005+A1:2008 en

Torkretbetonio bandymas. 4 dalis. Kernø sukibimo stipris

tempiant

Pakeièia LST EN 14488-4:2005

D (25 Lt)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 54-16:2008 en

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 16 dalis. Pavojaus

garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo áranga

V (77 Lt)

LST EN 54-24:2008 en

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 24 dalis. Pavojaus

garsinio signalizavimo sistemø komponentai. Garsiakalbiai

U (70 Lt)

LST EN 54-25:2008 en

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 25 dalis.

Komponentai, naudojantys radijo ryðio kanalus

U (70 Lt)

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN ISO 13790:2008 en

Energetinës pastatø charakteristikos. Patalpoms ðildyti ir auðinti

sunaudojamos energijos skaièiavimas (ISO 13790:2008)

Pakeièia LST EN 832+AC:2000,

LST EN 832+AC:2000/AC:2006,

LST EN 832+AC1+AC2:2007,

LST EN ISO 13790:2004,

LST EN ISO 13790:2004/P:2007,

LST EN ISO 13790:2007

XC (108 Lt)

TK 28 DUJOS

LST EN 12186:2002/A1:2005 lt

Dujø tiekimo sistemos. Dujø transportavimo ir skirstymo

slëgio reguliavimo stotys. Funkciniai reikalavimai

XZ (6 Lt)

LST EN 12279:2002/A1:2005 lt

Dujø tiekimo sistemos. Ávadø dujø slëgio reguliavimo

árenginiai. Funkciniai reikalavimai

XZ (6 Lt)

LST EN ISO 15403-1:2008 en

Gamtinës dujos. Gamtinës dujos, naudojamos kaip suslëgtieji

automobiliø degalai. 1 dalis. Kokybës þymëjimas

(ISO 15403-1:2006)

M (49 Lt)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 1916:2003/AC:2008 en

Betono, plienpluoðèio betono ir gelþbetonio vamzdþiai ir jungliai

Pakeièia LST EN 1916:2003/AC:2007

LST EN 1917:2003/AC:2008 en

Betono, plienpluoðèio betono ir gelþbetonio ðuliniai ir apþiûros

ðulinëliai

Pakeièia LST EN 1917:2003/AC:2007

TK 32 SVEIKATA

LST EN 285:2006+A1:2008 en

Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriai

Nuo 2008-11-30 pakeièia LST EN 285:2006

X (89 Lt)

LST EN ISO 4074:2002/AC:2008 en

Natûraliojo kauèiuko latekso prezervatyvai. Reikalavimai ir

bandymo metodai (ISO 4074:2002/Cor.2:2008)

LST EN ISO 6009:2001/AC:2008 en

Vienkartinës poodinës adatos. Spalviniai identifikavimo kodai

(ISO 6009:1992/Cor.1:2008)

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

LST EN ISO 8536-1:2008 en

Medicinoje naudojama infuzijos áranga. 1 dalis. Stikliniai

infuzijø buteliai (ISO 8536-1:2006)

Pakeièia LST EN ISO 8536-1:2004,

LST EN ISO 8536-1:2004/AC:2005

E (27 Lt)

LST EN ISO 9187-1:2008 en

Medicinoje naudojama injekcijø áranga. 1 dalis.

Áðvirkðèiamøjø vaistø ampulës (ISO 9187-1:2006)

Pakeièia LST EN ISO 9187-1:2004,

LST EN ISO 9187-1:2004/AC:2005

E (27 Lt)

LST EN ISO 23328-1:2008 en

Kvëpavimo sistemos filtrai, naudojami anestezijai ir dirbtiniam

kvëpavimui. 1 dalis. Druskos tyrimo metodas ávertinti

filtravimo charakteristikas (ISO 23328-1:2003)

Pakeièia LST EN 13328-1:2002

H (36 Lt)

LST EN ISO 23328-2:2008 en

Kvëpavimo sistemos filtrai, naudojami anestezijai ir dirbtiniam

kvëpavimui. 2 dalis. Su filtravimu nesusijæ aspektai

(ISO 23328-2:2002)

Pakeièia LST EN 13328-2:2003,

LST EN 13328-2:2003/A1:2004

E (27 Lt)

TK 34 METROLOGIJA

LST CEN ISO/TS 17450-1:2008/AC:2008 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Bendrosios

sàvokos. 1 dalis. Geometrinio specifikavimo ir tikrinimo

modelis (ISO/TS 17450-1:2005/Cor.1:2007)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 342:2004/AC:2008 en

Apsauginë apranga. Drabuþiai ir jø komplektai, apsaugantys

nuo ðalèio

LST EN 659:2003+A1:2008 en

Apsauginës ugniagesiø pirðtinës

Pakeièia LST EN 659:2003, LST EN 659:2005

E (27 Lt)

LST EN 12385-2:2003+A1:2008 en

Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 2 dalis. Apibrëþtys, þymëjimas

ir klasifikavimas

Pakeièia LST EN 12385-2:2003,

LST EN 12385-2:2003/P:2006,

LST EN 12385-2:2006

U (70 Lt)

LST EN 12385-3:2004+A1:2008 en

Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 3 dalis. Naudojimo ir techninës

prieþiûros informacija

Pakeièia LST EN 12385-3:2004,

LST EN 12385-3:2004/P:2006,

LST EN 12385-3:2006

M (49 Lt)

LST EN 12385-4:2003+A1:2008 en

Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 4 dalis. Suvytieji lynai,

naudojami bendrosioms këlimo reikmëms

Pakeièia LST EN 12385-4:2003,

LST EN 12385-4:2003/AC:2005

N (51 Lt)

LST EN 12385-10:2004+A1:2008 en

Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 10 dalis. Spiraliniai lynai,

naudojami bendrosioms konstrukcinëms reikmëms

Pakeièia LST EN 12385-10:2004

M (49 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST CEN/TR 15522-1:2008 en

Iðsiliejusios naftos identifikavimas. Vandenyje pasklidusi nafta

ir jos produktai. 1 dalis. Ëminiø ëmimas

L (46 Lt)

LST CEN/TR 15522-2:2008 en

Iðsiliejusios naftos identifikavimas. Vandenyje pasklidusi nafta ir

jos produktai. 2 dalis. Analizës metodika ir rezultatø aiðkinimas

XA (95 Lt)

LST EN ISO 18412:2006 lt

Vandens kokybë. Chromo (VI) nustatymas. Fotometrinis

metodas tirti silpnai uþterðtà vandená (ISO 18412:2005)

E (27 Lt)

LST ISO 9297:1998 lt

Vandens kokybë. Chloridø kiekio nustatymas. Titravimas

sidabro nitratu, vartojant chromato indikatoriø (Moro metodas)

C (21 Lt)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1993-1-7:2007 lt

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-7 dalis.

Ið plokðtumos apkrovos veikiamos lakðtinës konstrukcijos

T (67 Lt)

LST EN 1993-1-7:2007/P:2008 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-7 dalis.

Ið plokðtumos apkrovos veikiamos lakðtinës konstrukcijos

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 10216-5:2004/AC:2008 en

Besiûliai plieno vamzdþiai, tinkami naudoti esant slëgiui.

Techninës tiekimo sàlygos. 5 dalis. Nerûdijanèiojo plieno

vamzdþiai

LST EN ISO 14175:2008 en

Suvirinimo medþiagos. Lydomojo suvirinimo ir panaðiø

procesø dujos ir dujø miðiniai (ISO 14175:2008)

Pakeièia LST EN 439:1998

F (30 Lt)

LST EN ISO 15614-3:2008 en

Metalø suvirinimo procedûrø apraðas ir patvirtinimas. Suvirinimo

procedûros bandymas. 3 dalis. Nelegiruotojo ir maþai legiruoto

ketaus lydomasis suvirinimas (ISO 15614-3:2008)

K (42 Lt)

LST EN ISO 22829:2008 en

Kontaktinis suvirinimas. Transformatoriaus ir lygintuvo blokas,

skirtas suvirinimo pistoletams su ámontuotais transformatoriais.

Transformatoriaus ir lygintuvo blokai, veikiantys 1000 Hz

daþniu (ISO 22829:2007)

N (51 Lt)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST CLC/TS 50467:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenys. Elektrinës jungtys,

reikalavimai ir bandymo metodai

R (60 Lt)

LST EN 50121-1:2006/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas.

1 dalis. Bendrieji dalykai

LST EN 50121-2:2006/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas.

2 dalis. Visos geleþinkelio sistemos spinduliavimas á aplinkà

7


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 50121-3-1:2006/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas.

3-1 dalis. Riedmenys. Traukinys ir sukomplektuotos

transporto priemonës

LST EN 50121-3-2:2006/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas.

3-2 dalis. Riedmenys. Aparatai

LST EN 50121-4:2006/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas.

4 dalis. Signalizavimo bei telekomunikacijø aparatø

spinduliavimas ir atsparumas

LST EN 50121-5:2006/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Elektromagnetinis suderinamumas.

5 dalis. Stacionariøjø elektros tiekimo árenginiø ir aparatø

spinduliavimas ir atsparumas

LST EN 50329:2004/AC:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Stacionarioji áranga. Traukos

transformatoriai

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50341-3:2002/AC:2008 en

Aukðtesnës kaip 45 kV kintamosios átampos orinës elektros

linijos. 3 dalis. Nacionaliniai norminiai reikalavimai

LST EN 60079-29-1:2008 en

Sprogiosios atmosferos. 29-1 dalis. Dujø aptiktuvai. Degiøjø

dujø aptiktuvø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai

(IEC 60079-29-1:2007, modifikuotas)

Nuo 2010-11-01 pakeièia LST EN 61779-1:2000,

LST EN 61779-1:2000/A11:2004,

LST EN 61779-2:2002, LST EN 61779-3:2002,

LST EN 61779-4:2002, LST EN 61779-5:2002

U (70 Lt)

LST EN 60079-29-2:2008 en

Sprogiosios atmosferos. 29-2 dalis. Dujø aptiktuvai. Degiøjø

dujø ir deguonies aptiktuvø parinkimas, árengimas,

naudojimas ir techninë prieþiûra (IEC 60079-29-2:2007)

Nuo 2010-11-01 pakeièia LST EN 50073:2001

XA (95 Lt)

LST EN 60079-29-2:2008/AC:2008 en

Sprogiosios atmosferos. 29-2 dalis. Dujø aptiktuvai. Degiøjø

dujø ir deguonies aptiktuvø parinkimas, árengimas,

naudojimas ir techninë prieþiûra (IEC 60079-29-2:2007)

LST HD 60364-7-704:2007/AC:2008 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 7-704 dalis.

Reikalavimai, keliami specialiesiems árenginiams arba

specialiosioms jø árengimo vietoms. Statybvieèiø ir griovimo

vietø árenginiai (IEC 60364-7-704:2005, modifikuotas)

LST HD 60364-7-705:2007/AC:2008 en

Þemosios átampos elektriniai árenginiai. 7-705 dalis. Reikalavimai,

keliami specialiesiems árenginiams arba specialiosioms jø

árengimo vietoms. Þemës ûkio ir sodininkystës ámoniø elektriniai

árenginiai (IEC 60364-7-705:2006, modifikuotas)

TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMAS

LST EN ISO 3166-1:2007/AC:2008 en, fr

Ðaliø ir jø regionø pavadinimø kodai. 1 dalis. Ðaliø

pavadinimø kodai (ISO 3166-1:2006/Cor.1:2007)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST CEN/TS 13388:2008 en

Varis ir vario lydiniai. Kompozicijø ir gaminiø katalogas

Pakeièia LST CEN/TS 13388:2006

V (77 Lt)

LST EN 485-1:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakðtai, juostos ir plokðtës.

1 dalis. Kontrolës ir tiekimo techninës sàlygos

Pakeièia LST EN 485-1:2000

J (39 Lt)

LST EN 754-1:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

1 dalis. Kontrolës ir tiekimo techninës sàlygos

Pakeièia LST EN 754-1:2000

J (39 Lt)

LST EN 754-2:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

2 dalis. Mechaninës savybës

Pakeièia LST EN 754-2:2001

S (63 Lt)

LST EN 754-3:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

3 dalis. Apskritojo skerspjûvio strypai, matmenø ir formos

parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 754-3:2000

D (25 Lt)

LST EN 754-4:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

4 dalis. Kvadratinio skerspjûvio strypai, matmenø ir formos

parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 754-4:2000

E (27 Lt)

LST EN 754-5:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

5 dalis. Staèiakampio skerspjûvio strypai, matmenø ir formos

parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 754-5:2000

F (30 Lt)

LST EN 754-6:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

6 dalis. Ðeðiakampio skerspjûvio strypai, matmenø ir formos

parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 754-6:2000

D (25 Lt)

LST EN 754-7:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

7 dalis. Besiûliai vamzdþiai, matmenø ir formos parametrø

leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 754-7:2000

H (36 Lt)

LST EN 754-8:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai tempti strypai ir vamzdþiai.

8 dalis. Per dvipakopæ matricà iðspausti vamzdþiai, matmenø

ir formos parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 754-8:2000

J (39 Lt)

LST EN 755-1:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 1 dalis. Kontrolës ir tiekimo techninës sàlygos

Pakeièia LST EN 755-1:2000

J (39 Lt)

LST EN 755-2:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 2 dalis. Mechaninës savybës

Pakeièia LST EN 755-2:2001

V (77 Lt)

LST EN 755-3:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 3 dalis. Apskritojo skerspjûvio strypai, matmenø

ir formos parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-3:2000

E (27 Lt)

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

LST EN 755-4:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 4 dalis. Kvadratinio skerspjûvio strypai,

matmenø ir formos parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-4:2000

F (30 Lt)

LST EN 755-5:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 5 dalis. Staèiakampio skerspjûvio strypai,

matmenø ir formos parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-5:2000

G (33 Lt)

LST EN 755-6:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 6 dalis. Ðeðiakampio skerspjûvio strypai,

matmenø ir formos parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-6:2000

E (27 Lt)

LST EN 755-7:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 7 dalis. Besiûliai vamzdþiai, matmenø ir formos

parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-7:2000

J (39 Lt)

LST EN 755-8:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 8 dalis. Per dvipakopæ matricà iðspausti

vamzdþiai, matmenø ir formos parametrø leidþiamosios

nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-8:2000

J (39 Lt)

LST EN 755-9:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Iðspaustieji strypai, vamzdþiai ir

profiliuoèiai. 9 dalis. Profiliuoèiai, matmenø ir formos

parametrø leidþiamosios nuokrypos

Pakeièia LST EN 755-9:2002

L (46 Lt)

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST ISO 4831:2006 lt

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis koliforminiø

bakterijø aptikimo ir skaièiavimo metodas. Labiausiai tikëtino

skaièiaus bûdas (tapatus ISO 4831:2006)

F (30 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 3378:2003 lt

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Valkties atsparumo

átrûkiams ir valkties átrûkio rodiklio nustatymas

(ISO 3378:2002)

E (27 Lt)

LST EN ISO 3378:2003/P:2008 en

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Valkties atsparumo

átrûkiams ir valkties átrûkio rodiklio nustatymas

(ISO 3378:2002)

LST EN ISO 3380:2003 lt

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Susitraukimo

temperatûros iki 100°C nustatymas (ISO 3380:2002)

E (27 Lt)

LST EN ISO 3380:2003/P:2008 en

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Susitraukimo

temperatûros iki 100 °C nustatymas (ISO 3380:2002)

LST EN ISO 11641:2003 lt

Oda. Spalvos atsparumo bandymai. Spalvos atsparumas

prakaitui (ISO 11641:1993)

D (25 Lt)

LST EN ISO 11641:2003/P:2008 en

Oda. Spalvos atsparumo bandymai. Spalvos atsparumas

prakaitui (ISO 11641:1993)

LST EN ISO 14268:2003 lt

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Pralaidumo vandens

garams nustatymas (ISO 14268:2002)

E (27 Lt)

LST EN ISO 14268:2003/P:2008 en

Oda. Fizikiniai ir mechaniniai bandymai. Pralaidumo vandens

garams nustatymas (ISO 14268:2002)

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN ISO 7197:2006/AC:2008 en

Neurochirurginiai implantai. Sterilûs vienkartiniai ðuntai ir

komponentai, naudojami sergant galvos smegenø vandene

(ISO 7197:2006/Cor.1:2007)

TK 58 UGNIAI ATSPARIOS MEDÞIAGOS

LST EN ISO 26845:2008 en

Ugniai atspariø medþiagø cheminë analizë. Skystosios

cheminës analizës, atominës absorbcinës spektrometrijos ir

induktyviai susietos plazmos atominës emisinës

spektrometrijos metodø bendrieji reikalavimai

(ISO 26845:2008)

Pakeièia LST L ENV 955-4:2001

J (39 Lt)

TK 59 GEOTECHNIKA

LST CEN ISO/TS 22475-3:2008 en

Geotechniniai tyrinëjimai ir bandymai. Ëminiø ëmimo metodai

ir gruntinio vandens matavimai. 3 dalis. Treèiosios ðalies

atliekamas ámoniø ir personalo atitikties ávertinimas

(ISO/TS 22475-3:2007)

F (30 Lt)

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 1670:2007/AC:2008 en

Statybiniai apkaustai. Atsparumas korozijai. Reikalavimai ir

bandymo metodai

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST CEN/TS 15223:2008 en

Plastikiniø vamzdynø sistemos. Uþkasamøjø termoplastikiniø

vamzdynø sistemø patvirtinti projektiniai parametrai

N (51 Lt)

LST EN ISO 13477:2008 en

Termoplastikiniai vamzdþiai skysèiams ir dujoms

transportuoti. Atsparumo greitam plyðio sklidimui

nustatymas. Sumaþinto ilgio ir nuostoviosios bûsenos

vamzdþio bandymas (S4 bandymas) (ISO 13477:2008)

J (39 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN 923:2006+A1:2008 en

Klijai. Terminai ir apibrëþtys

Pakeièia LST EN 923:2006, LST EN 923:2007

U (70 Lt)

LST EN 923:2006+A1:2008 lt

Klijai. Terminai ir apibrëþtys

Pakeièia LST EN 923:2006, LST EN 923:2007

X (89 Lt)

9


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN 14398-2:2004+A2:2008 en

Kriogeniniai indai. Dideli, kilnojamieji, ne vakuumu izoliuoti

indai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, kontrolë ir bandymai

Pakeièia LST EN 14398-2:2004,

LST EN 14398-2:2004/A1:2006,

LST EN 14398-2:2004/AC:2006

X (89 Lt)

TK 67 PAÐTO PASLAUGOS

LST CEN/TS 15511:2008 en

Paðto paslaugos. Paslaugos kokybë. Turima informacija apie

paðto paslaugas

Q (57 Lt)

TK 68 PLASTIKAI

LST EN 13245-1:2004 lt

Plastikai. Statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U)

profiliuoèiai. 1 dalis. Ðviesios spalvos profiliuoèiø þymëjimas

H (36 Lt)

LST EN 13245-1:2004/P:2008 en

Plastikai. Statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U)

profiliuoèiai. 1 dalis. Ðviesios spalvos profiliuoèiø þymëjimas

LST EN ISO 8330:2008 en, fr

Guminës ir plastikinës þarnos ir þarnø sàrankos. Aiðkinamasis

þodynas (ISO 8330:2007)

Pakeièia LST EN ISO 8330:2004

S (63 Lt)

TK 71 KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS

ATGAUTASIS KURAS

LST CEN/TS 14961:2006 lt

Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasës

LST CEN/TS 15234:2006 lt

Kietasis biokuras. Kuro kokybës uþtikrinimas

LST CEN/TS 15359:2007 lt

Kietasis atgautasis kuras. Specifikacijos ir klasës

LST CEN/TS 15359:2007/P:2008 en

Kietasis atgautasis kuras. Specifikacijos ir klasës

S (63 Lt)

T (67 Lt)

K (42 Lt)

LST CEN/TS 15402:2007 lt

Kietasis atgautasis kuras. Lakiøjø medþiagø kiekio nustatymo

metodai

F (30 Lt)

LST CEN/TS 15405:2007 lt

Kietasis atgautasis kuras. Granuliø ir briketø tankio nustatymo

metodai

H (36 Lt)

LST CEN/TS 15413:2007 lt

Kietasis atgautasis kuras. Tyriniø ruoðimo ið laboratoriniø

ëminiø metodai

M (49 Lt)

LST CEN/TS 15413:2007/P:2008 en

Kietasis atgautasis kuras. Tyriniø ruoðimo ið laboratoriniø

ëminiø metodai

LST CEN/TS 15415:2007 lt

Kietasis atgautasis kuras. Daleliø matmenø pasiskirstymo

nustatymas sijotuvo metodu

F (30 Lt)

LST CEN/TS 15415:2007/P:2008 en

Kietasis atgautasis kuras. Daleliø matmenø pasiskirstymo

nustatymas sijotuvo metodu

TK 77 LIFTAI

LST CEN/TS 81-82:2008 en

Liftø konstravimo ir árengimo saugos taisyklës. Naudojami

liftai. 82 dalis. Asmenø, áskaitant asmenis su negalia,

prieinamumo prie naudojamø liftø pagerinimas

K (42 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 1159-3:2003/AC:2008 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai.

Termofizikinës savybës. 3 dalis. Savitosios ðiluminës talpos

nustatymas

LST EN 1175-1:2000 lt

Pramoniniø veþimëliø sauga. Elektriniai reikalavimai. 1 dalis.

Bendrieji reikalavimai, keliami ið akumuliatoriø maitinamiems

veþimëliams

U (70 Lt)

LST EN 1175-1:2000/P:2008 en

Pramoniniø veþimëliø sauga. Elektriniai reikalavimai. 1 dalis.

Bendrieji reikalavimai, keliami ið akumuliatoriø maitinamiems

veþimëliams

LST EN 1175-2:2000 lt

Pramoniniø veþimëliø sauga. Elektriniai reikalavimai. 2 dalis.

Bendrieji reikalavimai, keliami vidaus degimo varikliu

varomiems veþimëliams

F (30 Lt)

LST EN 1175-2:2000/P:2008 en

Pramoniniø veþimëliø sauga. Elektriniai reikalavimai. 2 dalis.

Bendrieji reikalavimai, keliami vidaus degimo varikliu

varomiems veþimëliams

LST EN 1175-3:2000 lt

Pramoniniø veþimëliø sauga. Elektriniai reikalavimai. 3 dalis.

Specialieji reikalavimai, keliami veþimëliø su vidaus degimo

varikliais elektrinëms perdavimo sistemoms

K (42 Lt)

LST EN 1175-3:2000/P:2008 en

Pramoniniø veþimëliø sauga. Elektriniai reikalavimai. 3 dalis.

Specialieji reikalavimai, keliami veþimëliø su vidaus degimo

varikliais elektrinëms perdavimo sistemoms

LST EN 1756-1:2002+A1:2008 en

Galiniai keltuvai. Keliamosios platformos, montuojamos prie

ratiniø transporto priemoniø. Saugos reikalavimai. 1 dalis.

Galiniai prekiø keltuvai

Pakeièia LST EN 1756-1:2002

W (83 Lt)

LST EN 1864:2008 en

Upiø laivai. Vairinë. Ergonomikos ir saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 1864:2001

R (60 Lt)

LST EN 14591-4:2007/AC:2008 en

Sprogimo prevencija ir apsauga poþeminëse kasyklose.

Apsaugos sistemos. 4 dalis. Automatinës sprogimo, kurá

sukelia prakasamasis kombainas, slopinimo sistemos

Parengë Dalia Reginienë

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST CLC/TS 61496-3:2005 Maðinø sauga. Elektrai jautri apsauginë áranga. 3 dalis. LST CLC/TS 61496-3:2008

Ypatingieji reikalavimai, keliami á sklaidøjá atspindá reaguojantiems aktyviesiems

optoelektroniniams apsauginiams átaisams (AOPDDR) (IEC 61496-3:2001)

LST EN 61010-2-045:2002 Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimø, LST EN 61010-2-040:2005

valdymo ir laboratorinei árangai. 2-045 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami plovimo-dezinfekavimo aparatams, naudojamiems medichinoje,

farmacijoje, veterinarijoje ir laboratorinëms reikmëms (IEC 61010-2-045:2000)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST 1211:2004 Iðrûgø milteliams taikomas Maisto kodekso standartas –

(CODEX STAN A-15:1995)

LST 736:2004 Pasukø gërimai –

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST 1764:2001 Elektrotechniniø polisiloksaniniø skysèiø techniniai reikalavimai LST EN 60836:2005

[HD 565 S1:1993 (IEC 60836:1988)]

LST EN 50144-1+AC:2003 Rankiniø elektriniø varikliniø árankiø sauga. 1 dalis. LST EN 50144-1:2000

Bendrieji reikalavimai

LST EN 50268-1:2000 Bendrieji kabeliø ugniniø bandymø metodai. Kabeliø, LST EN 61034-1:2005

deginamø nustatytomis sàlygomis, dûmø tankio matavimas. 1 dalis. Prietaisas

LST EN 50268-2:2000 Bendrieji kabeliø ugniniø bandymø metodai. Kabeliø, LST EN 61034-2:2005

deginamø nustatytomis sàlygomis, dûmø tankio matavimas. 2 dalis. Procedûra

TK 7 DANGOS

LST 1099:2004 Þvakës. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai LST EN 15493:2008

LST EN 15494:2008

LST EN 15426:2008

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 61000-6-2:2002 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. LST EN 61000-6-2:2005

Bendrieji rûðiniai standartai. Atsparumas pramoninës aplinkos poveikiui

(IEC 61000-6-2:1999, modifikuotas)

TK 9 BALDAI

LST EN 716-1:1998 Baldai. Vaikø ir sulankstomosios vaikø lovelës, LST EN 716-1:2008

naudojamos buityje. 1 dalis. Saugos reikalavimai

LST EN 716-2:1998 Baldai. Vaikø ir sulankstomosios vaikø lovelës, LST EN 716-2:2008

naudojamos buityje. 2 dalis. Bandymø metodai

TK 17 MEDIENA

LST EN 14081-4+A2:2007 Medinës konstrukcijos. Pagal stiprá surûðiuota

staèiakampio skerspjûvio statybinë mediena. 4 dalis. Maðininis rûðiavimas.

Maðininës kontrolës sistemø rûðiavimo maðinø parametrø reguliavimas

LST EN 14081-4:2006+A3:2008

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 61300-2-19:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji LST EN 61300-2-19:2005

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-19 dalis.

Bandymai. Kaitinimas drëgnoje aplinkoje (nuostovioji bûsena) (IEC 61300-2-19:1995)

11


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 14488-4:2005 Torkretbetonio bandymas. 4 dalis.

LST EN 14488-4:2005+A1:2008

Kernø sukibimo stipris tempiant

LST EN 933-4:2002 Uþpildø geometriniø savybiø nustatymo metodai. LST EN 933-4:2008

4 dalis. Daleliø formos nustatymas. Formos rodiklis

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST P 1477:1997 Gaisrinë sauga. Ugnies gesintuvai. –

Gesintuvø þenklinimo reikalavimai

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN 832+AC:2000 en, LST EN 832+AC:2000/AC:2006 en, LST EN ISO 13790:2008

LST EN 832+AC1+AC2:2007 lt Ðiluminës pastatø charakteristikos.

Energijos sànaudø ðildymui apskaièiavimas. Gyvenamieji pastatai

LST EN ISO 13790:2004 en, LST EN ISO 13790:2004/P:2007 en, LST EN ISO 13790:2008

LST EN ISO 13790:2007 lt Ðiluminës pastatø charakteristikos.

Energijos poreikio patalpoms ðildyti skaièiavimas (ISO 13790:2004)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 1916:2003/AC:2007 Betono, plienpluoðèio betono ir gelþbetonio

vamzdþiai ir jungliai

LST EN 1917:2003/AC:2007 Betono, plienpluoðèio betono ir gelþbetonio

ðuliniai ir apþiûros ðulinëliai

LST EN 1916:2003/AC:2008

LST EN 1917:2003/AC:2008

TK 32 SVEIKATA

LST EN 13328-1:2002 Kvëpavimo sistemos filtrai, naudojami anestezijai ir LST EN ISO 23328-1:2008

dirbtiniam kvëpavimui. 1 dalis. Druskos tyrimo metodas filtravimo

charakteristikoms ávertinti

LST EN 13328-2:2003, LST EN 13328-2:2003/A1:2004 Kvëpavimo sistemos LST EN ISO 23328-2:2008

filtrai, naudojant anestezijai ir dirbtiniam kvëpavimui. 2 dalis. Su filtravimu

nesusijæ aspektai

LST EN 60336:2001 Rentgeno vamzdþiø rinkiniai, skirti medicininei diagnostikai. LST EN 60336:2005

Þidinio dëmiø charakteristikos (IEC 60336:1993)

LST EN ISO 8536-1:2004, LST EN ISO 8536-1:2004/AC:2005 Medicininë LST EN ISO 8536-1:2008

infuzijø áranga. 1 dalis. Stikliniai infuzijø buteliai (ISO 8536-1:2000)

LST EN ISO 9187-1:2004, LST EN ISO 9187-1:2004/AC:2005 Medicininë LST EN ISO 9187-1:2008

injekcijø áranga. 1 dalis. Áðvirkðèiamøjø vaistø ampulës (ISO 9187-1:2000)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 659:2003 en, LST EN 659:2005 lt Apsauginës ugniagesiø pirðtinës

LST EN 659:2003+A1:2008

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN 439:1998 Suvirinimo medþiagos. Lankinio suvirinimo ir pjovimo LST EN ISO 14175:2008

apsauginës dujos

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50086-2-1+A11:2000 Vamzdþiø sistemos elektrai árengti. 2-1 dalis.

LST EN 61386-21+AC:2004

Ypatingieji reikalavimai standþiøjø vamzdþiø sistemoms

LST EN 50086-2-2+A11:2000 Vamzdþiø sistemos elektrai árengti. 2-2 dalis.

LST EN 61386-22+AC:2004

Ypatingieji reikalavimai sulenkiamø vamzdþiø sistemoms

LST EN 50086-2-3+A11:2000 Vamzdþiø sistemos elektrai árengti. 2-3 dalis.

LST EN 61386-23+AC:2004

Ypatingieji reikalavimai lanksèiøjø vamzdþiø sistemoms

LST EN 60079-15:2003 Sprogioje dujø aplinkoje naudojami elektriniai aparatai. LST EN 60079-15:2005

15 dalis. “n” sauga (IEC 60079-15:2001, modifikuotas)

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 61010-2-041+AC:2002 Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, LST EN 61010-2-040:2005

valdymo ir laboratorinei árangai. 2-041 dalis. Ypatingieji reikalavimai,

keliami autoklavams, naudojantiems garà medicininëms medþiagoms apdoroti

ir laboratorinëms procedûroms (IEC 61010-2-041:1995)

LST EN 61185:2001 Magnetiniø oksidø ðerdys, naudojamos elektros tiekimo LST EN 61185:2005

árenginiuose. Matmenys (IEC 61185:1992+A1:1995)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST CEN/TS 13388:2006 Varis ir vario lydiniai. Kompozicijø ir gaminiø katalogas LST CEN/TS 13388:2008

LST EN 485-1:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Lakðtai, juostos ir plokðtës. 1 dalis. LST EN 485-1:2008

Techniniai kontrolës ir tiekimo reikalavimai

LST EN 754-1:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir vamzdþiai. LST EN 754-1:2008

1 dalis. Techninës kontrolës ir tiekimo sàlygos

LST EN 754-2:2001 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai traukti strypai/luitai LST EN 754-2:2008

ir vamzdþiai. 2 dalis. Mechaninës savybës

LST EN 754-3:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir vamzdþiai. LST EN 754-3:2008

3 dalis. Apvalûs strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 754-4:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir vamzdþiai. LST EN 754-4:2008

4 dalis. Kvadratiniai strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 754-5:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir vamzdþiai. LST EN 754-5:2008

5 dalis. Staèiakampiai strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 754-6:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir vamzdþiai. LST EN 754-6:2008

6 dalis. Ðeðiakampiai strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 754-7:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir vamzdþiai. LST EN 754-7:2008

7 dalis. Besiûliai vamzdþiai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 754-8:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Ðaltai traukti strypai ir LST EN 754-8:2008

vamzdþiai. 8 dalis. Ávairaus profilio vamzdþiai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-1:2000 Aliuminis ir jo lydiniai. Presuotieji strypai ir vamzdþiai. LST EN 755-1:2008

1 dalis. Techninës kontrolës ir tiekimo sàlygos

LST EN 755-2:2001 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai/luitai, LST EN 755-2:2008

vamzdþiai ir profiliai. 2 dalis. Mechaninës savybës

LST EN 755-3:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai, vamzdþiai LST EN 755-3:2008

ir profiliai. 3 dalis. Apvalûs strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-4:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai, vamzdþiai LST EN 755-4:2008

ir profiliai. 4 dalis. Apvalûs strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-5:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai, vamzdþiai LST EN 755-5:2008

ir profiliai. 5 dalis. Staèiakampiai strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-6:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai, vamzdþiai LST EN 755-6:2008

ir profiliai. 6 dalis. Ðeðiakampiai strypai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-7:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai, vamzdþiai LST EN 755-7:2008

ir profiliai. 7 dalis. Besiûliai vamzdþiai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-8:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai, vamzdþiai LST EN 755-8:2008

ir profiliai. 8 dalis. Besiûliai vamzdþiai. Matmenø ir formos nuokrypiai

LST EN 755-9:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Presuotieji strypai arba sijos, LST EN 755-9:2008

vamzdþiai ir profiliai. 9 dalis. Profiliai, matmenø formos ir tolerancijos

TK 62 KLIJAI

LST EN 923:2006 en, LST EN 923:2007 lt Klijai. Terminai ir apibrëþtys

LST EN 923:2006+A1:2008

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN 14398-2:2004, LST EN 14398-2:2004/A1:2006,

LST EN 14398-2:2004/AC:2006 Kriogeniniai indai. Dideli, kilnojamieji, ne

vakuumu izoliuoti indai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, kontrolë ir bandymai

LST EN 14398-2:2004+A2:2008

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 8330:2004 Guminës ir plastikinës þarnos ir þarnø sàrankos. LST EN ISO 8330:2008

Aiðkinamasis þodynas (ISO 8330:1998)

13


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST 1739.2.10:2001 Pagrindinës aplinkos poveikio bandymø procedûros. 2 dalis. LST EN 60068-2-10:2005

Bandymai. J bandymas ir nurodymai. Pelësiø susidarymas

[HD 323.2.10 S3:1988 (IEC 60068-2-10:1988)]

LST EN 12385-2:2003 en, LST EN 12385-2:2003/P:2006 en,

LST EN 12385-2:2003+A1:2008

LST EN 12385-2:2006 lt Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 2 dalis.

Apibrëþtys, þymëjimas ir klasifikavimas

LST EN 12385-3:2004 en, LST EN 12385-3:2004/P:2006 en,

LST EN 12385-3:2004+A1:2008

LST EN 12385-3:2006 lt Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 3 dalis.

Naudojimo ir techninës prieþiûros informacija

LST EN 12385-4:2003, LST EN 12385-4:2003/AC:2005 Plieniniai vielos lynai. LST EN 12385-4:2003+A1:2008

Sauga. 4 dalis. Suvytieji lynai, naudojami bendrosioms këlimo reikmëms

LST EN 12385-10:2004 Plieniniai vielos lynai. Sauga. 10 dalis. Spiraliniai lynai LST EN 12385-10:2004+A1:2008

bendrosioms konstrukcinëms reikmëms

LST EN 1756-1:2002 Galiniai keltuvai. Keliamosios platformos, montuojamos prie LST EN 1756-1:2002+A1:2008

ratiniø transporto priemoniø. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Galiniai prekiø keltuvai

LST EN 1864:2001 Upiø laivai. Vairinë ir valdymo postas. Tipai, saugos reikalavimai LST EN 1864:2008

LST EN 61010-2-042:2000 Saugos reikalavimai elektrinei matavimø, valdymo LST EN 61010-2-040:2005

ir laboratorinei árangai. 2-042 dalis. Ypatingieji reikalavimai autoklavams ir

sterilizatoriams, naudojantiems nuodingàsias dujas medicininëms medþiagoms

apdoroti ir laboratorinëms procedûroms (IEC 61010-2-042:1997)

LST EN 61010-2-043:2000 Saugos reikalavimai elektrinei matavimø, valdymo ir LST EN 61010-2-040:2005

laboratorinei árangai. 2-043 dalis. Ypatingieji reikalavimai autoklavams ir

sterilizatoriams, naudojantiems karðtà orà arba karðtas inertines dujas

medicininëms medþiagoms apdoroti ir laboratorinëms procedûroms

(IEC 61010-2-043:1997)

LST EN 61019-2:2001 Pavirðiniø akustiniø bangø (PAB) rezonatoriai. 2 dalis. LST EN 61019-2:2005

Naudojimo vadovas (IEC 61019-2:1995)

Parengë Dalia Reginienë

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-06-13 posëdþio protokolas

Nr. TKP-15) nuo 2008 m. rugpjûèio 1 d. skelbiami netekusiais galios ðie Lietuvos standartai:

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST TK 32 SVEIKATA

LST L ENV 13729:2002 (en) Sveikatos informatika. Saugus vartotojo –

identifikavimas. Grieþtasis tapatumo nustatymas naudojant mikroprocesorines

kortas

Parengë Vida Julë Jocienë

* * *

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST TK 33 ÞUVININKYSTË

LST 1938:2004 Fasuotø maisto produktø atrankinës

kontrolës planai (PKL 6,5) (CODEX STAN 233:1969)

LST L 1935:2004 Ðvieþia þuvis. Rekomenduojami

tarptautinës praktikos nuostatai (pr CAC/RCP 9:1995)

LST 1783:2003 Sûdytos ir dþiovintos sûdytos menkiø

ðeimos þuvys (CODEX STAN 167:1989, perþiûrëtas 1995)

Rekomenduojama taikyti Lietuvos standarto LST ISO 2859 Ëminiø

ëmimo procedûros kontrolei pagal poþymius atlikti atitinkamas dalis.

Galioja 2004 m. balandþio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dël maisto produktø higienos,

2004 m. balandþio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkreèius gyvûninës

kilmës maisto produktø higienos reikalavimus,

2004 m. balandþio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiàsias

gyvûninës kilmës produktø, skirtø vartoti þmonëms, valstybinës

kontrolës taisykles,

1985 m. gruodþio 23 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3703/85,

nustatantis iðsamias bendrø prekybos standartø tam tikroms

ðvieþioms arba atðaldytoms þuvims taikymo taisykles,

1996 m. lapkrièio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2406/96,

nustatantis bendras pardavimo normas tam tikriems þuvininkystës

produktams.

LST TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 12107:2001 Plastikiniø vamzdynø sistemos.

Slëgimo bûdu lietos termoplastikinës jungiamosios

detalës, sklendës ir pagalbinë áranga. Termoplastiniø

medþiagø, naudojamø vamzdynø komponentams lieti

slëgimo bûdu, ilgalaikio hidrostatinio atsparumo

nustatymas

Rekomenduojama taikyti LST EN ISO 1167-1:2006,

LST EN ISO 1167-2:2006, LST EN ISO 1167-3:2008,

LST EN ISO 1167-4:2008

Parengë Ramunë Rukðënienë

* * *

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

LST TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60317-7+A1+A2:1999 Kai kuriø tipø apvijiniø laidø –

charakteristikos. 7 dalis. 220 klasës poliimidu emaliuotas

apvalusis vario laidas (IEC 60317-7:1990+ A1:1997+A2:1997)

LST IEC 50(411):1995 Rotacinës elektros maðinos. Terminai ir IEC 60050-411:1996

apibrëþimai

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST 1712:2001 Aplinkos apsaugos aspektai elektrotechnikos IEC GUIDE 109:2003

gaminiø standartuose (IEC vadovas 109:1995)

Parengë Laimutë Graþienë

15


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO BIRÞELIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

JTC 1 ISO/IEC 10779:2008

Information technology - Office equipment accessibility

guidelines for elderly persons and persons with

disabilities

JTC 1 ISO/IEC 11770-2:2008

Information technology - Security techniques - Key

management - Part 2: Mechanisms using symmetric

techniques

JTC 1 ISO/IEC 14443-1:2008

Identification cards - Contactless integrated circuit

cards - Proximity cards - Part 1: Physical characteristics

JTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 8:2005/Cor 1:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 4: Conformance testing - Amendment 8:

High Efficiency Advanced Audio Coding, audio BIFS,

and structured audio conformance - Technical

Corrigendum 1

JTC 1 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 2:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 5: Reference software - Amendment 10:

SSC, DST, ALS and SLS reference software - Technical

Corrigendum 2

JTC 1 ISO/IEC 14543-4-1:2008

Information technology - Home electronic system

(HES) architecture - Part 4-1: Communication layers -

Application layer for network enhanced control

devices of HES Class 1

JTC 1 ISO/IEC 14543-4-2:2008

Information technology - Home electronic system

(HES) architecture - Part 4-2: Communication layers -

Transport, network and general parts of data link layer

for network enhanced control devices of HES Class 1

JTC 1 ISO/IEC 14776-223:2008

Information technology - Small Computer System

Interface (SCSI) - Part 223: Fibre Channel Protocol

for SCSI, Third Version (FCP-3)

JTC 1 ISO/IEC 15444-9:2005/Cor 2:2008

Information technology - JPEG 2000 image coding

system: Interactivity tools, APIs and protocols - Part 9: -

Technical Corrigendum 2

JTC 1 ISO/IEC 19762-1:2008

Information technology - Automatic identification and

data capture (AIDC) techniques - Harmonized

vocabulary - Part 1: General terms relating to AIDC

JTC 1 ISO/IEC 19762-2:2008

Information technology - Automatic identification and

data capture (AIDC) techniques - Harmonized

vocabulary - Part 2: Optically readable media

(ORM)

JTC 1 ISO/IEC 19762-3:2008

Information technology - Automatic identification and

data capture (AIDC) techniques - Harmonized

vocabulary - Part 3: Radio frequency identification

(RFID)

JTC 1 ISO/IEC 19762-4:2008

Information technology - Automatic identification and

data capture (AIDC) techniques - Harmonized

vocabulary - Part 4: General terms relating to radio

communications

JTC 1 ISO/IEC 19762-5:2008

Information technology - Automatic identification and

data capture (AIDC) techniques - Harmonized

vocabulary - Part 5: Locating systems

JTC 1 ISO/IEC 19790:2006/Cor 1:2008

Information technology - Security techniques - Security

requirements for cryptographic modules - Technical

Corrigendum 1

JTC 1 ISO/IEC 23002-1:2006/Amd 1:2008

Information technology - MPEG video technologies -

Part 1: Accuracy requirements for implementation of

integer-output 8x8 inverse discrete cosine transform –

Amendment 1: Software for integer IDCT accuracy

testing

JTC 1 ISO/IEC 26514:2008

Systems and software engineering - Requirements

for designers and developers of user documentation

JTC 1 ISO/IEC 27005:2008

Information technology - Security techniques -

Information security risk management

JTC 1 ISO/IEC 29362:2008

Information technology - Web Services

Interoperability - WS-I Attachments Profile Version 1.0

JTC 1 ISO/IEC 29363:2008

Information technology - Web Services

Interoperability - WS-I Simple SOAP Binding Profile

Version 1.0

JTC 1 ISO/IEC 38500:2008

Corporate governance of information technology

JTC 1 ISO/IEC TR 18037:2008

Programming languages - C - Extensions to support

embedded processors

JTC 1 ISO/IEC TR 18047-3:2004/Cor 2:2008

Information technology - Radio frequency identification

device conformance test methods - Part 3: Test

methods for air interface communications at

13,56 MHz - Technical Corrigendum 2

JTC 17 ISO/IEC 19795-4:2008

Information technology - Biometric performance

testing and reporting - Part 4: Interoperability

performance testing

TC 4 ISO/TS 16281:2008

Rolling bearings - Methods for calculating the modified

reference rating life for universally loaded bearings

TC 22 ISO 6626-3:2008

Internal combustion engines - Piston rings - Part 3:

Coil-spring-loaded oil control rings made of steel

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

TC 27 ISO 540:2008

Hard coal and coke - Determination of ash fusibility

TC 29 ISO 6752:2008

Tools for pressing - Round punches with 60 degrees

conical head and straight shank

TC 34 ISO 6668:2008

Green coffee - Preparation of samples for use in

sensory analysis

TC 34 ISO 8534:2008

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

water content - Karl Fischer method (pyridine free)

TC 39 ISO 8525:2008

Airborne noise emitted by machine tools - Operating

conditions for metal-cutting machines

TC 41 ISO 5293:2004/Cor 1:2008

Conveyor belts - Determination of minimum transition

distance on three idler rollers - Technical

Corrigendum 1

TC 43 ISO 3382-2:2008

Acoustics - Measurement of room acoustic

parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary

rooms

TC 44 ISO 24034:2005/Amd 1:2008

Welding consumables - Solid wires and rods for fusion

welding of titanium and titanium alloys - Classification -

Amendment 1: .

TC 44 ISO 3581:2003/Cor 1:2008

Welding consumables - Covered electrodes for

manual metal arc welding of stainless and heatresisting

steels - Classification - Technical

Corrigendum 1

TC 45 ISO 16565:2008

Rubber - Determination of 5-ethylidenenorbornene

(ENB) or dicyclopentadiene (DCPD) in ethylenepropylene-diene

(EPDM) terpolymers

TC 46 ISO/TR 26122:2008

Information and documentation - Work process

analysis for records

TC 51 ISO 12776:2008

Pallets - Slip sheets

TC 59 ISO 15686-5:2008

Buildings and constructed assets - Service-life

planning - Part 5: Life-cycle costing

TC 59 ISO 15686-8:2008

Buildings and constructed assets - Service-life

planning - Part 8: Reference service life and servicelife

estimation

TC 60 ISO 6336-1:2006/Cor 1:2008

Calculation of load capacity of spur and helical gears -

Part 1: Basic principles, introduction and general

influence factors - Technical Corrigendum 1

TC 60 ISO 6336-2:2006/Cor 1:2008

Calculation of load capacity of spur and helical gears -

Part 2: Calculation of surface durability (pitting) -

Technical Corrigendum 1

TC 60 ISO 6336-3:2006/Cor 1:2008

Calculation of load capacity of spur and helical gears -

Part 3: Calculation of tooth bending strength - Technical

Corrigendum 1

TC 61 ISO 6721-2:2008

Plastics - Determination of dynamic mechanical

properties - Part 2: Torsion-pendulum method

TC 61 ISO 10840:2008

Plastics - Guidance for the use of standard fire tests

TC 61 ISO 11357-6:2008

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) -

Part 6: Determination of oxidation induction time

(isothermal OIT) and oxidation induction temperature

(dynamic OIT)

TC 61 ISO 15106-4:2008

Plastics - Film and sheeting - Determination of water

vapour transmission rate - Part 4: Gaschromatographic

detection sensor method

TC 61 ISO 15270:2008

Plastics - Guidelines for the recovery and recycling of

plastics waste

TC 67 ISO 10416:2008

Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids -

Laboratory testing

TC 67 ISO 13628-11:2007/Cor 1:2008

Petroleum and natural gas industries - Design and

operation of subsea production systems - Part 11:

Flexible pipe systems for subsea and marine

applications - Technical Corrigendum 1

TC 67 ISO 13704:2007/Cor 1:2008

Petroleum, petrochemical and natural gas industries -

Calculation of heater-tube thickness in petroleum

refineries - Technical Corrigendum 1

TC 67 ISO 28300:2008

Petroleum, petrochemical and natural gas industries -

Venting of atmospheric and low-pressure storage

tanks

TC 70 ISO 8178-4:2007

Reciprocating internal combustion engines - Exhaust

emission measurement - Part 4: Steady-state test

cycles for different engine applications

TC 71 ISO 19338:2007/Cor 1:2008

Performance and assessment requirements for design

standards on structural concrete - Technical

Corrigendum 1

TC 98 ISO 13823:2008

General principles on the design of structures for

durability

TC 100 ISO 10190:2008

Motorcycle chains - Characteristics and test methods

TC 106 ISO 3823-2:2003/Amd 1:2008

Dentistry - Rotary bur instruments - Part 2: Finishing

burs – Amendment 1

TC 108 ISO 18431-2:2004/Cor 1:2008

Mechanical vibration and shock - Signal processing -

Part 2: Time domain windows for Fourier Transform

analysis - Technical Corrigendum 1

TC 110 ISO 22915-8:2008

Industrial trucks - Verification of stability - Part 8:

Additional stability test for trucks operating in the

special condition of stacking with mast tilted forward

and load elevated

TC 110 ISO 22915-10:2008

Industrial trucks - Verification of stability - Part 10:

Additional stability test for trucks operating in the

special condition of stacking with load laterally

displaced by powered devices

TC 110 ISO 22915-20:2008

Industrial trucks - Verification of stability - Part 20:

Additional stability test for trucks operating in the

special condition of offset load, offset by utilization

TC 117 ISO 5801:2007/Cor 1:2008

Industrial fans - Performance testing using

standardized airways - Technical Corrigendum 1

TC 119 ISO 4490:2008

Metallic powders - Determination of flow rate by means

of a calibrated funnel (Hall flowmeter)

TC 119 ISO 17352:2008

Hardmetals - Determination of silicon in cobalt metal

powders using graphite-furnace atomic absorption

TC 121 ISO 5359:2008

Low-pressure hose assemblies for use with medical

gases

17


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 121 ISO 8185:2007

Respiratory tract humidifiers for medical use -

Particular requirements for respiratory humidification

systems

TC 121 ISO 9170-1:2008

Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1:

Terminal units for use with compressed medical gases

and vacuum

TC 121 ISO 9170-2:2008

Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2:

Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems

TC 121 ISO 15002:2008

Flow-metering devices for connection to terminal units

of medical gas pipeline systems

TC 126 ISO 6488:2004/Cor 1:2008

Tobacco and tobacco products - Determination of

water content - Karl Fischer method - Technical

Corrigendum 1

TC 127 ISO 16754:2008

Earth-moving machinery - Determination of average

ground contact pressure for crawler machines

TC 127 ISO 2867:2006/Cor 1:2008

Earth-moving machinery - Access systems - Technical

Corrigendum 1

TC 127 ISO 5006:2006/Cor 1:2008

Earth-moving machinery - Operator’s field of view -

Test method and performance criteria - Technical

Corrigendum 1

TC 127 ISO 9244:2008

Earth-moving machinery - Machine safety labels -

General principles

TC 130 ISO 12646:2008

Graphic technology - Displays for colour proofing -

Characteristics and viewing conditions

TC 131 ISO 3601-2:2008

Fluid power systems - O-rings - Part 2: Housing

dimensions for general applications

TC 131 ISO 3601-4:2008

Fluid power systems - O-rings - Part 4: Anti-extrusion

rings (back-up rings)

TC 131 ISO 16889:2008

Hydraulic fluid power - Filters - Multi-pass method for

evaluating filtration performance of a filter element

TC 138 ISO 12176-2:2008

Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion

jointing polyethylene systems - Part 2: Electrofusion

TC 145 ISO 9186-2:2008

Graphical symbols - Test methods - Part 2: Method for

testing perceptual quality

TC 146 ISO 17713-1:2007

Meteorology - Wind measurements - Part 1: Wind

tunnel test methods for rotating anemometer

performance

TC 160 ISO 16933:2007/Cor 1:2008

Glass in building - Explosion-resistant security glazing -

Test and classification for arena air-blast loading -

Technical Corrigendum 1

TC 160 ISO 16934:2007/Cor 1:2008

Glass in building - Explosion-resistant security glazing -

Test and classification by shock-tube loading -

Technical Corrigendum 1

TC 160 ISO 16935:2007/Cor 1:2008

Glass in building - Bullet-resistant security glazing -

Test and classification - Technical Corrigendum 1

TC 163 ISO 12241:2008

Thermal insulation for building equipment and

industrial installations - Calculation rules

TC 163 ISO 12576-2:2008

Thermal insulation products - Conformity control

systems - Part 2: In-situ products

TC 164 ISO 7500-1:2004/Cor 1:2008

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing

machines - Part 1: Tension/compression testing

machines - Verification and calibration of the forcemeasuring

system - Technical Corrigendum 1

TC 164 ISO 12135:2002/Cor 1:2008

Metallic materials - Unified method of test for the

determination of quasistatic fracture toughness -

Technical Corrigendum 1

TC 165 ISO 16572:2008

Timber structures - Wood-based panels - Test methods

for structural properties

TC 172 ISO 24157:2008

Ophthalmic optics and instruments - Reporting

aberrations of the human eye

TC 173 ISO 7176-5:2008

Wheelchairs - Part 5: Determination of dimensions,

mass and manoeuvring space

TC 190 ISO 17402:2008

Soil quality - Requirements and guidance for the

selection and application of methods for the

assessment of bioavailability of contaminants in soil

and soil materials

TC 193 ISO 15970:2008

Natural gas - Measurement of properties - Volumetric

properties: density, pressure, temperature and

compression factor

TC 195 ISO 21873-1:2008

Building construction machinery and equipment -

Mobile crushers - Part 1: Terminology and commercial

specifications

TC 198 ISO 13408-1:2008

Aseptic processing of health care products - Part 1:

General requirements

TC 206 ISO 26443:2008

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

technical ceramics) - Rockwell indentation test for

evaluation of adhesion of ceramic coatings

TC 210 ISO 15223-1:2007/Amd 1:2008

Medical devices - Symbols to be used with medical

device labels, labelling and information to be supplied -

Part 1: General requirements - Amendment 1

TC 215 ISO 27799:2008

Health informatics - Information security management

in health using ISO/IEC 27002

TC 220 ISO 21013-1:2008

Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for

cryogenic service - Part 1: Reclosable pressure-relief

valves

TC 221 ISO 10319:2008

Geosynthetics - Wide-width tensile test

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC CISPR 16-1-4-am2:2008

Amendment 2 - Specification for radio disturbance

and immunity measuring apparatus and methods -

Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring

apparatus - Ancillary equipment - Radiated

disturbances

TC 1 IEC 60050-461:2008

International Electrotechnical Vocabulary - Part 461:

Electric cables

TC 1 IEC 60050-851:2008

International Electrotechnical Vocabulary - Part 851:

Electric welding

TC 8 IEC/TR 62510:2008

Standardising the characteristics of electricity

TC 22 IEC 62040-1:2008

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General

and safety requirements for UPS

TC 22 IEC 62310-3:2008

Static transfer systems (STS) - Part 3: Method for

specifying performance and test requirements

TC 27 IEC/TS 62395-2:2008

Electrical resistance trace heating systems for

industrial and commercial applications - Part 2:

Application guide for system design, installation and

maintenance

TC 40 IEC 60384-3:2008

Fixed capacitors for use in electronic equipment -

Part 3: Sectional specification: Surface mount fixed

tantalum electrolytic capacitors with manganese

dioxide solid electrolyte

TC 40 IEC 60384-3-1:2008

Fixed capacitors for use in electronic equipment -

Part 3-1: Blank detail specification: Surface mount fixed

tantalum electrolytic capacitors with manganese

dioxide solid electrolyte - Assessment level EZ

TC 47 IEC 61967-6:2008

Integrated circuits - Measurement of electromagnetic

emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 6: Measurement of

conducted emissions - Magnetic probe method

TC 48 IEC 60512-16-1:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-1: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16a: Probe damage

TC 48 IEC 60512-16-2:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-2: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16b: Restricted entry

TC 48 IEC 60512-16-4:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-4: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16d: Tensile strength

(crimped connections)

TC 57 IEC 61968-13:2008

Application integration at electric utilities - System

interfaces for distribution management - Part 13: CIM

RDF Model exchange format for distribution

TC 57 IEC 61970-402:2008

Energy management system application program

interface (EMS-API) - Part 402: Common services

TC 57 IEC 61970-403:2008

Energy management system application program

interface (EMS-API) - Part 403: Generic data access

TC 57 IEC 61970-453:2008

Energy management system application program

interface (EMS-API) - Part 453: CIM based graphics

exchange

TC 61 IEC 60335-2-42-am1:2008

Amendment 1 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements

for commercial electric forced convection ovens,

steam cookers and steam-convection ovens

TC 61 IEC 60335-2-7:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-7: Particular requirements for washing machines

TC 61 IEC 60335-2-36:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-36: Particular requirements for commercial

electric cooking ranges, ovens, hobs and hob

elements

TC 61 IEC 60335-2-37:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-37: Particular requirements for commercial

electric deep fat fryers

TC 61 IEC 60335-2-38:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-38: Particular requirements for commercial

electric griddles and griddle grills

TC 61 IEC 60335-2-39:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-39: Particular requirements for commercial

electric multi-purpose cooking pans

TC 61 IEC 60335-2-48:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-48: Particular requirements for commercial

electric grillers and toasters

TC 61 IEC 60335-2-49:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-49: Particular requirements for commercial

electric appliances for keeping food and crockery

warm

TC 61 IEC 60335-2-58:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-58: Particular requirements for commercial

electric dishwashing machines

TC 61 IEC 60335-2-62:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-62: Particular requirements for commercial

electric rinsing sinks

TC 61 IEC 60745-2-9:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-9: Particular requirements for tappers

TC 61 IEC 60745-2-18:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-18: Particular requirements for strapping tools

TC 62 IEC 60601-2-29:2008

Medical electrical equipment - Part 2-29: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of radiotherapy simulators

19


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 62 IEC 61675-1:2008

Radionuclide imaging devices - Characteristics and

test conditions - Part 1: Positron emission tomographs

TC 62 IEC 62220-1-3:2008

Medical electrical equipment - Characteristics of digital

X-ray imaging devices - Part 1-3: Determination of the

detective quantum efficiency - Detectors used in

dynamic imaging

TC 66 IEC 61010-031:2008

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control and laboratory use - Part 031:

Safety requirements for hand-held probe assemblies

for electrical measurement and test

TC 68 IEC 60404-2:2008

Magnetic materials - Part 2: Methods of measurement

of the magnetic properties of electrical steel strip and

sheet by means of an Epstein frame

TC 72 IEC 60730-2-9:2008

Automatic electrical controls for household and similar

use - Part 2-9: Particular requirements for temperature

sensing controls

TC 76 IEC 60825-4-am1:2008

Amendment 1 - Safety of laser products - Part 4: Laser

guards

TC 77 IEC 61000-3-3:2008

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits -

Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and

flicker in public low-voltage supply systems, for

equipment with rated current d≤16 A per phase and

not subject to conditional connection

TC 77 IEC 61000-4-7-am1:2008

Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) -

Part 4-7: Testing and measurement techniques -

General guide on harmonics and interharmonics

measurements and instrumentation, for power supply

systems and equipment connected thereto

TC 78 IEC 60743:2008

Live working - Terminology for tools, equipment and

devices

TC 86 IEC 60794-2-41:2008

Optical fibre cables - Part 2-41: Indoor cables -

Product specification for simplex and duplex buffered

A4 fibres

TC 86 IEC 61753-085-2:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 085-2: Nonconnectorized

single-mode pigtailed CWDM devices

for category C - Controlled environment

TC 86 IEC 61753-031-6:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive

components performance standard - Part 031-6: Nonconnectorized

single-mode 1xN and 2xN nonwavelength-selective

branching devices (NWBD) for

Category O - Uncontrolled environment

TC 100 IEC 62227:2008

Multimedia home server systems - Digital rights

permission code

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CEN EN 3017:2008

Aerospace series - Washers, facing/packing - Heat

resisting steel

CEN EN 3241:2008

Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat

resisting steel FE-PA 92 HT (A 286), silver coated -

Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) /

425 °C

CEN EN 3327:2008

Aerospace series - Bolts, double hexagon head, close

tolerance, medium thread length, in heat resisting nickel

base alloy NI-P100HT (Inconel 718), uncoated -

Classification: 1 275 MPa/650 °C

CEN EN 3545-002:2008

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular,

with sealed and non-sealed rear, plastic housing,

locking device, operating temperatures - 55 °C to

175 °C - Part 002: Specification of performance and

contact arrangements

CEN EN 3545-009:2008

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular,

with sealed and non-sealed rear, plastic housing,

locking device, operating temperatures - 55 °C to

175 °C - Part 009: Protective cover for plug and

receptacle - Product standard

CEN EN 3733-101:2008

Aerospace series - Connector, optical, circular, single

channel, coupled by self-locking ring, operating

temperature up to 150 °C continuous - Part 101:

Protective cover receptacle - Product standard

20

CEN EN 3745-100:2008

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft

use - Test methods - Part 100: General

CEN EN ISO 4490:2008

Metallic powders - Determination of flow rate by means

of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2008)

CEN CWA 15846:2008

Measuring method for Dynamic Compactness &

Bearing Capacity with SP-LFWD (Small - plate Light

Falling Weight Deflectometer)

CEN CWA 15849:2008

Coding of Information and Traceability of Human

Tissues and Cells

TC 12 EN ISO 13628-11:2008

Petroleum and natural gas industries - Design and

operation of subsea production systems - Part 11:

Flexible pipe systems for subsea and marine

applications (ISO 13628-11:2007)

TC 12 EN ISO 28300:2008

Petroleum, petrochemical and natural gas industries -

Venting of atmospheric and low-pressure storage

tanks (ISO 28300:2008)

TC 74 EN 1591-2:2008

Flanges and their joints - Design rules for gasketed

circular flange connections - Part 2: Gasket parameters

TC 89 EN ISO 12241:2008

Thermal insulation for building equipment and

industrial installations - Calculation rules

(ISO 12241:2008)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

TC 114 EN 1093-2:2006+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas

method for the measurement of the emission rate of a

given pollutant

TC 114 EN 1093-3:2006+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 3: Test bench

method for the measurement of the emission rate of a

given pollutant

TC 114 EN 1093-4:1996+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 4: Capture

efficiency of an exhaust system - Tracer method

TC 114 EN 349:1993+A1:2008

Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing

of parts of the human body

TC 114 EN 574:1996+A1:2008

Safety of machinery - Two-hand control devices -

Functional aspects - Principles for design

TC 114 EN 626-2:1996+A1:2008

Safety of machinery - Reduction of risk to health from

hazardous substances emitted by machinery - Part 2:

Methodology leading to verification procedures

TC 114 EN ISO 13849-1:2008

Safety of machinery - Safety-related parts of control

systems - Part 1: General principles for design

(ISO 13849-1:2006)

TC 114 EN ISO 13849-2:2008

Safety of machinery - Safety-related parts of control

systems - Part 2: Validation (ISO 13849-2:2003)

TC 114 EN ISO 13850:2008

Safety of machinery - Emergency stop - Principles for

design (ISO 13850:2006)

TC 121 EN ISO 24034:2005/A1:2008

Welding consumables - Solid wires and rods for fusion

welding of titanium and titanium alloys - Classification -

Amendment 1 (ISO 24034:2005/Amd 1:2008)

TC 126 EN ISO 3382-2:2008

Acoustics - Measurement of room acoustic

parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary

rooms (ISO 3382-2:2008)

TC 131 EN 676:2003+A2:2008

Automatic forced draught burners for gaseous fuels

TC 134 EN 1470:2008

Textile floor coverings - Classification of needled floor

coverings except for needled pile floor coverings

TC 138 EN 473:2008

Non-destructive testing - Qualification and certification

of NDT personnel - General principles

TC 151 EN 12649:2008

Concrete compactors and smoothing machines -

Safety

TC 187 EN ISO 1893:2008

Refractory products - Determination of refractoriness

under load - Differential method with rising temperature

(ISO 1893:2007)

TC 191 EN 15004-1:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 1: Design, installation and maintenance

(ISO 14520-1:2006, modified)

TC 191 EN 15004-2:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 2: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant

(ISO 14520-5:2006, modified)

TC 191 EN 15004-3:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 3: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant

(ISO 14520-6:2006, modified)

TC 191 EN 15004-4:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 4: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for HFC 125 extinguishant

(ISO 14520-8:2006, modified)

TC 191 EN 15004-5:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 5: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant

(ISO 14520-9:2006, modified)

TC 191 EN 15004-6:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 6: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for HFC 23 extinguishant

(ISO 14520-10:2005, modified)

TC 191 EN 15004-7:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 7: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for IG-01 extinguishant

(ISO 14520-12:2005, modified)

TC 191 EN 15004-8:2008

Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems -

Part 8: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for IG-100 extinguishant

(ISO 14520-13:2005, modified)

TC 191 EN 15004-9:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 9: Physical properties and system design of gas

extinguishing systems for IG-55 extinguishant

(ISO 14520-14:2005, modified)

TC 191 EN 15004-10:2008

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems -

Part 10: Physical properties and system design of

gas extinguishing systems for IG-541 extinguishant

(ISO 14520-15:2005, modified)

TC 210 EN 13121-3:2008

GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3:

Design and workmanship

TC 215 EN ISO 5359:2008

Low-pressure hose assemblies for use with medical

gases (ISO 5359:2008)

TC 215 EN ISO 8836:2008

Suction catheters for use in the respiratory tract

(ISO 8836:2007)

TC 227 EN 12697-12:2008

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -

Part 12: Determination of the water sensitivity of

bituminous specimens

TC 228 EN 15316-4-2:2008

Heating systems in buildings - Method for calculation

of system energy requirements and system

efficiencies - Part 4-2: Space heating generation

systems, heat pump systems

TC 231 EN ISO 13753:2008

Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration -

Method for measuring the vibration transmissibility of

resilient materials when loaded by the hand-arm

system (ISO 13753:1998)

TC 231 EN ISO 20643:2008

Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided

machinery - Principles for evaluation of vibration

emission (ISO 20643:2005)

TC 245 EN 1645-2:2008

Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 2:

User payload

TC 245 EN 1646-2:2008

Leisure accommodation vehicles - Motor caravans -

Part 2: User payload

21


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 246 EN 14617-2:2008

Agglomerated stone - Test methods - Part 2:

Determination of flexural strength (bending)

TC 261 EN ISO 15750-1:2008

Packaging - Steel drums - Part 1: Removable head

(open head) drums with a minimum total capacity of

208 l, 210 l and 216,5 l (ISO 15750-1:2002)

TC 261 EN ISO 15750-2:2008

Packaging - Steel drums - Part 2: Non-removable head

(tight head) drums with a minimum total capacity of

212 l, 216,5 l and 230 l (ISO 15750-2:2002)

TC 261 EN ISO 15750-3:2008

Packaging - Steel drums - Part 3: Inserted flangetype

closure systems (ISO 15750-3:2002)

TC 261 EN ISO 20848-1:2008

Packaging - Plastics drums - Part 1: Removable head

(open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l

to 220 l (ISO 20848-1:2006)

TC 261 EN ISO 20848-2:2008

Packaging - Plastics drums - Part 2: Non-removable

head (tight head) drums with a nominal capacity of

208,2 l and 220 l (ISO 20848-2:2006)

TC 261 EN ISO 20848-3:2008

Packaging - Plastics drums - Part 3: Plug/bung closure

systems for plastics drums with a nominal capacity of

113,6 l to 220 l (ISO 20848-3:2006)

TC 261 CEN TR 15753:2008

Packaging - Package leaflets for medicinal products

- Braille and other formats for visually impaired people

TC 275 EN 14164:2008

Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by HPLC

TC 287 EN ISO 19108:2005/AC:2008

Geographic information - Temporal schema

(ISO 19108:2002/Cor 1:2006)

TC 343 CEN TR 15716:2008

Solid recovered fuels - Determination of combustion

behaviour

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS

STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CENELEC EN 50475:2008

Basic standard for the calculation and the

measurement of human exposure to

electromagnetic fields from broadcasting service

transmitters in the HF bands (3 MHz - 30 MHz)

CENELEC EN 50476:2008

Product standard to demonstrate the compliance

of broadcast station transmitters with the reference

levels and the basic restrictions related to public

exposure to radio frequency electromagnetic fields

(3 MHz - 30 MHz)

CENELEC EN 60216-5:2008

Electrical insulating materials - Thermal endurance

properties - Part 5: Determination of relative thermal

endurance index (RTE) of an insulating material

CENELEC EN 60229:2008

Electric cables - Tests on extruded oversheaths with

a special protective function

CENELEC EN 60255-22-2:2008

Measuring relays and protection equipment -

Part 22-2: Electrical disturbance tests - Electrostatic

discharge tests

CENELEC EN 60255-22-4:2008

Measuring relays and protection equipment -

Part 22-4: Electrical disturbance tests - Electrical

fast transient/burst immunity test

CENELEC EN 60317-0-1:2008

Specifications for particular types of winding wires -

Part 0-1: General requirements - Enamelled round

copper wire

CENELEC EN 60335-2-6:2003/A2:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-6: Particular requirements for

stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar

appliances

CENELEC EN 60335-2-23:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-23: Particular requirements for

appliances for skin or hair care

CENELEC EN 60335-2-82:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-82: Particular requirements for

amusement machines and personal service

machines

CENELEC EN 60335-2-84:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets

CENELEC EN 60335-2-105:2005/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-105: Particular requirements for

multifunctional shower cabinets

CENELEC EN 60335-2-3:2002/A2:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric

irons

CENELEC EN 60335-2-10:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor

treatment machines and wet scrubbing machines

CENELEC EN 60335-2-12:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-12: Particular requirements for

warming plates and similar appliances

CENELEC EN 60335-2-16:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-16: Particular requirements for food

waste disposers

CENELEC EN 60335-2-26:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks

CENELEC EN 60695-8-1:2008

Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General

guidance

CENELEC EN 60794-2-42:2008

Optical fibre cables - Part 2-42: Indoor optical fibre

cables - Product specification for simplex and

duplex cables with A4 fibres

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

CENELEC EN 60794-2-50:2008

Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor cables -

Family specification for simplex and duplex cables

for use in terminated cable assemblies

CENELEC EN 60904-3:2008

Photovoltaic devices - Part 3: Measurement

principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar

devices with reference spectral irradiance data

CENELEC EN 61318:2008

Live working - Conformity assessment applicable

to tools, devices and equipment

CENELEC EN 61355-1:2008

Classification and designation of documents for

plants, systems and equipment - Part 1: Rules and

classification tables

CENELEC EN 61754-7:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Fibre optic connector interfaces -

Part 7: Type MPO connector family

CENELEC EN 61784-1:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 1:

Fieldbus profiles

CENELEC EN 61784-2:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 2:

Additional fieldbus profiles for real-time networks

based on ISO/IEC 8802-3

CENELEC EN 61784-3:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 3:

Functional safety fieldbuses - General rules and

profile definitions

CENELEC EN 61784-3-1:2008

Industrial communication networks – Profiles –

Part 3-1: Functional safety fieldbuses – Additional

specifications for CPF 1

CENELEC EN 61784-3-2:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2:

Functional safety fieldbuses - Additional

specifications for CPF 2

CENELEC EN 61784-3-3:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3:

Functional safety fieldbuses - Additional

specifications for CPF 3

CENELEC EN 61784-3-6:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 3-6:

Functional safety fieldbuses - Additional

specifications for CPF 6

CENELEC EN 61784-5-2:2008

Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2:

Installation of fieldbuses - Installation profiles for

CPF 2

CENELEC EN 61784-5-3:2008

Industrial communication networks - Profiles -

Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation

profiles for CPF 3

CENELEC EN 61784-5-6:2008

Industrial communication networks - Profiles -

Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation

profiles for CPF 6

CENELEC EN 61784-5-10:2008

Industrial communication networks - Profiles -

Part 5-10: Installation of fieldbuses - Installation

profiles for CPF 10

CENELEC EN 61784-5-11:2008

Industrial communication networks - Profiles -

Part 5-11: Installation of fieldbuses - Installation

profiles for CPF 11

CENELEC EN 61810-1:2008

Electromechanical elementary relays - Part 1:

General requirements

CENELEC EN 61918:2008

Industrial communication networks - Installation of

communication networks in industrial premises

CENELEC EN 62256:2008

Hydraulic turbines, storage pumps and pumpturbines

- Rehabilitation and performance

improvement

CENELEC EN 62317-13:2008

Ferrite cores - Dimensions - Part 13: PQ-cores for

use in power supply applications

CENELEC EN 62320-2:2008

Maritime navigation and radiocommunication

equipment and systems - Automatic identification

system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations -

Operational and performance requirements,

23


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 300 175-8 V2.1.2 (2008-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech and

audio coding and transmission

ETSI EN 300 440-1 V1.4.1 (2008-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment

to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;

Part 1: Technical characteristics and test methods

ETSI EN 300 440-2 V1.2.1 (2008-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment

to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;

Part 2: Harmonized EN covering essential requirements

of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI ES 282 003 V2.0.0 (2008-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Resource and Admission Control Sub-System (RACS):

Functional Architecture

ETSI ES 283 018 V2.3.0 (2008-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Resource and Admission Control: H.248 Profile for

controlling Border Gateway Functions (BGF) in the

Resource and Admission Control Subsystem (RACS);

Protocol specification

ETSI TR 100 392-17-4 V1.1.1 (2008-05)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D); Part 17: TETRA V+D and DMO specifications;

Sub-part 4: Release 2.0

ETSI TR 101 506 V1.2.1 (2008-05)

Fixed Radio Systems; Generic definitions, terminology

and applicability of essential requirements under the

article 3.2 of 1999/05/EC Directive to Fixed Radio Systems

ETSI TR 102 398 V1.1.2 (2008-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) General

System Design

ETSI TR 102 530 V1.1.1 (2008-06)

Environmental Engineering (EE); The reduction of

energy consumption in telecommunications equipment

and related infrastructure

ETSI TR 102 748 V1.1.1 (2008-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Impact of the trend towards flexibility in

spectrum usage on the principles for drafting

Harmonized Standards and the ETSI work programme

for Harmonized Standards

ETSI TR 102 753 V1.1.1 (2008-05)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); TETRA mobiles

moving at high velocity

ETSI TS 101 220 V8.1.0 (2008-06)

Smart Cards; ETSI numbering system for

telecommunication application providers (Release 8)

ETSI TS 102 241 V7.9.0 (2008-06)

Smart Cards; UICC Application Programming Interface

(UICC API) for Java Card (TM) (Release 7)

ETSI TS 102 241 V8.0.0 (2008-06)

Smart Cards; UICC Application Programming Interface

(UICC API) for Java Card (TM) (Release 8)

ETSI TS 102 250-5 V1.5.1 (2008-05)

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects

(STQ); QoS aspects for popular services in GSM and

3G networks; Part 5: Definition of typical measurement

profiles

ETSI TS 102 527-1 V1.2.1 (2008-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); New Generation DECT; Part 1: Wideband

speech

ETSI TS 102 527-3 V1.1.1 (2008-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); New Generation DECT; Part 3: Extended

wideband speech services

ETSI TS 102 533 V1.1.1 (2008-06)

Environmental Engineering (EE) Measurement Methods

and limits for Energy Consumption in Broadband

Telecommunication Networks Equipment

ETSI TS 102 600 V7.2.0 (2008-06)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Characteristics

of the USB interface (Release 7)

ETSI TS 102 613 V7.2.0 (2008-06)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Part 1: Physical and data link layer

characteristics (Release 7)

ETSI TS 102 754 V1.1.1 (2008-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Technical

characteristics of Detect-And-Avoid (DAA) mitigation

techniques for SRD equipment using Ultra Wideband

(UWB) technology

ETSI TS 102 818 V1.4.1 (2008-06)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondial

(DRM); XML Specification for Electronic Programme

Guide (EPG)

ETSI TS 123 040 V3.11.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Short Message Service (SMS)

(3GPP TS 23.040 version 3.11.0 Release 1999)

ETSI TS 123 040 V4.10.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Short Message Service (SMS)

(3GPP TS 23.040 version 4.10.0 Release 4)

ETSI TS 123 040 V6.9.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Short Message Service (SMS)

(3GPP TS 23.040 version 6.9.0 Release 6)

ETSI TS 123 040 V7.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Short Message Service (SMS)

(3GPP TS 23.040 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 123 060 V7.7.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); Service

description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 7.7.0

Release 7)

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

ETSI TS 123 093 V7.3.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Completion of Calls to Busy

Subscriber (CCBS); Stage 2 (3GPP TS 23.093 version

7.3.0 Release 7)

ETSI TS 123 167 V7.9.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions

(3GPP TS 23.167 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 123 203 V7.7.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Policy and charging control architecture (3GPP

TS 23.203 version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 123 204 V8.2.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Support of Short Message Service (SMS) over generic

3GPP Internet Protocol (IP) access; Stage 2 (3GPP

TS 23.204 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 123 218 V7.9.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia (IM) session handling; IM call model;

Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 123 228 V7.12.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP

TS 23.228 version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 123 228 V8.5.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP

TS 23.228 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 123 234 V7.7.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP system to Wireles Local Area Network (WLAN)

interworking; System description (3GPP TS 23.234

version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 123 509 V7.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; NGN Architecture to support emergency

communication from citizen to authority [Endorsed

document 3GPP TS 23.167, Release 7] (3GPP

TS 23.509 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 124 141 V6.10.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 6.10.0 Release 6)

ETSI TS 124 141 V7.5.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 124 147 V6.9.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147

version 6.9.0 Release 6)

ETSI TS 124 147 V7.9.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 113 V8.2.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base station and repeater electromagnetic compatibility

(EMC) (3GPP TS 25.113 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 125 331 V8.2.0 (2008-05)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 25.331 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 131 102 V6.20.0 (2008-05)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Characteristics of the Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application (3GPP TS 31.102 version

6.20.0 Release 6)

ETSI TS 134 123-1 V8.2.0 (2008-05)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 1: Protocol conformance specification (3GPP

TS 34.123-1 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 182 006 V2.0.4 (2008-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 description

(3GPP TS 23.228 v7.2.0, modified)

ETSI TS 183 007 V1.4.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Originating

Identification Presentation (OIP) and Originating

Identification Restriction (OIR); Protocol specification

ETSI TS 183 007 V2.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Originating

Identification Presentation (OIP) and Originating

Identification Restriction (OIR); Protocol specification

ETSI TS 183 021 V1.2.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN

Release 1; Endorsement of 3GPP TS 29.162 Interworking

between IM CN Sub-system and IP networks

ETSI TS 183 021 V2.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Endorsement of 3GPP TS 29.162 Interworking between

IM CN Sub-system and IP networks

ETSI TS 183 028 V1.7.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Common Basic Communication procedures; Protocol

specification

ETSI TS 183 028 V2.5.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Common Basic Communication procedures; Protocol

specification

ETSI TS 183 029 V1.4.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services: Explicit Communication

Transfer (ECT); Protocol specification

ETSI TS 183 029 V2.6.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services: Explicit Communication

Transfer (ECT); Protocol specification

ETSI TS 183 033 V1.3.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

IP Multimedia; Diameter based protocol for the interfaces

between the Call Session Control Function and the User

Profile Server Function/Subscription Locator Function;

Signalling flows and protocol details [3GPP TS 29.228

V6.8.0 and 3GPP TS 29.229 V6.6.0, modified]

25


2008 Nr. 07 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 183 033 V2.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

IP Multimedia; Diameter based protocol for the

interfaces between the Call Session Control Function

and the User Profile Server Function/Subscription

Locator Function; Signalling flows and protocol details

[3GPP TS 29.228 V6.8.0 and 3GPP TS 29.229 V6.6.0,

modified]

ETSI TS 183 041 V1.2.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Messaging service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3: Protocol

specifications [Endorsement of 3GPP TS 24.247

Release 6]

ETSI TS 183 041 V2.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Messaging service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3: Protocol

specifications [Endorsement of 3GPP TS 24.247

Release 6]

ETSI TS 183 054 V2.2.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Protocol specification

Closed User Group (CUG)

ETSI TS 183 058 V2.1.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

SIP Transfer of IP Multimedia Service Tariff Information;

Protocol specification

ETSI TS 183 063 V2.1.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

IMS-based IPTV stage 3 specification;

ETSI TS 184 009 V2.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN) Rules

covering the use of TV URIs for the Identification of

Television Channels

ETSI TS 186 001-1 V1.0.0 (2008-05)

Telecommunications and Internet Converged

Services and Protocols for Advanced Networking

(TISPAN); Network Integration Testing between SIP

and ISDN/PSTN network signalling protocols; Part 1:

Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

for SIP-ISDN

ETSI TS 186 002-1 V1.1.4 (2008-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Interworking between Session Initiation Protocol (SIP)

and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC)

or ISDN User Part (ISUP); Part 1: Protocol

Implementation Conformance Statement (PICS)

ETSI TS 186 002-2 V1.1.5 (2008-05)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Interworking between Session Initiation Protocol (SIP)

and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC)

or ISDN User Part (ISUP); Part 2: Test Suite Structure

and Test Purposes (TSS&TP) for Profile A and B

ETSI TS 186 012-1 V1.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Subaddressing (SUB);

Part 1: Protocol Implementation Conformance

Statement (PICS)

ETSI TS 186 012-2 V1.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Subaddressing (SUB);

Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 186 017-1 V1.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services: Anonymous

Communication Rejection (ACR) and Communication

Barring (CB); Part 1: Protocol Implementation

Conformance Statement (PICS)

ETSI TS 186 017-2 V1.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Anonymous

Communication Rejection (ACR) and Communication

Barring (CB); Part 2: Test Suite Structure and Test

Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 186 018-1 V1.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Malicious

Communication Identification (MCID); Part 1: Protocol

Implementation Conformance Statement (PICS)

ETSI TS 186 018-2 V1.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Malicious

Communication Identification (MCID); Part 2: Test Suite

Structure and Test Purposes (TSS&TP)

PASTABA. Su ðiais standartais galima susipaþinti Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje.

Parengë Lyda Maþeikienë

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 07

Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius ...................................................................................................................................................... 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas ............................................................................................................................ 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybë, techniniai brëþiniai, paslaugos ...................................................................................................... 279 1134

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, kietasis biokuras ................................................................................... 279 1134

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365

Cheminë analizë, tràðos, klijai, aplinkos apsauga, plastikai,kosmetika ................................................................ 270 9365

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Mechanika, metalai, suvirinimas, gabenamieji dujø balionai ................................................................................. 279 1141

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

3-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga . 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 234 8396

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 234 8396

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366

Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA ................................................................................................................................................... 279 1142

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ............................................................................................................................................................. 270 9346

203 kab.

206 kab.

309 kab.

401 kab.

204 kab.

310 kab.

312 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

313 kab.

303 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

303 kab.

202 kab.

303 kab.

212 kab.

210 kab.

209 kab.

217 kab.

317 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius ...................................................................................................................................................... 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356

27


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu su

suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø

standartizacijos darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës

uþklausø tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

More magazines by this user
Similar magazines