2010 Nr. 7 - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

2010 Nr. 7 - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

1


Turinys

AKTUALIJOS ..................................................................................................................5

Apginta disertacija „Standartizacijos vaidmuo atminties institucijø

integracijos procese“ ...........................................................................................................5

STANDARTIZACIJA ........................................................................................................6

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ........................................................................................6

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ......................................................................... 13

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ............................................................. 18

ATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA .......................................................... 18

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO BIRÞELIO MËN. ....................................................... 19

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ....................................................... 19

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ........................................................... 22

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .................................................... 23

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI .......................... 25

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ..................................... 27

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo N. Banevièienë

Maketavo A. Skomskienë

2010-07-09

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2010


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2010

Nr. 7

VILNIUS, 2010


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

AKTUALIJOS

APGINTA DISERTACIJA „STANDARTIZACIJOS VAIDMUO

ATMINTIES INSTITUCIJØ INTEGRACIJOS PROCESE“

2010 m. birþelio 19 d. Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 47 Informacija

ir dokumentacija pirmininkë Nijolë Bliûdþiuvienë Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete apgynë

humanitariniø mokslø srities komunikacijos ir informacijos krypties daktaro disertacijà „Standartizacijos

vaidmuo atminties institucijø integracijos procese” (mokslinis vadovas – prof. dr. Osvaldas Janonis, oficialieji

oponentai – doc. dr. Rimvydas Lauþikas ir doc. dr. Sigitas Narbutas).

„Disertacijos tyrimo objektas – atminties institucijø standartizacijos veikla kaip jø integracijos priemonë.

Disertacinio darbo tikslas – iðanalizuoti standartizacijos vaidmená atminties institucijø integracijos procese.

Pirmà kartà nagrinëjant Lietuvos atminties institucijø bendros veiklos perspektyvà kultûrinë ir standartizacinë

integracija teikiama kaip konceptualus pamatas, siejamas su atminties institucijø dalyvavimu standartizacijos

veikloje ir pasireiðkiantis kuriant virtualià kultûros paveldo informacinæ sistemà“ – raðoma ðio darbo anotacijoje.

Parengë Ramunë Rukðënienë

5


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 61097-14:2010 en

Pasaulinë jûrø nelaimiø ir saugos sistema. 14 dalis.

Automatinës atpaþinimo sistemos paieðkos ir gelbëjimo

siøstuvai. Veikimo ir eksploataciniø charakteristikø

reikalavimai, bandymø metodai ir bûtinieji bandymø

rezultatai (IEC 61097-14:2010)

R (66 Lt)

LST EN 61978-1:2010 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Skaiduliniai optiniai pasyviosios chromatinës

dispersijos kompensatoriai. 1 dalis. Bendrasis rûðinis aprašas

(IEC 61978-1:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 61978-1:2002

N (56 Lt)

LST EN 62047-6:2010 en

Puslaidininkiniai átaisai. Mikroelektromechaniniai átaisai.

6 dalis. Plonasluoksniø medþiagø aðinio nuovargio bandymø

metodai (IEC 62047-6:2009)

H (40 Lt)

LST EN 62439-1:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Didelës parengties automatizavimo

tinklai. 1 dalis. Bendrosios sàvokos ir skaièiavimo metodai

(IEC 62439-1:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 62439:2008

U (77 Lt)

LST EN 62439-2:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Didelës parengties automatizavimo

tinklai. 2 dalis. Medijos rezervavimo protokolas (MRP)

(IEC 62439-2:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 62439:2008

W (91 Lt)

LST EN 62439-3:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Didelës parengties automatizavimo

tinklai. 3 dalis. Lygiagreèiojo rezervavimo protokolas ir didelës

parengties vaiskusis rezervavimas (IEC 62439-3:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 62439:2008

U (77 Lt)

LST EN 62439-4:2010 en

Pramoninio ryšio tinklai. Didelës parengties automatizavimo

tinklai. 4 dalis. Tarptinklinio rezervavimo protokolas

(IEC 62439-4:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 62439:2008

S (69 Lt)

LST EN 62439-5:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Didelës parengties automatizavimo

tinklai. 5 dalis. Radijo švyturio rezervavimo protokolas

(IEC 62439-5:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 62439:2008

S (69 Lt)

LST EN 62439-6:2010 en

Pramoninio ryðio tinklai. Didelës parengties automatizavimo

tinklai. 6 dalis. Paskirstytojo rezervavimo protokolas

(IEC 62439-6:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 62439:2008

V (85 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST CLC/TS 50539-22:2010 en

Þemosios átampos árangos apsaugos nuo virðátampiø átaisai.

Specialiosios paskirties, áskaitant nuolatinæ srovæ, apsaugos

nuo virðátampiø átaisai. 22 dalis. Parinkimo ir taikymo

principai. Vëjo turbinø átaisai

G (36 Lt)

LST EN 60335-2-24:2010 en

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-24 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šaldymo ir

valgomøjø ledø aparatams bei ledo generatoriams

(IEC 60335-2-24:2010)

Nuo 2015-03-01 pakeièia LST EN 60335-2-24:2003,

LST EN 60335-2-24:2005,

LST EN 60335-2-24:2003/A11:2004,

LST EN 60335-2-24:2003/A1:2005,

LST EN 60335-2-24:2003/A2:2007,

LST EN 60335-2-24:2003/A12:2010

U (77 Lt)

LST EN 60335-2-89:2010 en

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-89 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams

šaldymo prietaisams su vidiniu arba atskiruoju šaldalo

kondensatoriumi arba kompresoriumi (IEC 60335-2-89:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 60335-2-89:2003,

LST EN 60335-2-89:2003/A11:2004,

LST EN 60335-2-89:2003/A1:2005,

LST EN 60335-2-89:2003/A2:2007,

LST EN 60335-2-89:2003+A11:2004+

A1:2005+A2:2007

S (69 Lt)

LST EN 60704-1:2010 en

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai aparatai. Ore

sklindanèio akustinio triukðmo nustatymo taisyklës. 1 dalis.

Bendrieji reikalavimai (IEC 60704-1:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 60704-1:2000

Q (63 Lt)

LST EN 60974-9:2010 en

Lankinio suvirinimo árenginiai. 9 dalis. Árengimas ir naudojimas

(IEC 60974-9:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST CLC/TS 62081:2006

N (56 Lt)

LST EN 61029-2-10:2010 en

Kilnojamøjø varikliniø elektriniø árankiø sauga. 2-10 dalis.

Ypatingieji reikalavimai, keliami nupjovimo ðlifuotuvams

(IEC 61029-2-10:1998, modifikuotas)

L (51 Lt)

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

LST HD 620 S2:2010 en

Skirstomieji kabeliai su ekstruzine izoliacija, skirti vardinëms

átampoms nuo 3,6/6 (7,2) kV iki 20,8/36 (42) kV imtinai

Nuo 2012-12-01 pakeièia

LST HD 620 S1+A1:2002,

LST HD 620 S1+A1:2002/A2:2004,

LST HD 620 S1+A1:2002/A3:2007,

LST HD 620 S1+A1:2002/A3:2007/AC:2008

XM (217 Lt)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST EN ISO 2825:2010 en

Prieskoniai ir pagardai. Malto mëginio paruoðimas analizei

(ISO 2825:1981)

Pakeièia LST ISO 2825:2003, LST ISO 2825:2004

B (21 Lt)

LST EN ISO 8589:2010 en

Juslinë analizë. Bendrieji tyrimo kambariø projektavimo

reikalavimai (ISO 8589:2007)

Pakeièia LST ISO 8589:2008

K (47 Lt)

LST EN ISO 10399:2010 en

Juslinë analizë. Metodika. Testas du ið trijø (ISO 10399:2004)

Pakeièia LST ISO 10399:2004,

LST ISO 10399:2004/P:2005

L (51 Lt)

TK 7 DANGOS

LST EN 13507:2010 en

Terminis purðkimas. Metaliniø daliø ir komponentø, skirtø

terminiam purðkimui, pavirðiø parengiamasis apdorojimas

Pakeièia LST EN 13507:2002

E (29 Lt)

LST EN 13523-8:2010 en

Dengtøjø metaliniø juostø ritiniai. Bandymo metodai. 8 dalis.

Atsparumas druskos rûkui

Pakeièia LST EN 13523-8:2002

F (33 Lt)

LST EN 13523-10:2010 en

Dengtøjø metaliniø juostø ritiniai. Bandymo metodai. 10 dalis.

Atsparumas fluorescencinei ultravioletinei spinduliuotei ir

vandens kondensacijai

Pakeièia LST EN 13523-10:2002

D (27 Lt)

LST EN 13523-21:2010 en

Dengtøjø metaliniø juostø ritiniai. Bandymo metodai. 21 dalis.

Iðorëje iðlaikytø plokðèiø ávertinimas

Pakeièia LST EN 13523-21:2004

H (40 Lt)

LST EN 13523-22:2010 en

Dengtøjø metaliniø juostø ritiniai. Bandymo metodai. 22 dalis.

Spalvø skirtumas. Regimasis palyginimas

Pakeièia LST EN 13523-22:2003

E (29 Lt)

LST EN 13523-29:2010 en

Dengtøjø metaliniø juostø ritiniai. Bandymo metodai. 29 dalis.

Atsparumas aplinkos taršai (purvo rinktuvai ir šalintuvai)

E (29 Lt)

LST EN 15771:2010 en

Stiklo ir porceliano emaliai. Pavirðiaus rëþiamojo kieèio

nustatymas pagal Moso skalæ

C (23 Lt)

LST EN ISO 2871-1:2010 en

Pavirðinio aktyvumo medþiagos. Plovikliai. Katijoniniø

pavirðinio aktyvumo medþiagø kiekio nustatymas. 1 dalis.

Didelës santykinës molekulinës masës katijoninës pavirðinio

aktyvumo medþiagos (ISO 2871-1:2010)

Pakeièia LST EN ISO 2871-1:2002

D (27 Lt)

LST EN ISO 2871-2:2010 en

Paviršinio aktyvumo medþiagos. Plovikliai. Katijoniniø

pavirðinio aktyvumo medþiagø kiekio nustatymas. 2 dalis.

Maþos santykinës molekulinës masës (tarp 200 ir 500)

katijoninës pavirðinio aktyvumo medþiagos

(ISO 2871-2:2010)

Pakeièia LST EN ISO 2871-2:2002

E (29 Lt)

LST EN ISO 9117-2:2010 en

Daþai ir lakai. Dþiovinimo bandymai. 2 dalis. Slëginis

sluoksniø sulipimo bandymas (ISO 9117-2:2010)

Pakeièia LST EN ISO 4622:1999

D (27 Lt)

LST EN ISO 9117-3:2010 en

Daþai ir lakai. Dþiovinimo bandymai. 3 dalis. Dþiûvimo

pavirðiuje bandymas, naudojant stiklo rutuliukus

(ISO 9117-3:2010)

Pakeièia LST EN ISO 1517:2002

D (27 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55016-1-1:2010 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas.

1-1 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Matavimo prietaisai (CISPR 16-1-1:2010)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 55016-1-1:2007,

LST EN 55016-1-1:2007/A1:2007,

LST EN 55016-1-1:2007/A2:2008

W (91 Lt)

LST EN 61000-4-4:2005/A1:2010 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumo elektriniam

sparèiajam pereinamajam vyksmui arba impulsø vorai

bandymas (IEC 61000-4-4:2004/A1:2010)

XZ (7 Lt)

TK 9 BALDAI

LST EN 12520:2010 en

Baldai. Stiprumas, ilgalaikiðkumas ir sauga. Reikalavimai,

keliami buitiniams sëdimiesiems baldams

Pakeièia LST L ENV 12520:2000

D (27 Lt)

LST EN 15338:2007+A1:2010 en

Baldø reikmenys. Iðtraukiamøjø elementø ir jø komponentø

stiprumas ir ilgalaikiðkumas

Pakeièia LST EN 15338:2007

M (54 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 13301:2010 en

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo išprakaitavimo

tendencijos nustatymas

Pakeièia LST EN 13301:2003

D (27 Lt)

7


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 13302:2010 en

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminio rišiklio dinaminës

klampos nustatymas naudojant sukøjá klampomatá

Pakeièia LST EN 13702-2:2004,

LST EN 13302:2003, LST EN 14896:2007

G (36 Lt)

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN ISO 4254-1:2010 lt

Þemës ûkio maðinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

(ISO 4254-1:2008)

R (66 Lt)

TK 17 MEDIENA

LST EN 1912:2004+A4:2010 en

Statybinë mediena. Stiprumo klasës. Skirstymas pagal

apþiûrimàsias kokybës klases ir medienos rûðis

Pakeièia LST EN 1912:2005+A3:2009

H (40 Lt)

LST EN 12871:2010 en

Medienos skydai. Eksploatacinës charakteristikos ir

reikalavimai, keliami apkrovà laikanèioms plokðtëms,

naudojamoms grindims, sienoms ir stogams

Pakeièia LST EN 12871:2002

R (66 Lt)

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS 1)

LST EN 300 119-2 V2.2.2:2010 en

Environmental Engineering (EE); European telecommunication

standard for equipment practice; Part 2: Engineering

requirements for racks and cabinets

G (36 Lt)

LST EN 300 119-3 V2.2.2:2010 en

Environmental Engineering (EE); European telecommunication

standard for equipment practice; Part 3: Engineering

requirements for miscellaneous racks and cabinets

G (36 Lt)

LST EN 300 698-1 V1.4.1:2010 en

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters

(ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the

maritime mobile service operating in the VHF bands used on

inland waterways; Part 1: Technical characteristics and

methods of measurement

T (74 Lt)

LST EN 302 217-1 V1.3.1:2010 en

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for

point-to-point equipment and antennas; Part 1: Overview and

system-independent common characteristics

P (61 Lt)

LST EN 302 217-2-1 V1.3.1:2010 en

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for

point-to-point equipment and antennas; Part 2-1: Systemdependent

requirements for digital systems operating in

frequency bands where frequency co-ordination is applied

U (77 Lt)

LST EN 302 217-4-1 V1.4.1:2010 en

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for

point-to-point equipment and antennas; Part 4-1: Systemdependent

requirements for antennas

L (51 Lt)

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1097-2:2010 en

Bandymai uþpildø mechaninëms ir fizikinëms savybëms

nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

Pakeièia LST EN 1097-2:1999,

LST EN 1097-2:2001, LST EN 1097-2:2001/A1:2006

Q (63 Lt)

LST EN 13747:2005+A2:2010 en

Gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokðtinës grindø perdangos

Pakeièia LST EN 13747:2006+A1:2009

X (98 Lt)

TK 21 TEKSTILË

LST EN ISO 105-C06:2010 en

Tekstilë. Nusidaþymo atsparumo nustatymas. C06 dalis.

Nusidaþymo atsparumas buitiniam ir pramoniniam skalbimui

(ISO 105-C06:2010)

Pakeièia LST EN ISO 105-C06:1999,

LST EN ISO 105-C06:1999/AC:2009

F (33 Lt)

LST EN ISO 105-C08:2010 en

Tekstilë. Nusidaþymo atsparumo nustatymas. C08 dalis.

Nusidaþymo atsparumas buitiniam ir pramoniniam skalbimui

naudojant befosfatá etaloniná skalbiklá, kuriame yra

þematemperatûrio balinimo aktyviklio (ISO 105-C08:2010)

Pakeièia LST EN ISO 105-C08:2003,

LST EN ISO 105-C08:2003/A1:2008,

LST EN ISO 105-C08:2003/P:2007,

LST EN ISO 105-C08:2007

F (33 Lt)

LST EN ISO 3175-1:2010 en

Tekstilë. Tekstilës medþiagø ir gaminiø profesionali prieþiûra,

sausasis ir ðlapiasis valymas. 1 dalis. Savybiø vertinimas po

valymo ir apdorojimo (ISO 3175-1:2010)

Pakeièia LST EN ISO 3175-1:1999

E (29 Lt)

LST EN ISO 3175-2:2010 en

Tekstilë. Tekstilës medþiagø ir gaminiø profesionali prieþiûra,

sausasis ir ðlapiasis valymas. 2 dalis. Bandymo procedûra,

naudojama nustatyti tinkamumà valymui ir apdorojimui

tetrachloretenu (ISO 3175-2:2010)

Pakeièia LST EN ISO 3175-2:2000

E (29 Lt)

LST EN ISO 6179:2010 en

Guma arba termoplastinis kauèiukas. Gumos lakðtai ir guma

dengti audiniai. Lakiøjø skysèiø prasiskverbimo spartos

nustatymas (gravimetrinis metodas) (ISO 6179:2010)

Pakeièia LST EN ISO 6179:2002

E (29 Lt)

LST EN ISO 14419:2010 en

Tekstilë. Tepalø atstûmimas. Atsparumo angliavandeniliams

bandymas (ISO 14419:2010)

Pakeièia LST EN ISO 14419:2000,

LST EN ISO 14419:2000/AC:2006

E (29 Lt)

LST EN ISO 15487:2010 en

Tekstilë. Aprangos ir kitø gatavø tekstilës gaminiø iðvaizdos

vertinimo po buitinio skalbimo ir dþiovinimo metodas

(ISO 15487:2009)

Pakeièia LST EN ISO 15487:2002

H (40 Lt)

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsëjo 27 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-14) Europos telekomunikacijø

standartø instituto standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 54-23:2010 en

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 23 dalis. Gaisro

signalizavimo átaisai. Regimøjø pavojaus signalø átaisai

V (85 Lt)

LST EN 1366-5:2010 en

Inþineriniø tinklø árenginiø atsparumo ugniai bandymai.

5 dalis. Inþineriniø tinklø kanalai ir ðachtos

Pakeièia LST EN 1366-5:2004,

LST EN 1366-5:2004/P:2006

M (54 Lt)

LST EN 1777:2010 en

Hidraulinës prieðgaisriniø ir gelbëjimo tarnybø automobiliø

platformos. Saugos reikalavimai ir bandymai

Pakeièia LST EN 1777:2005+A1:2009

X (98 Lt)

LST EN 13238:2010 en

Statybiniø gaminiø reakcijos á ugná bandymai.

Kondicionavimo procedûros ir bendrosios pagrindø atrankos

taisyklës

Pakeièia LST EN 13238:2002

F (33 Lt)

LST EN 15269-1:2010 en

Durø blokø, anginiø sàrankø ir atidaromøjø langø blokø,

áskaitant ámontuotus statybiniø apkaustø elementus,

atsparumo ugniai ir (arba) apsaugos nuo dûmø bandymø

rezultatø iðplëstinis taikymas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

F (33 Lt)

TK 23 KERAMIKA

LST EN 12371:2010 en

Gamtinio akmens bandymo metodai. Atsparumo ðalèiui

nustatymas

Pakeièia LST EN 12371:2002

H (40 Lt)

TK 25 RIŠAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI

DIRBINIAI

LST EN 196-8:2010 en

Cemento bandymø metodai. 8 dalis. Hidratacijos ðiluma.

Tirpimo metodas

Pakeièia LST EN 196-8:2005

G (36 Lt)

LST EN 196-9:2010 en

Cemento bandymø metodai. 9 dalis. Hidratacijos ðiluma.

Pusiau adiabatinis metodas

Pakeièia LST EN 196-9:2004,

LST EN 196-9:2004/P:2006, LST EN 196-9:2006

K (47 Lt)

LST EN 12269-2:2010 en

Plieninës armatûros ir autoklavinio akytojo betono sukibimo

elgsenos nustatymas sijos bandymo bûdu. 2 dalis. Ilgalaikis

bandymas

Pakeièia LST EN 12269-2:2004

F (33 Lt)

LST EN 15304:2010 en

Autoklavinio akytojo betono atsparumo ðalèiui nustatymas

Pakeièia LST EN 15304:2007

K (47 Lt)

TK 29 VANDENTVARKA

LST EN 249:2010 en

Santechnikos átaisai. Duðo dugninës, pagamintos ið lietøjø

tinkliniø akriliniø lakðtø. Reikalavimai ir bandymo metodai

J (43 Lt)

LST EN 806-4:2010 en

Þmoniø vartojamà vandená tiekianèios pastatø árangos

reikalavimai. 4 dalis. Árengimas

U (77 Lt)

LST EN 15636:2010 en

Santechnikos átaisai. Duðo dugninës, pagamintos ið

smûgiams atspariø modifikuotø ekstruziniø akrilo lakðtø.

Reikalavimai ir bandymo metodai

J (43 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 17201-3:2010 en

Akustika. Ðaudyklø triukðmas. 3 dalis. Garso sklidimo

skaièiavimo gairës (ISO 17201-3:2010)

U (77 Lt)

LST EN ISO 17201-5:2010 en

Akustika. Ðaudyklø triukðmas. 5 dalis. Triukðmo valdymas

(ISO 17201-5:2010)

N (56 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN 13060:2004+A2:2010 en

Maþieji gariniai sterilizatoriai

Pakeièia LST EN 13060:2004+A1:2009

V (85 Lt)

LST EN 13795-1:2004+A1:2009 lt

Pacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai

apklotai, chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë

apranga, naudojami kaip medicinos priemonës. 1 dalis.

Bendrieji reikalavimai, keliami gamintojams, paruoðëjams ir

gaminiams

H (40 Lt)

LST EN 13795-2:2005+A1:2009 lt

Pacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai

apklotai, chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë

apranga, naudojami kaip medicinos priemonës. 2 dalis.

Tyrimo metodai

E (29 Lt)

LST EN 13795-3:2006+A1:2009 lt

Pacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai

apklotai, chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë

apranga, naudojami kaip medicinos priemonës. 3 dalis.

Veiksmingumo reikalavimai ir jo lygiai

E (29 Lt)

LST EN 62563-1:2010 en

Elektrinë medicinos áranga. Medicininës vaizdo rodymo

sistemos. 1 dalis. Ávertinimo metodai (IEC 62563-1:2009)

U (77 Lt)

LST EN ISO 7885:2010 en

Odontologija. Vienkartinës sterilios injekcijø adatos

(ISO 7885:2010)

Pakeièia LST EN ISO 7885:2002

E (29 Lt)

9


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN ISO 8536-2:2010 en

Medicinoje naudojama infuzijos áranga. 2 dalis. Infuzijos

buteliø dangteliai (ISO 8536-2:2010)

Pakeièia LST EN ISO 8536-2:2004,

LST EN ISO 8536-2:2004/AC:2005

G (36 Lt)

LST EN ISO 10993-16:2010 en

Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 16 dalis. Irimo

produktø ir iðplaunamøjø medþiagø toksikokinetinio tyrimo

planas (ISO 10993-16:2010)

Pakeièia LST EN ISO 10993-16:2009

H (40 Lt)

LST EN ISO 13485:2004/AC:2009 lt

Medicinos priemonës. Kokybës vadybos sistemos.

Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2003/

Cor.1:2009)

LST EN ISO 13606-5:2010 en

Sveikatos informatika. Elektroniniø sveikatos prieþiûros áraðø

perdavimas. 5 dalis. Sietuvo apraðas (ISO 13606-5:2010)

J (43 Lt)

LST EN ISO 20795-2:2010 en

Odontologija. Pagrindo polimerai. 2 dalis. Ortodontiniai

pagrindo polimerai (ISO 20795-2:2010)

Q (63 Lt)

TK 34 METROLOGIJA

LST CEN ISO/TS 14253-4:2010 en

Geometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Detaliø ir

matavimo árenginiø tikrinimas matuojant. 4 dalis. Pagrindinë

informacija apie funkcines ir reikalavimø ribas, teikiamas

sprendimo taisyklëse (ISO/TS 14253-4:2010)

K (47 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 12254:2010 en

Ekranai darbo su lazeriu vietose. Saugos reikalavimai ir

bandymai

Pakeièia LST EN 12254:2001+A2:2008

K (47 Lt)

LST EN 13411-2:2002+A1:2009 lt

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 2 dalis. Vielinio

lyno stropø kilpø supynimas

E (29 Lt)

LST EN 13411-3:2004+A1:2009 lt

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 3 dalis. Movos ir

suspaudþiamos movos

P (61 Lt)

LST EN 13411-4:2003+A1:2009 lt

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 4 dalis. Lietinis

movinis sujungimas metalu ir derva

K (47 Lt)

LST EN 13411-5:2003+A1:2009 lt

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 5 dalis. Vieliniø

lynø sàvarþos su U varþtais

K (47 Lt)

LST EN 13411-6:2004+A1:2009 lt

Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 6 dalis.

Asimetriniai pleištiniai lizdiniai antgaliai

M (54 Lt)

LST EN ISO 11161:2007/A1:2010 en

Maðinø sauga. Kompleksinës gamybos sistemos. Pagrindiniai

reikalavimai. 1 keitinys (ISO 11161:2007/Amd.1:2010)

D (27 Lt)

10

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN ISO 14344:2010 en

Suvirinimo medþiagos. Pridëtiniø medþiagø ir fliusø

parinkimas (ISO 14344:2010)

Pakeièia LST EN ISO 14344:2005

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

F (33 Lt)

LST CLC/TS 50534:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Bendroji sistemø architektûra, taikoma

riedmenyse árengtai pagalbinei elektros maitinimo sistemai

P (61 Lt)

LST CLC/TS 50535:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Riedmenyse árengtos pagalbinës

galios keitikliø sistemos

R (66 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 60832-1:2010 en

Darbai esant átampai. Izoliaciniai strypai ir prie jø tvirtinami

átaisai. 1 dalis. Izoliaciniai strypai (IEC 60832-1:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60832:2001

T (74 Lt)

LST EN 60832-2:2010 en

Darbai esant átampai. Izoliaciniai strypai ir prie jø tvirtinami

átaisai. 2 dalis. Tvirtinamieji átaisai (IEC 60832-2:2010)

Nuo 2013-03-01 ið dalies pakeièia

LST EN 60832:2001

V (85 Lt)

LST EN 60891:2010 en

Fotovoltiniai átaisai. Iðmatuotø voltamperiniø charakteristikø

pataisø dël temperatûros ir energinës apðvietos poveikio

procedûros (IEC 60891:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 60891:2001

L (51 Lt)

LST EN 60904-10:2010 en

Fotovoltiniai átaisai. 10 dalis. Tiesiðkumo matavimo metodai

(IEC 60904-10:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 60904-10:2001

G (36 Lt)

LST EN 60909-3:2010 en

Trumpojo jungimo srovës trifazëse kintamosios srovës

sistemose. 3 dalis. Srovës, esant dviem atskiriems vienalaikiams

trumpiesiems jungimams tarp linijinio laido ir þemës, ir dalinës

trumpojo jungimo srovës, tekanèios þeme (IEC 60909-3:2009)

Nuo 2013-03-01 pakeièia LST EN 60909-3:2004

U (77 Lt)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 534:2006+A1:2010 en

Banguotieji bituminiai lakðtai. Gaminiø techniniai reikalavimai

ir bandymo metodai

Pakeièia LST EN 534:2006

R (66 Lt)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 1057:2006+A1:2010 en

Varis ir vario lydiniai. Besiûliai apskritojo skerspjûvio variniai

vandens ir dujø vamzdþiai, naudojami santechnikos ir

ðildymo árenginiuose

Pakeièia LST EN 1057:2006

R (66 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

LST EN 10283:2010 en

Korozijai atsparûs plieno liejiniai

Pakeièia LST EN 10283:2001, LST EN 10283:2003

J (43 Lt)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 12866:2000/A1:2009 lt

Oftalmologiniai prietaisai. Perimetrai. 1 keitinys

(ISO 12866:1999/Amd.1:2008)

XZ (7 Lt)

LST EN ISO 15798:2010 en

Oftalmologiniai implantai. Oftalmologinës chirurginës tàsiai

tamprios priemonës (ISO 15798:2010)

Pakeièia LST EN ISO 15798:2002,

LST EN ISO 15798:2002/AC:2005

L (51 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 17234-1:2010 en

Oda. Cheminiai tyrimai daþytose odose esantiems tam tikriems

azodaþikliams nustatyti. 1 dalis. Kai kuriø aromatiniø aminø,

iðsiskyrusiø ið azodaþikliø, nustatymas (ISO 17234-1:2010)

Pakeièia LST CEN ISO/TS 17234:2004

F (33 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13121-3:2008+A1:2010 en

Antþeminës stiklaplastikio talpyklos ir indai. 3 dalis.

Projektavimas ir gamyba

Pakeièia LST EN 13121-3:2008

XE (132 Lt)

LST EN 13617-1:2004+A1:2009 lt

Degalinës. 1 dalis. Dozuojamøjø siurbliø, ápylimo kolonëliø ir

nuotoliniø siurbliniø árenginiø konstrukcijos ir eksploatavimo

saugos reikalavimai

T (74 Lt)

LST EN ISO 10497:2010 en

Sklendþiø bandymai. Atsparumo ugniai bandymø

reikalavimai (ISO 10497:2010)

Pakeièia LST EN ISO 10497:2004

K (47 Lt)

LST EN ISO 15544:2010 en

Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Gavybos atviroje jûroje

árenginiai. Avarinio reagavimo reikalavimai ir gairës

(ISO 15544:2000, áskaitant keitiná Amd.1:2009)

T (74 Lt)

LST EN ISO 17078-1:2005/A1:2010 en

Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Græþimo ir gavybos áranga.

1 dalis. Ðerdys su ðonine kiðene. 1 keitinys

(ISO 17078-1:2004/Amd.1:2010)

XZ (7 Lt)

LST EN ISO 20815:2010 en

Naftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Gamybos

uþtikrinimas ir patikimumo valdymas (ISO 20815:2008,

pataisyta 2009-06-15 versija)

Pakeièia LST EN ISO 20815:2008

V (85 Lt)

TK 57 TRÀŠOS

LST EN 14397-1:2010 en

Tràðos ir kalkinimo medþiagos. Anglies dioksido nustatymas.

1 dalis. Metodas, taikomas kietosioms tràðoms

Pakeièia LST CEN/TS 14397-1:2004

F (33 Lt)

LST EN 15705:2010 en

Tràðos. Karbamidø kondensatø nustatymas taikant

efektyviàjà skysèiø chromatografijà.

Izobutilidendikarbamidas ir krotonoilidenkarbamidas

(A metodas) ir metilenkarbamido oligomerai (B metodas)

Pakeièia LST CEN/TS 15705:2009

L (51 Lt)

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 14351-1:2006+A1:2010 en

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinës

charakteristikos. 1 dalis. Langai ir iðoriniø áeinamøjø durø

sàrankos, nepasiþymintys atsparumo ugniai ir (arba) dûmø

skverbimuisi charakteristikomis

Pakeièia LST EN 14351-1:2006,

LST EN 14351-1:2006/P:2007,

LST EN 14351-1:2006/P:2009

W (91 Lt)

LST EN 15434:2006+A1:2010 en

Statybinis stiklas. Konstrukciniø ir (arba) ultravioletinei

spinduliuotei atspariø sandarikliø (naudojamø konstrukciniam

sandariajam ástiklinimui ir (arba) klijuotiems stiklo paketams

su UV spinduliuotës veikiamomis siûlëmis) gaminio standartas

Pakeièia LST EN 15434:2006

V (85 Lt)

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN ISO 11295:2010 en

Atnaujinimui naudojamø plastikiniø vamzdynø sistemø

klasifikavimas ir projektavimui skirta informacija

(ISO 11295:2010)

Pakeièia LST EN 13689:2003

P (61 Lt)

TK 62 KLIJAI

LST EN 1464:2010 en

Klijai. Sanklijø atsparumo atlupimui nustatymas. Judamøjø

ritinëliø metodas

Pakeièia LST EN 1464:2000, LST EN 1967:2003,

LST EN 1967:2003/AC:2006

E (29 Lt)

LST EN 14022:2010 en

Konstrukcijø klijai. Daugiakomponenèiø klijø veiklumo

trukmës nustatymas

Pakeièia LST EN 14022:2004

F (33 Lt)

LST EN 14294:2010 en

Odos ir avalynës medþiagø klijai. Sanklijø bandiniø

paruoðimas priliejimo bûdu

Pakeièia LST EN 14294:2005

G (36 Lt)

LST EN 15416-3:2007+A1:2010 en

Laikanèiøjø mediniø konstrukcijø klijai, kitokie nei fenoliniai ir

aminoplastiniai. Bandymo metodai. 3 dalis. Lenkiamosios

ðlyties veikiamø bandiniø valkðnumo deformacijos bandymas

ciklinëmis klimatinëmis sàlygomis

Pakeièia LST EN 15416-3:2008

E (29 Lt)

LST EN ISO 11339:2010 en

Klijai. Suklijuotø lanksèiøjø medþiagø T atplëðimo bandymas

(ISO 11339:2010)

Pakeièia LST EN ISO 11339:2005

E (29 Lt)

11


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN ISO 7250-1:2010 en

Pagrindiniai þmogaus kûno matmenys, skirti technologiniam

projektavimui. 1 dalis. Kûno matmenø apibrëþtys ir atskaitos

taðkai (ISO 7250-1:2008)

Pakeièia LST EN ISO 7250:2000

N (56 Lt)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 1330-4:2010 de, en, fr

Neardomieji bandymai. Terminija. 4 dalis. Ultragarsiniø

bandymø terminai

Pakeièia LST EN 1330-4:2004

XA (104 Lt)

LST EN 12668-1:2010 en

Neardomieji bandymai. Ultragarsinës kontrolës árangos

apibûdinimas ir patikra. 1 dalis. Matuokliai

Pakeièia LST EN 12668-1:2001,

LST EN 12668-1:2001/P:2003,

LST EN 12668-1:2001/A1:2004

S (69 Lt)

LST EN 12668-2:2010 en

Neardomieji bandymai. Ultragarsinës kontrolës árangos

apibûdinimas ir patikra. 2 dalis. Zondai

Pakeièia LST EN 12668-2:2003,

LST EN 12668-2:2003/A1:2004

U (77 Lt)

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 13954:2005+A1:2010 en

Maisto perdirbimo mašinos. Duonos pjaustytuvai. Saugos ir

higienos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13954:2006

U (77 Lt)

LST EN 14658:2005+A1:2010 en

Tolydþiojo krovimo áranga ir sistemos. Rusvøjø angliø

atvirosios gavybos tolydþiojo krovimo árangos bendrieji

saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 14658:2005

P (61 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 1007-5:2010 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai.

Armuojanèiøjø medþiagø bandymo metodai. 5 dalis.

Tempimo stiprio ir tempimo deformacijos pasiskirstymo,

nutrûkstant daugiagijës gráþtës gijoms, nustatymas aplinkos

temperatûroje

Pakeièia LST EN 1007-5:2003

J (43 Lt)

LST EN 1071-12:2010 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiø dangø bandymo

metodai. 12 dalis. Slankiojamojo dilinimo bandymas

N (56 Lt)

LST EN 1071-13:2010 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiø dangø bandymo

metodai. 13 dalis. Dilinimo spartos nustatymas kaiðèio ir

disko metodu

L (51 Lt)

LST EN 15651-1:2010 en

Pastatø ir pësèiøjø takø siûliø nekonstrukciniai sandarikliai.

1 dalis. Fasado elementø sandarikliai

F (33 Lt)

LST EN 15651-2:2010 en

Pastatø ir pësèiøjø takø siûliø nekonstrukciniai sandarikliai.

2 dalis. Ástiklinimo sandarikliai

G (36 Lt)

LST EN 15651-3:2010 en

Pastatø ir pësèiøjø takø siûliø nekonstrukciniai sandarikliai.

3 dalis. Santechniniø siûliø sandarikliai

F (33 Lt)

LST EN 15651-4:2010 en

Pastatø ir pësèiøjø takø siûliø nekonstrukciniai sandarikliai.

4 dalis. Pësèiøjø takø sandarikliai

J (43 Lt)

LST EN 15651-5:2010 en

Pastatø ir pësèiøjø takø siûliø nekonstrukciniai sandarikliai.

5 dalis. Atitikties ávertinimas ir þenklinimas

D (27 Lt)

LST EN 50126-1:2003/P:2010 en

Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, prieþiûrumo

ir saugos (PPPS) apraðas bei demonstravimas. 1 dalis.

Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

Pakeièia LST EN 50126-1:2003/P:2008

Parengë Dalia Reginienë

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 60454-3-15:2002 Spaudimui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. 3 dalis. LST EN 60454-3-11:2007

Atskirø medþiagø techninës charakteristikos. 15 lapas. Poliesterio plëvelës ir (arba)

neaustinio poliesterio deriniai su kauèiuko termoreaktingaisiais klijais

(IEC 60454-3-15:2001)

LST EN 60454-3-17:2002 Spaudimui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. 3 dalis. LST EN 60454-3-11:2007

Atskirø medþiagø techninës charakteristikos. 17 lapas. Poliesterio arba epoksidinës

dervos deriniai su spaudimui jautriais klijais (IEC 60454-3-17:2001)

LST EN 60645-3:2000 en, LST EN 60645-3:2007 lt Audiometrai. 3 dalis. Trumpieji LST EN 60645-3:2007-11

klausos testavimo signalai, naudojami audiometrijoje ir neurootologijoje

(IEC 60645-3:1994)

LST EN 62025-1:2003 Aukðtadaþniai induktyvieji komponentai. Neelektrinës LST EN 62025-1:2007

charakteristikos ir matavimo metodai. 1 dalis. Elektroninëje ir ryðiø árangoje naudojamos

pastoviosios pavirðinio montavimo induktyvumo ritës (IEC 62025-1:2002)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 50229:2002, LST EN 50229:2002/P:2002 Buitinës elektrinës drabuþiø LST EN 50229:2008

skalbimo maðinos-dþiovintuvai. Eksploataciniø parametrø matavimo metodai

LST EN 60454-3-11:2001 Slëgiui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. 3 dalis. LST EN 60454-3-11:2007

Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 11 lapas. Krepinio celiuliozinio popieriaus

juostos ir polietilentereftalato plëvelës su kauèiuko termoreaktingàja lipniàja medþiaga

(IEC 60454-3-11:1998)

LST EN 60454-3-16:2004 Slëgiui jautrios elektrotechninës lipniosios juostos. 3 dalis. LST EN 60454-3-11:2007

Specialiøjø medþiagø techniniai reikalavimai. 16 lapas. Poliesterio plëvelës ir stiklo

pluoðto deriniai su lipniàja danga (IEC 60454-3-16:2003)

LST EN 61029-2-1:2003 Kilnojamøjø varikliniø elektriniø árankiø sauga. 2-1 dalis. LST EN 61029-2-1:2010

Ypatingieji reikalavimai, keliami diskiniams pjûklams su darbastaliais

(IEC 61029-2-1:1993+A1:1999+A2:2001, modifikuotas)

LST EN 61029-2-8:2004 Kilnojamøjø varikliniø elektriniø árankiø sauga. 2 dalis. LST EN 61029-2-8:2010

Ypatingieji reikalavimai, keliami vienvelenëms vertikaliosioms frezavimo staklëms

(IEC 61029-2-8:1995+A1:1999+A2:2001, modifikuotas)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST ISO 2825:2003 en, LST ISO 2825:2004 lt Prieskoniai ir pagardai. Malto mëginio LST EN ISO 2825:2010

paruoðimas analizei (tapatus ISO 2825:1981)

TK 7 DANGOS

LST EN 13507:2002 Terminis uþpurðkimas. Pavirðiaus metaliniø daliø ir komponentø LST EN 13507:2010

išankstinis paruošimas terminiam uþpurškimui

LST EN 13523-10:2002 Ritininiø metalo juostø dangos. Bandymo metodai. 10 dalis. LST EN 13523-10:2010

Atsparumas ðvitinamajam UV spinduliuotës poveikiui ir vandens garø kondensacijai

LST EN 13523-21:2004 Ritininiø metalo juostø dangos. Bandymo metodai. 21 dalis. LST EN 13523-21:2010

Eksponuotø natûralioje ðviesoje plokðèiø ávertinimas

LST EN 13523-22:2003 Ritininiø metalo juostø dangos. Bandymo metodai. 22 dalis. LST EN 13523-22:2010

Spalvø skirtumas. Regimasis palyginimas

LST EN 13523-8:2002 Ritininiø metalo juostø dangos. Bandymo metodai. 8 dalis. LST EN 13523-8:2010

Atsparumas sûraus rûko atmosferai

LST EN ISO 1517:2002 Daþai ir lakai. Pavirðiaus iðdþiûvimo nustatymas. LST EN ISO 9117-3:2010

Ballotini (stiklo karoliukø) metodas (ISO 1517:1973)

LST EN ISO 2871-1:2002 Pavirðinio aktyvumo medþiagos. Plovikliai. Katijoniniø LST EN ISO 2871-1:2010

pavirðinio aktyvumo medþiagø kiekio nustatymas. 1 dalis. Didelës santykinës

molekulinës masës katijoninës pavirðinio aktyvumo medþiagos (ISO 2871-1:1988)

LST EN ISO 2871-2:2002 Pavirðinio aktyvumo medþiagos. Plovikliai. Katijoniniø LST EN ISO 2871-2:2010

pavirðinio aktyvumo medþiagø kiekio nustatymas. 2 dalis. Maþos santykinës molekulinës

masës (nuo 200 iki 500) katijoninës paviršinio aktyvumo medþiagos (ISO 2871-2:1990)

13


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN ISO 4622:1999 Daþai ir lakai. Rietuviniai dangø bandymai spaudþiant LST EN ISO 9117-2:2010

(ISO 4622:1992)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55016-1-4:2005, LST EN 55016-1-4:2005/A1:2005, LST EN 55016-1-4:2005/A2:2006 LST EN 55016-1-4:2007

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø techniniø reikalavimø bei

matavimo metodø apraðas. 1-4 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Pagalbinë áranga. Spinduliuojamieji trikdþiai (CISPR 16-1-4:2003)

LST EN 61000-4-6:2002, LST EN 61000-4-6:2002/A1:2002, LST EN 61000-4-6:2007

LST EN 61000-4-6:2002/A1:2003, LST EN 61000-4-6:2002/IS1:2007 Elektromagnetinis

suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymø ir matavimo priemonës. Atsparumas radijo

daþniø laukø indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdþiams (IEC 61000-4-6:1996)

TK 9 BALDAI

LST EN 15338:2007 Baldø reikmenys. Iðtraukiamøjø elementø ir jø komponentø

LST EN 15338:2007+A1:2010

stiprumas ir ilgalaikiðkumas

LST L ENV 12520:2000 Buities baldai. Sëdimieji baldai. Mechaninës ir konstrukcinës LST EN 12520:2010

saugos reikalavimai

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 13301:2003 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo gebos išskirti alyvà nustatymas LST EN 13301:2010

LST EN 13302:2003 Bitumas ir bituminiai riðikliai. Bitumo klampos nustatymas naudojant LST EN 13302:2010

rotaciná viskozimetrà

LST EN 13702-2:2004 Bitumas ir bituminiai riðikliai. Modifikuoto bitumo dinaminës LST EN 13302:2010

klampos nustatymas. 2 dalis. Bendraašio cilindro metodas

LST EN 14896:2007 Bitumas ir bituminiai riðikliai. Bituminiø emulsijø dinaminë klampa, LST EN 13302:2010

skiestieji ir skystieji bituminiai riðikliai. Rotacinio viskozimetro metodas

TK 17 MEDIENA

LST EN 12871:2002 Plokðtës medienos pagrindu. Apkrovas laikanèiø lentø, naudojamø LST EN 12871:2010

grindyse, sienose ir stoguose, eksploatavimo normos, taisyklës ir reikalavimai

LST EN 1912:2005+A3:2009 Statybinë mediena. Stiprumo klasës. Skirstymas pagal

LST EN 1912:2004+A4:2010

apþiûrimàsias kokybës klases ir medienos rûðis

TK 19 BETONAS IR GELÞBETONIS

LST EN 1097-2:1999 en, LST EN 1097-2:2001 lt, LST EN 1097-2:2001/A1:2006 en Uþpildø LST EN 1097-2:2010

mechaniniø ir fizikiniø savybiø nustatymo metodai. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo

metodai

LST EN 13747:2006+A1:2009 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokðtinës grindø

LST EN 13747:2005+A2:2010

perdangos

TK 21 TEKSTILË

LST EN ISO 105-C06:1999, LST EN ISO 105-C06:1999/AC:2009 Tekstilës medþiagos. LST EN ISO 105-C06:2010

Nusidaþymo atsparumo nustatymas. C06 dalis. Nusidaþymo atsparumas skalbimui namø

ir pramoninëmis sàlygomis (ISO 105-C06:1994)

LST EN ISO 105-C08:2003 en, LST EN ISO 105-C08:2007 lt,

LST EN ISO 105-C08:2010

LST EN ISO 105-C08:2003/A1:2008 en, LST EN ISO 105-C08:2003/P:2007 en Tekstilë.

Nusidaþymo atsparumo nustatymas. C08 dalis. Nusidaþymo atsparumas buitiniam ir

pramoniniam skalbimui naudojant befosfatá etaloniná skalbiklá, kuriame yra

þematemperatûrio balinimo aktyviklio (ISO 105-C08:2001)

LST EN ISO 14419:2000, LST EN ISO 14419:2000/AC:2006 Tekstilë. Tepalø atstûmimas. LST EN ISO 14419:2010

Atsparumo angliavandeniliams bandymas (ISO 14419:1998)

LST EN ISO 15487:2002 Tekstilë. Aprangos ir kitø gatavø tekstilës gaminiø iðvaizdos LST EN ISO 15487:2010

ávertinimo po skalbimo ir dþiovinimo namø sàlygomis metodas (ISO 15487:1999)

LST EN ISO 3175-1:1999 Tekstilës medþiagos. Cheminis valymas ir papildomas LST EN ISO 3175-1:2010

apdorojimas. 1 dalis. Tekstilës medþiagø ir drabuþiø tinkamumo valyti ávertinimas

(ISO 3175-1:1998)

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN ISO 3175-2:2000 Tekstilës medþiagos. Cheminis valymas ir papildomas LST EN ISO 3175-2:2010

apdorojimas. Bandymai. 2 dalis. Valymo perchloretilenu (tetrachloretenu) bûdas

(ISO 3175-2:1998)

LST EN ISO 6179:2002 Vulkanizuota arba termoplastinë guma. Gumos lakðtai ir guma LST EN ISO 6179:2010

padengtos medþiagos. Lakiø skysèiø skverbimosi greièio nustatymas (gravimetrinis

metodas) (ISO 6179:1998)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 13238:2002 Statybos gaminiø degumo bandymai. Kondicionavimo procedûros LST EN 13238:2010

ir bendrosios pagrindø atrankos taisyklës

LST EN 1366-5:2004, LST EN 1366-5:2004/P:2006 Inþineriniø tinklø árenginiø atsparumo LST EN 1366-5:2010

ugniai bandymai. 5 dalis. Instaliavimo árangos kanalai ir šachtos

LST EN 1777:2005+A1:2009 Hidraulinës gaisro gesinimo ir gelbëjimo tarnybø platformos. LST EN 1777:2010

Saugos reikalavimai ir bandymai

TK 23 KERAMIKA

LST EN 12371:2002 Gamtinio akmens bandymo metodai. Atsparumo ðalèiui nustatymas LST EN 12371:2010

TK 25 RIŠAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST EN 12269-2:2004 Plieninës armatûros ir autoklavinio akytojo betono sukibimo LST EN 12269-2:2010

nustatymas „sijos bandymo bûdu“. 2 dalis. Ilgalaikis bandymas

LST EN 15304:2007 Autoklavinio akytojo betono atsparumo ðalèiui nustatymas LST EN 15304:2010

LST EN 196-8:2005 Cemento bandymo metodai. 8 dalis. Hidratacijos šiluma. Tirpimo LST EN 196-8:2010

metodas

LST EN 196-9:2004 en, LST EN 196-9:2006 lt, LST EN 196-9:2004/P:2006 Cemento LST EN 196-9:2010

bandymo metodai. 9 dalis. Hidratacijos šiluma. Pusiau adiabatinis metodas

TK 28 DUJØ SISTEMOS

LST EN 676:2003 en, LST EN 676:2005 lt Automatiniai priverstinës traukos dujinio kuro

degikliai

LST EN 676:2003+A2:2008

TK 32 SVEIKATA

LST EN 13060:2004+A1:2009 Maþieji gariniai sterilizatoriai

LST EN 13060:2004+A2:2010

LST EN 738-4+A1:2002 Medicininiø dujø slëgio reguliatoriai. 4 dalis. Medicininiai LST EN ISO 10524-4:2008

maþo slëgio reguliatoriai

LST EN 739:1999, LST EN 739:1999/A1:2002 Medicininëms dujoms skirtos maþaslëgës LST EN ISO 5359:2008

jungiamosios þarnelës

LST EN ISO 10993-16:2009 Biologinis medicinos priemoniø ávertinimas. 16 dalis. Irimo LST EN ISO 10993-16:2010

produktø ir iðplaunamøjø komponentø toksikokinetinio tyrimo planas (ISO 10993-16:1997)

LST EN ISO 7885:2002 Vienkartinës sterilios odontologinës injekcijø adatos LST EN ISO 7885:2010

(ISO 7885:2000)

LST EN ISO 8536-2:2004, LST EN ISO 8536-2:2004/AC:2005 Medicininë infuzijø áranga. LST EN ISO 8536-2:2010

2 dalis. Infuzijø buteliø dangteliai (ISO 8536-2:2001)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 12254:2001+A2:2008 Ekranai darbo su lazeriu vietose. Saugos reikalavimai ir LST EN 12254:2010

bandymai

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN ISO 14344:2005 Suvirinimas ir panaðûs procesai. Elektrinio suvirinimo po fliusu LST EN ISO 14344:2010

ir apsauginëse dujose procesai. Suvirinimo medþiagø parinkimo rekomendacijos

(ISO 14344:2002)

15


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 50160:2001, LST EN 50160:2001/AC:2005 Bendrø skirstomøjø elektros tinklø LST EN 50160:2008

átampos charakteristikos

LST EN 60898-2:2002 Jungtuvai, naudojami buitinës ir panaðios árangos apsaugai nuo LST EN 60898-2:2006

virðsroviø. 2 dalis. Kintamosios ir nuolatinës srovës jungtuvai (IEC 60898-2:2000)

LST EN 61663-1:2002 Apsauga nuo þaibo. Ryðiø linijos. 1 dalis. Skaiduliniai optiniai –

árenginiai (IEC 61663-1:1999+AC:1999)

LST EN 61663-2:2002 Apsauga nuo þaibo. Ryðiø linijos. 2 dalis. Linijos su metaliniais –

laidininkais (IEC 61663-2:2001)

TK 46 STOGAI IR STATINIØ HIDROIZOLIACIJA

LST EN 534:2006 Banguotieji bituminiai lakðtai. Gaminiø techniniai reikalavimai ir

bandymo metodai

LST EN 534:2006+A1:2010

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 10283:2001 en, LST EN 10283:2003 lt Korozinis plieno liejiniø atsparumas LST EN 10283:2010

LST EN 1057:2006 Varis ir vario lydiniai. Besiûliai apskritojo skerspjûvio variniai

LST EN 1057:2006+A1:2010

santechnikos ir ðildymo árenginiø vandens ir dujø vamzdþiai

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST ISO 10399:2004, LST ISO 10399:2004/P:2005 Juslinë analizë. Metodika. Testas LST EN ISO 10399:2010

du ið trijø (tapatus ISO 10399:2004)

LST ISO 8589:2008 Juslinë analizë. Bendrieji tyrimo kambariø projektavimo reikalavimai LST EN ISO 8589:2010

(tapatus ISO 8589:2007)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 15798:2002, LST EN ISO 15798:2002/AC:2005 Oftalmologiniai implantatai. LST EN ISO 15798:2010

Oftalmologiniai chirurginiai átaisai (ISO 15798:2001)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST CEN ISO/TS 17234:2004 Oda. Cheminiai bandymai. Daþytose odose esamø LST EN ISO 17234-1:2010

tam tikrø azodaþikliø nustatymas (ISO/TS 17234:2003)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13121-3:2008 Antþeminës stiklaplastikio talpyklos ir indai. 3 dalis.

LST EN 13121-3:2008+A1:2010

Projektavimas ir gamyba

LST EN ISO 10497:2004 Uþdarymo ir reguliavimo átaisø bandymai. Degumo bandymo LST EN ISO 10497:2010

reikalavimai (ISO 10497:2004)

LST EN ISO 20815:2008 Naftos, naftos chemijos ir gamtiniø dujø pramonë. Gamybos LST EN ISO 20815:2010

uþtikrinimas ir patikimumo valdymas (ISO 20815:2008)

TK 57 TRÀÐOS

LST CEN/TS 14397-1:2004 Tràðos ir kalkinimo medþiagos. Anglies dioksido nustatymas. LST EN 14397-1:2010

1 dalis. Metodas, taikomas kietosioms tràðoms

LST CEN/TS 15705:2009 Tràðos. Karbamidø kondensatø nustatymas taikant efektyviàjà LST EN 15705:2010

skysèiø chromatografijà. Izobutilidendikarbamidas ir krotonoilidenkarbamidas (A metodas)

ir metilenkarbamido oligomerai (B metodas)

TK 60 LANGAI IR DURYS

LST EN 14351-1:2006, LST EN 14351-1:2006/P:2007, LST EN 14351-1:2006/P:2009

Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinës charakteristikos. 1 dalis. Langai ir

áeinamøjø durø sàrankos, iðskyrus atsparumo ugniai ir (arba) dûmø skverbimuisi

charakteristikas, bet áskaitant stoglangiø atsparumà ugniai ið iðorës

16

LST EN 14351-1:2006+A1:2010


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

Netekæs galios Lietuvos standartas

LST EN 15434:2006 Statybinis stiklas. Konstrukciniø ir (arba) ultravioletinei spinduliuotei

atspariø sandarikliø (naudojamø konstrukciniam sandariajam ástiklinimui ir (arba)

klijuotiems stiklo paketams su UV spinduliuotës veikiamomis siûlëmis) gaminio standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 15434:2006+A1:2010

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 13689:2003 Plastikiniø vamzdynø sistemø, naudojamø renovacijai, projektavimo LST EN ISO 11295:2010

ir klasifikavimo vadovas

TK 62 KLIJAI

LST EN 14022:2004 Konstrukcijø klijai. Daugiakomponenèiø klijø tinkamumo trukmë LST EN 14022:2010

LST EN 14294:2005 Odos ir avalynës medþiagø klijai. Sanklijø bandiniø paruoðimas LST EN 14294:2010

priliejimo bûdu

LST EN 1464:2000 Klijai. Itin stiprios sanklijos atsparumo atlupimui nustatymas. Ritininis LST EN 1464:2010

atlupimo metodas (ISO 4578:1990, modifikuotas)

LST EN 15416-3:2008 Laikanèiøjø mediniø konstrukcijø klijai, kitokie nei fenoliniai ir LST EN 15416-3:2007+A1:2010

aminoplastiniai. Bandymo metodai. 3 dalis. Lenkiamosios ðlyties veikiamø bandiniø

valkðnumo deformacijos bandymas ciklinëmis klimatinëmis sàlygomis

LST EN 1967:2003, LST EN 1967:2003/AC:2006 Konstrukcijø klijai. Aliuminio pavirðiaus LST EN 1464:2010

apdorojimo bûdø efektyvumo ávertinimas drëgno atlupimo bandymu, taikant judamøjø

ritinëliø metodà

LST EN ISO 11339:2005 Klijai. Suklijuotø lanksèiøjø medþiagø T atplëðimo bandymas LST EN ISO 11339:2010

(ISO 11339:2003)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN ISO 7250:2000 Pagrindiniai þmogaus kûno matavimai, skirti technologiniam LST EN ISO 7250-1:2010

projektavimui (ISO 7250:1996)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST EN 12668-1:2001, LST EN 12668-1:2001/A1:2004, LST EN 12668-1:2001/P:2003 LST EN 12668-1:2010

Neardomieji bandymai. Ultragarsinës kontrolës árangos apibûdinimas ir patikra. 1 dalis.

Prietaisai

LST EN 12668-2:2003, LST EN 12668-2:2003/A1:2004 Neardomieji bandymai. LST EN 12668-2:2010

Ultragarsinës kontrolës árangos apibûdinimas ir patikra. 2 dalis. Bandiniai

LST EN 1330-4:2004 Neardomieji bandymai. Terminija. 4 dalis. Ultragarsiniø bandymø LST EN 1330-4:2010

terminai

TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAI

LST EN 13954:2006 Maisto perdirbimo mašinos. Duonos pjaustytuvai. Saugos ir

higienos reikalavimai

LST EN 14658:2005 Tolydþiojo krovimo áranga ir sistemos. Rusvøjø angliø atvirosios

gavybos tolydþiojo krovimo árangos bendrieji saugos reikalavimai

LST EN 13954:2005+A1:2010

LST EN 14658:2005+A1:2010

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 1007-5:2003 Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai.

LST EN 14658:2005+A1:2010

Armuojanèiøjø medþiagø bandymo metodai. 5 dalis. Tempiamojo stiprio ir tempimo

deformacijos pasiskirstymo, nutrûkstant daugiagijo lyno gijoms aplinkos temperatûroje,

nustatymas

LST EN 50126-1:2003/P:2008 Geleþinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties,

LST EN 50126-1:2003/P:2010

prieþiûros ir saugos (PPS) apraðas bei demonstravimas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai

ir bendrieji procesai

LST EN 60068-2-69:2001 Aplinkos poveikio bandymai. 2 dalis. Bandymai. Te bandymas. LST EN 60068-2-69:2007

Paviršinio montavimo technologijos elektroniniø komponentø lituojamumo bandymai

drëkinimo balanso metodu (IEC 60068-2-69:1995)

Parengë Dalia Reginienë

17


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

NETEKSIANTYS GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2010 m. birþelio 18 d. posëdþio

protokolas Nr. TKP-18) nuo 2010 m. rugpjûèio 2 d. skelbiami neteksianèiais galios šie Lietuvos

standartai.

Neteksiantis galios Lietuvos standartas

Pastaba

LST EN 1114-2:2000+A1:2009 Plastikø ir gumos maðinos. Ekstruderiai ir –

ekstruzijos linijos. 2 dalis. Ekstruderiø granuliuotuvø saugos reikalavimai

LST L ENV 1452-6:2002 Vandentiekio plastikiniø vamzdynø sistemos. –

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 6 dalis. Árengimo vadovas

LST 1552:1998 Karðtojo valcavimo lygus apvalus armatûrinis plienas. –

Matmenys, masë, leistini nuokrypiai (EURONORM 81-69)

Parengë Ramunë Rukðënienë

ATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA

Atnaujinta Lietuvos standartø programa (2010 m. liepos mën.).

Programà sudaro ðios dalys:

1 dalis. Originaliøjø Lietuvos standartø projektai;

2 dalis. Lietuvos standartø lietuviðkøjø versijø projektai, kuriuos numatoma parengti iðvertus á lietuviø

kalbà tarptautinius ir Europos standartus bei kitus tarptautiniø ir Europos standartizacijos institucijø

leidinius;

3 dalis. Nuo 2010 m. kovo 2 d. iki 2010 m. liepos 1 d. išleisti Lietuvos standartai.

Susipaþinti su programa galima Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje

(T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius, 315 kab.). Telefonas pasiteirauti (8~5) 270 93 66.

Veronika Bieliûnienë

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOS

DEPARTAMENTAS GAVO BIRÞELIO MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9798-3:1998/Amd 1:2010

Information technology - Security techniques - Entity

authentication - Part 3: Mechanisms using digital

signature techniques - Amendment 1

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 14888-3:2006/Amd 1:2010

Information technology - Security techniques - Digital

signatures with appendix - Part 3: Discrete logarithm

based mechanisms - Amendment 1: Elliptic Curve

Russian Digital Signature Algorithm, Schnorr Digital

Signature Algorithm, Elliptic Curve Schnorr Digital

Signature Algorithm, and Elliptic Curve Full Schnorr

Digital Signature Algorithm

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9798-1:2010

Information technology - Security techniques - Entity

authentication - Part 1: General

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-14:2003/Amd 1:2010

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 14: MP4 file format - Amendment 1: Handling of

MPEG-4 audio enhancement layers

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-15:2010

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 15: Advanced Video Coding (AVC) file format

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 21000-19:2010

Information technology - Multimedia framework

(MPEG-21) - Part 19: Media Value Chain Ontology

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-10:2009/Amd 1:2010

Information technology - Multimedia application format

(MPEG-A) - Part 10: Video surveillance application

format - Amendment 1: Conformance and reference

software

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-1:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 1: Framework (SQL/Framework) - Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-2:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 2: Foundation (SQL/Foundation) - Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-4:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM) -

Technical Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-9:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 9: Management of External Data (SQL/MED) -

Technical Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-10:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB) -

Technical Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-13:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 13: SQL Routines and Types Using the Java TM

Programming Language (SQL/JRT) - Technical

Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 9075-14:2008/Cor 1:2010

Information technology - Database languages - SQL -

Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML) -

Technical Corrigendum 1

ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 29157:2010

Information technology - Telecommunications and

information exchange between systems - PHY/MAC

specifications for short-range wireless low-rate

applications in the ISM band

ISO/TC 10/SC 1 ISO 5457:1999/Amd 1:2010

Technical product documentation - Sizes and layout

of drawing sheets - Amendment 1

ISO/TC 10/SC 10 ISO 81714-1:2010

Design of graphical symbols for use in the technical

documentation of products - Part 1: Basic rules

ISO/TC 104/SC 4 ISO/PAS 18186:2010

Freight containers - RFID cargo shipment tag system

ISO/TC 106/SC 7 ISO 28158:2010

Dentistry - Integrated dental floss and handles

ISO/TC 106/SC 8 ISO 10451:2010

Dentistry - Contents of technical file for dental implant

systems

ISO/TC 119/SC 3 ISO 4498:2010

Sintered metal materials, excluding hardmetals -

Determination of apparent hardness and

microhardness

ISO/TC 119/SC 3 ISO 23519:2010

Sintered metal materials, excluding hardmetals -

Measurement of surface roughness

ISO/TC 131/SC 4 ISO 12151-1:2010

Connections for hydraulic fluid power and general

use - Hose fittings - Part 1: Hose fittings with ISO 8434-3

O-ring face seal ends

ISO/TC 131/SC 4 ISO 12151-3:2010

Connections for hydraulic fluid power and general

use - Hose fittings - Part 3: Hose fittings with ISO 6162-1

or ISO 6162-2 flange ends

ISO/TC 138/SC 1 ISO 13257:2010

Thermoplastics piping systems for non-pressure

applications - Test method for resistance to elevated

temperature cycling

ISO/TC 138/SC 1 ISO 13260:2010

Thermoplastics piping systems for non-pressure

underground drainage and sewerage - Test method

for resistance to combined temperature cycling and

external loading

ISO/TC 138/SC 1 ISO 13264:2010

Thermoplastics piping systems for non-pressure

underground drainage and sewerage -

Thermoplastics fittings - Test method for mechanical

strength or flexibility of fabricated fittings

19


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 138/SC 1 ISO 13268:2010

Thermoplastics piping systems for non-pressure

underground drainage and sewerage -

Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers

and manholes - Determination of ring stiffness

ISO/TC 138/SC 5 ISO/TS 19911:2010

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file

for characterizing PE spigot end fittings

ISO/TC 146/SC 1 ISO 21258:2010

Stationary source emissions - Determination of the

mass concentration of dinitrogen monoxide (N 2 O) -

Reference method: Non-dispersive infrared method

ISO/TC 147/SC 5 ISO 10710:2010

Water quality - Growth inhibition test with the marine

and brackish water macroalga Ceramium tenuicorne

ISO/TC 147/SC 5 ISO 10872:2010

Water quality - Determination of the toxic effect of

sediment and soil samples on growth, fertility and

reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda)

ISO/TC 150/SC 1 ISO 5832-14:2007

Implants for surgery - Metallic materials - Part 14:

Wrought titanium 15-molybdenum 5-zirconium

3-aluminium alloy

ISO/TC 150/SC 4 ISO 7206-4:2010

Implants for surgery - Partial and total hip joint

prostheses - Part 4: Determination of endurance

properties and performance of stemmed femoral

components

ISO/TC 150/SC 4 ISO 17853:2010

Wear of implant materials - Polymer and metal wear

particles - Isolation and characterization

ISO/TC 150/SC 5 ISO 18192-2:2010

Implants for surgery - Wear of total intervertebral spinal

disc prostheses - Part 2: Nucleus replacements

ISO/TC 156 ISO 11130:2010

Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion

test in salt solution

ISO/TC 159/SC 3 ISO 20685:2010

3-D scanning methodologies for internationally

compatible anthropometric databases

ISO/TC 159/SC 4 ISO/TR 9241-310:2010

Ergonomics of human-system interaction - Part 310:

Visibility, aesthetics and ergonomics of pixel defects

ISO/TC 159/SC 4 ISO/TS 18152:2010

Ergonomics of human-system interaction -

Specification for the process assessment of humansystem

issues

ISO/TC 163/SC 1 ISO 12567-1:2010

Thermal performance of windows and doors -

Determination of thermal transmittance by the hotbox

ISO/TC 165 ISO 8970:2010

Timber structures - Testing of joints made with

mechanical fasteners - Requirements for wood density

ISO/TC 165 ISO 21581:2010

Timber structures - Static and cyclic lateral load test

methods for shear walls

ISO/TC 172/SC 1 ISO 9336-1:2010

Optics and photonics - Optical transfer function -

Application - Part 1: Interchangeable lenses for 35 mm

still cameras

ISO/TC 17/SC 1 ISO 18632:2010

Alloyed steel - Determination of manganese -

Potentiometric and visual titration method

ISO/TC 194 ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010

Biological evaluation of medical devices - Part 1:

Evaluation and testing within a risk management

process - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 194 ISO 10993-13:2010

Biological evaluation of medical devices - Part 13:

Identification and quantification of degradation

products from polymeric medical devices

ISO/TC 20/SC 14 ISO 16192:2010

Space systems - Experience gained in space projects

(Lessons learned) - Principles and guidelines

ISO/TC 20/SC 14 ISO 22538-5:2010

Space systems - Oxygen safety - Part 5: Operational

and emergency procedures

ISO/TC 20/SC 14 ISO 24113:2010

Space systems - Space debris mitigation requirements

ISO/TC 204 ISO/TS 14907-1:2010

Road transport and traffic telematics - Electronic fee

collection - Test procedures for user and fixed

equipment - Part 1: Description of test procedures

ISO/TC 204 ISO/TS 17575-1:2010

Electronic fee collection - Application interface

definition for autonomous systems - Part 1: Charging

ISO/TC 204 ISO/TS 17575-2:2010

Electronic fee collection - Application interface

definition for autonomous systems - Part 2:

Communication and connection to the lower layers

ISO/TC 211 ISO/TS 19130:2010

Geographic information - Imagery sensor models for

geopositioning

ISO/TC 213 ISO 286-2:2010

Geometrical product specifications (GPS) - ISO code

system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of

standard tolerance classes and limit deviations for

holes and shafts

ISO/TC 215 ISO 21549-8:2010

Health informatics - Patient healthcard data - Part 8:

Links

ISO/TC 215 ISO/TS 22789:2010

Health informatics - Conceptual framework for patient

findings and problems in terminologies

ISO/TC 217 ISO 29621:2010

Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk

assessment and identification of microbiologically lowrisk

products

ISO/TC 22/SC 3 ISO 10681-1:2010

Road vehicles - Communication on FlexRay - Part 1:

General information and use case definition

ISO/TC 22/SC 3 ISO 10681-2:2010

Road vehicles - Communication on FlexRay - Part 2:

Communication layer services

ISO/TC 23/SC 19 ISO 25119-1:2010

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Safety-related parts of control systems - Part 1:

General principles for design and development

ISO/TC 23/SC 19 ISO 25119-2:2010

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Safety-related parts of control systems - Part 2:

Concept phase

ISO/TC 23/SC 19 ISO 25119-3:2010

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Safety-related parts of control systems - Part 3: Series

development, hardware and software

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

ISO/TC 23/SC 19 ISO 25119-4:2010

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Safety-related parts of control systems - Part 4:

Production, operation, modification and supporting

processes

ISO/TC 27/SC 5 ISO 562:2010

Hard coal and coke - Determination of volatile matter

ISO/TC 27/SC 5 ISO 687:2010

Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture

in the general analysis test sample

ISO/TC 27/SC 5 ISO 1171:2010

Solid mineral fuels - Determination of ash

ISO/TC 27/SC 5 ISO 17246:2010

Coal - Proximate analysis

ISO/TC 28/SC 4 ISO 8216-1:2010

Petroleum products - Fuels (class F) classification -

Part 1: Categories of marine fuels

ISO/TC 28/SC 4 ISO 8217:2010

Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications

of marine fuels

ISO/TC 33 ISO/TR 21828:2010

Guidance on standards available for preparation and

testing of monolithic, unshaped refractory products

ISO/TC 34/SC 5 ISO 10932:2010

Milk and milk products - Determination of the minimal

inhibitory concentration (MIC) of antibiotics applicable

to bifidobacteria and non-enterococcal lactic acid

bacteria (LAB)

ISO/TC 34/SC 5 ISO 26462:2010

Milk - Determination of lactose content - Enzymatic

method using difference in pH

ISO/TC 34/SC 10 ISO 12099:2010

Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal

products - Guidelines for the application of near

infrared spectrometry

ISO/TC 39/SC 2 ISO/TR 230-8:2010

Test code for machine tools - Part 8: Vibrations

ISO/TC 42 ISO 1222:2010

Photography - Tripod connections

ISO/TC 42 ISO 1754:2010

Photography - Cameras using 35 mm film and roll film

- Dimensions of picture sizes

ISO/TC 45/SC 2 ISO 10638:2010

Rubber - Identification of antidegradants by gas

chromatography/mass spectrometry

ISO/TC 45/SC 4 ISO 7231:2010

Polymeric materials, cellular, flexible - Determination

of air flow value at constant pressure-drop

ISO/TC 46/SC 9 ISO 690:2010

Information and documentation - Guidelines for

bibliographic references and citations to information

resources

ISO/TC 48/SC 6 ISO 4787:2010

Laboratory glassware - Volumetric instruments -

Methods for testing of capacity and for use

ISO/TC 51 ISO 18334:2010

Pallets for materials handling - Quality of assembly of

new wooden pallets

ISO/TC 59/SC 14 ISO 15686-10:2010

Buildings and constructed assets - Service life

planning - Part 10: When to assess functional

performance

ISO/TC 59/SC 17 ISO 21931-1:2010

Sustainability in building construction - Framework

for methods of assessment of the environmental

performance of construction works - Part 1: Buildings

ISO/TC 61/SC 2 ISO 179-1:2010

Plastics - Determination of Charpy impact properties

- Part 1: Non-instrumented impact test

ISO/TC 67 ISO/TS 29001:2010

Petroleum, petrochemical and natural gas industries

- Sector-specific quality management systems -

Requirements for product and service supply

organizations

ISO/TC 68/SC 2 ISO/TR 14742:2010

Financial services - Recommendations on

cryptographic algorithms and their use

ISO/TC 76 ISO 8362-6:2010

Injection containers and accessories - Part 6: Caps

made of aluminium-plastics combinations for injection

vials

ISO/TC 76 ISO 15375:2010

Medical infusion bottles - Suspension devices for

multiple use - Requirements and test methods

ISO/TC 76 ISO 22413:2010

Transfer sets for pharmaceutical preparations -

Requirements and test methods

ISO/TC 79/SC 2 ISO 2143:2010

Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of

loss of absorptive power of anodic oxidation coatings

after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment

ISO/TC 79/SC 2 ISO 7599:2010

Anodizing of aluminium and its alloys - General

specifications for anodic oxidation coatings on

aluminium

ISO/TC 86/SC 6 ISO 5151:2010

Non-ducted air conditioners and heat pumps - Testing

and rating for performance

ISO/TC 92/SC 1 ISO 1716:2010

Reaction to fire tests for products - Determination of

the gross heat of combustion (calorific value)

ISO/TC 92/SC 1 ISO 9239-1:2010

Reaction to fire tests for floorings - Part 1:

Determination of the burning behaviour using a radiant

heat source

ISO/TC 92/SC 1 ISO 14934-1:2010

Fire tests - Calibration and use of heat flux meters -

Part 1: General principles

ISO/TC 92/SC 3 ISO 19703:2010

Generation and analysis of toxic gases in fire -

Calculation of species yields, equivalence ratios and

combustion efficiency in experimental fires

ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16976-2:2010

Respiratory protective devices - Human factors -

Part 2: Anthropometrics

21


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC CISPR 16-1-1-am1:2010

Amendment 1 - Specification for radio disturbance

and immunity measuring apparatus and methods -

Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring

apparatus - Measuring apparatus

TC 105 IEC/TS 62282-7-1:2010

Fuel cell technologies - Part 7-1: Single cell test

methods for polymer electrolyte fuel cell (PEFC)

TC 106 IEC 62479:2010

Assessment of the compliance of low-power electronic

and electrical equipment with the basic restrictions

related to human exposure to electromagnetic fields

(10 MHz to 300 GHz)

TC 15 IEC 60684-3-116:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for

individual types of sleeving - Sheets 116 and 117:

Extruded polychloroprene, general purpose

TC 15 IEC 60684-3-209:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for

individual types of sleeving - Sheet 209: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving, general purpose, flame

retarded

TC 15 IEC 60684-3-280:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for

individual types of sleeving - Sheet 280: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving, anti-tracking

TC 15 IEC 60684-3-281:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for

individual types of sleeving - Sheet 281: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving, semiconductive

TC 15 IEC 60684-3-282:2010

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for

individual types of sleeving - Sheet 282: Heatshrinkable,

polyolefin sleeving - Stress control

TC 15 IEC 62329-3-100:2010

Heat-shrinkable moulded shapes - Part 3: Specification

requirements for shape dimensions, material

requirements and compatibility performance - Sheet

100: Heat-shrinkable moulded shape dimensions

TC 15 IEC 62329-3-101:2010

Heat-shrinkable moulded shapes - Part 3: Specification

requirements for shape dimensions, material

requirements and compatibility performance -

Sheet 101: Heat-shrinkable moulded shapes,

polyolefin, semi-rigid, limited fire hazard, material

requirements and system performance

TC 15 IEC 62329-3-102:2010

Heat-shrinkable moulded shapes - Part 3: Specification

requirements for shape dimensions, material

requirements and compatibility performance -

Sheet 102: Heat-shrinkable elastomeric moulded

shapes, semi-rigid, material requirements and system

performance

TC 17 IEC/TR 62271-302:2010

High-voltage switchgear and controlgear - Part 302:

Alternating current circuit-breakers with intentionally

non-simultaneous pole operation

TC 21 IEC 62485-2:2010

Safety requirements for secondary batteries and

battery installations - Part 2: Stationary batteries

TC 45 IEC 62523:2010

Radiation protection instrumentation - Cargo/vehicle

radiographic inspection system

TC 45 IEC 62533:2010

Radiation protection instrumentation - Highly sensitive

hand-held instruments for photon detection of

radioactive material

TC 45 IEC 62534:2010

Radiation protection instrumentation - Highly sensitive

hand-held instruments for neutron detection of

radioactive material

TC 48 IEC 60512-8-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 8-1: Static load tests (fixed

connectors) - Test 8a: Static load, transverse

TC 48 IEC 60512-17-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 17-1: Cable clamping tests -

Test 17a: Cable clamp robustness

TC 48 IEC 60512-17-3:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 17-3: Cable clamping tests -

Test 17c: Cable clamp resistance to cable pull (tensile)

TC 48 IEC 60512-17-4:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 17-4: Cable clamping tests -

Test 17d: Cable clamp resistance to cable torsion

TC 48 IEC 60512-20-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 20-1: Fire hazard tests - Test 20a:

Flammability, needle-flame

TC 48 IEC 60512-20-3:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 20-3: Fire hazard tests - Test 20c:

Flammability, glow-wire

TC 48 IEC 60512-21-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 21-1: RF resistance tests -

Test 21a: RF shunt resistance

TC 48 IEC 60512-22-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 22-1: Capacitance tests -

Test 22a: Capacitance

TC 48 IEC 60512-23-2:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 23-2: Screening and filtering tests

- Test 23b: Suppression characteristics of integral filters

TC 55 IEC 60317-15:2010

Specifications for particular types of winding wires -

Part 15: Polyesterimide enamelled round aluminium

wire, class 180

TC 66 IEC 61010-1:2010

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use - Part 1:

General requirements

TC 66 IEC 61010-2-030:2010

Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use -

Part 2-030: Particular requirements for testing and

measuring circuits

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

TC 79 IEC 62642-1:2010

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1:

System requirements

TC 80 IEC 61162-3-am1:2010

Amendment 1 - Maritime navigation and

radiocommunication equipment and systems - Digital

interfaces - Part 3: Serial data instrument network

TC 86 IEC 60794-3-11:2010

Optical fibre cables - Part 3-11: Outdoor cables -

Product specification for duct, directly buried, and

lashed aerial single-mode optical fibre

telecommunication cables

TC 86 IEC 61746-2:2010

Calibration of optical time-domain reflectometers

(OTDR) - Part 2: OTDR for multimode fibres

TC 87 IEC 61391-2:2010

Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 2:

Measurement of maximum depth of penetration and

local dynamic range

TC 88 IEC 61400-24:2010

Wind turbines - Part 24: Lightning protection

TC 9 IEC 62590:2010

Railway applications - Fixed installations - Electronic

power converters for substations

TC 91 IEC 61190-1-3-am1:2010

Amendment 1 - Attachment materials for electronic

assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade

solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders

for electronic soldering application

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/QUAL EN 9104-003:2010

Aerospace series - Quality management systems -

Part 003: Requirements for Aerospace Quality

Management System (AQMS) Auditor Training and

Qualification

ASD/QUAL EN 9110:2010

Quality Management Systems - Requirements for

Aviation Maintenance Organizations

ASD/QUAL EN 9120:2010

Quality Management Systems - Requirements for

Aviation, Space and Defence Distributors

CEN/SS F01 EN ISO 5457:1999/A1:2010

Technical product documentation - Sizes and layout

of drawing sheets - Amendment 1 (ISO 5457:1999/

Amd 1:2010)

CEN/SS F16 EN ISO 81714-1:2010

Design of graphical symbols for use in the technical

documentation of products - Part 1: Basic rules

(ISO 81714-1:2010)

CEN/SS F99 CEN/CLC Guide 17

Guidance for writing standards taking into account

micro, small and medium-sized enterprises (SMEs)

needs

CEN/SS M11 EN ISO 4498:2010

Sintered metal materials, excluding hardmetals -

Determination of apparent hardness and

microhardness (ISO 4498:2010)

CEN/TC 122 EN 894-4:2010

Safety of machinery - Ergonomics requirements for

the design of displays and control actuators - Part 4:

Location and arrangement of displays and control

actuators

CEN/TC 122 EN ISO 20685:2010

3-D scanning methodologies for internationally

compatible anthropometric databases

(ISO 20685:2010)

CEN/TC 124 EN 14081-2:2010

Timber structures - Strength graded structural timber

with rectangular cross section - Part 2: Machine

grading; additional requirements for initial type testing

CEN/TC 124 EN ISO 8970:2010

Timber structures - Testing of joints made with

mechanical fasteners - Requirements for wood density

(ISO 8970:2010)

CEN/TC 127 EN ISO 1716:2010

Reaction to fire tests for products - Determination of

the gross heat of combustion (calorific value)

(ISO 1716:2010)

CEN/TC 127 EN ISO 9239-1:2010

Reaction to fire tests for floorings - Part 1:

Determination of the burning behaviour using a radiant

heat source (ISO 9239-1:2010)

CEN/TC 153 EN 12355:2003+A1:2010

Food processing machinery - Derinding-, skinningand

membrane removal machines - Safety and

hygiene requirements

CEN/TC 153 EN 12855:2003+A1:2010

Food processing machinery - Rotating bowl cutters -

Safety and hygiene requirements

CEN/TC 153 EN 12984:2005+A1:2010

Food processing machinery - Portable and/or handguided

machines and appliances with mechanically

driven cutting tools - Safety and hygiene requirements

CEN/TC 153 EN 13534:2006+A1:2010

Food processing machinery - Curing injection

machines - Safety and hygiene requirements

CEN/TC 153 EN 13570:2005+A1:2010

Food processing machinery - Mixing machines - Safety

and hygiene requirements

CEN/TC 170 EN 14139:2010

Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear

spectacles

CEN/TC 184 EN 14425-3:2010

Advanced technical ceramics - Test methods for

determination of fracture toughness of monolithic

ceramics - Part 3: Chevron notched beam (CNB)

method

CEN/TC 189 EN 14151:2010

Geosynthetics - Determination of burst strength

23


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 206 EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

Biological evaluation of medical devices - Part 1:

Evaluation and testing within a risk management

process - Technical Corrigendum 1 (ISO 10993-1:2009/

Cor 1:2010)

CEN/TC 206 EN ISO 10993-13:2010

Biological evaluation of medical devices - Part 13:

Identification and quantification of degradation

products from polymeric medical devices

(ISO 10993-13:2010)

CEN/TC 218 EN 13766:2010

Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and

hose assemblies for the transfer of liquid petroleum

gas and liquefied natural gas - Specification

CEN/TC 23 EN 12245:2009/AC:2010

Transportable gas cylinders - Fully wrapped

composite cylinders

CEN/TC 249 EN ISO 179-1:2010

Plastics - Determination of Charpy impact properties

- Part 1: Non-instrumented impact test

(ISO 179-1:2010)

CEN/TC 250 EN 1997-2:2007/AC:2010

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground

investigation and testing

CEN/TC 251 EN ISO 21549-8:2010

Health informatics - Patient healthcard data - Part 8:

Links (ISO 21549-8:2010)

CEN/TC 260 EN 15905:2010

Fertilizers - Determination of 3-methylpyrazole (MP)

using high-performance liquid chromatography

(HPLC)

CEN/TC 260 EN 15909:2010

Fertilizers - Determination of calcium and formate in

calcium foliar fertilizers

CEN/TC 260 CEN/TS 16032:2010

Fertilizers - Extraction and determination of elemental

sulfur

CEN/TC 261 EN 14634:2010

Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions

CEN/TC 261 EN 14635:2010

Glass packaging - 26 H 126 crown finish - Dimensions

CEN/TC 262 EN ISO 11130:2010

Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion

test in salt solution (ISO 11130:2010)

CEN/TC 264 EN 15852:2010

Ambient air quality - Standard method for the

determination of total gaseous mercury

CEN/TC 264 EN 15853:2010

Ambient air quality - Standard method for the

determination of mercury deposition

CEN/TC 264 EN ISO 21258:2010

Stationary source emissions - Determination of the

mass concentration of dinitrogen monoxide (N 2 O) -

Reference method: Non-dispersive infrared method

(ISO 21258:2010)

CEN/TC 271 EN 12581:2005+A1:2010

Coating plants - Machinery for dip coating and

electrodeposition of organic liquid coating material -

Safety requirements

CEN/TC 271 EN 12621:2006+A1:2010

Machinery for the supply and circulation of coating

materials under pressure - Safety requirements

CEN/TC 271 EN 12757-1:2005+A1:2010

Mixing machinery for coating materials - Safety

requirements - Part 1: Mixing machinery for use in

vehicle refinishing

CEN/TC 278 CEN/TR 16040:2010

Electronic fee collection - Requirements for urban

dedicated short-range communication

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 14907-1:2010

Electronic fee collection - Test procedures for user

and fixed equipment - Part 1: Description of test

procedures (ISO/TS 14907-1:2010)

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 17575-1:2010

Electronic fee collection - Application interface

definition for autonomous systems - Part 1: Charging

(ISO/TS 17575-1:2010)

CEN/TC 278 CEN ISO/TS 17575-2:2010

Electronic fee collection - Application interface

definition for autonomous systems - Part 2:

Communication and connection to the lower layers

(ISO/TS 17575-2:2010)

CEN/TC 286 EN ISO 14245:2010

Gas cylinders - Specifications and testing of LPG

cylinder valves - Self-closing (ISO 14245:2006)

CEN/TC 286 EN ISO 15995:2010

Gas cylinders - Specifications and testing of LPG

cylinder valves - Manually operated (ISO 15995:2006)

CEN/TC 288 EN 14490:2010

Execution of special geotechnical works - Soil nailing

CEN/TC 290 EN ISO 286-2:2010

Geometrical product specifications (GPS) - ISO code

system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of

standard tolerance classes and limit deviations for

holes and shafts (ISO 286-2:2010)

CEN/TC 308 CEN/TR 13097:2010

Characterization of sludges - Good practice for sludge

utilisation in agriculture

CEN/TC 308 CEN/TR 13714:2010

Characterization of sludges - Sludge management in

relation to use or disposal

CEN/TC 327 EN ISO 12099:2010

Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal

products - Guidelines for the application of near

infrared spectrometry (ISO 12099:2010)

CEN/TC 343 CEN/TS 15401:2010

Solid recovered fuels - Determination of bulk density

CEN/TC 343 CEN/TS 15412:2010

Solid recovered fuels - Methods for the determination

of metallic aluminium

CEN/TC 343 CEN/TS 15414-1:2010

Solid recovered fuels - Determination of moisture

content using the oven dry method - Part 1:

Determination of total moisture by a reference method

CEN/TC 343 CEN/TS 15414-2:2010

Solid recovered fuels - Determination of moisture

content using the oven dry method - Part 2:

Determination of total moisture content by a simplified

method

CEN/TC 38 EN 1014-1:2010

Wood preservatives - Creosote and creosoted timber

- Methods of sampling and analysis - Part 1: Procedure

for sampling creosote

CEN/TC 38 EN 1014-2:2010

Wood preservatives - Creosote and creosoted timber

- Methods of sampling and analysis - Part 2: Procedure

for obtaining a sample of creosote from creosoted

timber for subsequent analysis

CEN/TC 38 EN 1014-3:2010

Wood preservatives - Creosote and creosoted timber

- Methods of sampling and analysis - Part 3:

Determination of the benzo(a)pyrene content of

creosote

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

CEN/TC 38 EN 1014-4:2010

Wood preservatives - Creosote and creosoted timber

- Methods of sampling and analysis - Part 4:

Determination of the water-extractable phenols

content of creosote

CEN/TC 51 EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulic binder for non-structural applications -

Definition, specifications and conformity criteria

CEN/TC 55 EN ISO 10451:2010

Dentistry - Contents of technical file for dental implant

systems (ISO 10451:2010)

CEN/TC 98 EN 1808:1999+A1:2010

Safety requirements on Suspended Access

Equipment - Design calculations, stability criteria,

construction - Tests

CEN/WS CC3P CWA 16138:2010

Classification and catalogue systems used in electronic

public and private procurement

CEN/WS LTS CWA 16131:2010

Europass Diploma Supplement Application Profile of

the EuroLMAI (EuroLMAI Europass DS AP)

CEN/WS LTS CWA 16132:2010

European Learner Mobility Achievement Information

(EuroLMAI)

CEN/WS LTS CWA 16133:2010

Guidelines on a European Learner Mobility model

ECISS/TC 105 EN ISO 9444-2:2010

Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on

dimensions and form - Part 2: Wide strip and sheet/

plate (ISO 9444-2:2009)

ECISS/TC 105 EN ISO 18286:2010

Hot-rolled stainless steel plates - Tolerances on

dimensions and shape (ISO 18286:2008)

ECISS/TC 23 EN ISO 9444-2:2010

Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on

dimensions and form - Part 2: Wide strip and sheet/

plate (ISO 9444-2:2009)

ECISS/TC 23 EN ISO 18286:2010

Hot-rolled stainless steel plates - Tolerances on

dimensions and shape (ISO 18286:2008)

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CLC/SC 31-9 EN 50104:2010

Electrical apparatus for the detection and

measurement of oxygen - Performance

requirements and test methods

CLC/SC 31-9 EN 50271:2010

Electrical apparatus for the detection and

measurement of combustible gases, toxic gases

or oxygen - Requirements and tests for apparatus

using software and/or digital technologies

CLC/SR 100 EN 61937-11:2010

Digital audio - Interface for non-linear PCM

encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -

Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions in LATM/

LOAS (IEC 61937-11:2010)

CLC/SR 109 EN 60664-3:2003/A1:2010

Insulation coordination for equipment within lowvoltage

systems - Part 3: Use of coating, potting

or moulding for protection against pollution

(IEC 60664-3:2003/A1:2010)

CLC/SR 34A EN 61231:2010

International lamp coding system (ILCOS)

(IEC 61231:2010)

CLC/SR 47 EN 62415:2010

Semiconductor devices - Constant current

electromigration test (IEC 62415:2010)

CLC/SR 47 EN 62416:2010

Semiconductor devices - Hot carrier test on MOS

transistors (IEC 62416:2010)

CLC/SR 48B EN 60512-19-1:2010

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 19-1: Chemical resistance

tests - Test 19a: Fluid resistance of pre-insulated

crimp barrels (IEC 60512-19-1:2010)

CLC/SR 48B EN 61076-2-107:2010

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 2-107: Detail specification for

circular hybrid connectors M12 with electrical

and fibre-optic contacts with screw locking

(IEC 61076-2-107:2010)

CLC/SR 57 EN 61850-7-4:2010

Communication networks and systems for power

utility automation - Part 7-4: Basic communication

structure - Compatible logical node classes and

data object classes (IEC 61850-7-4:2010)

CLC/SR 80 EN 61108-3:2010

Maritime navigation and radiocommunication

equipment and systems - Global navigation

satellite systems (GNSS) - Part 3: Galileo receiver

equipment - Performance requirements, methods

of testing and required test results

(IEC 61108-3:2010)

CLC/SR 86C EN 62149-4:2010

Fibre optic active components and devices -

Performance standards - Part 4: 1 300 nm fibre

optic transceivers for Gigabit Ethernet application

(IEC 62149-4:2010)

CLC/SR 86C EN 62343-3-1:2010

Dynamic modules - Part 3-1: Performance

specification templates - Dynamic channel

equalizers (IEC 62343-3-1:2010)

CLC/TC 106X EN 50383:2010

Basic standard for the calculation and

measurement of electromagnetic field strength

and SAR related to human exposure from radio

base stations and fixed terminal stations for

wireless telecommunication systems (110 MHz -

40 GHz)

25


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CLC/TC 106X EN 62209-2:2010

Human exposure to radio frequency fields from

hand-held and body-mounted wireless

communication devices - Human models,

instrumentation, and procedures - Part 2:

Procedure to determine the specific absorption

rate (SAR) for wireless communication devices

used in close proximity to the human body

(frequency range of 30 MHz to 6 GHz)

(IEC 62209-2:2010)

CLC/TC 116 EN 60745-2-14:2009/A2:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-14: Particular requirements for planers

(IEC 60745-2-14:2003/A2:2010)

CLC/TC 116 EN 60745-2-19:2009/A1:2010

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-19: Particular requirements for jointers

(IEC 60745-2-19:2005/A1:2010)

CLC/TC 2 EN 60034-2-2:2010

Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific

methods for determining separate losses of large

machines from tests - Supplement to

IEC 60034-2-1 (IEC 60034-2-2:2010)

CLC/TC 206 EN 61937-12:2010

Digital audio - Interface for non-linear PCM

encoded audio bitstreams applying IEC 60958 -

Part 12: Non-linear PCM bitstreams according to

the DRA formats (IEC 61937-12:2010)

CLC/TC 210 EN 55016-1-4:2010

Specification for radio disturbance and immunity

measuring apparatus and methods - Part 1-4:

Radio disturbance and immunity measuring

apparatus - Antennas and test sites for radiated

disturbance measurements (CISPR 16-1-4:2010)

CLC/TC 210 EN 55016-2-3:2010

Specification for radio disturbance and immunity

measuring apparatus and methods - Part 2-3:

Methods of measurement of disturbances and

immunity - Radiated disturbance measurements

(CISPR 16-2-3:2010)

CLC/TC 23BX EN 60669-2-1:2004/A12:2010

Switches for household and similar fixed electrical

installations - Part 2-1: Particular requirements -

Electronic switches

CLC/TC 55 EN 60317-26:1996/A2:2010

Specifications for particular types of winding

wires - Part 26: Polyamide-imide enamelled round

copper wire, class 200 (IEC 60317-26:1990/

A2:2010)

CLC/TC 55 EN 60317-29:1996/A2:2010

Specifications for particular types of winding

wires - Part 29: Polyester or polyesterimide

overcoated with polyamide-imide enamelled

rectangular copper wire, class 200

(IEC 60317-29:1990/A2:2010)

CLC/TC 61 EN 60335-2-109:2010

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-109: Particular requirements for

UV radiation water treatment appliances

(IEC 60335-2-109:2010)

CLC/TC 61 EN 60335-2-27:2010

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-27: Particular requirements for

appliances for skin exposure to ultraviolet and

infrared radiation (IEC 60335-2-27:2002,

modified + A1:2004, modified + A2:2007,

modified)

CLC/TC 62 EN 60601-1-11:2010

Medical electrical equipment - Part 1-11: General

requirements for basic safety and essential

performance - Collateral standard: Requirements

for medical electrical equipment and medical

electrical systems used in the home healthcare

environment (IEC 60601-1-11:2010)

CLC/TC 62 EN 60601-2-43:2010

Medical electrical equipment - Part 2-43:

Particular requirements for basic safety and

essential performance of X-ray equipment for

interventional procedures

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EG 202 414 V1.2.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Guide to the demonstration of conformity

for after market Electric/electronic Sub-Assemblies

(ESAs) to the motor vehicle EMC Directive 2004/104/EC

ETSI EN 300 175-1 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview

ETSI EN 300 175-2 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer

(PHL)

ETSI EN 300 175-3 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access

Control (MAC) layer

ETSI EN 300 175-4 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link

Control (DLC) layer

ETSI EN 300 175-5 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK)

layer

ETSI EN 300 175-6 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and

addressing

ETSI EN 300 175-7 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security

features

ETSI EN 300 175-8 V2.3.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech and

audio coding and transmission

ETSI EN 300 444 V2.2.1 (2010-06)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Generic Access Profile (GAP)

ETSI EN 301 841-1 V1.3.1 (2010-06)

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical

characteristics and methods of measurement for

ground-based equipment; Part 1: Physical layer and

MAC sub-layer

ETSI EN 302 498-1 V1.1.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Technical

characteristics for SRD equipment using Ultra

WideBand technology (UWB); Object Discrimination

and Characterization Applications for power tool

devices operating in the frequency band from 2,2 GHz

to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristics and test

methods

ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Technical

characteristics for SRD equipment using Ultra

WideBand technology (UWB); Object Discrimination

and Characterization Applications for power tool

devices operating in the frequency band from 2,2 GHz

to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering the

essential requirements of article 3.2 of the R&TTE

Directive

ETSI EN 303 212 V1.1.1 (2010-06)

Airport Collaborative Decision Making (A-CDM);

Community Specification for application under the

Single European Sky Interoperability Regulation

EC 552/2004

ETSI GS 002 V1.1.1 (2010-06)

Quantum Key Distribution (QKD); Use Cases

ETSI TR 102 614 V1.1.1 (2010-06)

Environmental Engineering (EE); Reverse powering of

access network unit by end-user equipment:

A4 interface

ETSI TR 102 649-2 V1.2.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Technical characteristics of Short Range

Devices (SRD) and RFID in the UHF Band; System

Reference Document for Radio Frequency Identification

(RFID) and SRD equipment; Part 2: Additional spectrum

requirements for UHF RFID, non-specific SRDs and

specific SRDs

ETSI TR 102 749 V1.1.1 (2010-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Test Report

Template for testing to EN 300 220-2 V2.3.1 (R&TTE)

ETSI TR 102 799 V1.1.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Operation methods and principles for

spectrum access systems for PMSE technologies and

the guarantee of a high sound production quality on

selected frequencies utilising cognitive interference

mitigation techniques

ETSI TR 102 847 V1.1.1 (2010-06)

User Group; Quality of ICT Services; Standardization

and regulation references in the Metering and Billing

area

ETSI TR 184 003 V3.1.1 (2010-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Portability of telephone numbers between operators

for Next Generation Networks (NGNs)

ETSI TS 102 241 V7.10.0 (2010-06)

Smart Cards; UICC Application Programming Interface

(UICC API) for Java Card (TM) (Release 7)

ETSI TS 102 241 V8.1.0 (2010-06)

Smart Cards; UICC Application Programming Interface

(UICC API) for Java Card (TM) (Release 8)

ETSI TS 102 361-4 V1.3.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems;

Part 4: DMR trunking protocol

ETSI TS 102 542-4 V1.3.1 (2010-06)

Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines for the

implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications;

Part 4: Remote Management and Firmware Update

ETSI TS 102 657 V1.5.1 (2010-06)

Lawful Interception (LI); Retained data handling;

Handover interface for the request and delivery of

retained data

ETSI TS 102 658 V2.1.1 (2010-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Digital Private Mobile Radio (dPMR)

using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz

27


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 102 709-1 V3.1.1 (2010-06)

Technical Committee for IMS Network Testing (INT);

Interworking between the 3GPP Cs domain with BICC

or ISUP as signalling protocol and external SIP-I

networks; Part 1: Protocol Implementation Conformance

Statement (PICS)

ETSI TS 102 709-2 V3.1.1 (2010-06)

Technical Committee for IMS Network Testing (INT);

Interworking between the 3GPP Cs domain with BICC

or ISUP as signalling protocol and external SIP-I

networks; Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes

(TSS&TP)

ETSI TS 102 796 V1.1.1 (2010-06)

BROADCAS Hybrid Broadcast Broadband TV

ETSI TS 102 846 V1.1.1 (2010-06)

User Group; Quality of ICT Services; Requirements for

Bodies Providing Conformity Assessment of

Checking-up on Metering and Billing Processes

ETSI TS 102 905 V1.1.1 (2010-05)

Digital Video Broadcasting (DVB); Technical

Specification for DVB Services in the Home Network

Phase 1

ETSI TS 123 002 V9.3.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 123 041 V8.6.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)

(3GPP TS 23.041 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 123 041 V9.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)

(3GPP TS 23.041 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 107 V9.1.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Quality of Service (QoS) concept and architecture

(3GPP TS 23.107 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 123 122 V8.10.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile

Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122

version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 123 122 V9.3.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile

Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 9.3.0

Release 9)

ETSI TS 123 203 V8.10.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control architecture (3GPP

TS 23.203 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 123 203 V9.5.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Policy and charging control architecture (3GPP

TS 23.203 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 123 216 V9.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);

Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 218 V9.2.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) session handling; IM call model;

Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 123 221 V9.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 246 V9.5.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Architecture and functional description (3GPP

TS 23.246 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 123 259 V9.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personal Network Management (PNM);

Procedures and information flows; Stage 2 (3GPP

TS 23.259 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 271 V9.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Functional stage 2 description of Location Services

(LCS) (3GPP TS 23.271 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 123 272 V8.8.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet

System (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 123 272 V9.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet

System (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.4.0

Release 9)

ETSI TS 123 292 V8.8.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Sybsystem (IMS) centralized

services; Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 8.8.0

Release 8)

ETSI TS 123 292 V9.6.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Sybsystem (IMS) centralized

services; Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 9.6.0

Release 9)

ETSI TS 123 401 V8.10.0 (2010-06)

General Packet Radio Service (GPRS) enhancements

for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.10.0

Release 8)

ETSI TS 123 401 V9.5.0 (2010-06)

General Packet Radio Service (GPRS) enhancements

for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.5.0

Release 9)

ETSI TS 123 402 V8.9.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses

(3GPP TS 23.402 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 123 402 V9.5.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses

(3GPP TS 23.402 version 9.5.0 Release 9)

28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

ETSI TS 124 080 V8.1.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile radio interface layer 3 supplementary services

specification; Formats and coding (3GPP TS 24.080

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 080 V9.2.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile radio interface layer 3 supplementary services

specification; Formats and coding (3GPP TS 24.080

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 109 V8.3.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Bootstrapping interface (Ub) and network

application function interface (Ua); Protocol details

(3GPP TS 24.109 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 124 109 V9.1.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Bootstrapping interface (Ub) and network

application function interface (Ua); Protocol details

(3GPP TS 24.109 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 124 141 V6.13.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 6.13.0 Release 6)

ETSI TS 124 141 V7.8.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 7.8.0 Release 7)

ETSI TS 124 141 V8.5.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 124 141 V9.1.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141

version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 124 167 V9.2.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3

(3GPP TS 24.167 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 182 V9.5.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized

Alerting Tones (CAT); Protocol specification (3GPP

TS 24.182 version 9.5.0 Release 9)

ETSI TS 124 183 V9.2.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized

Ringing Signal (CRS); Protocol specification (3GPP

TS 24.183 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 216 V8.3.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management Object

(MO) (3GPP TS 24.216 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 124 216 V9.2.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Communication Continuity Management Object

(MO) (3GPP TS 24.216 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 237 V9.3.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;

Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 247 V8.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP

TS 24.247 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 247 V9.1.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)

Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP

TS 24.247 version 9.1.0 Release 9)

ETSI TS 124 259 V9.2.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3

(3GPP TS 24.259 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 285 V8.4.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;

Management Object (MO) (3GPP TS 24.285

version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 124 285 V9.2.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;

Management Object (MO) (3GPP TS 24.285

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 292 V8.6.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 292 V9.4.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem

Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292

version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 124 294 V9.2.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized

Services (ICS) protocol via I1 interface (3GPP TS 24.294

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 301 V8.6.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 301 V9.3.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved

Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301

version 9.3.0 Release 9)

ETSI TS 124 302 V8.6.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3 (3GPP

TS 24.302 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 302 V9.3.0 (2010-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC)

via non-3GPP access networks; Stage 3 (3GPP

TS 24.302 version 9.3.0 Release 9)

29


2010 Nr. 7 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 124 303 V8.6.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile

IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 303 V9.2.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile

IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 327 V8.6.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility between 3GPP Wireless Local Area

Network (WLAN) interworking (I-WLAN) and 3GPP

systems; General Packet Radio System (GPRS) and

3GPP I-WLAN aspects; Stage 3 (3GPP TS 24.327

version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 124 327 V9.2.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Mobility between 3GPP Wireless Local Area

Network (WLAN) interworking (I-WLAN) and 3GPP

systems; General Packet Radio System (GPRS) and

3GPP I-WLAN aspects; Stage 3 (3GPP TS 24.327

version 9.2.0 Release 9)

ETSI TS 124 341 V7.5.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3 (3GPP

TS 24.341 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 124 341 V8.4.0 (2010-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3 (3GPP

TS 24.341 version 8.4.0 Release 8)

ETSI TS 186 002-5 V1.1.1 (2010-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Interworking between Session Initiation Protocol (SIP)

and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC)

or ISDN UserPart (ISUP); Part 5: Abstract Test Suite

(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra

Information for Testing (PIXIT) for Profile C

Parengë Lyda Maþeikienë

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2010 Nr. 7

Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1143

Vyriausioji specialistë mokymui ir archyvui ............................................................................................................ 270 9360

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Faksas 212 6252

203 kab.

206 kab.

207 kab.

205 kab.

401 kab.

204 kab.

STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9361

1-asis poskyris

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë ................................................. 270 9365

Tekstilë, dujos sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ......................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, pašarai ...................................... 279 1134

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 9365

2-asis poskyris

Poskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399

Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,

neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis poskyris

Informacijos ir ryšiø technologija, telekomunikacijos, informacijos saugumas, apsauga ................................. 270 9349

Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151

Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151

4-asis poskyris

Poskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, priešgaisrinë sauga ...................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Baldai, mediena, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos .................................................. 279 1141

312 kab.

311 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

313 kab.

PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138 202 kab.

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371 209 kab.

.................................................................................................................................................................................. 279 1153 217 kab.

INFORMACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Notifikavimo ir informacijos poskyris

Poskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

Terminø duomenø bazë .......................................................................................................................................... 279 1137

Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142

Platinimo poskyris

Poskyrio vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas ................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346

213 kab.

214 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

404 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356

Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356

Faksas 270 9356

31


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.;

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narys

nuo 1996 m.

More magazines by this user
Similar magazines