Views
4 years ago

Sinh Hoïat cuûa NTT Höông La - Forgotten People Foundation

Sinh Hoïat cuûa NTT Höông La - Forgotten People Foundation

THAÊM TRAÏ ÏI I CUØ

THAÊM TRAÏ ÏI I CUØ ØI I VAÂN MOÂN TÆNH BAÉ ÉC C NINH, VIEÄ ÄT T NAM • Nhöng ít ra hoï ï vaãn ñöôï ïc chính phuû û taø øi trôï ï – Coù ù maù ùi che möa naé éng – Coù ù côm aên ngaø øy hai böõa tuy khoâng ñöôï ïc ngon – Coù ù ngöôø øi thaân xung quanh BUT THE AT LEAST COLONY THEY IS SUPPORTED HAVE A ROOF BY OVER THE THEIR GOVERNMENT HEADS, TWO MEALS A DAY, AND FAMILY AROUND

GAË ËP P GÔÕ GIAÙ ÙM M MUÏ ÏC C GIAÙ ÙO O PHAÄ ÄN N BAÉ ÉC C NINH: ÑGM JOSEPH MARIA NGUYEÃN QUANG TUYEÁ ÁN • We had a chance to meet with bishop Joseph Maria Nguyen Quang Tuyen • Ñöôï ïc ÑGM cho bieá át: Coø øn raá át nhieà àu ngöôø øi cô haø øn hôn nhöõng anh em phong cuø øi • Haø øng ngaø øn caù ùc treû û em, nhöõng ngöôø øi taä ät nguyeà àn, caù ùc cuï ï giaø ø bò thaân nhaân boû û rôi – Chòu ñoù ùi khaù ùt – Khoâng nôi nöông töï öïa, vaø ø soá áng ñôn coâi saâu trong caù ùc nôi röø öøng thieâng nöôù ùc ñoä äc – Khoâng moä ät maù ùi nhaø ø che naé éng che möa – Khoâng ai chaêm soù ùc – Nhöõng taä ät nguyeà àn, söï coâ ñôn, vaø ø noãi thaá át voï ïng khieá án hoï ï soá áng trong taâm traï ïng ñau khoå å khoá án cuø øng • Hoï ï bò xaõ hoä äi “LAÕNG QUEÂN”! MEETING ACCORDING THOUSANDS ARE THEY WITHOUT ARE CATHOLIC DISENFRANCHISED TO OF DECENT THE PEOPLE, BISHOP, FOOD INCLUDING JOSEPH THERE OR FROM SHELTER, THE ARE CHILDREN, MARIA REST MANY INHABIT OF NGUYEN PEOPLE DISABLED, ISOLATED THE SOCIETY LIVING QUANG AREAS AND IN THE TUYEN, IN MORE DEEP ELDERLY DESPERATE DIOCESE FORESTS. ... OF CONDITIONS. BAC NINH

Khu Hoïc Chaùnh Burnaby Chöông Trình Hoïc Sinh Quoác Teá ...
TTLV: Công tác xã hội hoá giáo dục của Ðảng bộ tỉnh Hà Tây từ ...
Mô phỏng về chất lưu sinh học: Mô hình đối lưu sinh học bởi chuyển ...
Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường ÐH Kĩ thuật CN Thái ...
Tác giả TS. BS. Phạm Hùng Vân là Giảng Viên môn Vi Sinh ... - vsmmb
Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã ...
kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao động và sinh viên sắp
Bài báo - Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp