Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Turinys

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................. 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAi ................................................ 13

LST TK 37 TERMINOLOGIJA VEIKLA SUSTABDYTA ................................ 16

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ

STANDARTAI, KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GEGUÞËS MËN. ...... 16

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................ 16

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI .................................... 19

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............................. 21

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ... 24

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ............................... 25

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2009-06-10

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2009

Nr. 6

VILNIUS, 2009


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 1 ELEKTRONIKA

LST CLC/TS 61836:2009 en

Fotovoltinës saulës energijos sistemos. Terminai, apibrëþtys ir

simboliai (IEC/TS 61836:2007)

W (90 Lt)

LST EN 50377-2-2:2009 en

Jungèiø komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami

skaidulinës optikos ryðio sistemose. Techniniai gaminio

reikalavimai. 2-2 dalis. C kategorijos FC/APC 8 movinë

cirkonio jungtis, prijungta prie B1.1 ir B1.3 kategorijos

vienmodës skaidulos, atitinkanèios IEC 60793-2-50

R (65 Lt)

LST EN 60384-3-1:2007/AC:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

3-1 dalis. Lentelinë detalioji specifikacija. Pavirðiuje

montuojami pastovieji tantaliniai elektrolitiniai kondensatoriai

su mangano dioksido kietuoju elektrolitu. EZ ávertinimo lygis

(IEC 60384-3-1:2006)

Nuo 2009-11-01 pakeièia LST EN 130801:2003

LST EN 60384-3:2007/AC:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji

kondensatoriai. 3 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas.

Pavirðiuje montuojami pastovieji tantaliniai elektrolitiniai

kondensatoriai su mangano dioksido kietuoju elektrolitu

(IEC 60384-3:2006)

Nuo 2009-11-01 pakeièia LST EN 130800:2002,

LST EN 130800:2002/A1:2004

LST EN 60384-4-1:2007/AC:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

4-1 dalis. Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji

aliumininiai elektrolitiniai kondensatoriai su nekietuoju

elektrolitu. EZ ávertinimo lygis (IEC 60384-4-1:2007)

Nuo 2010-04-01 ið dalies pakeièia

LST EN 130301:2003

LST EN 60384-4-2:2007/AC:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

4-2 dalis. Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji

aliumininiai elektrolitiniai kondensatoriai su kietuoju (MnO2)

elektrolitu. EZ ávertinimo lygis (IEC 60384-4-2:2007)

Nuo 2010-04-01 ið dalies pakeièia

LST EN 130301:2003

LST EN 60384-13-1:2006/AC:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji kondensatoriai.

13-1 dalis. Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji

nuolatinës átampos kondensatoriai su dielektrine

polipropileno plëvele ir metaline folija. E ir EZ ávertinimo lygiai

(IEC 60384-13-1:2006)

Pakeièia LST EN 60384-13-1:2006/AC:2007

LST EN 60689:2009 en

Matavimo ir bandymo metodai, taikomi kamertoninio kvarco

kristalo átaisams nuo 10 kHz iki 200 kHz daþniø srityje, bei

standartinës vertës (IEC 60689:2008)

K (46 Lt)

LST EN 60749-32:2004/AC:2009 en

Puslaidininkiniai átaisai. Mechaniniø ir klimatiniø bandymø

metodai. 32 dalis. Átaisø plastikiniais korpusais degumas (kai

uþdegama ið iðorës) (IEC 60749-32:2002)

LST EN 60794-3-20:2009 en

Optiniai skaiduliniai kabeliai. 3-20 dalis. Lauko kabeliai.

Savilaikiø oriniø ryðio kabeliø ðeimos specifikacija

(IEC 60794-3-20:2009)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 60794-3-20:2003

L (50 Lt)

LST EN 60904-7:2009 en

Fotovoltiniai átaisai. 7 dalis. Spektrinio nesuderintumo pataisos

skaièiavimas matuojant fotovoltinius átaisus

(IEC 60904-7:2008)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 60904-7:2001

E (29 Lt)

LST EN 60915:2008/AC:2009 en

Elektroninëje árangoje naudojami kondensatoriai ir varþai.

Tinkamiausi aðigaliø, ávoriø ir á angà ástatytoje ávorëje

tvirtinamø elektroniniø komponentø su valdymo aðimi

matmenys (IEC 60915:2006 + 2008 m. gruodþio mën. pataisa)

Pakeièia LST EN 60915:2008/AC:2008

LST EN 60939-1:2005/AC:2009 en

Pasyviøjø filtrø átaisai elektromagnetiniams trukdþiams malðinti.

1 dalis. Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 60939-1:2005)

Pakeièia LST EN 133100:2001,

LST EN 133101:2001

LST EN 60966-3-1:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 3-1 dalis.

Lentelinë detalioji pusiau lanksèiø bendraaðiø kabeliø

sàrankø specifikacija (IEC 60966-3-1:2009)

Nuo 2012-02-01 pakeièia LST EN 60966-3-1:2004

E (29 Lt)

LST EN 60966-3:2009 en

Aukðtadaþniø ir bendraaðiø kabeliø sàrankos. 3 dalis.

Atskirasis rûðinis pusiau lanksèiø bendraaðiø kabeliø sàrankø

apraðas (IEC 60966-3:2008)

Nuo 2012-04-01 pakeièia LST EN 60966-3:2004

J (42 Lt)

LST EN 61073-1:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Optiniø skaidulø ir kabeliø mechaninës

sandûros ir lydytiniø sandûrø apsaugai. 1 dalis. Bendrasis

rûðinis apraðas (IEC 61073-1:2009)

Nuo 2010-02-01 pakeièia LST EN 61073-1:2002

K (46 Lt)

LST EN 61094-2:2009 en

Elektroakustika. Matavimo mikrofonai. 2 dalis. Laboratoriniø

etaloniniø mikrofonø kalibravimo pagal slëgá abipusiðkumo

bûdu pirminis metodas (IEC 61094-2:2009)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 61094-2:2001

S (68 Lt)

LST EN 61169-24:2009 en

Aukðtadaþnës jungtys. 24 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas.

Aukðtadaþnës bendraaðës sraigtinës jungtys, naudojamos

75 omø kabeliø tinkluose (F tipas) (IEC 61169-24:2009)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 61169-24:2002

L (50 Lt)

LST EN 61755-3-1:2009 en

Skaiduliniø optiniø jungèiø optiniai sietuvai. 3-1 dalis. Optinis

sietuvas su 2,5 mm ir 1,25 mm skersmens cilindrinëmis,

fiziðkai sulieèiamomis movinëmis cirkonio jungtimis, skirtomis

vienmodëms skaiduloms (IEC 61755-3-1:2006,

modifikuotas + 2009 m. pataisa)

F (33 Lt)

5


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 61755-3-2:2009 en

Skaiduliniø optiniø jungèiø optiniai sietuvai. 3-2 dalis.

Optinis sietuvas su 2,5 mm ir 1,25 mm skersmens

cilindrinëmis movinëmis cirkonio jungtimis, skirtomis

8 laipsniø kampu nusklembtoms, fiziðkai sulieèiamoms

vienmodëms skaiduloms (IEC 61755-3-2:2006,

modifikuotas + 2009 m. pataisa)

F (33 Lt)

LST EN 61755-3-7:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Optiniai skaiduliniø optiniø jungèiø sietuvai.

3-7 dalis. Optinis sietuvas su 2,5 mm ir 1,25 mm skersmens

cilindrine, fiziðkai sulieèiama, sudëtine movine jungtimi,

kurios vienmodæ skaidulà gaubia titanas

(IEC 61755-3-7:2009)

E (29 Lt)

LST EN 61755-3-8:2009 en

Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji

komponentai. Optiniai skaiduliniø optiniø jungèiø sietuvai.

3-8 dalis. Optinis sietuvas, skirtas 2,5 mm ir 1,25 mm

skersmens cilindriniø vienmodþiø skaidulø 8 laipsniø

APC sudëtinëms movinëms jungtims su skaidulà gaubianèiu

titanu (IEC 61755-3-8:2009)

E (29 Lt)

LST EN 62321:2009 en

Elektrotechniniai gaminiai. Ðeðiø reglamentuotø medþiagø

(ðvino, gyvsidabrio, kadmio, ðeðiavalenèio chromo,

polibromintø bifenilø, polibromintø difenileteriø) lygiø

nustatymas (IEC 62321:2008)

XA (103 Lt)

LST EN 62496-1:2009 en

Optinio grandyno plokðtës. 1 dalis. Bendrieji dalykai

(IEC 62496-1:2008)

L (50 Lt)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST ISO 3356:2009 en

Pienas. Ðarminës fosfatazës nustatymas (tapatus

ISO 3356:2009)

Pakeièia LST ISO 3356:1998

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

D (27 Lt)

LST CWA 14169:2009 en

Saugûs paraðo kûrimo átaisai „EAL 4+“

XD (126 Lt)

LST ISO 9735:1994/A1:2009 en

Informacijos technologija. Valdymo, prekybos ir transporto

elektroniniai duomenø mainai (EDIFACT). Taikomojo lygmens

sintaksës taisyklës. 1 keitinys (tapatus ISO 9735:1988/

Amd.1:1992)

XZ (7 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST 1537.3:1999/2K:2009 en

450/750 V ir maþesniø vardiniø átampø kabeliai su

polivinilchlorido izoliacija. 3 dalis. Stacionariosios instaliacijos

neapvilktieji kabeliai (HD 21.3 S3:1995/A2:2008)

XZ (7 Lt)

LST 1540:1998/2K:2009 en

Þemosios átampos suderintø kabeliø naudojimo vadovas

(HD 516 S2:1997/A2:2008)

D (27 Lt)

LST EN 50304:2009/LST EN 60350:2009 en

Buitinës elektrinës viryklës, kaitvietës, orkaitës ir kepintuvai.

Eksploataciniø charakteristikø matavimo metodai

(IEC 60350:1999 + A1:2005 + A2:2008, modifikuotas)

Nuo 2009-12-01 pakeièia LST EN 50304+AC:2002,

LST EN 60350+AC:2001

V (84 Lt)

LST EN 60034-30:2009 en

Sukiosios elektros maðinos. 30 dalis. Vieno greièio trifaziø

varikliø su trumpai sujungtu rotoriumi naudingumo

koeficiento klasës (IE kodas) (IEC 60034-30:2008)

J (42 Lt)

LST EN 60335-2-31:2003/A2:2009 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-31 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklës garø

rinktuvams ir kitokiems siurbiamiesiems garø ðalintuvams

IEC 60335-2-31:2002/A2:2008)

C (23 Lt)

LST EN 60357:2003/AC:2009 en

Halogeninës lempos (ne transporto priemoniø).

Eksploatacinës charakteristikos (IEC 60357:2002,

modifikuotas)

LST EN 60404-8-6:2009 en

Magnetinës medþiagos. 8-6 dalis. Atskirø medþiagø

techniniai reikalavimai. Metalinës minkðtamagnetës

medþiagos (IEC 60404-8-6:1999 + A1:2007)

K (46 Lt)

LST EN 60974-8:2009 en

Lankinio suvirinimo árenginiai. 8 dalis. Suvirinimo ir plazminio

pjaustymo sistemø dujø pultai (IEC 60974-8:2009)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 60974-8:2004,

LST EN 60974-8:2004/P:2008

J (42 Lt)

LST EN 61061-2+A1:2002/AC:2009 en

Elektrotechninës paskirties neimpregnuotos, sutankintos

sluoksninës medienos apraðas. 2 dalis. Bandymo metodai

(IEC 61061-2:1992+A1:2001)

TK 7 DANGOS

LST EN ISO 23811:2009 en

Daþai ir lakai. Nelakiøjø medþiagø procentinio tûrio

nustatymas matuojant nelakiøjø medþiagø kieká ir dengimo

medþiagos tanká bei skaièiuojant teorinæ sklidà

(ISO 23811:2009)

H (39 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 61000-4-2:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-2 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumo elektrostatiniam

iðlydþiui bandymas (IEC 61000-4-2:2008)

Nuo 2012-03-01 pakeièia

LST EN 61000-4-2+A1+A2:2002

V (84 Lt)

LST EN 61000-4-3:2006/IS1:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumo spinduliuojamam

elektromagnetiniam radijo daþniø laukui bandymas

(IEC 61000-4-3:2006)

LST EN 61000-4-6:2007/IS1:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumas radijo daþniø laukø

indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdþiams

(IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006)

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

LST EN 61000-4-7:2004/A1:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-7 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Bendrasis elektros tiekimo

sistemø ir prie jø prijungtø árenginiø harmonikø bei tarpiniø

harmonikø matavimo ir aparatûros vadovas

(IEC 61000-4-7:2002/A1:2008)

M (53 Lt)

LST EN 61000-4-17:2001/A2:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-17 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Atsparumo pulsacijoms

nuolatinës srovës galios prieigoje bandymas

(IEC 61000-4-17:1999/A2:2008)

XZ (7 Lt)

LST EN 61000-4-27:2003/A1:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-27 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Árangos, kurios vienos fazës

áëjimo srovë nevirðija 16 A, atsparumo asimetrijai bandymas

(IEC 61000-4-27:2000/A1:2009)

XZ (7 Lt)

LST EN 61000-4-28:2003/A2:2009 en

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-28 dalis.

Bandymø ir matavimo bûdai. Árangos, kurios vienos fazës

áëjimo srovë nevirðija 16 A, atsparumo tinklo átampos daþnio

kitimui bandymas (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)

XZ (7 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST CEN/TS 15436-3:2009 en

Keliø tarnybø zonø prieþiûros áranga. 3 dalis. Klasifikacija

D (27 Lt)

LST EN 13036-1:2002/P:2009 lt

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 1 dalis. Dangos pavirðiaus makrotekstûros

gylio matavimas, taikant tûrinës dëmës metodà

LST EN 13036-3:2003/P:2009 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 3 dalis. Dangos pavirðiaus horizontalaus

drenavimosi matavimas

LST EN 13036-4:2004 lt

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 4 dalis. Pavirðiaus atsparumo slydimui

arba ðliauþimui matavimas. Bandymas ðvytuokle

M (53 Lt)

LST EN 13036-4:2004/P:2009 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 4 dalis. Pavirðiaus atsparumo slydimui

arba ðliauþimui matavimas. Bandymas ðvytuokle

LST EN 13036-6:2008/P:2009 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 6 dalis. Skersinio ir iðilginio profilio

matavimas lygumo ir megatekstûros bangø ilgiø srityse

LST EN 13036-7:2004/P:2009 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniø pavirðiaus

nelygumø matavimas liniuotës metodu

Pakeièia LST EN 13036-7:2004/P:2007

LST EN 13036-7:2004/P:2009 lt

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniø pavirðiaus

nelygumø matavimas liniuotës metodu

LST EN 13036-8:2008/P:2009 en

Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 8 dalis. Skersinio nelygumo rodikliø

nustatymas

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 1870-3:2002+A1:2009 en

Medienos apdirbimo maðinø sauga. Diskinës pjaustymo

staklës. 3 dalis. Þemynkrypèio skersinio pjaustymo pjûklai ir

dvejopos paskirties þemynkrypèio skersinio pjaustymo

pjûklai ir diskiniø pjûklø darbastaliai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 1870-3:2002

U (76 Lt)

LST EN ISO 5674:2009 en

Þemës ir miðkø ûkio traktoriai ir maðinos. Kardaniniø

varanèiøjø velenø apsaugai. Mechaninio atsparumo ir dilimo

bandymai bei priëmimo kriterijai (ISO 5674:2004, pataisyta

2005-07-01 versija)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 5674:2007

N (55 Lt)

LST EN ISO 14982:2009 en

Þemës ir miðkø ûkio maðinos. Elektromagnetinis suderinamumas.

Bandymo metodai ir priëmimo kriterijai (ISO 14982:1998)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 14982:2000

S (68 Lt)

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI,

DUONA, PAÐARAI

LST EN 15741:2009 en

Paðarai. Chlororganiniø (OC) pesticidø ir polichlorbifenilø

(PCB) nustatymas dujø chromatografu ir masiø spektrometru

M (53 Lt)

LST EN 15742:2009 en

Paðarai. Chlororganiniø (OC) pesticidø ir polichlorbifenilø

(PCB) nustatymas dujø chromatografu su elektronø pagavos

detektoriumi (GC/ECD)

L (50 Lt)

TK 16 CHEMINË ANALIZË

LST 1987:2006/1K:2009 lt

Pamatinës medþiagos. Terminai ir apibrëþtys. 1 KEITINYS.

Pamatinës medþiagos ir sertifikuotos pamatinës medþiagos

apibreþèiø pertvarkymas (tapatus ISO GUIDE 30:1992/

Amd.1:2008)

XZ (7 Lt)

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI

SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 1273:2005 lt

Vaiko naudojami ir jo prieþiûros gaminiai. Kûdikiø vaikðtynës.

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

L (50 Lt)

LST EN 1273:2005/P:2009 en

Vaiko naudojami ir jo prieþiûros gaminiai. Kûdikiø vaikðtynës.

Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN ISO 8936:2009 en

Gyvenamøjø poilsiniø transporto priemoniø stoginës.

Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 8936:2007)

H (39 Lt)

7


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS

UÞTIKRINIMAS

LST EN ISO 9001:2008 lt, en

Kokybës vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)

V (84 Lt)

TK 31 AKUSTIKA

LST EN ISO 10846-5:2009 en

Akustika ir vibracija. Laboratorinis tampriøjø elementø

vibroakustinio perdavimo savybiø matavimas. 5 dalis.

Tampriøjø atramø þemadaþnio pereigos standumo

perduodant slenkamàjá judesá nustatymas suþadinimo taðko

metodu (ISO 10846-5:2008)

N (55 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST CEN ISO/TS 11135-2:2008/AC:2009 en

Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Etileno oksidas.

2 dalis. ISO 11135-1 taikymo vadovas

(ISO/TS 11135-2:2008/Cor.1:2009)

LST EN 61676:2004/A1:2009 en

Elektrinë medicinos áranga. Radiologinëje diagnostikoje

rentgeno vamzdþio átampai netiesiogiai matuoti naudojami

dozimetriniai prietaisai (IEC 61676:2002/A1:2008)

XZ (7 Lt)

LST EN ISO 11137-2:2007/AC:2009 en

Sveikatos prieþiûros gaminiø sterilizavimas. Spinduliuotë.

2 dalis. Sterilizavimo dozës nustatymas

(ISO 11137-2:2006/Cor.1:2009)

LST EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 en

Medicinos priemoniø sterilizavimas. Mikrobiologiniai metodai.

1 dalis. Ant produktø esanèiø mikroorganizmø populiacijos

nustatymas (ISO 11737-1:2006/Cor.1:2007)

LST EN ISO 21531:2009 en

Odontologija. Grafiniai odontologijos instrumentø simboliai

(ISO 21531:2009)

H (39 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 471:2004+A1:2008 lt

Profesinë gerai matoma áspëjamoji apranga. Bandymo

metodai ir reikalavimai

N (55 Lt)

LST EN 692:2005+A1:2009 en

Staklës. Mechaniniai presai. Sauga

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 692:2005,

LST EN 692:2006

W (90 Lt)

LST EN 693:2003+A1:2009 en

Staklës. Sauga. Hidrauliniai presai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 693:2003

U (76 Lt)

LST EN 12417:2002+A2:2009 en

Staklës. Sauga. Daugelio operacijø staklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12417:2002,

LST EN 12417:2002/A1:2006

S (68 Lt)

LST EN 12717:2002+A1:2009 en

Stakliø sauga. Græþimo staklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12717:2002

S (68 Lt)

8

LST EN 12957:2002+A1:2009 en

Staklës. Sauga. Elektroerozinës maðinos

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 12957:2002

R (65 Lt)

LST EN 13001-2:2005+A2:2009 en

Kranai. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. Apkrovos poveikiai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13001-2:2005,

LST EN 13001-2:2005/A1:2006,

LST EN 13001-2:2005/AC:2006

U (76 Lt)

LST EN 13736:2004+A1:2009 en

Stakliø sauga. Pneumatiniai presai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13736:2004,

LST EN 13736:2004/AC:2005,

LST EN 13736+AC:2005

T (73 Lt)

LST EN 13898:2004+A1:2009 en

Staklës. Sauga. Ðaltojo metalo pjaustymo staklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13898:2004

U (76 Lt)

LST EN 13985:2003+A1:2009 en

Staklës. Sauga. Giljotininës þirklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 13985:2003

T (73 Lt)

LST EN 14070:2004+A1:2009 en

Stakliø sauga. Agregatinës ir specialiosios staklës

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 14070:2004

S (68 Lt)

LST EN 15333-2:2009 en

Kvëpavimo áranga. Atvirosios apytakos suslëgtø dujø

nardymo aparatai su ryðio þarna. 2 dalis. Laisvosios

apytakos aparatai

U (76 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST EN 12832:2004 lt

Dumblo apibûdinimas. Dumblo naudojimas ir ðalinimas.

Aiðkinamasis þodynas

H (39 Lt)

LST EN 12832:2004/P:2009 en

Dumblo apibûdinimas. Dumblo naudojimas ir ðalinimas.

Aiðkinamasis þodynas

LST EN ISO 22032:2009 en

Vandens kokybë. Nuosëdose ir nuotekø dumble atrinktø

polibromintø difenileteriø nustatymas. Metodas, naudojant

ekstrahavimà ir dujø chromatografijà bei masiø

spektrometrijà (ISO 22032:2006)

N (55 Lt)

LST ISO 8288:1998/P:2009 en

Vandens kokybë. Kobalto, nikelio, vario, cinko, kadmio ir

ðvino nustatymas. Liepsnos atominës absorbcijos

spektrometriniai metodai (tapatus ISO 8288:1986)

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1993-1-1:2005/AC:2009 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-1 dalis.

Bendrosios ir pastatø taisyklës

Pakeièia LST EN 1993-1-1:2005/AC:2006

LST EN 1993-1-7:2007/AC:2009 en

Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-7 dalis.

Ið plokðtumos apkrovos veikiamos lakðtinës konstrukcijos


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

LST EN 1994-1-1:2005/AC:2009 en

Eurokodas 4. Kompozitiniø plieniniø-betoniniø konstrukcijø

projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës

LST EN 1998-4:2006 lt

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 4 dalis. Silosai, rezervuarai ir magistraliniai

vamzdynai

W (90 Lt)

LST EN 1998-4:2006/P:2009 en

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 4 dalis. Silosai, rezervuarai ir magistraliniai

vamzdynai

LST EN 1998-6:2005 lt

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 6 dalis. Bokðtai, stiebai ir kaminai

T (73 Lt)

LST EN 1998-6:2005/P:2009 en

Eurokodas 8. Atspariø þemës drebëjimui konstrukcijø

projektavimas. 6 dalis. Bokðtai, stiebai ir kaminai

TK 39 APSAUGA

LST EN 50131-1:2007/IS1:2009 en

Pavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo ir apiplëðimo

pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami

reikalavimai

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 590:2009 en

Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo

metodai

Pakeièia LST EN 590:2004,

LST EN 590:2004/AC:2006

F (33 Lt)

LST EN ISO 5163:2006/AC:2009 en

Naftos produktai. Automobiliniø ir aviaciniø degalø

detonaciniø savybiø nustatymas. Variklinis metodas

(ISO 5163:2005/Cor.1:2008)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

LST EN ISO 21809-2:2008/AC:2009 en

Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Poþeminiø ar povandeniniø

vamzdynø, naudojamø transportavimo vamzdþiais sistemose,

iðorinës dangos. 2 dalis. Aplydytosios epoksidinës dangos

(ISO 21809-2:2007/Cor.1:2008)

TK 42 PAKAVIMAS

LST EN ISO 9100-14:2005/AC:2009 en

Stiklinë tara. Srieginiai graiþai vakuuminiam uþdarymui.

14 dalis. 110 tipas, normalusis (ISO 9100-14:2005/

Cor.1:2008)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 15595:2009 en

Geleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Apsaugos nuo ratø

praslydimo sistema

V (84 Lt)

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST 1567:1999/AC:2009 en

Bendrøjø þemosios átampos elektros tiekimo tinklø vardinës

átampos (HD 472 S1:1989/AC:2002)

LST EN 60079-10-1:2009 en

Sprogiosios atmosferos. 10-1 dalis. Zonø klasifikavimas.

Sprogiosios dujø atmosferos (IEC 60079-10-1:2008)

` Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 60079-10:2003,

LST EN 60079-10:2006

V (84 Lt)

LST EN 61095:2009 en

Elektromechaniniai buitinës ir panaðios paskirties kontaktoriai

(IEC 61095:2009)

Nuo 2012-03-01 pakeièia

LST EN 61095+A1+AC:2001

XB (111 Lt)

LST EN 62271-100:2009 en

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

100 dalis. Kintamosios srovës jungtuvai

(IEC 62271-100:2008)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 62271-100:2002,

LST EN 62271-100:2002/A1:2003,

LST EN 62271-100:2002/A2:2007,

LST EN 62271-100:2002/A2:2007/AC:2007

XH (161 Lt)

LST EN 62271-109:2009 en

Aukðtosios átampos perjungimo ir valdymo árenginiai.

109 dalis. Nuosekliøjø kintamosios srovës kondensatoriø

gretðakiniai jungtuvai (IEC 62271-109:2008)

Nuo 2012-03-01 pakeièia LST EN 62271-109:2007

XB (111 Lt)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 15690-2:2009 en

Varis ir vario lydiniai. Geleþies kiekio nustatymas. 2 dalis.

Liepsnos atominës absorbcinës spektrometrijos metodas

G (36 Lt)

TK 52 AKIØ OPTIKA

LST EN ISO 18369-1:2007/A1:2009 en

Oftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai. 1 dalis. Aiðkinamasis

þodynas, klasifikavimo sistema ir techniniø charakteristikø

þymëjimo rekomendacijos. 1 keitinys (ISO 18369-1:2006/

Amd.1:2009)

XZ (7 Lt)

TK 53 AVALYNË IR ODA

LST EN ISO 4044:2008 lt

Oda. Cheminiai tyrimai. Bandiniø paruoðimas cheminiams

tyrimams (ISO 4044:2008)

B (21 Lt)

LST EN ISO 4045:2008 lt

Oda. Cheminiai tyrimai. pH nustatymas (ISO 4045:2008)

C (23 Lt)

TK 54 PAGALBOS PRIEMONËS

ASMENIMS SU NEGALIA

LST EN ISO 9999:2007/AC:2009 en

Neágaliøjø techninës pagalbos priemonës. Klasifikacija ir

terminai (ISO 9999:2007/Cor.1:2007)

9


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13617-1:2004/P:2009 en

Degalinës. 1 dalis. Dozuojamøjø siurbliø, ápylimo kolonëliø ir

nuotoliniø siurbliniø árenginiø konstrukcijos ir eksploatavimo

saugos reikalavimai

Pakeièia LST EN 13617-1:2004/P:2004

LST EN 13617-1:2004+AC:2006 lt

Degalinës. 1 dalis. Dozuojamøjø siurbliø, ápylimo kolonëliø ir

nuotoliniø siurbliniø árenginiø konstrukcijos ir eksploatavimo

saugos reikalavimai

U (76 Lt)

LST EN 13617-2:2004/P:2009 en

Degalinës. 2 dalis. Apsauginiø iðjungikliø, naudojamø

dozuojamuosiuose siurbliuose ir ápylimo kolonëlëse,

konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

LST EN 13617-4:2004/P:2009 en

Degalinës. 4 dalis. Lankstiniø sujungimø, naudojamø

dozuojamuosiuose siurbliuose ir ápylimo kolonëlëse,

konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

LST EN ISO 10684:2004/AC:2009 en

Tvirtinimo detalës. Lydalinës cinko dangos (ISO 10684:2004/

Cor.1:2008)

TK 57 TRÀÐOS

LST EN 15238:2007/AC:2009 en

Dirvoþemio gerinimo medþiagos ir auginimo terpës.

Medþiagø, kuriø daleliø matmenys didesni kaip 60 mm,

kiekio nustatymas

TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAI

LST EN 1800:2007 lt

Gabenamieji dujø balionai. Acetileno balionai. Pagrindiniai

reikalavimai, apibrëþtys ir tipo bandymai

K (46 Lt)

TK 64 ERGONOMIKA

LST EN 614-1:2006+A1:2009 en

Maðinø sauga. Ergonominiai projektavimo principai. 1 dalis.

Terminija ir bendrieji principai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 614-1:2006

M (53 Lt)

TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAI

LST CEN ISO/TS 21432:2005/AC:2009 en

Neardomieji bandymai. Standartinis liekamøjø átempiø

nustatymo neutronø difrakcija metodas (ISO 21432:2005/

Cor.1:2008)

TK 67 PAÐTO PASLAUGOS

LST CEN/TS 15873:2009 en

Paðto paslaugos. Atvirasis standartinis sietuvas. Adresø

duomenø rinkmenos formatas, naudojamas

OCR/VCS þodynui generuoti

N (55 Lt)

10

TK 68 PLASTIKAI

LST EN ISO 10548:2004/AC:2009 en

Anglies pluoðtas. Ðlichto kiekio nustatymas (ISO 10548:2002/

Cor.1:2008)

TK 74 KONVEJERIAI

LST EN ISO 583:2007 lt

Konvejerio juostos su austiniu kordu. Visuminis juostos storis ir

sudedamøjø elementø storis. Bandymo metodai (ISO 583:2007)

G (36 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST CEN/TS 15866:2009 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai.

Keraminiø pluoðtø temperatûrinio laidþio nustatymas

J (42 Lt)

LST CEN/TS 15867:2009 en

Modernioji techninë keramika. Keraminiai kompozitai.

Atliekant vienaðius mechaninius bandymus, aðiø nesutapimo

laipsnio nustatymo vadovas

G (36 Lt)

LST EN 474-1:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-1:2007

U (76 Lt)

LST EN 474-3:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 3 dalis. Reikalavimai, keliami

krautuvams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-3:2007

L (50 Lt)

LST EN 474-4:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 4 dalis. Reikalavimai, keliami

krautuvams su atbuliniu kauðu

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-4:2007

M (53 Lt)

LST EN 474-5:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 5 dalis. Reikalavimai, keliami

hidrauliniams ekskavatoriams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-5:2007

P (60 Lt)

LST EN 474-6:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 6 dalis. Reikalavimai, keliami

savivarèiams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-6:2007

J (42 Lt)

LST EN 474-7:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 7 dalis. Reikalavimai, keliami

skreperiams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-7:2007

G (36 Lt)

LST EN 474-8:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 8 dalis. Reikalavimai, keliami

greideriams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-8:2007

F (33 Lt)

LST EN 474-9:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 9 dalis. Reikalavimai, keliami

vamzdþiø klotuvams

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-9:2007

H (39 Lt)

LST EN 474-10:2007+A1:2009 en

Þemës darbø maðinos. Sauga. 10 dalis. Reikalavimai, keliami

grioviakasëms

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 474-10:2007

H (39 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

LST EN 791:2000+A1:2009 en

Græþimo maðinos. Sauga

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN 791:2000

V (84 Lt)

LST EN 15512:2009 en

Plieninës stacionariosios sandëliavimo sistemos.

Reguliuojamøjø padëklø stelaþø sistemos. Konstrukcijø

projektavimo principai

XB (111 Lt)

LST EN ISO 11102-2:2009 en

Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Paleidimo rankena

átaisai. 2 dalis. Atsijungimo kampo bandymo metodas

(ISO 11102-2:1997)

Nuo 2009-12-28 pakeièia LST EN ISO 11102-2:2000

E (29 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 1)

LST EN 2115:2009 en

Aerospace series - Aluminium alloy 2117-T42 - Wire for solid

rivets - D ≤ 10 mm

C (23 Lt)

LST EN 2116:2009 en

Aerospace series - Aluminium alloy 2017A-T42 - Wire for

solid rivets - D ≤ 10 mm

C (23 Lt)

LST EN 2117:2009 en

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P5056A (5056A)-H32

- Wire for solid rivets - D ≤10 mm

C (23 Lt)

LST EN 2439:2009 en

Aerospace series - Steel FE-PL2102 (34NiCr6) -

900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Forgings - De ≤ 40 mm

C (23 Lt)

LST EN 2460:2009 en

Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12Cr13) -

600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Bars - De ≤ 70 mm

C (23 Lt)

LST EN 2461:2009 en

Aerospace series - Steel FE-PM1901 (X12Cr13) -

600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Forgings - De ≤ 70 mm

C (23 Lt)

LST EN 2466:2009 en

Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) -

Softened - Forgings - De ≤ 100 mm

C (23 Lt)

LST EN 2854-003:2009 en

Aerospace series - Cables, electrical for general purpose -

Cross sections equal to and greater than 9 mm² - Operating

temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 003: Product

standard

D (27 Lt)

LST EN 2997-012:2009 en

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled

by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating

temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C

continuous, 260 °C peak - Part 012: Jam-nut for jam-nut

receptacles - Product standard

C (23 Lt)

LST EN 2997-013:2009 en

Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled

by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating

temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous,

260 °C peak - Part 013: O-ring seal for jam-nut receptacles -

Product standard

C (23 Lt)

LST EN 3034:2009 en

Aerospace series - Nuts, self-locking, hexagonal with captive

washer - In heat resisting steel FE-PA92HT (A286), silver

coated Classification: 1100 MPa/425 °C

D (27 Lt)

LST EN 3115:2009 en

Aerospace series - Aluminium alloy 7050-T73 - Wire for solid

rivets - D ≤ 10 mm

C (23 Lt)

LST EN 3155-001:2009 en

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of

connection - Part 001: Technical specification

Q (62 Lt)

LST EN 3155-009:2009 en

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of

connection - Part 009: Contacts, electrical, female, type A,

crimp, class S - Product standard

Pakeièia LST EN 3155-009:2007

H (39 Lt)

LST EN 3155-067:2009 en

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of

connection - Part 067: Contacts, electrical, coaxial, size 08,

male, type D, solder, class R - Product standard

G (36 Lt)

LST EN 3155-068:2009 en

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of

connection - Part 068: Contacts, electrical, coaxial, size 08,

female, type D, solder, class R - Product standard

G (36 Lt)

LST EN 3155-069:2009 en

Aerospace series - Electrical contacts used in elements of

connection - Part 069: Contacts, electrical, coaxial, size 16,

female, type D, solder, class P - Product standard

G (36 Lt)

LST EN 3323:2009 en

Aerospace series - Bolts with double hexagon head, relieved

shank. long thread - In heat resisting steel FE-PM 38 (FV 535)

- Classification: 1 000 MPa/550 °C

H (39 Lt)

LST EN 3373-010:2009 en

Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for

crimping on electric conductors - Part 010: Terminal lugs,

ring shaped, tin plated, for crimping on copper conductors,

temperature up to 150 °C for metric and inch stud series -

Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3373-011:2009 en

Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for

crimping on electric conductors - Part 011: Terminal lugs,

ring shaped, nickel plated, for crimping on copper conductors,

temperature up to 260 °C for metric and inch stud

series - Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3375-009:2009 en

Aerospace series - Cable, electrical, for digital data

transmission - Part 009: Single braid - CAN Bus - 120 Ohms -

Type WX - Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3389:2009 en

Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat

resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy) -

Classification: 1 210 MPa/730 °C - Manufacturing method

optional - Technical specification

K (46 Lt)

LST EN 3475-802:2009 en

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test

methods - Part 802: Capacitance unbalance

Pakeièia LST EN 3475-802:2003

C (23 Lt)

11


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN 3475-810:2009 en

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test

methods - Part 810: Structural return loss

C (23 Lt)

LST EN 3660-019:2009 en

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and

rectangular electrical and optical connectors - Part 019:

Cable outlet, style A, 45°, unsealed, with cable tie strain

relief - Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3660-025:2009 en

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and

rectangular electrical and optical connectors - Part 025:

Cable outlet, style A, straight, unsealed, with cable tie strain

relief for EN 3646 - Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3660-026:2009 en

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and

rectangular electrical and optical connectors - Part 026:

Cable outlet, style A, 90°, unsealed, with cable tie strain

relief for EN 3646 - Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3660-027:2009 en

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and

rectangular electrical and optical connectors - Part 027:

Cable outlet, style A, 45°, unsealed, with cable tie strain

relief for EN 3646 - Product standard

E (29 Lt)

LST EN 3686:2008/AC:2009 en

Aerospace series - Bolts, double hexagon head, relieved

shank, long thread, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286),

silver plated - Classification: 1 100 MPa/650 °C

LST EN 3745-514:2009 en

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use -

Test methods - Part 514: Cable twist bend

C (23 Lt)

LST EN 4372:2009 en

Aerospace series - Heat resisting nickel alloy with copper

NI-PD9001 (NiCu31) - Wire for solid rivets - D ≤ mm

C (23 Lt)

LST EN 4499:2009 en

Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head,

offset cruciform recess, close tolerance normal shank, short

thread, in titanium alloy, anodized, with aluminium

pigmented coating - Classification: 1 100 MPa (at ambient

temperature) / 315 °C

E (29 Lt)

LST EN 4528:2009 en

Aerospace series - Steel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Cold rolled

- Strip for springs - a ≤ 3 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 640 MPa

C (23 Lt)

LST EN 4532:2009 en

Aerospace series - Cables, optical, single core 200 µm/280 µm

fibre, 2,5 mm outer jacket - Technical specification

J (42 Lt)

LST EN 4604-003:2009 en

Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission -

Part 003: Cable, coaxial, 50 ohm, 200 °C, type WZ - Product

standard

E (29 Lt)

LST EN 4604-006:2009 en

Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission -

Part 006: Cable, coaxial, 50 ohm, 200 °C, type WM - Product

standard

F (33 Lt)

LST EN 4626-201:2009 en

Aerospace series - Connectors, optical, rectangular,

multicontact, rack and panel, Quadrax cavity, 2,5 mm

diameter ferrule - Operating temperatures 65 °C to 125 °C

(cable dependent) - Flush contacts - Part 201: Optical

contact (sub-assembly) for receptacle - Product standard

D (27 Lt)

LST EN 4640-001:2009 en

Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack and

panel, multicontact, 1,25 diameter ferrule, with removable

alignment sleeve holder - Part 001: Technical specification

L (50 Lt)

LST EN 4640-002:2009 en

Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, rack

and panel, multicontact, 1,25 diameter ferrule, with

removable alignment sleeve holder - Part 002: List of product

standards

F (33 Lt)

LST EN 4641-102:2009 en

Aerospace series - Cables, optical 125 µm outside diameter

cladding - Part 102: Semi-loose 62,5/125 µm GI fibre nominal

1,8 mm outside diameter - Product standard

G (36 Lt)

LST EN 4642:2009 en

Aerospace series - Steel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Air

melted - Hardened and tempered - Sheet and plate -

0,6 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa

C (23 Lt)

LST EN 4649:2009 en

Aerospace series - Handheld fire extinguishers with

synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and

qualification conditions

Q (62 Lt)

LST EN 9104-003:2009 en

Aerospace series - Quality management systems - Part 003:

Requirements for Aerospace Quality Management System

(AQMS) Auditor Training and Qualification

N (55 Lt)

Parengë Dalia Reginienë

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-6) Europos standartizacijos

komiteto technikos komiteto AECMA standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 120006:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. PIN fotodiodai, skirti –

skaidulinei optikai

LST EN 120008:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Ðviesos diodai ir –

infraraudonieji ðviesos diodai, skirti skaidulinei optinei sistemai arba posistemiui

LST EN 133100:2001 Atskirasis rûðinis apraðas. Pasyviøjø filtrø átaisai LST EN 60939-1:2005,

elektromagnetiniams trukdþiams malðinti. Filtrai, kuriems nereikia daryti saugos LST EN 60939-1:2005/AC:2009

bandymø

LST EN 133101:2001 Lentelinë detalioji specifikacija. Pasyviøjø filtrø átaisai LST EN 60939-1:2005,

elektromagnetiniams trukdþiams malðinti. Filtrai, kuriems nereikia daryti saugos LST EN 60939-1:2005/AC:2009

bandymø

LST EN 60205:2002 Magnetiniø daliø efektiniø parametrø skaièiavimas LST EN 60205:2006

(IEC 60205:2001)

LST EN 60384-13-1:2006/AC:2007 Elektroninëje árangoje naudojami pastovieji LST EN 60384-13-1:2006/AC:2009

kondensatoriai. 13-1 dalis. Lentelinë detalioji specifikacija. Pastovieji nuolatinës

átampos kondensatoriai su dielektrine polipropileno plëvele ir metaline folija.

E ir EZ ávertinimo lygiai (IEC 60384-13-1:2006)

LST EN 60915:2008/AC:2008 Elektroninëje árangoje naudojami kondensatoriai ir LST EN 60915:2008/AC:2009

varþai. Tinkamiausi aðigaliø, ávoriø ir á angà ástatytoje ávorëje tvirtinamø elektroniniø

komponentø su valdymo aðimi matmenys (IEC 60915:2006 + 2007 m. pataisa)

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST ISO 3356:1998 Pienas ir sausasis pienas, pasukos ir sausosios pasukos, LST ISO 3356:2009

iðrûgos ir sausosios iðrûgos. Fasfatazës aktyvumo nustatymas (pamatinis metodas)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 50050:2001 Elektriniai aparatai, naudojami potencialiai sprogiose LST EN 50050:2007

atmosferose. Elektrostatinë rankinë purðkimo áranga

LST EN 50144-2-15:2002, LST EN 50144-2-15:2002/P:2002 Rankiniø elektriniø LST EN 60745-2-15:2006

varikliniø árankiø sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gyvatvoriø

genëtuvams

LST EN 50177:2001 Automatiniai liepsniøjø dangø milteliø elektrostatinio LST EN 50177:2007

purðkimo árenginiai

LST EN 61048+A1+A2+AC:2000 Kondensatoriai, naudojami vamzdiniø LST EN 61048:2006

liuminescenciniø ir kitø iðlydþio lempø grandinëse. Bendrieji ir saugos

reikalavimai (IEC 61048:1991+A1:1995+A2:1999, modifikuotas+1992 m. pataisa)

LST EN 61076-1+A1:2001, LST EN 61076-1+A1:2001/A2:2002 Ávertintos kokybës LST EN 61076-1:2006

jungtys, naudojamos nuolatinës srovës ir þemadaþnëse analoginëse bei

skaitmeninëse sparèiojo duomenø apdorojimo taikomosiose sistemose. 1 dalis.

Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 61076-1:1995+A1:1996+AC:1995)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 13036-7:2004/P:2007 Keliø ir aerodromo dangø pavirðiaus rodikliai.

Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniø pavirðiaus nelygumø

matavimas liniuotës metodu

LST EN 13036-7:2004/P:2009

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST EN 61400-2:2000 Vëjo jëgainës. 2 dalis. Maþø vëjo jëgainiø sauga LST EN 61400-2:2006

(IEC 61400-2:1996)

LST ISO 4254-9:2000 Þemës ir miðkø ûkio traktoriai ir maðinos. Techninës saugos –

priemonës. 9 dalis. Sëjimo, sodinimo ir tràðø skleidimo árenginiai

13


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGA

LST EN 1176-1+AC:2000 en, LST EN 1176-1+AC:2003 lt, LST EN 1176-1:2008

LST EN 1176-1+AC:2003/A1:2003 en, LST EN 1176-1+AC:2003/A2:2003 en

Þaidimø aikðtelës áranga. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymø metodai

LST EN 1176-2:2000, LST EN 1176-2:2000/A1:2003 Þaidimø aikðtelës áranga. LST EN 1176-2:2008

2 dalis. Sûpuokliø papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-3:2000, LST EN 1176-3:2000/A1:2003 Þaidimø aikðtelës áranga. LST EN 1176-3:2008

3 dalis. Ðliauþyniø papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-4:2000, LST EN 1176-4:2000/A1:2003 Þaidimø aikðtelës áranga. LST EN 1176-4:2008

4 dalis. Kabamøjø lynø keliø papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo

metodai

LST EN 1176-5+AC:2000, LST EN 1176-5+AC:2000/A1:2002, LST EN 1176-5:2008

LST EN 1176-5+AC:2000/A2:2003 Þaidimø aikðtelës áranga. 5 dalis. Karuseliø

papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-6:2000, LST EN 1176-6:2000/A1:2002 Þaidimø aikðtelës áranga. LST EN 1176-6:2008

6 dalis. Supamosios árangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo

metodai

LST EN 1176-7:2000 Þaidimø aikðtelës áranga. 7 dalis. Árengimo, tikrinimo, LST EN 1176-7:2008

prieþiûros ir naudojimo vadovas

LST EN 1177:2000, LST EN 1177:2000/A1:2003 Smûgá silpninanti þaidimø LST EN 1177:2008

aikðtelës danga. Saugos reikalavimai ir bandymø metodai

TK 23 KERAMIKA

LST EN 101:2000 Keraminës plytelës. Pavirðiaus kietumo nustatymas pagal Mosà –

LST EN 12004+A1+AC:2003 Plyteliø klijai. Apibrëþimai ir reikalavimai LST EN 12004:2007

TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS UÞTIKRINIMAS

LST EN ISO 9001:2001 Kokybës vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2000) LST EN ISO 9001:2008

TK 26 TERMOIZOLIACINËS MEDÞIAGOS

LST EN 13162:2003, LST EN 13162:2003/AC:2006 Statybiniai termoizoliaciniai LST EN 13162:2009

gaminiai. Gamykliniai mineralinës vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai

LST EN 13163:2003, LST EN 13163:2003/AC:2006 Statybiniai termoizoliaciniai LST EN 13163:2009

gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasèio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai

LST EN 13164:2002 en, LST EN 13164:2004 lt, LST EN 13164:2002/A1:2004 en, LST EN 13164:2009

LST EN 13164:2002/AC:2006 en, lt, LST EN 13164:2002/P:2004 en Statybiniai

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireninio putplasèio

(XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai

LST EN 13165:2002 en, LST EN 13165:2002/A1:2004 en, LST EN 13165:2009

LST EN 13165:2002/A2:2005 en, LST EN 13165:2002/AC:2006 en,

LST EN 13165+A1+A2+AC:2006 lt, LST EN 13165:2002/P:2006 en Statybiniai

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kietøjø poliuretano putø (PUR) gaminiai.

Techniniai reikalavimai

LST EN 13166:2002, LST EN 13166:2002/A1:2004, LST EN 13166:2002/AC:2006 LST EN 13166:2009

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putplasèio gaminiai (PF).

Techniniai reikalavimai

LST EN 13167:2003, LST EN 13167:2003/A1:2004, LST EN 13167:2003/AC:2006 LST EN 13167:2009

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai.

Techniniai reikalavimai

LST EN 13168:2002 en, LST EN 13168:2002/A1:2004 en, LST EN 13168:2009

LST EN 13168:2002/AC:2006 en, LST EN 13168+A1+AC:2006 lt Statybiniai

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos vilnos gaminiai (WW).

Techniniai reikalavimai

LST EN 13169:2002, LST EN 13169:2002/A1:2004, LST EN 13169:2002/AC:2006 LST EN 13169:2009

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pûstojo perlito gaminiai (EPB).

Techniniai reikalavimai

LST EN 13170:2002 en, LST EN 13170:2002/AC:2006 en, LST EN 13170:2004 lt LST EN 13170:2009

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pûstos kamðtienos (ICB) gaminiai.

Techniniai reikalavimai

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 13171:2002 en, LST EN 13171:2002/A1:2004 en, LST EN 13171:2009

LST EN 13171:2002/AC:2006 en, LST EN 13171+A1+AC:2006 lt Statybiniai

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos plauðø gaminiai (WF).

Techniniai reikalavimai

TK 32 SVEIKATA

LST EN 740+AC:2000, LST EN 740+AC:2000/A1:2005 Anestezijos darbo LST EN ISO 8835-2:2007,

stotys ir jø moduliai. Ypatingieji reikalavimai LST EN ISO 8835-3:2007,

LST EN ISO 8835-4:2004,

LST EN ISO 8835-4:2004/AC:2006,

LST EN ISO 8835-5:2004,

LST EN ISO 8835-5:2004/AC:2006,

LST EN 60601-2-13:2006

TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOS

LST EN 1993-1-1:2005/AC:2006 Eurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas.

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklës

LST EN 1993-1-1:2005/AC:2009

TK 39 APSAUGA

LST EN 50131-1:1998, LST EN 50131-1:1998/AC:2007 Pavojaus signalizavimo LST EN 50131-1:2007

sistemos. Ásibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Pagrindiniai

reikalavimai

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST EN 590:2004, LST EN 590:2004/AC:2006 Automobiliniai degalai. Dyzelinas. LST EN 590:2009

Reikalavimai ir tyrimø metodai

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 61400-12:2001 Vëjo turbinø generatoriø sistemos. 12 dalis. Vëjo turbinø LST EN 61400-12-1:2006

galios nustatymo bandymai (IEC 61400-12:1998)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 13617-1:2004/P:2004 Degalinës. 1 dalis. Dozuojamøjø siurbliø, ápylimo

átaisø ir nuotoliniø siurbliniø árenginiø konstrukcijos ir eksploatavimo saugos

reikalavimai

LST EN 13617-1:2004/P:2009

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 3475-802:2003 Orlaiviuose naudojami elektros kabeliai. Bandymo LST EN 3475-802:2009

metodai. 802 dalis. Talpinë asimetrija

LST EN ISO 8178-6:2002 Stûmokliniai vidaus degimo varikliai. Iðmetamøjø –

dujø matavimai. 6 dalis. Bandymo ir matavimo rezultatatø ataskaita

(ISO 8178-6:2000)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 1)

LST EN 3155-009:2007 Aerospace series - Electrical contacts used in elements LST EN 3155-009:2009

of connection - Part 009: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S -

Product standard

Parengë Dalia Reginienë

1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-6) Europos standartizacijos

komiteto technikos komiteto AECMA standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.

15


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST TK 37 TERMINOLOGIJA VEIKLA SUSTABDYTA

Remdamasi LST TK 37 Terminologija siûlymu, Departamento Technikos komisija sustabdë ðio komiteto

veiklà (2009 m. birþelio 5 d.posëdþio protokolas Nr. TKP-17).

Veronika Bieliûnienë

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ

STANDARTAI, KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO GEGUÞËS MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 15018:2004/Amd 1:2009

Information technology - Generic cabling for homes -

Amendment 1.

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 11889-1:2009

Information technology - Trusted Platform Module -

Part 1: Overview

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 11889-2:2009

Information technology - Trusted Platform Module -

Part 2: Design principles

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 11889-3:2009

Information technology - Trusted Platform Module -

Part 3: Structures

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 11889-4:2009

Information technology - Trusted Platform Module -

Part 4: Commands

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 24761:2009

Information technology - Security techniques -

Authentication context for biometrics

ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27000:2009

Information technology - Security techniques -

Information security management systems - Overview

and vocabulary

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/

Cor 3:2009

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 5: Reference software - Amendment 10: SSC,

DST, ALS and SLS reference software - Technical

Corrigendum 3

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 21:2009

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 5: Reference software - Amendment 21: Framebased

Animated Mesh Compression reference

software

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-10:2009

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 10: Advanced Video Coding

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-12:2008/Cor 2:2009

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 12: ISO base media file format - Technical

Corrigendum 2

ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-12:2008/Cor 2:2009

Information technology - JPEG 2000 image coding

system - Part 12: ISO base media file format - Technical

Corrigendum 2

ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC TR 24729-3:2009

Information technology - Radio frequency identification

for item management - Implementation guidelines -

Part 3: Implementation and operation of UHF RFID

Interrogator systems in logistics applications

ISO/TC 1 ISO 1501:2009

ISO miniature screw threads

ISO/TC 8/SC 3 ISO 9943:2009

Shipbuilding - Ventilation and air-treatment of galleys

and pantries with cooking appliances

ISO/TC 8/SC 6 ISO 25862:2009

Ships and marine technology - Marine magnetic

compasses, binnacles and azimuth reading devices

ISO/TC 12 ISO 80000-12:2009

Quantities and units - Part 12: Solid state physics

ISO/TC 20/SC 13 ISO 15887:2000/Cor 1:2009

Space data and information transfer systems - Data

systems - Lossless data compression - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 22/SC 3 ISO 26021-3:2009

Road vehicles - End-of-life activation of on-board

pyrotechnic devices - Part 3: Tool requirements

ISO/TC 22/SC 3 ISO 26021-4:2009

Road vehicles - End-of-life activation of on-board

pyrotechnic devices - Part 4: Additional

communication line with bidirectional communication

ISO/TC 23/SC 15 ISO 6814:2009

Machinery for forestry - Mobile and self-propelled

machinery - Terms, definitions and classification

ISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-7:2009

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

Serial control and communications data network -

Part 7: Implement messages application layer

ISO/TC 24/SC 4 ISO 15900:2009

Determination of particle size distribution - Differential

electrical mobility analysis for aerosol particles

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

ISO/TC 24/SC 4 ISO 21501-1:2009

Determination of particle size distribution - Single

particle light interaction methods - Part 1: Light

scattering aerosol spectrometer

ISO/TC 25 ISO 2892:2007/Cor 1:2009

Austenitic cast irons - Classification - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 29/SC 10 ISO 4229:2009

Assembly tools for screws and nuts - Single-head

engineer’s wrenches for lower torque applications -

Maximum outside dimensions of heads and test

torques

ISO/TC 34/SC 5 ISO 5764:2009

Milk - Determination of freezing point - Thermistor

cryoscope method (Reference method)

ISO/TC 34/SC 11 ISO 22959:2009

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

polycyclic aromatic hydrocarbons by on-line donoracceptor

complex chromatography and HPLC with

fluorescence detection

ISO/TC 34/SC 11 ISO 27107:2008

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

peroxide value - Potentiometric end-point

determination

ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-F02:2009

Textiles - Tests for colour fastness - Part F02:

Specification for cotton and viscose adjacent fabrics

ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-F09:2009

Textiles - Tests for colour fastness - Part F09:

Specification for cotton rubbing cloth

ISO/TC 38/SC 2 ISO 7768:2009

Textiles - Test method for assessing the smoothness

appearance of fabrics after cleansing

ISO/TC 38/SC 2 ISO 7769:2009

Textiles - Test method for assessing the appearance

of creases in fabrics after cleansing

ISO/TC 38/SC 2 ISO 7770:2009

Textiles - Test method for assessing the smoothness

appearance of seams in fabrics after cleansing

ISO/TC 38/SC 2 ISO 15487:2009

Textiles - Method for assessing appearance of apparel

and other textile end products after domestic washing

and drying

ISO/TC 35/SC 9 ISO 9117-1:2009

Paints and varnishes - Drying tests - Part 1: Determination

of through-dry state and through-dry time

ISO/TC 42 ISO 10505:2009

Photography - Root mean square granularity of

photographic films - Method of measurement

ISO/TC 43 ISO 389-9:2009

Acoustics - Reference zero for the calibration of

audiometric equipment - Part 9: Preferred test

conditions for the determination of reference hearing

threshold levels

ISO/TC 44/SC 8 ISO 5171:2009

Gas welding equipment - Pressure gauges used in

welding, cutting and allied processes

ISO/TC 44/SC 10 ISO 15609-4:2009

Specification and qualification of welding procedures

for metallic materials - Welding procedure specification

- Part 4: Laser beam welding

ISO/TC 46/SC 4 ISO 8459:2009

Information and documentation - Bibliographic data

element directory for use in data exchange and

enquiry

ISO/TC 46/SC 4 ISO 28500:2009

Information and documentation - WARC file format

ISO/TC 46/SC 11 ISO/TR 26122:2008/Cor 1:2009

Information and documentation - Work process

analysis for records - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 58/SC 2 ISO 11117:2008/Cor 1:2009

Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards

- Design, construction and tests - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 60/SC 1 ISO 4468:2009

Gear hobs - Accuracy requirements

ISO/TC 61/SC 5 ISO 14853:2005/Cor 1:2009

Plastics - Determination of the ultimate anaerobic

biodegradation of plastic materials in an aqueous

system - Method by measurement of biogas

production - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 61/SC 5 ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009

Determination of the ultimate aerobic biodegradability

of plastic materials under controlled composting

conditions - Method by analysis of evolved carbon

dioxide - Part 1: General method - Technical

Corrigendum 1

ISO/TC 61/SC 13 ISO 1890:2009

Reinforcement yarns - Determination of twist

ISO/TC 67/SC 5 ISO 13678:2009

Petroleum and natural gas industries - Evaluation and

testing of thread compounds for use with casing,

tubing, line pipe and drill stem elements

ISO/TC 76 ISO 8536-3:2009

Infusion equipment for medical use - Part 3: Aluminium

caps for infusion bottles

ISO/TC 77 ISO 8336:2009

Fibre-cement flat sheets - Product specification and

test methods

ISO/TC 85/SC 5 ISO 13465:2009

Nuclear energy - Nuclear fuel technology -

Determination of neptunium in nitric acid solutions by

spectrophotometry

ISO/TC 106/SC 3 ISO 3950:2009

Dentistry - Designation system for teeth and areas of

the oral cavity

ISO/TC 106/SC 4 ISO 7711-1:1997/Amd 1:2009

Dental rotary instruments - Diamond instruments -

Part 1: Dimensions, requirements, marking and

packaging - Amendment 1

ISO/TC 106/SC 6 ISO/TS 11080:2009

Dentistry - Essential characteristics of test methods

for the evaluation of treatment methods intended to

improve or maintain the microbiological quality of

dental unit procedural water

ISO/TC 107/SC 4 ISO 1461:2009

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and

steel articles - Specifications and test methods

ISO/TC 108 ISO 18431-1:2005/Cor 1:2009

Mechanical vibration and shock - Signal processing -

Part 1: General introduction - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 119/SC 3 ISO 2740:2009

Sintered metal materials, excluding hardmetals -

Tensile test pieces

ISO/TC 119/SC 4 ISO 3327:2009

Hardmetals - Determination of transverse rupture

strength

ISO/TC 121/SC 2 ISO 11712:2009

Anaesthetic and respiratory equipment -

Supralaryngeal airways and connectors

ISO/TC 121/SC 3 ISO 81060-2:2009

Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical

validation of automated measurement type

17


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ISO/TC 126/SC 1 ISO 2965:2009

Materials used as cigarette papers, filter plug wrap

and filter joining paper, including materials having a

discrete or oriented permeable zone and materials

with bands of differing permeability - Determination

of air permeability

ISO/TC 127/SC 2 ISO 6394:2008/Cor 1:2009

Earth-moving machinery - Determination of emission

sound pressure level at operator’s position - Stationary

test conditions - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 127/SC 2 ISO 6396:2008/Cor 1:2009

Earth-moving machinery - Determination of emission

sound pressure level at operator’s position - Dynamic

test conditions - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-14:2009

Indoor air - Part 14: Determination of total (gas and

particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls

(PCBs) and polychlorinated dibenzo-p-dioxins/

dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) - Extraction, cleanup

and analysis by high-resolution gas

chromatography and mass spectrometry

ISO/TC 158 ISO 6142:2001/Amd 1:2009

Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures

- Gravimetric method - Amendment 1: Liquid

introduction

ISO/TC 164/SC 4 ISO 27306:2009

Metallic materials - Method of constraint loss correction

of CTOD fracture toughness for fracture assessment

of steel components

ISO/TC 171/SC 2 ISO 3272-1:2003/Cor 1:2009

Microfilming of technical drawings and other drawing

office documents - Part 1: Operating procedures -

Technical Corrigendum 1

ISO/TC 172 ISO 23584-1:2009

Optics and photonics - Specification of reference

dictionary - Part 1: General overview on organization

and structure

ISO/TC 182/SC 1 ISO 22476-12:2009

Geotechnical investigation and testing - Field testing -

Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM)

ISO/TC 188 ISO 12215-8:2009

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8:

Rudders

ISO/TC 188 ISO 15085:2003/Amd 1:2009

Small craft - Man-overboard prevention and recovery

- Amendment 1

ISO/TC 190 ISO 16586:2003/Cor 1:2009

Soil quality - Determination of soil water content as a

volume fraction on the basis of known dry bulk density

- Gravimetric method - Technical Corrigendum 1

ISO/TC 194 ISO 10993-5:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests

for in vitro cytotoxicity

ISO/TC 199 ISO 12100-1:2003/Amd 1:2009

Safety of machinery - Basic concepts, general

principles for design - Part 1: Basic terminology,

methodology - Amendment 1

ISO/TC 199 ISO 12100-2:2003/Amd 1:2009

Safety of machinery - Basic concepts, general

principles for design - Part 2: Technical principles -

Amendment 1

ISO/TC 205 ISO 16484-5:2007/Amd 1:2009

Building automation and control systems - Part 5: Data

communication protocol - Amendment 1

ISO/TC 212 ISO 15193:2009

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of

quantities in samples of biological origin - Requirements

for content and presentation of reference

measurement procedures

ISO/TC 212 ISO 15194:2009

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of

quantities in samples of biological origin - Requirements

for certified reference materials and the content of

supporting documentation

ISO/TC 215 ISO 11073-91064:2009

Health informatics - Standard communication protocol

- Part 91064: Computer-assisted electrocardiography

ISO/TC 226 ISO 20292:2009

Materials for the production of primary aluminium -

Dense refractory bricks - Determination of cryolite

resistance

ISO/TMB ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008/

Cor 1:2009

Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the

expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

- Supplement 1: Propagation of distributions using a

Monte Carlo method - Technical Corrigendum 1

IULTCS ISO 11643:2009

Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of

small samples to solvents

IULTCS ISO 11644:2009

Leather - Test for adhesion of finish

18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC CISPR 11:2009

Industrial, scientific and medical equipment - Radiofrequency

disturbance characteristics - Limits and

methods of measurement

TC 14 IEC/TS 60076-14:2009

Power transformers - Part 14: Design and application

of liquid-immersed power transformers using hightemperature

insulation materials

TC 17 IEC 60947-2:2009

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2:

Circuit-breakers

TC 17 IEC/TR 61912-2:2009

Low-voltage switchgear and controlgear - Overcurrent

protective devices - Part 2: Selectivity under

over-current conditions

TC 20 IEC 60331-1:2009

Tests for electric cables under fire conditions - Circuit

integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a

temperature of at least 830 °C for cables of rated

voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an

overall diameter exceeding 20 mm

TC 20 IEC 60331-2:2009

Tests for electric cables under fire conditions - Circuit

integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a

temperature of at least 830 °C for cables of rated

voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an

overall diameter not exceeding 20 mm

TC 20 IEC 60331-3:2009

Tests for electric cables under fire conditions - Circuit

integrity - Part 3: Test method for fire with shock at a

temperature of at least 830 °C for cables of rated

voltage up to and including 0,6/1,0 kV tested in a

metal enclosure

TC 20 IEC 60331-11-am1:2009

Amendment 1 - Tests for electric cables under fire

conditions - Circuit integrity - Part 11: Apparatus - Fire

alone at a flame temperature of at least 750 °C

TC 22 IEC 60633-am1:2009

Amendment 1 - Terminology for high-voltage direct

current (HVDC) transmission

TC 31 IEC 60079-18:2009

Explosive atmospheres - Part 18: Equipment

protection by encapsulation ‘m’

TC 32 IEC 60269-4:2009

Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary

requirements for fuse-links for the protection of

semiconductor devices

TC 34 IEC 60630-am6:2009

Amendment 6 - Maximum lamp outlines for

incandescent lamps

TC 37 IEC 60099-4:2009

Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters

without gaps for a.c. systems

TC 40 IEC 60286-3-1:2009

Packaging of components for automatic handling -

Part 3-1: Packaging of surface mount components

on continuous tapes - Type V - Pressed carrier tapes

TC 40 IEC 60286-3-2:2009

Packaging of components for automatic handling -

Part 3-2: Packaging of surface mount components

on continuous tapes - Type VI - Blister carrier tapes of

4 mm width

TC 40 IEC 60286-5:2009

Packaging of components for automatic handling -

Part 5: Matrix trays

TC 40 IEC 60738-1-am1:2009

Amendment 1 - Thermistors - Directly heated positive

temperature coefficient - Part 1: Generic specification

TC 40 IEC 61051-2-am1:2009

Amendment 1 - Varistors for use in electronic

equipment - Part 2: Sectional specification for surge

suppression varistors

TC 45 IEC 61559-1:2009

Radiation protection instrumentation in nuclear facilities

- Centralized systems for continuous monitoring of

radiation and/or levels of radioactivity - Part 1: General

requirements

TC 46 IEC/TR 61156-1-2:2009

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital

communications - Part 1-2: Electrical transmission

characteristics and test methods of symmetrical pair/

quad cables

TC 46 IEC 61156-3-1:2009

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital

communications - Part 3-1: Work area wiring - Blank

detail specification

TC 46 IEC 61156-4-1:2009

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital

communications - Part 4-1: Riser cables - Blank detail

specification

TC 46 IEC 61156-4:2009

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital

communications - Part 4: Riser cables - Sectional

specification

TC 46 IEC 61156-8:2009

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital

communications - Part 8: Symmetrical pair/quad

cables with transmission characteristics up to

1 200 MHz - Work area wiring - Sectional specification

TC 46 IEC 62153-4-10:2009

Metallic communication cable test methods -

Part 4-10: Electromagnetic compatibility (EMC) -

Shielded screening attenuation test method for

measuring the screening effectiveness of feedthroughs

and electromagnetic gaskets double coaxial

method

TC 65 IEC 60534-2-4:2009

Industrial-process control valves - Part 2-4: Flow

capacity - Inherent flow characteristics and rangeability

TC 68 IEC 60404-8-10:2009

Magnetic materials - Part 8-10: Specifications for

individual materials - Magnetic materials (iron and steel)

for use in relays

TC 77 IEC 61000-4-13-am1:2009

Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC)

- Part 4-13: Testing and measurement techniques -

Harmonics and interharmonics including mains

signalling at a.c. power port, low frequency immunity

tests

TC 77 IEC 61000-4-14-am2:2009

Amendment 2 - Electromagnetic compatibility (EMC)

- Part 4-14: Testing and measurement techniques -

Voltage fluctuation immunity test for equipment with

input current not exceeding 16 A per phase

19


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 77 IEC 61000-4-34-am1:2009

Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC)

- Part 4-34: Testing and measurement techniques -

Voltage dips, short interruptions and voltage variations

immunity tests for equipmentwith mains current more

than 16 A per phase

TC 78 IEC 61482-1-1:2009

Live working - Protective clothing against the thermal

hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods -

Method 1: Determination of the arc rating (ATPV or

EBT50) of flame resistant materials for clothing

TC 80 IEC 62320-1:2009

Maritime navigation and radiocommunication

equipment and systems - Automatic identification

system (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum

operational and performance requirements, methods

of testing and required test results

TC 82 IEC 62446:2009

Grid connected photovoltaic systems - Minimum

requirements for system documentation,

commissioning tests and inspection

TC 86 IEC 61300-2-34:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement procedures

- Part 2-34: Tests - Resistance to solvents and

contaminating fluids of interconnecting components

and closures

TC 91 IEC 61188-7:2009

Printed boards and printed board assemblies - Design

and use - Part 7: Electronic component zero

orientation for CAD library construction

TC 91 IEC 61249-4-14:2009

Materials for printed boards and other interconnecting

structures - Part 4-14: Sectional specification set for

prepreg materials, unclad (for the manufacture of

multilayer boards) - Epoxide woven E-glass prepreg

of defined flammability (vertical burning test) for leadfree

assembly

TC 91 IEC 61249-4-15:2009

Materials for printed boards and other interconnecting

structures - Part 4-15: Sectional specification set for

prepreg materials, unclad (for the manufacture of

multilayer boards) - Multifunctional epoxide woven

E-glass prepreg of defined flammability (vertical

burning test) for lead-free assembly

TC 91 IEC 61249-4-16:2009

Materials for printed boards and other interconnecting

structures - Part 4-16: Sectional specification set for

prepreg materials, unclad (for the manufacture of

multilayer boards) - Multifunctional non-halogenated

epoxide woven E-glass prepreg of defined

flammability (vertical burning test) for lead-free

assembly

TC 91 IEC 61249-4-17:2009

Materials for printed boards and other interconnecting

structures - Part 4-17: Sectional specification set for

prepreg materials, unclad (for the manufacture of

multilayer boards) - Non-halogenated epoxide woven

E-glass prepreg of defined flammability (vertical

burning test) for lead-free assembly

TC 97 IEC 61822:2009

Electrical installations for lighting and beaconing of

aerodromes - Constant current regulators

TC 100 IEC 62216:2009

Digital terrestrial television receivers for the DVB-T

system

TC 100 IEC 62365:2009

Digital audio - Digital input-output interfacing -

Transmission of digital audio over asynchronous

transfer mode (ATM) networks

TC 107 IEC/TS 62564-1:2009

Aerospace qualified electronic component (AQEC) -

Part 1: Microcircuits

TC 110 IEC 62341-6-1:2009

Organic light emitting diode (OLED) displays -

Part 6-1: Measuring methods of optical and electrooptical

parameters

TC 112 IEC 61857-21:2009

Electrical insulation systems - Procedures for thermal

evaluation - Part 21: Specific requirements for generalpurpose

models - Wire-wound applications

TC 116 IEC 60745-2-15-am1:2009

Amendment 1 - Hand-held motor-operated electric

tools - Safety - Part 2-15: Particular requirements for

hedge trimmers

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ASD/ELEC EN 3155-032:2009

Aerospace series - Electrical contacts used in

elements of connection - Part 032: Contacts, electrical,

coaxial, 50 ohms, size 5, male, type D, crimp, class R

- Product standard

ASD/ELEC EN 3155-033:2009

Aerospace series - Electrical contacts used in

elements of connection - Part 033: Contacts, electrical,

coaxial, 50 ohms, size 5, female, type D, crimp, class R

- Product standard

ASD/ELEC EN 3155-063:2009

Aerospace series - Electrical contacts used in

elements of connection - Part 063: Contacts, electrical,

coaxial, 50 ohms, size 1, male, type D, solder, class R

- Product standard

ASD/ELEC EN 3155-064:2009

Aerospace series - Electrical contacts used in

elements of connection - Part 064: Contacts, electrical,

coaxial, 50 ohms, size 1, female, type D, solder, class R

- Product standard

ASD/MAT EN 3329:2009

Aerospace series - Steel FE-PL1503 (35CrMo4) -

Annealead - Sheet and strip - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - For

prevailing torque nuts

CEN/CLC/TC 1 EN ISO/IEC 17030:2009

Conformity assessment - General requirements for

third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2003)

CEN/SS M11 EN ISO 2740:2009

Sintered metal materials, excluding hardmetals -

Tensile test pieces (ISO 2740:2009)

CEN/SS M11 EN ISO 3327:2009

Hardmetals - Determination of transverse rupture

strength (ISO 3327:2009)

CEN/SS N21 EN ISO 19739:2005/AC:2009

Natural gas - Determination of sulfur compounds using

gas chromatography (ISO 19739:2004/Cor 1:2009)

CEN/SS T01 EN ISO 12215-8:2009

Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8:

Rudders (ISO 12215-8:2009)

CEN/SS T01 EN ISO 15085:2003/A1:2009

Small craft - Man-overboard prevention and recovery

- Amendment 1 (ISO 15085:2003/Amd 1:2009)

CEN/TC 10 EN 81-43:2009

Safety rules for the construction and installation of lifts

- Special lifts for the transport of persons and goods

- Part 43: Lifts for cranes

CEN/TC 12 EN 13942:2009/AC:2009

Petroleum and natural gas industries - Pipeline

transportation systems - Pipeline valves

(ISO 14313:2007 modified/Cor 1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 11961:2008/AC:2009

Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe

(ISO 11961:2008/Cor 1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 13628-2:2006/AC:2009

Petroleum and natural gas industries - Design and

operation of subsea production systems - Part 2:

Unbonded flexible pipe systems for subsea and

marine applications (ISO 13628-2:2006/Cor 1:2009)

CEN/TC 12 EN ISO 13678:2009

Petroleum and natural gas industries - Evaluation and

testing of thread compounds for use with casing, tubing,

line pipe and drill stem elements (ISO 13678:2009)

CEN/TC 55 CEN/TR 12401:2009

Dentistry - Guidance on the classification of dental

devices and accessories

CEN/TC 55 EN ISO 3950:2009

Dentistry - Designation system for teeth and areas of

the oral cavity (ISO 3950:2009)

CEN/TC 55 EN ISO 7711-1:1998/A1:2009

Dental rotary instruments - Diamond instruments -

Part 1: Dimensions, requirements, marking and

packaging - Amendment 1 (ISO 7711-1:1998/

Amd 1:2009)

CEN/TC 67 EN 13888:2009

Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity,

classification and designation

CEN/TC 67 EN 14891:2007/AC:2009

Liquid applied water impermeable products for use

beneath ceramic tiling bonded with adhesives -

Requirements, test methods, evaluation of conformity,

classification and designation

CEN/TC 79 EN 149:2001+A1:2009

Respiratory protective devices - Filtering half masks

to protect against particles - Requirements, testing,

marking

CEN/TC 79 EN 405:2001+A1:2009

Respiratory protective devices - Valved filtering half

masks to protect against gases or gases and particles

- Requirements, testing, marking

CEN/TC 102 EN 285:2006+A2:2009

Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers

CEN/TC 102 EN 868-2:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test

methods

CEN/TC 102 EN 868-3:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 3: Paper for use in the manufacture of paper

bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture

of pouches and reels (specified in EN 868-5) -

Requirements and test methods

CEN/TC 102 EN 868-4:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 4: Paper bags - Requirements and test methods

CEN/TC 102 EN 868-5:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials

and plastic film construction - Requirements and test

methods

CEN/TC 102 EN 868-6:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 6: Paper for low temperature sterilization

processes - Requirements and test methods

CEN/TC 102 EN 868-7:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 7: Adhesive coated paper for low temperature

sterilization processes - Requirements and test

methods

CEN/TC 102 EN 868-8:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 8: Re-usable sterilization containers for steam

sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and

test methods

21


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CEN/TC 102 EN 868-9:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines

- Requirements and test methods

CEN/TC 102 EN 868-10:2009

Packaging for terminally sterilized medical devices -

Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of

polyolefines - Requirements and test methods

CEN/TC 102 EN 1422:1997+A1:2009

Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide

sterilizers - Requirements and test methods

CEN/TC 102 EN 13060:2004+A1:2009

Small steam sterilizers

CEN/TC 102 EN 14180:2003+A1:2009

Sterilizers for medical purposes - Low temperature

steam and formaldehyde sterilizers - Requirements

and testing

CEN/TC 102 EN ISO 11138-2:2009

Sterilization of health care products - Biological

indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene

oxide sterilization processes (ISO 11138-2:2006)

CEN/TC 102 EN ISO 11138-3:2009

Sterilization of health care products - Biological

indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat

sterilization processes (ISO 11138-3:2006)

CEN/TC 102 EN ISO 11140-1:2009

Sterilization of health care products - Chemical indicators

- Part 1: General requirements (ISO 11140-1:2005)

CEN/TC 102 EN ISO 11140-3:2009

Sterilization of health care products - Chemical

indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in

the Bowie and Dick-type steam penetration test

(ISO 11140-3:2007, including Cor 1:2007)

CEN/TC 121 EN ISO 15609-4:2009

Specification and qualification of welding procedures

for metallic materials - Welding procedure specification

- Part 4: Laser beam welding (ISO 15609-4:2009)

CEN/TC 124 EN 1912:2004+A3:2009

Structural timber - Strength classes - Assignment of

visual grades and species

CEN/TC 124 EN 14081-4:2009

Timber structures - Strength graded structural timber

with rectangular cross section - Part 4: Machine

grading - Grading machine settings for machine

controlled systems

CEN/TC 126 EN ISO 3382-2:2008/AC:2009

Acoustics - Measurement of room acoustic parameters

- Part 2: Reverberation time in ordinary rooms

(ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009)

CEN/TC 138 EN 1330-9:2009

Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms

used in acoustic emission testing

CEN/TC 139 EN ISO 9117-1:2009

Paints and varnishes - Drying tests - Part 1:

Determination of through-dry state and through-dry

time (ISO 9117-1:2009)

CEN/TC 144 EN 709:1997+A2:2009

Agricultural and forestry machinery - Pedestrian

controlled tractors with mounted rotary cultivators,

motor hoes, motor hoes with drive wheel(s) - Safety

CEN/TC 145 EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

Plastics and rubber machines - Two roll mills - Safety

requirements

CEN/TC 147 EN 14439:2006+A2:2009

Cranes - Safety - Tower cranes

CEN/TC 147 EN 15056:2006+A1:2009

Cranes - Requirements for container handling

spreaders

CEN/TC 151 EN ISO 7096:2008/AC:2009

Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of

operator seat vibration (ISO 7096:2000)

CEN/TC 162 EN 13034:2005+A1:2009

Protective clothing against liquid chemicals -

Performance requirements for chemical protective

clothing offering limited protective performance

against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6]

equipment)

CEN/TC 162 EN 14605:2005+A1:2009

Protective clothing against liquid chemicals -

performance requirements for clothing with liquid-tight

(Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including

items providing protection to parts of the body only

(Types PB [3] and PB [4])

CEN/TC 191 EN 13565-2:2009

Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2:

Design, construction and maintenance

CEN/TC 201 EN 12545:2000+A1:2009

Footwear, leather and imitation leather goods

manufacturing machines - Noise test code - Common

requirements

CEN/TC 205 EN ISO 10555-1:2009

Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1:

General requirements (ISO 10555-1:1995, including

Amd 1:1999 and Amd 2:2004)

CEN/TC 206 EN ISO 10993-3:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests

for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive

toxicity (ISO 10993-3:2003)

CEN/TC 206 EN ISO 10993-4:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 4:

Selection of tests for interactions with blood

(ISO 10993-4:2002, including Amd 1:2006)

CEN/TC 206 EN ISO 10993-6:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests

for local effects after implantation (ISO 10993-6:2007)

CEN/TC 206 EN ISO 10993-9:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 9:

Framework for identification and quantification of

potential degradation products (ISO 10993-9:1999)

CEN/TC 211 EN ISO 389-9:2009

Acoustics - Reference zero for the calibration of

audiometric equipment - Part 9: Preferred test

conditions for the determination of reference hearing

threshold levels (ISO 389-9:2009)

CEN/TC 211 EN ISO 17201-1:2005/AC:2009

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1:

Determination of muzzle blast by measurement

(ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009)

CEN/TC 247 EN ISO 16484-5:2008/A1:2009

Building automation and control systems - Part 5:

Data communication protocol - Amendment 1

(ISO 16484-5:2008/Amd 1:2009)

CEN/TC 250 EN 1993-1-3:2006/AC:2009

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3:

General rules - Supplementary rules for cold-formed

members and sheeting

CEN/TC 250 EN 1993-5:2007/AC:2009

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling

CEN/TC 256 EN 14067-4:2005+A1:2009

Railway applications - Aerodynamics - Part 4:

Requirements and test procedures for aerodynamics

on open track

CEN/TC 256 EN 14531-6:2009

Railway applications - Methods for calculation of

stopping and slowing distances and immobilisation

braking - Part 6: Step by step calculations for train

sets or single vehicles

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

CEN/TC 256 EN 15610:2009

Railway applications - Noise emission - Rail roughness

measurement related to rolling noise generation

CEN/TC 256 EN 15663:2009

Railway applications - Definition of vehicle reference

masses

CEN/TC 261 EN 15766:2009

Packaging - Flexible aluminium tubes - Test methods

to determine the polymerization of the internal coating

with acetone

CEN/TC 262 EN 15711:2009

Vitreous and porcelain enamels - Glass lined flanged

steel pipes and flanged steel fittings - Quality

requirements

CEN/TC 262 EN ISO 1461:2009

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and

steel articles - Specifications and test methods

(ISO 1461:2009)

CEN/TC 262 EN ISO 2080:2009

Metallic and other inorganic coatings - Surface

treatment, metallic and other inorganic coatings -

Vocabulary (ISO 2080:2008)

CEN/TC 285 EN 12006-2:1998+A1:2009

Non active surgical implants - Particular requirements

for cardiac and vascular implants - Part 2: Vascular

prostheses including cardiac valve conduits

CEN/TC 285 EN 12006-3:1998+A1:2009

Non active surgical implants - Particular requirements

for cardiac and vascular implants - Part 3:

Endovascular devices

CEN/TC 285 EN ISO 5840:2009

Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses

(ISO 5840:2005)

CEN/TC 285 EN ISO 7197:2009

Neurosurgical implants - Sterile, single-use

hydrocephalus shunts and components

(ISO 7197:2006, including Cor 1:2007)

CEN/TC 285 EN ISO 7439:2009

Copper-bearing intra-uterine contraceptive devices -

Requirements, tests (ISO 7439:2002)

CEN/TC 285 EN ISO 9713:2009

Neurosurgical implants - Self-closing intracranial

aneurysm clips (ISO 9713:2002)

CEN/TC 285 EN ISO 14602:2009

Non-active surgical implants - Implants for

Osteosynthesis - Particular requirements

(ISO 14602:1998)

CEN/TC 285 EN ISO 14607:2009

Non-active surgical implants - Mammary implants -

Particular requirements (ISO 14607:2007)

CEN/TC 285 EN ISO 14630:2009

Non-active surgical implants - General requirements

(ISO 14630:2008)

CEN/TC 285 EN ISO 21534:2009

Non-active surgical implants - Joint replacement

implants - Particular requirements (ISO 21534:2007)

CEN/TC 285 EN ISO 21535:2009

Non-active surgical implants - Joint replacement

implants - Specific requirements for hip-joint

replacement implants (ISO 21535:2007)

CEN/TC 285 EN ISO 21536:2009

Non-active surgical implants - Joint replacement

implants - Specific requirements for knee-joint

replacement implants (ISO 21536:2007)

CEN/TC 285 EN ISO 25539-1:2009

Cardiovascular implants - Endovascular devices -

Part 1: Endovascular prostheses (ISO 25539-1:2003

including Amd 1:2005)

CEN/TC 285 EN ISO 25539-2:2009

Cardiovascular implants - Endovascular devices -

Part 2: Vascular stents (ISO 25539-2:2008)

CEN/TC 289 EN ISO 11643:2009

Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of

small samples to solvents (ISO 11643:2009)

CEN/TC 289 EN ISO 11644:2009

Leather - Test for adhesion of finish (ISO 11644:2009)

CEN/TC 289 EN ISO 17226-2:2008/AC:2009

Leather - Chemical determination of formaldehyde

content - Part 2: Method using colorimetric analysis

(ISO 17226-2:2008/Cor 1:2009)

CEN/TC 307 EN ISO 22959:2009

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

polycyclic aromatic hydrocarbons by on-line donoracceptor

complex chromatography and HPLC with

fluorescence detection (ISO 22959:2009)

CEN/TC 336 EN 15326:2007+A1:2009

Bitumen and bituminous binders - Measurement of

density and specific gravity - Capillary-stoppered

pyknometer method

CEN/TC 341 EN ISO 22476-12:2009

Geotechnical investigation and testing - Field testing -

Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM)

(ISO 22476-12:2009)

CEN/TC 353 EN ISO/IEC 19796-1:2009

Information technology - Learning, education and

training - Quality management, assurance and metrics

- Part 1: General approach (ISO/IEC 19796-1:2005)

CEN/WS 047 CWA 15965:2009

Consumer confidence and nomenclature in the

diamond industry

CEN/WS eGo CWA 15971-1:2009

Discovery of and Access to eGovernment Resources

- Part 1: Introduction and Overview

CEN/WS eGo CWA 15971-2:2009

Discovery of and Access to eGovernment Resources

- Part 2: Reference Ontology and Metadata Schema

CEN/WS eGo CWA 15971-3:2009

Discovery of and Access to eGovernment Resources

- Part 3: Protocol for the Syndication of Semantic

Descriptions (SDShare)

CEN/WS eGo CWA 15971-4:2009

Discovery of and Access to eGovernment Resources

- Part 4: Federated Terminological Resources

CEN/WS eGo CWA 15971-5:2009

Discovery of and Access to eGovernment Resources

- Part 5: Establishment of a set of Soft Cultural

Elements

CEN/WS eGo CWA 15971-6:2009

Discovery of and Access to eGovernment Resources

- Part 6: Evaluation and Recommendations

CEN/WS HIC CWA 15974:2009

Interoperability of the electronic European Health

Insurance Cards (WS/eEHIC)

CEN/WS LTS CWA 15966:2009

Guidelines and recommendations for building

metadata application profiles for agricultural learning

resources

E/TC 10 EN 10025-6:2004+A1:2009

Hot rolled products of structural steels - Part 6:

Technical delivery conditions for flat products of high

yield strength structural steels in the quenched and

tempered condition

E/TC 29 EN 10253-4:2008/AC:2009

Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic

and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with

specific inspection requirements

23


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS

KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CEN/CLC/TC 1 EN ISO/IEC 17030:2009

Conformity assessment - General requirements

for third-party marks of conformity

(ISO/IEC 17030:2003)

CLC/SR 4 EN 62097:2009

Hydraulic machines, radial and axial -

Performance conversion method from model to

prototype

CLC/SR 37 EN 60099-4:2004/A2:2009

Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge

arresters without gaps for a.c. systems

CLC/SR 51 EN 60424-5:2009

Ferrite cores - Guide on the limits of

surface irregularities - Part 5: Planar-cores

(IEC 60424-5:2009)

CLC/TC 17AC EN 62271-110:2009

High-voltage switchgear and controlgear -

Part 110: Inductive load switching

CLC/TC 23BX EN 61995-2:2009

Devices for the connection of luminaires for

household and similar purposes - Part 2:

Standard sheets for DCL (IEC 61995-2:2009)

CLC/TC 34Z EN 60598-1:2008/A11:2009

Luminaires - Part 1: General requirements and

tests

CLC/TC 61 EN 61770:2009

Electric appliances connected to the water mains

- Avoidance of backsiphonage and failure of

hose-sets (IEC 61770:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-1:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-1: Particular requirements for drills and

impact drills (IEC 60745-2-1:2003/A1:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-2:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers

and impact wrenches (IEC 60745-2-2:2003/

A1:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-4:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools -

Safety - Part 2-4: Particular requirements for

sanders and polishers other than disk type

(IEC 60745-2-4:2002/A1:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-6:2003/A2:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-6: Particular requirements for hammers

(IEC 60745-2-6:2003/A2:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-8:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-8: Particular requirements for shears and

nibblers (IEC 60745-2-8:2003/A1:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-11:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-11: Particular requirements for

reciprocating saws (jig and sabre saws)

(IEC 60745-2-11:2003/A1:2008)

CLC/TC 61F EN 60745-2-20:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-20: Particular requirements for band saws

(IEC 60745-2-20:2003/A1:2008)

CLC/TC 62 EN 60601-2-2:2009

Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of high frequency surgical

equipment and high frequency surgical

accessories

CLC/TC 62 EN 60601-2-19:2009

Medical electrical equipment - Part 2-19:

Particular requirements for the basic safety and

essential performance of infant incubators

CLC/TC 62 EN 60601-2-21:2009

Medical electrical equipment - Part 2-21:

Particular requirements for the basic safety and

essential performance of infant radiant warmers

CLC/TC 62 EN 60601-2-44:2009

Medical electrical equipment - Part 2-44:

Particular requirements for the basic safety and

essential performance of X-ray equipment for

computed tomography

CLC/TC 62 EN 60601-2-50:2009

Medical electrical equipment - Part 2-50:

Particular requirements for the basic safety and

essential performance of infant phototherapy

equipment

CLC/TC 79 EN 50131-1:2006/A1:2009

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -

Part 1: System requirements

CLC/TC 79 EN 50131-8:2009

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -

Part 8: Security fog device/systems

CLC/TC 86BXA EN 50411-2-5:2009

Fibre organisers and closures to be used in

optical fibre communication systems - Product

specifications - Part 2-5: Sealed closures for air

blown fibre microduct, type 1, for category S & A

CLC/TC 86BXA EN 50411-2-8:2009

Fibre organisers and closures to be used in

optical fibre communication systems - Product

specifications - Part 2-8: Microduct connectors,

for air blown optical fibres, Type 1

CLC/TC 86BXA EN 61300-2-48:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 2-48: Tests - Temperaturehumidity

cycling (IEC 61300-2-48:2009)

CLC/TC 86BXA EN 61300-3-3:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 3-3: Examinations and

measurements - Active monitoring of changes in

attenuation and return loss (IEC 61300-3-3:2009)

CLC/SR 86C EN 61290-10-1:2009

Optical amplifiers - Test methods - Part 10-1:

Multichannel parameters - Pulse method using

an optical switch and optical spectrum analyzer

CLC/SR 91 EN 62137-1-5:2009

Surface mounting technology - Environmental

and endurance test methods for surface mount

solder joints - Part 1-5: Mechanical shear fatigue

test (IEC 62137-1-5:2009)

24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2009 Nr. 6

CLC/SR 96 EN 61558-2-4:2009

Safety of transformers, reactors, power supply

units and similar products for supply voltages up

to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and

tests for isolating transformers and power supply

units incorporating isolating transformers

CLC/SR 96 EN 61558-2-13:2009

Safety of transformers, reactors, power supply

units and similar products for supply voltages up

to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements

and tests for auto transformers and power supply

units incorporating auto transformers

CLC/SR 104 EN 60068-2-27:2009

Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea

and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-1:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-1: Particular requirements for drills and

impact drills (IEC 60745-2-1:2003/A1:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-2:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers

and impact wrenches (IEC 60745-2-2:2003/

A1:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-4:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-4: Particular requirements for sanders and

polishers other than disk type (IEC 60745-2-4:2002/

A1:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-6:2003/A2:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-6: Particular requirements for hammers

(IEC 60745-2-6:2003/A2:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-8:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-8: Particular requirements for shears and

nibblers (IEC 60745-2-8:2003/A1:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-11:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-11: Particular requirements for

reciprocating saws (jig and sabre saws)

(IEC 60745-2-11:2003/A1:2008)

CLC/TC 116 EN 60745-2-20:2003/A1:2009

Hand-held motor-operated electric tools - Safety

- Part 2-20: Particular requirements for band saws

(IEC 60745-2-20:2003/A1:2008)

CLC/TC 205 EN 50090-3-3:2009

Home and Building Electronic Systems (HBES) -

Part 3-3: Aspects of application - HBES

Interworking model and common HBES data

types

CLC/TC 210 EN 55014-1:2006/A1:2009

Electromagnetic compatibility - Requirements for

household appliances, electric tools and similar

apparatus - Part 1: Emission (CISPR 14-1:2005/

A1:2008)

CLC/TC 215 EN 50174-1:2009

Information technology - Cabling installation -

Part 1: Installation specification and quality

assurance

CLC/TC 215 EN 50174-2:2009

Information technology - Cabling installation -

Part 2: Installation planning and practices inside

buildings

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 (2009-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph

equipment for receiving meteorological or navigational

information (NAVTEX); Part 2: Harmonized EN covering

the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE

directive

ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 (2009-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph

equipment for receiving meteorological or navigational

information (NAVTEX); Part 3: Harmonized EN covering

the essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE

directive

ETSI EN 300 176-2 V2.1.1 (2009-05)

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

(DECT); Test specification; Part 2: Audio and speech

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment; Part 17: Specific

conditions for Broadband Data Transmission Systems

ETSI EN 301 489-4 V1.4.1 (2009-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment and services; Part 4:

Specific conditions for fixed radio links, Broadband

Data Transmission System Base stations, ancillary

equipment and services

ETSI EN 301 790 V1.5.1 (2009-05)

BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);

Interaction channel for satellite distribution systems

ETSI TR 101 830-1 V1.5.2 (2009-05)

Transmission and Multiplexing (TM); Access networks;

Spectral management on metallic access networks;

Part 1: Definitions and signal library

ETSI TR 102 679 V1.1.1 (2009-05)

BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);

Register of DVB URNs and Classification Schemes

ETSI TR 102 707 V1.1.1 (2009-05)

Intelligent Transport Systems (ITS); ETSI object

identifier tree; ITS domain

ETSI TR 185 013 V3.1.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Codecs for customer network devices

25


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 102 483 V8.1.0 (2009-04)

Smart cards; UICC-Terminal interface; Internet Protocol

connectivity between UICC and terminal (Release 8)

ETSI TS 102 611-1 V1.2.1 (2009-04)

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:

Implementation Guidelines for Mobility; Part 1:

IP Datacast over DVB-H

ETSI TS 102 611-2 V1.1.1 (2009-04)

Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast:

Implementation Guidelines for Mobility; Part 2:

IP Datacast over DVB-SH

ETSI TS 102 770 V1.1.1 (2009-05)

Digital Video Broadcasting (DVB); System Renewability

Messages (SRM) in DVB Systems

ETSI TS 102 822-3-1 V1.5.1 (2009-05)

BROADCAS Broadcast and On-line Services: Search,

select, and rightful use of content on personal storage

systems (“TV-Anytime”); Part 3: Metadata; Sub-part 1:

Phase 1 - Metadata schemas

ETSI TS 102 822-3-2 V1.5.1 (2009-05)

BROADCAS Broadcast and On-line Services: Search,

select, and rightful use of content on personal storage

systems (“TV-Anytime”); Part 3: Metadata; Sub-part 2:

System aspects in a uni-directional environment

ETSI TS 102 822-3-3 V1.3.1 (2009-05)

BROADCAS Broadcast and On-line Services: Search,

select, and rightful use of content on personal storage

systems (“TV-Anytime”); Part 3: Metadata; Sub-part 3:

Phase 2 - Extended Metadata Schema

ETSI TS 102 822-3-4 V1.3.1 (2009-05)

BROADCAS Broadcast and On-line Services: Search,

select, and rightful use of content on personal storage

systems (“TV-Anytime”); Part 3: Metadata; Sub-part 4:

Phase 2 - Interstitial metadata

ETSI TS 134 108 V8.6.0 (2009-04)

Universal Mobile Telecommunications System

(UMTS); LTE; Common test environments for User

Equipment (UE); Conformance testing

(3GPP TS 34.108 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 134 121-1 V8.6.0 (2009-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance

specification (3GPP TS 34.121-1 version 8.6.0

Release 8)

ETSI TS 134 122 V8.1.0 (2009-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification, Radio transmission

and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 134 123-1 V8.6.0 (2009-05)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 1: Protocol conformance specification

(3GPP TS 34.123-1 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 134 123-2 V8.6.0 (2009-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 2: Implementation conformance statement (ICS)

specification (3GPP TS 34.123-2 version 8.6.0

Release 8)

ETSI TS 134 123-3 V8.1.0 (2009-04)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 136 508 V8.1.0 (2009-04)

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Packet Core (EPC); Common test

environments for User Equipment (UE) conformance

testing (3GPP TS 36.508 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 151 010-1 V8.1.0 (2009-05)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:

Conformance specification (3GPP TS 51.010-1

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 183 063 V2.4.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

IMS-based IPTV stage 3 specification

ETSI TS 185 006 V2.3.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Customer Devices architecture and Reference Points

ETSI TS 185 009 V2.2.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN)

Architecture and reference points of a customer

network device for IMS based IPTV services

ETSI TS 186 002-4 V1.1.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Interworking between Session Initiation Protocol (SIP)

and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC)

or ISDN User Part (ISUP); Part 4: Abstract Test Suite

(ATS) and partial Protocol Implementation eXtra

Information for Testing (PIXIT) for Profiles A and B

ETSI TS 186 014-1 V2.1.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services: Communication

Diversion (CDIV); Part 1: Protocol Implementation

Conformance Statement (PICS)

ETSI TS 186 014-2 V2.1.1 (2009-05)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services: Communication

Diversion (CDIV); Part 2: Test Suite Structure and Test

Purposes (TSS&TP)

Parengë Lyda Maþeikienë

26


Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Vyriausioji specialistë teisëkûrai ............................................................................................................................... 279 1137

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos ....................................................................................... 279 1134

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, ............................................................................................................... 279 1134

Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai .......................................................................................................... 270 9365

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365

Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika ........................................................................................................... 270 9367

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 8397

3-iasis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga ..... 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 279 1150

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 279 1150

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 279 1141

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366

Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1137

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA .......................................................................................................................................................... 279 1142

203 kab.

206 kab.

309 kab.

404 kab.

401 kab.

204 kab.

310 kab.

312 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

311 kab.

308 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

303 kab.

303 kab.

304 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

319 kab.

317 kab.

319 kab.

313 kab.

212 kab.

210 kab.

209 kab.

217 kab.

403 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348 307 kab.

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343 306 kab.

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139 305 kab.

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346 201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356


2009 Nr. 6 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu

su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijos

darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausø

tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

28

More magazines by this user
Similar magazines