Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

Untitled - Standartizacijos departamentas prie AM

Turinys

STANDARTIZACIJA ................................................................................ 5

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ............................................................... 5

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ................................................ 11

INFORMACIJA APIE SIÛLOMUS SKELBTI NETEKUSIAIS GALIOS

LIETUVOS STANDARTUS .......................................................................... 15

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO LIEPOS MËN. .................................. 17

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ................................ 17

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI .................................... 21

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ............................. 24

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ... 27

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ............................... 29

REDAKCINË KOLEGIJA

Redagavo A. Treèiokaitë

Maketavo B. Meðkënienë

2008-08-12

© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008


Lietuvos standartizacijos departamento

BIULETENIS

2008

Nr. 08

VILNIUS, 2008


Lietuvos standartizacijos departamentas

T. Kosciuðkos g. 30

LT-01100 Vilnius

Telefonas: (8~5) 270 9360

El. paðtas: lstboard@lsd.lt

Interneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

STANDARTIZACIJA

IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI

TK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

LST EN ISO 8069:2007 lt

Sausasis pienas. Pieno rûgðties ir laktatø kiekio nustatymas

(ISO 8069:2005)

J (39 Lt)

LST EN ISO 8968-3:2007 lt

Pienas. Azoto kiekio nustatymas. 3 dalis. Mineralizavimo

virimo bloke metodas (pusiau mikroanalizës spartusis

áprastinis metodas) (ISO 8968-3:2004)

H (36 Lt)

LST EN ISO 11816-1:2006 lt

Pienas ir pieno produktai. Ðarminës fosfatazës aktyvumo

nustatymas. 1 dalis. Fluorimetrijos metodas pienui ir pieno

gërimams (ISO 11816-1:2006)

H (36 Lt)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 14888-1:2008 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Skaitmeniniai

paraðai su priedu. 1 dalis. Bendrieji dalykai (tapatus

ISO/IEC 14888-1:2008)

Pakeièia LST ISO/IEC 14888-1:2000

F (30 Lt)

LST ISO/IEC 14888-2:2008 en

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Skaitmeniniai

paraðai su priedu. 2 dalis. Sveikuoju faktorizavimu pagrásti

mechanizmai (tapatus ISO/IEC 14888-2:2008)

Pakeièia LST ISO/IEC 14888-2:2007

V (77 Lt)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60335-2-50:2005/A1:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-50 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinëms

elektrinëms maisto ðildynëms (IEC 60335-2-50:2002/A1:2007)

XZ (6 Lt)

LST EN 60335-2-69:2003/A2:2008 en

Buitiniai ir panaðios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.

2-69 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pramoninës

paskirties ir versliniams drëgnojo ir sausojo valymo dulkiø

siurbliams, áskaitant variklinius ðepeèius

(IEC 60335-2-69:2002/A2:2007)

D (25 Lt)

LST EN 60598-2-8:1999/A2:2008 en

Ðviestuvai. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Rankiniai

ðviestuvai (IEC 60598-2-8:1996/A2:2007)

C (21 Lt)

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST ISO 6571:2008 en

Prieskoniai, pagardai ir prieskoninës þolës. Eterinio aliejaus

kiekio nustatymas (hidrodistiliacijos metodas) (tapatus

ISO 6571:2008)

Pakeièia LST ISO 6571:2003

E (27 Lt)

TK 7 DANGOS

LST EN ISO 7539-8:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Átempties korozijos bandymai.

8 dalis. Bandiniø suvirintiesiems mazgams ávertinti paruoðimas

ir naudojimas (ISO 7539-8:2000)

L (46 Lt)

LST EN ISO 7539-9:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Átempties korozijos bandymai.

9 dalis. Bandiniø su padarytais átrûkiais paruoðimas ir

naudojimas bandymams veikiant didëjanèiai apkrovai arba

didëjanèiam poslinkiui (ISO 7539-9:2003)

P (55 Lt)

LST EN ISO 10270:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Branduoliniuose reaktoriuose

naudojamø cirkonio lydiniø korozijos veikiant vandeniu

bandymai (ISO 10270:1995, áskaitant pataisà 1:1997)

G (33 Lt)

LST EN ISO 11303:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Apsaugos nuo atmosferinës

korozijos metodø parinkimo gairës (ISO 11303:2002)

E (27 Lt)

LST EN ISO 11463:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Taðkinës korozijos ávertinimas

(ISO 11463:1995)

G (33 Lt)

LST EN ISO 11782-1:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Korozinio nuovargio bandymai.

1 dalis. Suirimo bandymø ciklai (ISO 11782-1:1998)

G (33 Lt)

LST EN ISO 11782-2:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Korozinio nuovargio bandymai.

2 dalis. Plyðio sklidimo bandymai, naudojant bandinius su

padarytais átrûkiais (ISO 11782-2:1998)

P (55 Lt)

LST EN ISO 11844-1:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Patalpø vidaus atmosferø þemo

koroziðkumo klasifikacija. 1 dalis. Patalpø vidaus

koroziðkumo nustatymas ir ávertinimas (ISO 11844-1:2006)

K (42 Lt)

LST EN ISO 11844-2:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Patalpø vidaus atmosferø þemo

koroziðkumo klasifikacija. 2 dalis. Korozijos poveikio patalpø

vidaus atmosferose nustatymas (ISO 11844-2:2005)

G (33 Lt)

LST EN ISO 11844-3:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Patalpø vidaus atmosferø þemo

koroziðkumo klasifikacija. 3 dalis. Aplinkos parametrø,

veikianèiø koroziðkumà patalpø viduje, matavimas

(ISO 11844-3:2006)

G (33 Lt)

LST EN ISO 11846:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Homogenizuojamø aliuminio lydiniø

atsparumo tarpkristalitinei korozijai nustatymas

(ISO 11846:1995)

D (25 Lt)

LST EN ISO 12732:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Elektrocheminio potenciokinetinio

reaktyvinimo matavimas dvigubosios kilpos metodu (pagrástu

Cihalo metodu) (ISO 12732:2006)

J (39 Lt)

LST EN ISO 15324:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Átemptinio korozinio pleiðëjimo

ávertinimas taikant laðelinio garinimo bandymà

(ISO 15324:2000)

F (30 Lt)

5


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LST EN ISO 15329:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Anodinis bandymas

homogenizuojamø aliuminio lydiniø jautrumui tarpkristalitinei

korozijai ávertinti (ISO 15329:2006)

E (27 Lt)

LST EN ISO 16151:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Pagreitintieji cikliniai bandymai,

veikiant parûgðtintam druskos rûkui sausos ir drëgnos

atmosferos sàlygomis (ISO 16151:2005)

J (39 Lt)

LST EN ISO 16701:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Korozija dirbtinëje atmosferoje.

Pagreitintos korozijos bandymas, áskaitant iðlaikymà

kontroliuojamomis ciklinio drëgmës keitimo ir trûkiojo

druskos tirpalo purðkimo sàlygomis (ISO 16701:2003)

H (36 Lt)

LST EN ISO 16784-1:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Pramoniniø auðinamojo vandens

sistemø korozija ir uþsiterðimas. 1 dalis. Atvirojo cirkuliacinio

auðinamojo vandens kontroliniø priedø nuo korozijos ir

uþsiterðimo laboratorinio ávertinimo gairës

(ISO 16784-1:2006)

J (39 Lt)

LST EN ISO 16784-2:2008 en

Metalø ir lydiniø korozija. Pramoniniø auðinamojo vandens

sistemø korozija ir uþsiterðimas. 2 dalis. Auðinamojo vandens

valymo programø charakteristikø ávertinimas naudojant

eksperimentiná bandymo stendà (ISO 16784-2:2006)

L (46 Lt)

LST EN ISO 17081:2008 en

Vandenilio skverbimosi matavimo ir jo sugerties bei pernaðos

metaluose nustatymo metodas, pagrástas elektrocheminiu

bûdu (ISO 17081:2004)

K (42 Lt)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 55016-1-1:2007/A2:2008 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas.

1-1 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Matavimo prietaisai (CISPR 16-1-1:2006/A2:2007)

E (27 Lt)

LST EN 55016-1-4:2007/A1:2008 en

Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo prietaisø

techniniø reikalavimø bei matavimo metodø apraðas.

1-4 dalis. Radijo trikdþiø ir atsparumo trikdþiams matavimo

prietaisai. Pagalbinë áranga. Spinduliuojamieji trikdþiai

(CISPR 16-1-4:2007/A1:2007)

L (46 Lt)

TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAI

LST EN 12273:2008 en

Ðlamo dangos. Reikalavimai

P (55 Lt)

LST EN 13036-6:2008 en

Keliø ir aerodromø dangø pavirðiø charakteristikos. Bandymo

metodai. 6 dalis. Skersinio ir iðilginio profilio matavimas

lygumo ir megatekstûros bangø ilgiø srityse

H (36 Lt)

LST EN 13036-8:2008 en

Keliø ir aerodromø dangø pavirðiø charakteristikos. Bandymo

metodai. 8 dalis. Skersinio nelygumo rodikliø nustatymas

K (42 Lt)

LST EN 14388:2005/AC:2008 en

Keliø eismo triukðmo maþinimo árenginiai. Techniniai

reikalavimai

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST ISO 4252:2008 en

Þemës ûkio traktoriai. Operatoriaus darbo vieta, priëjimas ir

iðëjimas. Matmenys (tapatus ISO 4252:2007)

Pakeièia LST ISO 4252:1996

C (21 Lt)

LST ISO 15077:2008 en

Þemës ûkio traktoriai ir savaeigës maðinos. Operatoriaus

valdomi átaisai. Poveikio jëgos, poslinkis, iðdëstymas ir

veikimo bûdas (tapatus ISO 15077:2008)

Pakeièia LST ISO/TS 15077:2003

G (33 Lt)

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI,

DUONA, PAÐARAI

LST 1992:2008 lt

Kepiniai. Aiðkinamasis þodynas

Pakeièia LST 1279-93

TK 17 MEDIENA

S (63 Lt)

LST EN 1912:2005+A2:2008 en

Statybinë mediena. Stiprumo klasës. Skirstymas pagal

apþiûrimàsias kokybës klases ir medienos rûðis

Pakeièia LST EN 1912+A1:2007

H (36 Lt)

TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS

LST EN 300 135-2 V1.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Judrioji sausumos tarnyba. Civilinës bangos radijo

ryðio áranga. Civilinës bangos kampinio moduliavimo radijo

ryðio áranga (PR 27 radijo ryðio áranga). 2 dalis. Darnusis

Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/ EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

J (39 Lt)

LST EN 300 386 V1.4.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Nuotoliniø ryðiø [telekomunikacijø] tinklo áranga.

Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimai

U (70 Lt)

LST EN 300 422-2 V1.2.2:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Belaidþiai mikrofonai, veikiantys nuo 25 MHz iki

3 GHz daþniø diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos

standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos

3.2 straipsnio reikalavimus

G (33 Lt)

LST EN 300 440-2 V1.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Radijo ryðio árenginiai,

naudojami nuo 1 GHz iki 40 GHz daþniø diapazone. 2 dalis.

Darnusis Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

J (39 Lt)

LST EN 300 720-2 V1.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Ultraaukðtøjø daþniø (UAD) borto ryðiø sistemos ir

áranga. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsná

J (39 Lt)

LST EN 301 447 V1.1.1:2008 en

Palydovinës Þemës stotys ir sistemos (PÞSS). Laive árengtø

palydoviniø Þemës stoèiø, veikianèiø 4/6 GHz daþniø juostose

ir skirtø fiksuotajai palydovinei tarnybai, darnusis Europos

standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos

3.2 straipsnio reikalavimus

V (77 Lt)

LST EN 301 489-1 V1.8.1:2008 en

6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 1 dalis. Bendrieji techniniai

reikalavimai

T (67 Lt)

LST EN 301 489-9 V1.4.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 9 dalis. Belaidþiø

mikrofonø, panaðios paskirties radijo daþnio (RD) garsiniø

grandþiø árangos, belaidþiø garsiniø ir ausyje neðiojamø

stebësenos átaisø specialiosios sàlygos

J (39 Lt)

LST EN 301 489-17 V1.3.2:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 17 dalis. 2,4 GHz daþnio

plaèiajuosèiø perdavimo sistemø, 5,0 GHz daþnio aukðtos

kokybës vietinio radijo ryðio tinklo árangos ir 5,8 GHz daþnio

plaèiajuosèiø duomenø perdavimo sistemø specialiosios

sàlygos

J (39 Lt)

LST EN 301 489-23 V1.3.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 23 dalis. Treèiosios kartos

koriniø tinklø IMT-2000 CDMA tiesioginës sklaidos (UTRA)

baziniø stoèiø (BS) radijo ryðio, kartotuvø ir pagalbinës

árangos specialiosios sàlygos

J (39 Lt)

LST EN 301 489-24 V1.4.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo ryðio árangos ir paslaugø elektromagnetinio

suderinamumo (EMS) standartas. 24 dalis. IMT-2000 CDMA

tiesioginës sklaidos (UTRA) judriosios ir neðiojamosios (UE)

radijo ryðio ir pagalbinës árangos specialiosios sàlygos

L (46 Lt)

LST EN 301 908-4 V3.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Treèiosios kartos koriniø tinklø IMT-2000 bazinës

stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo áranga (VÁ). 4 dalis.

Darnusis IMT-2000, CDMA daugianeðlio bûdo (cdma 2000)

(VÁ) Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

U (70 Lt)

LST EN 301 908-5 V3.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Treèiosios kartos koriniø tinklø IMT-2000 bazinës

stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo áranga (VÁ). 5 dalis.

Darnusis IMT-2000, CMDA daugianeðlio bûdo (cmda2000)

(BS ir kartotuvai) Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

T (67 Lt)

LST EN 301 908-6 V3.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Treèiosios kartos koriniø tinklø IMT-2000 bazinës

stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo áranga (VÁ). 6 dalis.

Darnusis IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (VÁ) Europos

standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos

3.2 straipsnio reikalavimus

S (63 Lt)

LST EN 301 908-12 V3.1.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Treèiosios kartos koriniø tinklø IMT-2000 bazinës

stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo áranga (VÁ). 12 dalis.

Darnusis IMT-2000, CDMA daugianeðlio bûdo (cdma 2000)

(kartotuvo) Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

P (55 Lt)

LST EN 302 065 V1.1.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Ultraplaèios juostos technologijos, naudojamos ryðiø

tikslams. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

S (63 Lt)

LST EN 302 066-2 V1.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Þemës ir sienø zondavimo

radarø taikymo vizualizavimo sistemos. 2 dalis. Darnusis

Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

G (33 Lt)

LST EN 302 194-2 V1.1.2:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Navigacinis radaras, naudojamas vidaus vandenø

keliuose. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis

esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

H (36 Lt)

LST EN 302 208-2 V1.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Radijo daþniø atpaþinimo áranga, veikianti nuo

865 MHz iki 868 MHz daþniø juostoje ir kurios galia nevirðija

2 W. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis

esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

H (36 Lt)

LST EN 302 217-2-2 V1.2.3:2008 en

Fiksuotojo radijo ryðio sistemos. Charakteristikos ir

reikalavimai, keliami tiesioginio ryðio árenginiams ir antenoms.

2-2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus, keliamus

skaitmeninëms sistemoms, veikianèioms daþniø juostose,

kuriose taikomas daþniø koordinavimas

X (89 Lt)

LST EN 302 217-4-2 V1.3.1:2008 en

Fiksuotojo radijo ryðio sistemos. Charakteristikos ir

reikalavimai, keliami tiesioginio ryðio árenginiams ir antenoms.

4-2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio antenoms keliamus

reikalavimus

R (60 Lt)

LST EN 302 288-2 V1.2.2:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Informacijos apie keliø

transportà ir eismà apdorojimo bei perdavimo priemonës.

Trumpojo nuotolio radariniai árenginiai, veikiantys 24 GHz

daþnio srityje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas,

apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio

reikalavimus

H (36 Lt)

LST EN 302 435-2 V1.2.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Trumpojo nuotolio átaisø,

naudojanèiø ultraplaèios juostos technologijà, techninës

charakteristikos. Statybiniø medþiagø tyrimo ir klasifikavimo

taikmenys, veikiantys nuo 2,2 GHz iki 8 GHz daþniø juostoje.

2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

G (33 Lt)

LST EN 302 448 V1.1.1:2008 en

Palydovinës Þemës stotys ir sistemos (PÞSS). Traukiniuose

árengtø sekimo Þemës stoèiø, veikianèiø 14/12 GHz daþniø

juostose, darnusis Europos standartas, apimantis esminius

reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsná

S (63 Lt)

LST EN 302 480 V1.1.2:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Orlaivyje árengtos GSM sistemos darnusis Europos

standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos

3.2 straipsnio reikalavimus

Q (57 Lt)

LST EN 302 536-2 V1.1.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Radijo ryðio áranga,

veikianti nuo 315 kHz iki 600 kHz daþniø diapazone. 2 dalis.

Darnusis Europos standartas, apimantis esminius

1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

H (36 Lt)

LST EN 302 537-2 V1.1.2:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Ultramaþos galios

medicininiø duomenø perdavimo paslaugø sistema, veikianti

nuo 401 MHz iki 402 MHz ir nuo 405 MHz iki 406 MHz daþniø

diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis

esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus

K (42 Lt)

LST EN 302 561 V1.1.1:2008 en

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektro

dalykai. Judrioji sausumos tarnyba. Radijo ryðio áranga,

veikianti 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ir 150 kHz daþniø juostos

ploèio kanaluose ir naudojanti pastovià arba kintamà

gaubtinæ moduliacijà. Darnusis Europos standartas,

apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio

reikalavimus

V (77 Lt)

7


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 21 TEKSTILË

LST EN ISO 9073-9:2008 en

Tekstilë. Neaustiniø medþiagø bandymo metodai. 9 dalis.

Kritumo, áskaitant kritumo koeficientà, nustatymas

(ISO 9073-9:2008)

Pakeièia LST EN ISO 9073-9:2000

H (36 Lt)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 1028-2:2003+A1:2008 en

Gaisriniai siurbliai. Iðcentriniai gaisriniai siurbliai su oro

iðsiurbikliu. 2 dalis. Bendrøjø ir saugos reikalavimø tikrinimas

Pakeièia LST EN 1028-2:2003

Q (57 Lt)

TK 23 KERAMIKA

LST EN 14891:2007/AC:2008 en

Skystosios vandeninës hidroizoliacinës medþiagos,

naudojamos klijuotiniam keraminiø plyteliø klojimui.

Reikalavimai, bandymo metodai, atitikties ávertinimas,

klasifikavimas ir þymëjimas

LST EN 15285:2008/AC:2008 en

Aglomeruotasis akmuo. Modulinës (vidaus ir iðorës) grindø ir

laiptø plytelës

TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR

SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST EN 14496:2006 lt

Ðilumos ir garso izoliaciniø sudëtiniø paneliø ir gipso

kartoniniø plokðèiø klijai gipso pagrindu. Apibrëþtys,

reikalavimai ir bandymo metodai

M (49 Lt)

LST EN 14496:2006/P:2008 en

Ðilumos ir garso izoliaciniø sudëtiniø paneliø ir gipso

kartoniniø plokðèiø klijai gipso pagrindu. Apibrëþtys,

reikalavimai ir bandymo metodai

TK 31 AKUSTIKA

LST ISO 6395:2008 en

Þemës kasimo maðinos. Garso galios lygio nustatymas.

Dinaminio bandymo sàlygos (tapatus ISO 6395:2008)

Pakeièia LST ISO 6395+A1:2002

S (63 Lt)

TK 32 SVEIKATA

LST EN ISO 21549-5:2008 en

Sveikatos informatika. Paciento sveikatos kortelës duomenys.

5 dalis. Identifikaciniai duomenys (ISO 21549-5:2008)

E (27 Lt)

LST EN ISO 21549-6:2008 en

Sveikatos informatika. Paciento sveikatos kortelës duomenys.

6 dalis. Administraciniai duomenys (ISO 21549-6:2008)

E (27 Lt)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 352-8:2008 en

Klausos apsaugos priemonës. Saugos reikalavimai ir

bandymai. 8 dalis. Pramoginës garsinës ausinës

G (33 Lt)

LST EN 1037:2000+A1:2008 en

Maðinø sauga. Netikëto paleidimo prevencija

Pakeièia LST EN 1037:2000

J (39 Lt)

LST EN 1677-2:2002+A1:2008 en

Kobiniø komponentai. Sauga. 2 dalis. Kaliojo plieno këlimo

kabliai su uþraktu. 8 klasë

Pakeièia LST EN 1677-2:2002

H (36 Lt)

8

LST EN 1677-3:2002+A1:2008 en

Kobiniø komponentai. Sauga. 3 dalis. Kaliojo plieno

automatinio blokavimo kabliai. 8 klasë

Pakeièia LST EN 1677-3:2002

J (39 Lt)

LST EN ISO 11611:2008 lt

Apsauginë apranga, dëvima suvirinimo ir panaðiø procesø

metu (ISO 11611:2007)

L (46 Lt)

LST EN ISO 14116:2008 en

Apsauginiai drabuþiai. Apsauga nuo karðèio ir liepsnos.

Riboto liepsnos plitimo medþiagos, jø deriniai ir apranga

(ISO 14116:2008)

Pakeièia LST EN 533:1999

F (30 Lt)

TK 36 APLINKOS APSAUGA

LST ISO 10523:2008 lt

Vandens kokybë. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:1994)

G (33 Lt)

TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAI

LST ISO 1998-6:2008 lt

Naftos pramonë. Terminija. 6 dalis. Matavimas

(tapatus ISO 1998-6:2000)

TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRA

U (70 Lt)

LST EN ISO 1179-1:2008 en

Bendrosios paskirties ir hidrauliniø pavarø jungtys. Angos ir

jungiamøjø detaliø galai su ISO 228-1 atitinkanèiais sriegiais

bei elastomeriniais arba metalas-metalas sandarikliais.

1 dalis. Srieginës angos (ISO 1179-1:2007)

D (25 Lt)

LST EN ISO 1179-2:2008 en

Bendrosios paskirties ir hidrauliniø pavarø jungtys. Angos ir

jungiamøjø detaliø galai su ISO 228-1 atitinkanèiais sriegiais

bei elastomeriniais arba metalas-metalas sandarikliais.

2 dalis. Sunkaus (S serija) ir palengvinto (L serija) reþimo

jungiamøjø detaliø galai su elastomeriniais (E tipo)

sandarikliais (ISO 1179-2:2007)

G (33 Lt)

LST EN ISO 1179-3:2008 en

Bendrosios paskirties ir hidrauliniø pavarø jungtys. Angos ir

jungiamøjø detaliø galai su ISO 228-1 atitinkanèiais sriegiais

bei elastomeriniais arba metalas-metalas sandarikliais.

3 dalis. Palengvinto reþimo (L serijos) jungiamosios detalës

su apskritojo skerspjûvio þiediniu sandarikliu ir (G ir H)

fiksavimo þiedu (ISO 1179-3:2007)

H (36 Lt)

LST EN ISO 1179-4:2008 en

Bendrosios paskirties ir hidrauliniø pavarø jungtys. Angos ir

jungiamøjø detaliø galai su ISO 228-1 atitinkanèiais sriegiais

bei elastomeriniais arba metalas-metalas sandarikliais.

4 dalis. Bendrosios paskirties jungiamøjø detaliø galai tik su

metalas-metalas (B tipo) sandarikliais (ISO 1179-4:2007)

F (30 Lt)

LST EN ISO 15012-2:2008 en

Suvirinimo ir panaðiø procesø higiena bei sauga. Oro

filtravimo árenginiø reikalavimai, bandymai ir þenklinimas.

2 dalis. Dûmgaudþiø gaubtø ir tûtø maþiausiojo oro tûrio

srauto nustatymas (ISO 15012-2:2008)

E (27 Lt)

TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTAS

LST EN 15461:2008 en

Geleþinkelio taikmenys. Triukðmo spinduliavimas. Kelio ruoþø

dinaminiø savybiø, skirtø pravaþiuojanèio traukinio

spinduliuojamam triukðmui matuoti, apibûdinimas

J (39 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST EN 60079-17:2007/AC:2008 en

Sprogiosios atmosferos. 17 dalis. Elektriniø árenginiø

tikrinimas ir techninë prieþiûra (IEC 60079-17:2007)

Nuo 2010-09-01 pakeièia LST EN 60079-17:2003,

LST EN 61241-17:2005,

LST EN 61241-17:2005/P:2007

TK 47 INFORMACIJA IR DOKUMENTAVIMAS

LST ISO 15489-1:2003/P:2008 en

Informacija ir dokumentai. Dokumentø valdymas. 1 dalis.

Bendrieji dalykai (tapatus ISO 15489-1:2001)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 1173:2008 en

Varis ir vario lydiniai. Medþiagos bûsenos þymëjimas

Pakeièia LST EN 1173:2000

D (25 Lt)

LST EN 1715-1:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Valcuotasis traukimo ruoðinys.

1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir techninës kontrolës bei

tiekimo sàlygos

Pakeièia LST EN 1715-1:2000

G (33 Lt)

LST EN 1715-2:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Valcuotasis traukimo ruoðinys.

2 dalis. Specialieji elektrotechninio naudojimo reikalavimai

Pakeièia LST EN 1715-2+AC:2000

D (25 Lt)

LST EN 1715-3:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Valcuotasis traukimo ruoðinys.

3 dalis. Specialieji mechaninio naudojimo (iðskyrus

suvirinimà) reikalavimai

Pakeièia LST EN 1715-3+AC:2000

D (25 Lt)

LST EN 1715-4:2008 en

Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Valcuotasis traukimo ruoðinys.

4 dalis. Specialieji reikalavimai naudojant suvirinimui

Pakeièia LST EN 1715-4:2000

D (25 Lt)

LST EN 1982:2008 en

Varis ir vario lydiniai. Luitai ir liejiniai

Pakeièia LST EN 1982:2000

T (67 Lt)

LST EN 10084:2008 en

Cementuojamieji plienai. Techninës tiekimo sàlygos

Pakeièia LST EN 10084:2000

R (60 Lt)

LST EN 10111:2008 en

Tolydþiojo karðtojo valcavimo maþaanglio plieno lakðtai ir

juostos ðaltajam formavimui. Techninës tiekimo sàlygos

Pakeièia LST EN 10111:2000

F (30 Lt)

LST EN 10293:2005/AC:2008 en

Bendrosios techninës paskirties plieno liejiniai

TK 51 MAISTO ANALIZË

LST EN ISO 7937:2004 lt

Maisto ir paðarø mikrobiologija. Bendrasis lûþiniø klostridijø

(Clostridium perfringens) skaièiavimo metodas. Kolonijø

skaièiavimo metodas (ISO 7937:2004)

L (46 Lt)

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS

FINANSINËS PASLAUGOS

LST ISO/IEC 7816-2:2008 en

Atpaþinimo kortelës. Lustinës kortelës. 2 dalis. Kortelës su

kontaktais. Kontaktø matmenys ir vieta (tapatus

ISO/IEC 7816-2:2007)

Pakeièia LST ISO/IEC 7816-2:2002

D (25 Lt)

TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAI

LST EN 1829-2:2008 en

Didþiaslëgës èiurkðlinës vandens maðinos. Saugos

reikalavimai. 2 dalis. Þarnos, þarnø linijos ir jungtys

TK 58 UGNIAI ATSPARIOS MEDÞIAGOS

G (33 Lt)

LST EN ISO 21079-1:2008 en

Ugniai atspariø medþiagø, turinèiø aliuminio oksido, cirkonio

oksido ir silicio dioksido, cheminë analizë. Ugniai atsparios

medþiagos, turinèios nuo 5 iki 45 procentø cirkonio oksido

(metodas alternatyvus rentgenofluorescencinei analizei).

1 dalis. Aparatûra, reagentai ir tirpinimas (ISO 21079-1:2008)

H (36 Lt)

LST EN ISO 21079-2:2008 en

Ugniai atspariø medþiagø, turinèiø aliuminio oksido, cirkonio

oksido ir silicio dioksido, cheminë analizë. Ugniai atsparios

medþiagos, turinèios nuo 5 iki 45 procentø cirkonio oksido

(metodas alternatyvus rentgenofluorescencinei analizei).

2 dalis. Skystoji cheminë analizë (ISO 21079-2:2008)

L (46 Lt)

LST EN ISO 21079-3:2008 en

Ugniai atspariø medþiagø, turinèiø aliuminio oksido, cirkonio

oksido ir silicio dioksido, cheminë analizë. Ugniai atsparios

medþiagos, turinèios nuo 5 iki 45 procentø cirkonio oksido

(metodas alternatyvus rentgenofluorescencinei analizei).

3 dalis. Liepsnos atominë absorbcinë spektrofotometrija

(FAAS) ir induktyviai susietos plazmos emisinë spektrometrija

(ICP-AES) (ISO 21079-3:2008)

H (36 Lt)

TK 59 GEOTECHNIKA

LST EN ISO 10321:2008 en

Geosintetika. Sujungimø arba siûliø tempimo bandymas

plaèios juostos metodu (ISO 10321:2008)

Pakeièia LST EN ISO 10321:2000

G (33 Lt)

TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAI

LST EN 12201-2:2003/P:2008 en

Vandentiekio plastikiniø vamzdynø sistemos. Polietilenas (PE).

2 dalis. Vamzdþiai

LST EN 12201-2:2006/P:2008 lt

Vandentiekio plastikiniø vamzdynø sistemos. Polietilenas (PE).

2 dalis. Vamzdþiai

TK 62 KLIJAI

LST EN 14293:2007 lt

Klijai. Klijai parketui priklijuoti prie juodgrindþiø. Bandymo

metodai ir maþiausieji reikalavimai

J (39 Lt)

9


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TK 74 KONVEJERIAI

LST EN 12881-1:2005+A1:2008 en

Konvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrà.

1 dalis. Bandymai propano degikliu

Pakeièia LST EN 12881-1:2005

N (51 Lt)

LST EN 12881-2:2005+A1:2008 en

Konvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrà.

2 dalis. Gaisrinis natûraliø matmenø juostos bandymas

Pakeièia LST EN 12881-2:2005

E (27 Lt)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 1127-2:2003+A1:2008 en

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga

nuo jo. 2 dalis. Pagrindinës sàvokos ir kasyklose taikomos

metodikos

Pakeièia LST EN 1127-2:2003

R (60 Lt)

LST EN 1710:2006+A1:2008 en

Poþeminiø kasyklø árenginiai ir komponentai, naudotini

potencialiai sprogiose atmosferose

Pakeièia LST EN 1710:2006

S (63 Lt)

LST EN ISO 12215-5:2008 en

Maþieji laivai. Korpuso konstrukcija ir konstrukciniø detaliø

matmenys. 5 dalis. Projektiniai vienkorpusiniø laivø slëgiai,

projektiniai átempiai, konstrukciniø detaliø matmenø

nustatymas (ISO 12215-5:2008)

XA (95 Lt)

LST EN ISO 12215-6:2008 en

Maþieji laivai. Korpuso konstrukcija ir konstrukciniø detaliø

matmenys. 6 dalis. Korpuso daliø sistema ir jo detalës

(ISO 12215-6:2008)

U (70 Lt)

LST EN ISO 19108:2005/AC:2008 en

Geografinë informacija. Laikinë schema

(ISO 19108:2002/Cor.1:2006)

Parengë Dalia Reginienë

10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 1 ELEKTRONIKA

LST EN 132400+A2+A3:2001, LST EN 132400+A2+A3:2001/A4:2002 LST EN 60384-14:2005

Atskirasis rûðinis apraðas. Pastovieji kondensatoriai, skirti elektromagnetiniams

trukdþiams malðinti ir prijungti prie elektros tiekimo tinklo (D ávertinimo lygis)

LST EN 132401:2001 Lentelinë detalioji specifikacija LST EN 60384-14-1:2005.

Pastovieji kondensatoriai, skirti elektromagnetiniams trukdþiams

malðinti ir prijungti prie elektros tiekimo tinklo (D ávertinimo lygis)

LST EN 61300-2-16:2007 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyvieji –

komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros. 2-16 dalis.

Bandymai. Pelësiø susidarymas (IEC 61300-2-16:2006)

LST EN 61300-2-39:2002 Skaiduliniai optiniai sujungimo átaisai –

ir pasyvieji komponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimø procedûros.

2-39 dalis. Bandymai. Jautrumas iðoriniams magnetiniams laukams

(IEC 61300-2-39:1997)

LST EN 61314-1:2001 Skaiduliniai optiniai ðakotuvai. LST EN 61314-1:2005

Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 61314-1:1995)

LST EN 61721:2001 Fotoelektriniø moduliø jautrumas atsitiktinio smûgio –

sukeliamam paþeidimui (atsparumas smûgio bandymui) (IEC 61721:1995)

LST EN 61937-7:2003 Skaitmeninis garsas. Netiesine impulsine kodine LST EN 61937-7:2005

moduliacija (IKM) koduotø skaitmeniniø garso srautø sàsaja pagal IEC 60958.

7 dalis. Skaitmeniniai netiesinës IKM ATRAC ir ATRAC 2/3 formatø srautai

(IEC 61937-7:2002)

TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJA

LST ISO/IEC 14888-1:2000 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 14888-1:2008

Skaitmeninis paraðas su priedu. 1 dalis. Bendroji dalis

LST ISO/IEC 14888-2:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 14888-2:2008

Skaitmeniniai paraðai su priedu. 2 dalis. Tapatumu pagrásti mechanizmai

(tapatus ISO/IEC 14888-2:1999)

LST ISO/IEC 15946-1:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. –

Kriptografiniai metodai, pagrásti elipsinëmis kreivëmis. 1 dalis. Bendrieji

dalykai (tapatus ISO/IEC 15946-1:2002)

LST ISO/IEC 15946-2:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 15946-3:2007

Kriptografiniai metodai, pagrásti elipsinëmis kreivëmis. 2 dalis.

Skaitmeniniai paraðai (tapatus ISO/IEC 15946-2:2002)

LST ISO/IEC 15946-4:2007 Informacijos technologija. Saugumo metodai. LST ISO/IEC 15946-3:2007

Kriptografiniai metodai, pagrásti elipsinëmis kreivëmis. 4 dalis.

Skaitmeniniai paraðai, atkuriantys praneðimà (tapatus ISO/IEC 15946-4:2004)

LST ISO/IEC TR 13335-5:2002 Informacijos technologija. Informacijos –

technologijø saugumo valdymo gairës. 5 dalis. Tinklo saugumo valdymo

patarimai (tpt ISO/IEC TR 13335-5:2001)

TK 5 ELEKTROTECHNIKA

LST EN 60239:2001 Vardiniai elektrinëse lankinëse krosnyse naudojamø LST EN 60239:2005

cilindriniø tekintø grafitiniø elektrodø su sriegtais lizdais ir ámovomis matmenys

(IEC 60239:1997)

LST EN 60335-1:1998 Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø prietaisø sauga. LST EN 60335-1:2003

1 dalis. Bendrieji reikalavimai (modifikuotas IEC 60335-1:1991)

LST EN 60335-1:1998/1K:2001 Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø prietaisø LST EN 60335-1:2003

sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (EN 60335-1:1994/

A11:1995+A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A16:2001)

LST EN 60335-1:1998/A2:2002 Buitiniø ir panaðios paskirties elektriniø prietaisø LST EN 60335-1:2003

sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991/A2:1999)

11


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST EN 60974-12:1999 en, LST EN 60974-12:2003 lt Lankinio suvirinimo árenginiai. LST EN 60974-12:2005

12 dalis. Suvirinimo kabeliø jungtys (IEC 60974-12:1992, modifikuotas)

LST EN 61427:2003 Fotovoltiniø saulës energijos sistemø akumuliatoriø elementai LST EN 61427:2005

ir baterijos. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai (IEC 61427:1999)

LST IEC 1029-1:1996 Kilnojamøjø elektriniø árankiø su varikliu sauga. 1 dalis. LST EN 61029-1:2001

Bendrieji reikalavimai

LST L ENV 50275-1:2001 Laidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. –

1 dalis. Bendrosios nuostatos

LST L ENV 50275-2-1:2001 Laidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. –

2-1 dalis. Elektrinës transporto priemonës ir kintamosios arba nuolatinës

srovës ðaltinio sujungimas

LST L ENV 50275-2-2:2001 Laidusis elektriniø transporto priemoniø ákrovimas. –

2-2 dalis. Ákrovimo kintamàja srove stotis

TK 6 VAISIØ IR DARÞOVIØ PRODUKTAI

LST ISO 6571:2003 Prieskoniai, pagardai ir prieskoninës þolës. Eterinio aliejaus LST ISO 6571:2008

kiekio nustatymas (tapatus ISO 6571:1984)

TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS

LST EN 50147-2:2001 Beaidës kameros. 2 dalis. Alternatyviosios bandymo –

aikðtelës tinkamumas atsiþvelgiant á aikðtelës silpninimà

TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKA

LST ISO 4252:1996 Þemës ûkio traktoriai. Operatoriaus darbo vieta, LST ISO 4252:2008

priëjimas ir iðëjimas. Matmenys

LST ISO/TS 15077:2003 Þemës ir miðkø ûkio traktoriai ir savaeigës maðinos. LST ISO 15077:2008

Operatoriaus valdomi átaisai. Poveikio jëgos, poslinkis, iðdëstymas ir

veikimo bûdas (tapatus ISO/TS 15077:2002)

TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA, PAÐARAI

LST 1251:2004 Mieþiø kruopos –

LST 1279-93 Duona ir pyrago kepiniai. Terminai ir apibrëþimai LST 1992:2008

LST 1497:1997 Maistiniai ir paðariniai grûdai bei jø produktai. Bendrojo baltymø –

kiekio nustatymas

LST 1548:2004 Manø kruopos –

TK 17 MEDIENA

LST EN 1912+A1:2007 Statybinë mediena. Stiprumo klasës. Skirstymas

pagal apþiûrimàsias kokybës klases ir medienos rûðis

LST EN 1912:2005+A2:2008

TK 21 TEKSTILË

LST EN ISO 9073-9:2000 Tekstilë. Neaustiniø medþiagø bandymo metodai. LST EN ISO 9073-9:2008

9 dalis. Drapiravimosi koeficiento nustatymas (ISO 9073-9:1995)

TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGA

LST EN 1028-2:2003 Gaisriniai siurbliai. Iðcentriniai gaisriniai siurbliai su

oro iðsiurbikliu. 2 dalis. Bendrøjø ir saugos reikalavimø tikrinimas

LST EN 1028-2:2003+A1:2008

12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 31 AKUSTIKA

LST ISO 6395+A1:2002 Akustika. Þemës kasimo maðinø iðorëje spinduliuojamo LST ISO 6395:2008

triukðmo matavimas. Dinaminio bandymo sàlygos

TK 32 SVEIKATA

LST EN ISO 11244:2002 Odontologinës kietojo litavimo medþiagos –

(ISO 11244:1998)

LST EN ISO 11245:2002 Dantø restauravimas. Fosfatu suriðamos, –

kaitinimui atsparios modelio medþiagos (ISO 11245:1999)

LST EN ISO 11246:2002 Odontologinës etilo silikatu suriðamos –

formavimo medþiagos (ISO 11246:1996)

LST EN ISO 1559:2002 Odontologinës medþiagos. Lydiniai odontologinëms –

amalgamoms (ISO 1559:1995 su technine pataisa 1:1997)

LST EN ISO 1561:2002 Odontologinis liejamasis vaðkas (ISO 1561:1995) –

LST EN ISO 7490:2002 Odontologinës gipsu suriðamos formavimo –

medþiagos (ISO 7490:2000)

LST EN ISO 9694:2002 Odontologinës fosfatu suriðamos formavimo –

medþiagos (ISO 9694:1996)

TK 35 DARBØ SAUGA

LST EN 1037:2000 Maðinø sauga. Netikëtojo paleidimo prevencija

LST EN 1037:2000+A1:2008

LST EN 1677-2:2002 Kobiniø komponentai. Sauga. 2 dalis. Kaliojo plieno

LST EN 1677-2:2002+A1:2008

këlimo kabliai su uþraktu. 8 klasë

LST EN 1677-3:2002 Kobiniø komponentai. Sauga. 3 dalis. Kaliojo plieno

LST EN 1677-3:2002+A1:2008

automatinio blokavimo kabliai. 8 klasë

LST EN 533:1999 Apsauginiai drabuþiai. Apsauga nuo karðèio ir liepsnos. LST EN ISO 14116:2008

Riboto liepsnos plitimo medþiagos ir jø junginiai

TK 45 ELEKTROS ENERGETIKA

LST HD 384.4.443 S1:2002 Pastatø elektros áranga. 4 dalis. Saugos priemonës. LST HD 60364-4-443:2006

44 podalis. Apsauga nuo virðátampiø. 443 skyrius. Apsauga nuo atmosferinës

kilmës ir komutaciniø virðátampiø (IEC 60364-4-443:1995, modifikuotas)

TK 49 LIEJININKYSTË

LST EN 10084:2000 Cementuojamieji plienai. Techninës tiekimo sàlygos LST EN 10084:2008

LST EN 10111:2000 Tolydinio karðtojo valcavimo maþaanglio plieno lakðtai ir LST EN 10111:2008

juostos ðaltajam formavimui. Techninës tiekimo sàlygos

LST EN 1173:2000 Varis ir jo lydiniai. Medþiagos bûsenos arba terminio LST EN 1173:2008

apdorojimo þymëjimas

LST EN 13195-1:2003 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamieji ir lieti –

gaminiai, naudojami jûrininkystëje (laivø statyba, jûros ir pakrantës árenginiai).

1 dalis. Techniniai reikalavimai

LST EN 1715-1:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Traukti pradiniai gaminiai. LST EN 1715-1:2008

1 dalis. Bendrieji reikalavimai, techninës kontrolës ir tiekimo sàlygos

LST EN 1715-2+AC:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Traukti pradiniai LST EN 1715-2:2008

gaminiai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai elektrotechniniam naudojimui

LST EN 1715-3+AC:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Traukti pradiniai LST EN 1715-3:2008

gaminiai. 3 dalis. Ypatingieji reikalavimai mechaniniam naudojimui

(iðskyrus suvirinimà)

LST EN 1715-4:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Traukti pradiniai LST EN 1715-4:2008

gaminiai. 4 dalis. Ypatingieji reikalavimai suvirinant

LST EN 1982:2000 Varis ir vario lydiniai. Ruoðiniai ir liejiniai LST EN 1982:2008

13


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

TK 55 BANKØ IR SU JAIS SUSIJUSIOS FINANSINËS PASLAUGOS

LST ISO/IEC 7816-2:2002 Informacijos technologija. Atpaþinimo kortelës. LST ISO/IEC 7816-2:2008

Lustinës kortelës su kontaktais. 2 dalis. Kontaktø matmenys ir vieta

(tapatus ISO/IEC 7816-2:1999)

TK 59 GEOTECHNIKA

LST EN ISO 10321:2000 Geotekstilë. Sujungimø (siûliø) tempimo viso ploèio LST EN ISO 10321:2008

metodu bandymas (ISO 10321:1992)

TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONAS

LST EN 25264-3:2001 Plauðiena. Laboratorinis smulkinimas. 3 dalis. –

Jokro malimo metodas (ISO 5264-3:1979)

TK 74 KONVEJERIAI

LST EN 12881-1:2005 Konvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrà.

1 dalis. Bandymai propano degikliu

LST EN 12881-2:2005 Konvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrà.

2 dalis. Gaisrinis natûraliø matmenø juostos bandymas

LST EN 12881-1:2005+A1:2008

LST EN 12881-2:2005+A1:2008

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

LST EN 1127-2:2003 Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir

LST EN 1127-2:2003+A1:2008

apsauga nuo jo. 2 dalis. Pagrindinës sàvokos ir kasyklose taikomos metodikos

LST EN 1710:2006 Poþeminiø kasyklø árenginiai ir komponentai,

LST EN 1710:2006+A1:2008

naudotini potencialiai sprogiose atmosferose

LST EN 61605:2001 Pastoviosios induktyvumo ritës, skirtos elektroninei ir LST EN 61605:2005

ryðiø technikos árangai. Þenklinimo kodai (IEC 61605:1996)

LST EN ISO 15187:2003 Valdomieji pramoniniai robotai. Robotø programavimo –

bei valdymo ir naudotojo grafinës sàsajos (GUI-R) (ISO 15187:2000)

Parengë Dalia Reginienë

14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-07-11 posëdþio protokolas

Nr. TKP-17) nuo 2008 m. rugsëjo 1 d. skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas.

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST TK 25 RIÐAMOSIOS MEDÞIAGOS IR SILIKATINIAI DIRBINIAI

LST 1469:2000, LST 1469:2000/1K:2002 Autoklavinis akytasis betonas. –

Bendrieji techniniai reikalavimai ir atitikties ávertinimas

Parengë Jolanta Vëjelienë

* * *

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2008-08-01 posëdþio protokolas

Nr. TKP-18) nuo 2008 m. spalio 1 d. skelbiamas netekusiu galios ðis Lietuvos standartas.

Netekæs galios Lietuvos standartas

Vietoj jo galioja

LST TK 9 BALDAI

LST L ENV 14443:2004 Buities baldai. Sëdimieji baldai. Bandymo metodai –

baldø apmuðalø ilgaamþiðkumui nustatyti

Parengë Valteris Mûþas

INFORMACIJA APIE SIÛLOMUS SKELBTI

NETEKUSIAIS GALIOS LIETUVOS STANDARTUS

Lietuvos standartizacijos departamentas siûlo skelbti netekusius galios ðiuos originaliuosius Lietuvos standartus:

Lietuvos standarto

þymuo, leidimo

metai ir antraðtë

LST TK numeris,

pavadinimas

Siûlymo

pagrindas

Informacijà teikiantis

Departamento darbuotojas

(v., pavardë, tel.,

el. p. adresas)

LST 1265-92 Keraminiai

drenaþo vamzdþiai.

Techninës sàlygos

LST TK 23

Keramika

Standartas

neatitinka ðiø

dienø ûkio,

vartotojø ir

eksportuotojø

poreikiø

J. Vëjelienë,

tel. 8~5 270 9341,

el. paðtas jolanta.vejeliene@lsd.lt

Pastabas ir pasiûlymus dël siûlomo skelbti netekusiu galios Lietuvos standarto praðom pateikti raðtu Lietuvos

standartizacijos departamentui iki 2008 m. rugsëjo 15 d. Iðkilus klausimø galima kreiptis á nurodytà Departamento

darbuotojà.

Parengë Jolanta Vëjelienë

15


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

Lietuvos standarto

þymuo, leidimo

metai ir antraðtë

LST 1466:2004, LST 1466:2004/P:2005

Medus (CODEX STAN 12:1981,

1 perþiûra:1987, 2 perþiûra:2001)

LST 1546:1998 Konservuotos kriauðës

LST 1810:2003 Bendrasis darþoviø sulèiø

standartas (CODEX STAN 179:1991)

LST 1930:2003 Maistinë druska

(CODEX STAN 150:1985, 1 perþiûra:1997,

1 keitinys:1999, 2 keitinys:2001)

LST 1922:2003 Natrio chloridas. Vario

nustatymas. Cinko dibenzilditiokarbamato

fotometrinis metodas. (ESPA/CN 101:1994) *

LST 1923:2003 Natrio chloridas. Kalio

nustatymas. Natrio tetrafenilborato tûrinis

metodas (ESPA/CN 103:1994)

LST 1924:2003 Natrio chloridas. Arseno

nustatymas. Sidabro dietilditiokarbamato

fotometrinis metodas (ESPA/CN 105:1994)

LST 1925:2003 Natrio chloridas. Suminio

gyvsidabrio nustatymas. Beliepsnës

atominës absorbcijos spektrometrinis

metodas (ESPA/CN 106:1994)

LST 1926:2003 Natrio chloridas. Suminio

kadmio nustatymas. Liepsnos atominës

absorbcijos spektrometrinis metodas

(ESPA/CN 107:1994)

LST 1927:2003 Natrio chloridas. Suminio

ðvino nustatymas. Liepsnos atominës

absorbcijos spektrometrinis metodas

(ESPA/CN 108:1994)

LST 1928:2003 Natrio chloridas. Suminio

jodo nustatymas. Titrimetrinis metodas,

vartojant natrio tiosulfatà

(ESPA/CN 109:1996)

LST 1931:2003 Natrio chloridas. Kalio

nustatymas. Liepsnos atominës absorbcijos

spektrometrinis metodas (ESPA/CN 104:1994)

LST TK numeris,

pavadinimas

LST TK 6 Vaisiø

ir darþoviø

produktai

Siûlymo

pagrindas

Galioja Medaus techninis

reglamentas, patvirtintas Þemës

ûkio ministro 2003 m. rugpjûèio

12 d. ásakymu Nr. 3D-333 (Þin.,

2003, Nr. 81(1)-3714; 2007,

Nr. 79-3200), ir Analizës metodai

medaus sudëèiai nustatyti,

patvirtinti Þemës ûkio ministro

2000 m. sausio 10 d. ásakymu

Nr. 5 (Þin., 2000, Nr. 4-116).

Parengtas pagal

CODEX STAN 61-1981, kuris

2001 m. pertvarkytas ir iðleistas

naujas jo leidimas.

Parengtas pagal

CODEX STAN 179-1991, kuris

paskelbtas netekusiu galios.

Parengtas pagal

CODEX STAN 150:1985, kuris

2006 m. pertvarkytas ir iðleistas

naujas jo leidimas.

Galioja EuSalt/AS 005-2005.

Galioja EuSalt/AS 007-2005.

Galioja EuSalt/AS 011-2005.

Galioja EuSalt/AS 012-2005.

Galioja EuSalt/AS 014-2005.

Galioja EuSalt/AS 013-2005.

Galioja EuSalt/AS 002-2005.

Galioja EuSalt/AS 008-2005.

Informacijà teikiantis

Departamento darbuotojas

(v., pavardë, tel.,

el. p. adresas)

Ona.Laurinavièiûtë,

tel. 270 93 65,

el.paðtas

ona.laurinaviciute@lsd.lt

PASTABA Europos druskos gamintojø asociacijos (EuSalt) standartus galima uþsisakyti EuSalt elektroniniu paðtu

standards@eusalt.com arba Lietuvos standartizacijos departamento Leidybos ir platinimo skyriuje.

Pastabas ir pasiûlymus dël siûlomø skelbti netekusiais galios Lietuvos standartø praðome pateikti raðtu Lietuvos

standartizacijos departamentui iki 2008 m. lapkrièio 3 d. Iðkilus klausimø galima kreiptis á nurodytà Departamento

darbuotojà.

Parengë Ramunë Rukðënienë

* 2003 m. ESPA reorganizuota á EuSalt ir keitësi anksèiau galiojusiø standartø numeracija.

16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ

BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,

KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO LIEPOS MËN.

TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI

CASCO ISO/PAS 17005:2008

Conformity assessment - Use of management

systems - Principles and requirements

JTC 1 ISO/IEC 8824-1:2002/Amd 4:2008

Information technology - Abstract Syntax Notation One

(ASN.1): Specification of basic notation - Part 1: -

Amendment 4: PER encoding instructions

JTC 1 ISO/IEC 10646:2003/Amd 4:2008

Information technology - Universal Multiple-Octet

Coded Character Set (UCS) - Amendment 4: Cham,

Game Tiles, and other characters

JTC 1 ISO/IEC 14496-3:2005/Amd 9:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 3: Audio - Amendment 9: Enhanced low

delay AAC

JTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 11:2006/Cor 1:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 4: Conformance testing - Amendment 11:

Parametric stereo conformance - Technical

Corrigendum 1

JTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 11:2006/Cor 3:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 4: Conformance testing -

Amendment 11: Parametric stereo conformance -

Technical Corrigendum 3

JTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 19:2007/Cor 1:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 4: Conformance testing - Amendment 19: Audio

lossless coding (ALS) - Technical Corrigendum 1

JTC 1 ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 29:2008

Information technology - Coding of audio-visual objects

- Part 4: Conformance testing - Amendment 29:

Symbolic Music Representation conformance

JTC 1 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 16:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 5: Reference software - Amendment 16:

Symbolic Music Representation reference software

JTC 1 ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 17:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 5: Reference software - Amendment 17:

Reference software for LASeR and SAF

JTC 1 ISO/IEC 14496-15:2004/Amd 2:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 15: Advanced Video Coding (AVC) file

format - Amendment 2: File format support for Scalable

Video Coding (SVC)

JTC 1 ISO/IEC 14496-16:2006/Amd 1:2007/Cor 1:2008

Information technology - Coding of audio-visual

objects - Part 16: Animation Framework eXtension

(AFX) - Amendment 1: Geometry and shadow -

Technical Corrigendum 1

JTC 1 ISO/IEC 19794-5:2005/Cor 1:2008

Information technology - Biometric data interchange

formats - Part 5: Face image data - Technical

Corrigendum 1

JTC 1 ISO/IEC 19794-5:2005/Cor 2:2008

Information technology - Biometric data interchange

formats - Part 5: Face image data - Technical

Corrigendum 2

JTC 1 ISO/IEC 21000-5:2004/Amd 3:2008

Information technology - Multimedia framework

(MPEG-21) - Part 5: Rights Expression Language -

Amendment 3: Open access content (OAC) profile

JTC 1 ISO/IEC 23002-1:2006/Amd 1:2008

Information technology - MPEG video technologies -

Part 1: Accuracy requirements for implementation of

integer-output 8x8 inverse discrete cosine transform -

Amendment 1: Software for integer IDCT accuracy

testing

JTC 1 ISO/IEC 9075-1:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 1: Framework (SQL/Framework)

JTC 1 ISO/IEC 9075-2:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 2: Foundation (SQL/Foundation)

JTC 1 ISO/IEC 9075-3:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 3: Call-Level Interface (SQL/CLI)

JTC 1 ISO/IEC 9075-4:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM)

JTC 1 ISO/IEC 9075-9:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 9: Management of External Data (SQL/MED)

JTC 1 ISO/IEC 9075-10:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB)

JTC 1 ISO/IEC 9075-11:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 11: Information and Definition Schemas (SQL/

Schemata)

JTC 1 ISO/IEC 9075-13:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 13: SQL Routines and Types Using the Java TM

Programming Language (SQL/JRT)

JTC 1 ISO/IEC 9075-14:2008

Information technology - Database languages - SQL -

Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML)

JTC 1 ISO/IEC 11694-3:2008

Identification cards - Optical memory cards - Linear

recording method - Part 3: Optical properties and

characteristics

JTC 1 ISO/IEC 11694-4:2008

Identification cards - Optical memory cards - Linear

recording method - Part 4: Logical data structures

JTC 1 ISO/IEC 11770-3:2008

Information technology - Security techniques - Key

management - Part 3: Mechanisms using asymmetric

techniques

17


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

JTC 1 ISO/IEC 14443-4:2008

Identification cards - Contactless integrated circuit

cards - Proximity cards - Part 4: Transmission protocol

JTC 1 ISO/IEC 15424:2008

Information technology - Automatic identification and

data capture techniques - Data Carrier Identifiers

(including Symbology Identifiers)

JTC 1 ISO/IEC 15444-13:2008

Information technology - JPEG 2000 image coding

system: An entry level JPEG 2000 encoder - Part 13:

JTC 1 ISO/IEC 15459-4:2008

Information technology - Unique identifiers - Part 4:

Individual items

JTC 1 ISO/IEC 18000-1:2008

Information technology - Radio frequency identification

for item management - Part 1: Reference architecture

and definition of parameters to be standardized

JTC 1 ISO/IEC 19775-1:2008

Information technology - Computer graphics and

image processing - Extensible 3D (X3D) - Part 1:

Architecture and base components

JTC 1 ISO/IEC 24759:2008

Information technology - Security techniques - Test

requirements for cryptographic modules

JTC 1 ISO/IEC 29361:2008

Information technology - Web Services

Interoperability - WS-I Basic Profile Version 1.1

JTC 1 ISO/IEC TR 90005:2008

Systems engineering - Guidelines for the application

of ISO 9001 to system life cycle processes

TC 2 ISO 10684:2004/Cor 1:2008

Fasteners - Hot dip galvanized coatings - Technical

Corrigendum 1

TC 6 ISO 217:2008

Paper - Untrimmed sizes - Designation and tolerances

for primary and supplementary ranges, and indication

of machine direction

TC 8 ISO/PAS 30003:2008

Ships and marine technology - Ship recycling

management systems - Requirements for bodies

providing audit and certification of ship recycling

management

TC 20 ISO 8279:2008

Aerospace - Nuts, hexagonal, plain, normal height,

normal across flats, with MJ threads, classifications:

600 MPa (at ambient temperature)/120 degrees C,

600 MPa (at ambient temperature)/235 degrees C,

900 MPa (at ambient temperature)/425 degrees C,

1 100 MPa (at ambient temperature)/235 degrees C,

1 100 MPa (at ambient temperature)/315 degrees C,

1 100 MPa (at ambient temperature)/650 degrees C,

1 210 MPa (at ambient temperature)/730 degrees C,

1 250 MPa (at ambient temperature)/235 degrees C

and 1 550 MPa (at ambient temperature)/600 degrees C

- Dimensions

TC 20 ISO 12257:2008

Aerospace - Internal six-lobe drives - Metric series

TC 22 ISO 6487:2002/Amd 1:2008

Road vehicles - Measurement techniques in impact

tests - Instrumentation - Amendment 1.

TC 22 ISO 10605:2008

Road vehicles - Test methods for electrical

disturbances from electrostatic discharge

TC 22 ISO 13988:2008

Passenger vehicle wheels - Clip balance weight and

rim flange nomenclature, test procedures and

performance requirements

TC 22 ISO 26021-2:2008

Road vehicles - End-of-life activation of on-board

pyrotechnic devices - Part 2: Communication

requirements

18

TC 23 ISO 6531:2008

Machinery for forestry - Portable chain-saws -

Vocabulary

TC 23 ISO 7112:2008

Machinery for forestry - Portable brush-cutters and

grass-trimmers - Vocabulary

TC 23 ISO 9644:2008

Agricultural irrigation equipment - Pressure losses in

irrigation valves - Test method

TC 23 ISO 12003-1:2008

Agricultural and forestry tractors - Roll-over protective

structures on narrow-track wheeled tractors - Part 1:

Front-mounted ROPS

TC 23 ISO 12003-2:2008

Agricultural and forestry tractors - Roll-over protective

structures on narrow-track wheeled tractors - Part 2:

Rear-mounted ROPS

TC 23 ISO 21628:2008

Gardening machinery - Powered material-collecting

systems - Safety

TC 24 ISO 9276-3:2008

Representation of results of particle size analysis -

Part 3: Adjustment of an experimental curve to a

reference model

TC 30 ISO 3354:2008

Measurement of clean water flow in closed conduits -

Velocity-area method using current-meters in full

conduits and under regular flow conditions

TC 30 ISO 3966:2008

Measurement of fluid flow in closed conduits - Velocity

area method using Pitot static tubes

TC 30 ISO 7194:2008

Measurement of fluid flow in closed conduits - Velocityarea

methods of flow measurement in swirling or

asymmetric flow conditions in circular ducts by means

of current-meters or Pitot static tubes

TC 33 ISO 21068-2:2008

Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw

materials and refractory products - Part 2:

Determination of loss on ignition, total carbon, free

carbon and silicon carbide, total and free silica and

total and free silicon

TC 33 ISO 21068-3:2008

Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw

materials and refractory products - Part 3:

Determination of nitrogen, oxygen and metallic and

oxidic constituents

TC 33 ISO 21068-1:2008

Chemical analysis of silicon-carbide-containing raw

materials and refractory products - Part 1: General

information and sample preparation

TC 34 ISO 734-2:2008

Oilseed meals - Determination of oil content - Part 2:

Rapid extraction method

TC 34 ISO 8260:2008

Milk and milk products - Determination of

organochlorine pesticides and polychlorobiphenyls -

Method using capillary gas-liquid chromatography

with electron-capture detection

TC 34 ISO 9231:2008

Milk and milk products - Determination of the benzoic

and sorbic acid contents

TC 34 ISO 9936:2006/Cor 1:2008

Animal and vegetable fats and oils - Determination of

tocopherol and tocotrienol contents by highperformance

liquid chromatography - Technical

Corrigendum 1

TC 34 ISO 13906:2008

Animal feeding stuffs - Determination of acid detergent

fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

TC 34 ISO/TS 17837:2008

Processed cheese products - Determination of

nitrogen content and crude protein calculation -

Kjeldahl method

TC 34 ISO 21527-1:2008

Microbiology of food and animal feeding stuffs -

Horizontal method for the enumeration of yeasts and

moulds - Part 1: Colony count technique in products

with water activity greater than 0,95

TC 34 ISO 21527-2:2008

Microbiology of food and animal feeding stuffs -

Horizontal method for the enumeration of yeasts and

moulds - Part 2: Colony count technique in products

with water activity less than or equal to 0,95

TC 35 ISO 13885-1:2008

Binders for paints and varnishes - Gel permeation

chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran

(THF) as eluent

TC 35 ISO 15181-4:2008

Paints and varnishes - Determination of release rate of

biocides from antifouling paints - Part 4: Determination

of pyridine-triphenylborane (PTPB) concentration in

the extract and calculation of the release rate

TC 36 ISO 26430-1:2008

Digital cinema (D-cinema) operations - Part 1: Key

delivery message

TC 36 ISO 26428-2:2008

Digital cinema (D-cinema) distribution master - Part 2:

Audio characteristics

TC 36 ISO 26432-2:2008

Digital source processing - Part 2: Digital cinema

(D-cinema) low frequency effects (LFE) channel audio

characteristics

TC 36 ISO 26429-3:2008

Digital cinema (D-cinema) packaging - Part 3: Sound

and picture track file

TC 36 ISO 26430-3:2008

Digital cinema (D-cinema) operations - Part 3: Generic

extra-theater message format

TC 36 ISO 26429-6:2008

Digital cinema (D-cinema) packaging - Part 6: MXF

track file essence encryption

TC 38 ISO 105-C12:2004/Cor 1:2007

Textiles - Tests for colour fastness - Part C12: Colour

fastness to industrial laundering - Technical

Corrigendum 1

TC 38 ISO/TR 12116:2008

Textiles - Methods of simulating colour change during

actual wear by means of laboratory colour-fastness

tests

TC 45 ISO 7267-1:2008

Rubber-covered rollers - Determination of apparent

hardness - Part 1: IRHD method

TC 45 ISO 7267-2:2008

Rubber-covered rollers - Determination of apparent

hardness - Part 2: Shore-type durometer method

TC 45 ISO 7619-1:2004/Amd 1:2008

Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination

of indentation hardness - Part 1: Durometer method

(Shore hardness) - Amendment 1: Precision data

TC 45 ISO 24999:2008

Flexible cellular polymeric materials - Determination

of fatigue by a constant-strain procedure

TC 46 ISO 2709:2008

Information and documentation - Format for

information exchange

TC 46 ISO 15706-1:2002/Amd 1:2008

Information and documentation - International

Standard Audiovisual Number (ISAN) - Part 1:

Audiovisual work identifier - Amendment 1: Alternate

encodings and editorial changes

TC 54 ISO 3525:2008

Oil of amyris (Amyris balsamifera L.)

TC 58 ISO 4706:2008

Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders - Test

pressure 60 bar and below

TC 61 ISO 3451-1:2008

Plastics - Determination of ash - Part 1: General

methods

TC 67 ISO 10426-6:2008

Petroleum and natural gas industries - Cements and

materials for well cementing - Part 6: Methods for

determining the static gel strength of cement

formulations

TC 68 ISO 4217:2008

Codes for the representation of currencies and funds

TC 92 ISO 5660-4:2008

Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production

and mass loss rate - Part 4: Measurement of heat

release for determination of low levels of combustibility

TC 92 ISO 16730:2008

Fire safety engineering - Assessment, verification and

validation of calculation methods

TC 104 ISO 1496-2:2008

Series 1 freight containers - Specification and testing -

Part 2: Thermal containers

TC 106 ISO 11143:2008

Dentistry - Amalgam separators

TC 106 ISO/TS 22595-2:2008

Dentistry - Plant area equipment - Part 2: Compressor

systems

TC 107 ISO 2080:2008

Metallic and other inorganic coatings - Surface

treatment, metallic and other inorganic coatings -

Vocabulary

TC 121 ISO 5364:2008

Anaesthetic and respiratory equipment -

Oropharyngeal airways

TC 126 ISO 22303:2008

Tobacco - Determination of tobacco specific

nitrosamines - Method using buffer extraction

TC 126 ISO/TS 22304:2008

Tobacco - Determination of tobacco specific

nitrosamines - Method using alkaline dichloromethane

extraction

TC 131 ISO 3601-1:2008

Fluid power systems - O-rings - Part 1: Inside diameters,

cross-sections, tolerances and designation codes

TC 135 ISO 15549:2008

Non-destructive testing - Eddy current testing -

General principles

TC 138 ISO/TS 21003-7:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water

installations inside buildings - Part 7: Guidance for the

assessment of conformity

TC 138 ISO 21003-1:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water

installations inside buildings - Part 1: General

TC 138 ISO 21003-2:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water

installations inside buildings - Part 2: Pipes

TC 138 ISO 21003-3:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water

installations inside buildings - Part 3: Fittings

TC 138 ISO 21003-5:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water

installations inside buildings - Part 5: Fitness for

purpose of the system

19


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 145 ISO 20712-1:2008

Water safety signs and beach safety flags - Part 1:

Specifications for water safety signs used in

workplaces and public areas

TC 146 ISO 16000-15:2008

Indoor air - Part 15: Sampling strategy for nitrogen

dioxide (NO2)

TC 159 ISO 9241-171:2008

Ergonomics of human-system interaction - Part 171:

Guidance on software accessibility

TC 159 ISO 11064-5:2008

Ergonomic design of control centres - Part 5: Displays

and controls

TC 159 ISO 15743:2008

Ergonomics of the thermal environment - Cold

workplaces - Risk assessment and management

TC 160 ISO 16293-1:2008

Glass in building - Basic soda lime silicate glass

products - Part 1: Definitions and general physical

and mechanical properties

TC 171 ISO 32000-1:2008

Document management - Portable document format -

Part 1: PDF 1.7

TC 172 ISO 9211-3:2008

Optics and photonics - Optical coatings - Part 3:

Environmental durability

TC 172 ISO 14132-5:2008

Optics and photonics - Vocabulary for telescopic

systems - Part 5: Terms for night vision devices

TC 173 ISO 7176-19:2008

Wheelchairs - Part 19: Wheeled mobility devices for

use as seats in motor vehicles

TC 193 ISO/TR 26762:2008

Natural gas - Upstream area - Allocation of gas and

condensate

TC 195 ISO 15878:2008/Cor 1:2008

Road construction and maintenance equipment -

Asphalt pavers - Terminology and commercial

specifications - Technical Corrigendum 1

TC 195 ISO 19452:2008/Cor 1:2008

Building construction machinery and equipment -

Pedestrian-controlled vibratory (percussion) rammers

- Terminology and commercial specifications -

Technical Corrigendum 1

TC 195 ISO 21573-2:2008

Building construction machinery and equipment -

Concrete pumps - Part 2: Procedure for examination

of technical parameters

TC 197 ISO 22734-1:2008

Hydrogen generators using water electrolysis

process - Part 1: Industrial and commercial

applications

TC 198 ISO/TS 11135-2:2008

Sterilization of health care products - Ethylene oxide -

Part 2: Guidance on the application of ISO 11135-1

TC 204 ISO/TS 14823:2008

Traffic and travel information - Messages via media

independent stationary dissemination systems -

Graphic data dictionary for pre-trip and in-trip

information dissemination systems

TC 211 ISO 6709:2008

Standard representation of geographic point location

by coordinates

TC 219 ISO 25620:2008

Laminate floor coverings - Determination of long-side

friction for mechanically assembled panels

20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI

IEC CISPR 14-2:2008

Electromagnetic compatibility - Requirements for

household appliances, electric tools and similar

apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard

IEC CISPR/TR 16-2-5:2008

Specification for radio disturbance and immunity

measuring apparatus and methods - Part 2-5: In situ

measurements for disturbing emissions produced by

physically large equipment

TC 10 IEC 61039:2008

Classification of insulating liquids modifications to an

established wire-wound EIS

TC 15 IEC 60626-3:2008

Combined flexible materials for electrical insulation -

Part 3: Specifications for individual materials

TC 15 IEC 60641-3-1:2008

Pressboard and presspaper for electrical purposes -

Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1:

Requirements for pressboard, types B.0.1, B.0.3,

B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3

and B.6.1

TC 17 IEC/TR 62271-303:2008

High-voltage switchgear and controlgear - Part 303:

Use and handling of sulphur hexafluoride (SF6)

TC 23 IEC 62335:2008

Circuit breakers - Switched protective earth portable

residual current devices for class I and battery

powered vehicle applications

TC 25 IEC 62428:2008

Electric power engineering - Modal components in

three-phase a.c. systems - Quantities and

transformations

TC 26 IEC 62135-1:2008

Resistance welding equipment - Part 1: Safety

requirements for design, manufacture and installation

TC 34 IEC 60238-am1:2008

Amendment 1 - Edison screw lampholders

TC 34 IEC 60399-am1:2008

Amendment 1 - Barrel thread for lampholders with

shade holder ring

TC 34 IEC 60400:2008

Lampholders for tubular fluorescent lamps and

starterholders

TC 34 IEC 60432-3:2008

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3:

Tungsten-halogen lamps (non-vehicle)

TC 34 IEC 60838-1-am1:2008

Amendment 1 - Miscellaneous lampholders - Part 1:

General requirements and tests

TC 34 IEC 61184:2008

Bayonet lampholders

TC 36 IEC 60137:2008

Insulated bushings for alternating voltages above

1 000 V

TC 40 IEC 60115-1:2008

Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1:

Generic specification

TC 40 IEC 60384-1:2008

Fixed capacitors for use in electronic equipment -

Part 1: Generic specification

TC 46 IEC 62431:2008

Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in

millimetre wave frequency - Measurement methods

TC 46 IEC/PAS 61169-40:2008

Radio-frequency connectors - Part 40: Sectional

specification for 2.4 series R.F connectors

TC 48 IEC 60512-16-3:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-3: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16c: Contact-bending

strength

TC 48 IEC 60512-16-5:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-5: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16e: Gauge retention

force (resilient contacts)

TC 48 IEC 60512-16-6:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-6: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16f: Robustness of

terminations

TC 48 IEC 60512-16-7:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 6-7: Mechanical tests on contacts

and terminations - Test 16g: Measurement of contact

deformation after crimping

TC 48 IEC 60512-16-14:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-14: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16n: Bending strength,

fixed male tabs

TC 48 IEC 60512-16-16:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-16: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16p: Torsional strength,

fixed male tabs

TC 48 IEC 60512-16-17:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-17: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16q: Tensile and

compressive strength, fixed male tabs

TC 48 IEC 60512-26-100:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 26-100: Measurement setup, test

and reference arrangements and measurements for

connectors according to IEC 60603-7 - Tests 26a to 26g

TC 48 IEC 60603-7:2008

Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail

specification for 8-way, unshielded, free and fixed

connectors

TC 48 IEC 61076-2-101:2008

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 2-101: Circular connectors - Detail

specification for M12 connectors with screw-locking

TC 48 IEC 61076-2-105:2008

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 2-105: Circular connectors - Detail

specification for M5 connectors with screw-locking

TC 48 IEC 61076-3:2008

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3: Rectangular connectors -

Sectional specification

21


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 48 IEC 61076-3-001:2008

Connectors for electronic equipment - Product

requirements - Part 3-001: Rectangular connectors -

Blank detail specification

TC 55 IEC 60851-5:2008

Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical

properties

TC 59 IEC 60704-2-13:2008

Household and similar electrical appliances - Test code

for the determination of airborne acoustical noise -

Part 2-13: Particular requirements for range hoods

TC 61 IEC 60335-2-3:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-3: Particular requirements for electric irons

TC 61 IEC 60335-2-5-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements

for dishwashers

TC 61 IEC 60335-2-8-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements

for shavers, hair clippers and similar appliances

TC 61 IEC 60335-2-9:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters

and similar portable cooking appliances

TC 61 IEC 60335-2-10:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-10: Particular requirements for floor treatment

machines and wet scrubbing machines

TC 61 IEC 60335-2-11:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers

TC 61 IEC 60335-2-12:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-12: Particular requirements for warming plates

and similar appliances

TC 61 IEC 60335-2-14-am1:2008

Amendment 1 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements

for kitchen machines

TC 61 IEC 60335-2-15-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements

for appliances for heating liquids

TC 61 IEC 60335-2-16:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-16: Particular requirements for food waste

disposers

TC 61 IEC 60335-2-26:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-26: Particular requirements for clocks

TC 61 IEC 60335-2-28:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-28: Particular requirements for sewing machines

TC 61 IEC 60335-2-43-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements

for clothes dryers and towel rails

TC 61 IEC 60335-2-45:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-45: Particular requirements for portable heating

tools and similar appliances

TC 61 IEC 60335-2-47:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-47: Particular requirements for commercial

electric boiling pans

TC 61 IEC 60335-2-51:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-51: Particular requirements for stationary

circulation pumps for heating and service water

installations

TC 61 IEC 60335-2-52:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene

appliances

TC 61 IEC 60335-2-55:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-55: Particular requirements for electrical

appliances for use with aquariums and garden ponds

TC 61 IEC 60335-2-56:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-56: Particular requirements for projectors and

similar appliances

TC 61 IEC 60335-2-60-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements

for whirlpool baths and whirlpool spas

TC 61 IEC 60335-2-61-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements

for thermal storage room heaters

TC 61 IEC 60335-2-65:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning

appliances

TC 61 IEC 60335-2-75-am2:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-75: Particular requirements for commercial

dispensing appliances and vending machines

TC 61 IEC 60335-2-78:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-78: Particular requirements for outdoor

barbecues

TC 61 IEC 60335-2-80-am2:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements

for fans

TC 61 IEC 60335-2-82:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-82: Particular requirements for amusement

machines and personal service machines

TC 61 IEC 60335-2-83:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-83: Particular requirements for heated gullies

for roof drainage

TC 61 IEC 60335-2-84:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-84: Particular requirements for toilets

TC 61 IEC 60335-2-85:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers

TC 61 IEC 60335-2-95:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-95: Particular requirements for drives for

vertically moving garage doors for residential use

TC 61 IEC 60335-2-98:2008

Amendment 2 - Household and similar electrical

appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements

for humidifiers

TC 61 IEC 60335-2-101:2008

Household and similar electrical appliances - Safety -

Part 2-101: Particular requirements for vaporizers

22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

TC 61 IEC 60745-2-1:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-1: Particular requirements for drills and impact

drills

TC 61 IEC 60745-2-2:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and

impact wrenches

TC 61 IEC 60745-2-11:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-11: Particular requirements for reciprocating

saws (jig and sabre saws)

TC 61 IEC 60745-2-12:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-12: Particular requirements for concrete

vibrators

TC 61 IEC 60745-2-20:2008

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -

Part 2-20: Particular requirements for band saws

TC 61 IEC 61770:2008

Electric appliances connected to the water mains -

Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets

TC 62 IEC/TR 60977:2008

Medical electrical equipment - Medical electron

accelerators - Guidelines for functional performance

characteristics

TC 65 IEC 60751:2008

Industrial platinum resistance thermometers and

platinum temperature sensors

TC 65 IEC 61512-3:2008

Batch control - Part 3: General and site recipe models

and representation

TC 65 IEC 62460:2008

Temperature - Electromotive force (EMF) tables for

pure-element thermocouple combinations

TC 78 IEC 61230:2008

Live working - Portable equipment for earthing or

earthing and short-circuiting

TC 80 IEC 62288:2008

Maritime navigation and radiocommunication

equipment and systems - Presentation of navigationrelated

information on shipborne navigational

displays - General requirements, methods of testing

and required test results

TC 86 IEC 61290-3-2:2008

Optical amplifiers - Test methods - Part 3-2: Noise figure

parameters - Electrical spectrum analyzer method

TC 86 IEC 61291-4:2008

Optical amplifiers - Part 4: Multichannel applications -

Performance specification template

TC 86 IEC 61300-2-44:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive

components - Basic test and measurement

procedures - Part 2-44: Tests - Flexing of the strain

relief of fibre optic devices

TC 89 IEC 60695-1-30:2008

Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing

the fire hazard of electrotechnical products -

Preselection testing process - General guidelines

TC 91 IEC 60068-2-20:2008

Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test T: Test

methods for solderability and resistance to soldering

heat of devices with leads

TC 94 IEC/PAS 61810-2-1:2008

Electromechanical elementary relays - Part 2-1:

Reliability - Procedure for the verification of B10 values

TC 95 IEC 60255-26:2008

Measuring relays and protection equipment - Part 26:

Electromagnetic compatibility requirements

TC 100 IEC 60958-4:2008

Digital audio interface - Part 4: Professional

applications

TC 107 IEC/TS 62396-4:2008

Process management for avionics - Atmospheric

radiation effects - Part 4: Guidelines for designing with

high voltage aircraft electronics and potential single

event effects

TC 107 IEC/TS 62500:2008

Process management for avionics - Defining and

performing highly accelerated tests in aerospace

systems - Application guide

TC 112 IEC 61857-22:2008

Electrical insulation systems - Procedures for thermal

evaluation - Part 22: Specific requirements for

encapsulated-coil model - Wire-wound electrical

insulation system (EIS)

TC 112 IEC 61858:2008

Electrical insulation systems - Thermal evaluation of

23


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CEN CWA 15748-1:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 1: Application

Programming Interface (API) - Service Provider -

Interface (SPI) - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-2:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 2: Service Class

Definition - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-3:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 3: Printer and

Scanning Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN CWA 15748-4:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 4: Identification Card

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-5:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 5: Cash Dispenser

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-6:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 6: PIN Keypad

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-7:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 7: Check Reader/

Scanner Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN CWA 15748-8:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 8: Depository Device

Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-9:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 9: Text Terminal Unit

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-10:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 10: Sensors and

Indicators Unit Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN CWA 15748-11:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 11: Vendor

Dependent Mode Device Class Interface -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-12:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 12: Camera Device

Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-13:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 13: Alarm Device

Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-14:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 14: Card Embossing

Unit Device Class Interface - Programmer’s Reference

24

CEN CWA 15748-15:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 15: Cash-In Module

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-16:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 16: Card Dispenser

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-17:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 17: Barcode Reader

Device Class Interface - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-18:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 18: Item Processing

Module Device Class Interface - Programmer’s

Reference

CEN CWA 15748-61:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 61: Application

Programming Interface (API) - Service Provider -

Interface (SPI) - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-62:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 62: Printer and

Scanning Device Class Interface - Migration from

Version 3.0 (CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-63:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 63: Identification

Card Device Class Interface - Migration from

Version 3.02 (CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-64:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 64: Cash Dispenser

Device Class Interface - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-65:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 65: PIN Keypad

Device Class Interface - Migration from Version 3.03

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-66:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 66: Check Reader/

Scanner Device Class Interface - Migration from

Version 3.0 (CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-67:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 67: Depository

Device Class Interface - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

CEN CWA 15748-68:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 68: Text Terminal

Unit Device Class Interface - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-69:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 69: Sensors and

Indicators Unit Device Class Interface - Migration from

Version 3.01 (CWA 14050) to Version 3.10 (this

CWA) - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-70:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 70: Vendor

Dependent Mode Device Class Interface - Migration

from Version 3.0 (CWA 14050) to Version 3.10 (this

CWA) - Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-71:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 71: Camera Device

Class Interface - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-72:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 72: Alarm Device

Class Interface - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-73:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 73: Card Embossing

Unit Device Class Interface - Migration from Version 3.0

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

CEN CWA 15748-74:2008

Extensions for Financial Services (XFS) interface

specification - Release 3.10 - Part 74: Cash-In Module

Device Class Interface - Migration from Version 3.02

(CWA 14050) to Version 3.10 (this CWA) -

Programmer’s Reference

TC 19 EN 228:2008

Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements

and test methods

TC 53 EN 12812:2008

Falsework - Performance requirements and general

design

TC 114 EN 999:1998+A1:2008

Safety of machinery - The positioning of protective

equipment in respect of approach speeds of parts of

the human body

TC 114 EN 1088:1995+A2:2008

Safety of machinery - Interlocking devices associated

with guards - Principles for design and selection

TC 114 EN 1093-6:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 6: Separation

efficiency by mass, unducted outlet

TC 114 EN 1093-7:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 7: Separation

efficiency by mass, ducted outlet

TC 114 EN 1093-8:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 8: Pollutant

concentration parameter, test bench method

TC 114 EN 1093-9:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 9: Pollutant

concentration parameter, room method

TC 114 EN 1093-11:2001+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of

airborne hazardous substances - Part 11:

Decontamination index

TC 122 EN ISO 9241-171:2008

Ergonomics of human-system interaction - Part 171:

Guidance on software accessibility (ISO 9241-171:2008)

TC 123 EN ISO 11145:2008

Optics and photonics - Lasers and laser-related

equipment - Vocabulary and symbols

(ISO 11145:2006)

TC 123 EN ISO 11252:2008

Lasers and laser-related equipment - Laser device -

Minimum requirements for documentation

(ISO 11252:2004)

TC 123 EN ISO 11554:2008

Optics and photonics - Lasers and laser-related

equipment - Test methods for laser beam power,

energy and temporal characteristics

(ISO 11554:2006)

TC 128 EN 506:2008

Roofing products of metal sheet - Specification for

self-supporting products of copper or zinc sheet

TC 128 EN 508-1:2008

Roofing products from metal sheet - Specification for

self-supporting products of steel, aluminium or stainless

steel sheet - Part 1: Steel

TC 128 EN 508-2:2008

Roofing products from metal sheet - Specification for

self-supporting products of steel, aluminium or stainless

steel sheet - Part 2: Aluminium

TC 128 EN 508-3:2008

Roofing products from metal sheet - Specification for

self-supporting products of steel, aluminium or stainless

steel sheet - Part 3: Stainless steel

TC 134 CEN/TS 15398:2008

Resilient, textile and laminate floor coverings - Floor

covering standard symbols

TC 135 EN 1090-2:2008

Execution of steel structures and aluminium

structures - Part 2: Technical requirements for steel

structures

TC 138 EN 12543-2:2008

Non-destructive testing - Characteristics of focal spots

in industrial X-ray systems for use in non-destructive

testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method

TC 145 EN 289:2004+A1:2008

Plastics and rubber machines - Presses - Safety

requirements

TC 145 EN 12301:2000+A1:2008

Plastics and rubber machines - Calenders - Safety

requirements

TC 146 EN 415-7:2006+A1:2008

Safety of packaging machines - Part 7: Group and

secondary packaging machines

TC 147 EN 12644-1:2001+A1:2008

Cranes - Information for use and testing - Part 1:

Instructions

TC 147 EN 12644-2:2000+A1:2008

Cranes - Information for use and testing - Part 2:

Marking

TC 150 EN 1526:1997+A1:2008

Safety of industrial trucks - Additional requirements

for automated functions on trucks

25


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

TC 150 EN 12053:2001+A1:2008

Safety of industrial trucks - Test methods for measuring

noise emissions

TC 150 EN 13059:2002+A1:2008

Safety of industrial trucks - Test methods for measuring

vibration

TC 154 EN 1367-6:2008

Tests for thermal and weathering properties of

aggregates - Part 6: Determination of resistance to

freezing and thawing in the presence of salt (NaCl)

TC 155 CEN/TS 13476-4:2008

Plastics piping systems for non-pressure

underground drainage and sewerage - Structuredwall

piping systems of unplasticized poly(vinyl

chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and

polyethylene (PE) - Part 4: Guidance for the

assessment of conformity

TC 164 EN 200:2008

Sanitary tapware - Single taps and combination taps

for water supply systems of type 1 and type 2 -

General technical specification

TC 172 CEN/TR 15645-2:2008/AC:2008

Paper and board intended to come into contact with

foodstuffs - Calibration of the off-flavour test - Part 2:

Fatty food

TC 172 CEN/TR 15645-3:2008/AC:2008

Paper and board intended to come into contact with

foodstuffs - Calibration of the off-flavour test - Part 3:

Dry food

TC 172 EN ISO 217:2008

Paper - Untrimmed sizes - Designation and tolerances

for primary and supplementary ranges, and indication

of machine direction (ISO 217:2008)

TC 175 EN 14761:2006+A1:2008

Wood flooring - Solid wood parquet - Vertical finger,

wide finger and module brick

TC 183 EN 840-6:2004+A1:2008

Mobile waste containers - Part 6: Safety and health

requirements

TC 187 EN 1094-1:2008

Insulating refractory products - Part 1: Terminology,

classification and methods of test for high temperature

insulation wool products

TC 192 EN 1028-1:2002+A1:2008

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps

with primer - Part 1: Classification - General and safety

requirements

TC 192 EN 14466:2005+A1:2008

Fire-fighting pumps - Portable pumps - Safety and

performance requirements, tests

TC 192 EN 14710-1:2005+A1:2008

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps

without primer - Part 1: Classification, general and

safety requirements

TC 205 EN ISO 8537:2008

Sterile single-use syringes, with or without needle, for

insulin (ISO 8537:2007)

TC 226 EN 1317-5:2007+A1:2008

Road restraint systems - Part 5: Product requirements

and evaluation of conformity for vehicle restraint

systems

TC 245 EN 1645-1:2004+A1:2008

Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1:

Habitation requirements relating to health and safety

TC 245 EN 1646-1:2004+A1:2008

Leisure accommodation vehicles - Motor caravans -

Part 1: Habitation requirements relating to health and

safety

TC 245 EN 1647:2004+A1:2008

Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday

homes - Habitation requirements relating to health and

safety

TC 247 EN 15500:2008

Control for heating, ventilating and air-conditioning

applications - Electronic individual zone control

equipment

TC 256 EN 13848-1:2003+A1:2008

Railway applications - Track - Track geometry quality -

Part 1: Characterisation of track geometry

TC 260 CEN/TS 15749:2008

Fertilizers - Determination of sulfates content using

three different methods

TC 260 EN 15451:2008

Fertilizers - Determination of chelating agents -

Determination of iron chelated by EDDHSA by ion

pair chromatography

TC 260 EN 15452:2008

Fertilizers - Determination of chelating agents -

Determination of iron chelated by o,p-EDDHA by

reversed phase HPLC

TC 261 CEN/TR 13688:2008

Packaging - Material recycling - Report on

requirements for substances and materials to prevent

a sustained impediment to recycling

TC 264 EN ISO 16000-15:2008

Indoor air - Part 15: Sampling strategy for nitrogen

dioxide (NO2) (ISO 16000-15:2008)

TC 278 CEN ISO/TS 14823:2008

Traffic and travel information - Messages via media

independent stationary dissemination systems - Graphic

data dictionary for pre-trip and in-trip information

dissemination systems (ISO/TS 14823:2008)

TC 287 EN ISO 19115:2005/prAC

Geographic information - Metadata (ISO 19115:2003/

Cor 1:2006)

TC 292 EN 15527:2008

Characterization of waste - Determination of polycyclic

aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas

chromatography mass spectrometry (GC/MS)

TC 296 EN 13094:2008

Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic

tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar -

Design and construction

TC 327 EN ISO 13906:2008

Animal feeding stuffs - Determination of acid detergent

fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents

(ISO 13906:2008)

26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

CENELEC CLC/TR 50462:2008

Rules for the determination of uncertainties in the

measurement of the losses on power transformers

and reactors

CENELEC CLC/TS 61949:2008

Ultrasonics - Field characterization - In situ

exposure estimation in finite-amplitude ultrasonic

beams

CENELEC EN 60079-17:2007/Cor.:2008

Explosive atmospheres - Part 17: Electrical

installations inspection and maintenance

CENELEC EN 60335-2-51:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-51: Particular requirements for

stationary circulation pumps for heating and

service water installations

CENELEC EN 60335-2-55:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-55: Particular requirements for

electrical appliances for use with aquariums and

garden ponds

CENELEC EN 60335-2-56:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-56: Particular requirements for

projectors and similar appliances

CENELEC EN 60335-2-65:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-65: Particular requirements for aircleaning

appliances

CENELEC EN 60335-2-66:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-66: Particular requirements for

water-bed heaters

CENELEC EN 60335-2-78:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-78: Particular requirements for

outdoor barbecues

CENELEC EN 60335-2-83:2002/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-83: Particular requirements for

heated gullies for roof drainage

CENELEC EN 60335-2-85:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-85: Particular requirements for

fabric steamers

CENELEC EN 60335-2-101:2002/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-101: Particular requirements for

vaporizers

CENELEC EN 60730-1:2000/A2:2008

Automatic electrical controls for household and

similar use - Part 1: General requirements

CENELEC EN 50290-4-2:2008

Communication cables - Part 4-2: General

considerations for the use of cables - Guide to use

CENELEC EN 60034-3:2008

Rotating electrical machines - Part 3: Specific

requirements for synchronous generators driven

by steam turbines or combustion gas turbines

CENELEC EN 60034-29:2008

Rotating electrical machines - Part 29: Equivalent

loading and superposition techniques - Indirect

testing to determine temperature rise

CENELEC EN 60335-2-108:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-108: Particular requirements for

electrolysers

CENELEC EN 60404-2:1998/A1:2008

Magnetic materials - Part 2: Methods of

measurement of the magnetic properties of

electrical steel sheet and strip by means of an

Epstein frame

CENELEC EN 50500:2008

Measurement procedures of magnetic field levels

generated by electronic and electrical apparatus

in the railway environment with respect to human

exposure

CENELEC EN 60432-3:2003/A2:2008

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3:

Tungsten-halogen lamps (non-vehicle)

CENELEC EN 60512-16-1:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-1: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16a: Probe

damage

CENELEC EN 60512-16-2:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-2: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16b: Restricted

entry

CENELEC EN 60512-16-4:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-4: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16d: Tensile

strength (crimped connections)

CENELEC EN 60512-16-8:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-8: Mechanical tests on

connections and terminations - Test 16h: Insulating

grip effectiveness (crimped connections)

CENELEC EN 60512-16-9:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-9: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16i: Grounding

contact spring holding force

CENELEC EN 60512-16-11:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-11: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16k: Stripping

force, solderless wrapped connections

CENELEC EN 60512-16-13:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-13: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16m: Unwrapping,

solderless wrapped connections

27


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

CENELEC EN 60512-16-18:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 16-18: Mechanical tests on

contacts and terminations - Test 16r: Deflection of

contacts, simulation

CENELEC EN 60743:2001/A1:2008

Live working - Terminology for tools, equipment

and devices

CENELEC EN 61675-1:1998/A1:2008

Radionuclide imaging devices - Characteristics

and test conditions - Part 1: Positron emission

tomographs

CENELEC EN 61996-1:2008

Maritime navigation and radiocommunication

equipment and systems - Shipborne voyage data

recorder (VDR) - Part 1: Voyage data recorder

(VDR) - Performance requirements, methods of

testing and required test results

CENELEC EN 61996-2:2008

Maritime navigation and radiocommunication

equipment and systems - Shipborne voyage data

recorder (VDR) - Part 2: Simplified voyage data

recorder (S-VDR) - Performance requirements,

methods of testing and required test results

CENELEC EN 50504:2008

Validation of arc welding equipment

CENELEC EN 60076-6:2008

Power transformers - Part 6: Reactors

CENELEC EN 60318-6:2008

Electroacoustics - Simulators of human head and

ear - Part 6: Mechanical coupler for the

measurement of bone vibrators

CENELEC EN 60335-2-47:2003/A1:2008

Household and similar electrical appliances -

Safety - Part 2-47: Particular requirements for

commercial electric boiling pans

CENELEC EN 60512-15-1:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-1: Connector tests

(mechanical) - Test 15a: Contact retention in insert

CENELEC EN 60512-15-2:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-2: Connector tests

(mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing

(axial)

CENELEC EN 60512-15-3:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-3: Connector tests

(mechanical) - Test 15c: Insert retention in housing

(torsional)

CENELEC EN 60512-15-4:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-4: Connector tests

(mechanical) - Test 15d: Contact insertion, release

and extraction force

CENELEC EN 60512-15-5:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-5: Connector tests

(mechanical) - Test 15e: Contact retention in insert,

cable nutation

CENELEC EN 60512-15-6:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-6: Connector tests

(mechanical) - Test 15f: Effectiveness of connector

coupling devices

CENELEC EN 60512-15-7:2008

Connectors for electronic equipment - Tests and

measurements - Part 15-7: Connector tests

(mechanical) - Test 15g: Robustness of protective

cover attachment

CENELEC EN 60601-2-31:2008

Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular

requirements for the basic safety and essential

performance of external cardiac pacemakers with

internal power source

CENELEC HD 605 S2:2008

Electric cables - Additional test methods

CENELEC HD 631.3 S1:2008

Electric cables - Accessories - Material

characterisation - Part 3: Fingerprinting for heat

shrinkable components for medium voltage

applications from 3,6/6 (7,2) kV up to

20,8/36 (42) kV

CENELEC HD 631.4 S1:2008

Electrical cables - Accessories - Material

characterisation - Part 4: Fingerprinting for cold

shrinkable components for low and medium

voltage applications up to 20,8/36 (42) kV

28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

RATIFIKUOTI EUROPOS RYÐIØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI

Ratifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,

jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.

ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07)

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects

(STQ); User related QoS parameter definitions and

measurements; Part 1: General

ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07)

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects

(STQ); User related QoS parameter definitions and

measurements; Part 4: Internet access

ETSI EG 202 086 V2.0.0 (2008-07)

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects

(STQ); Objectives and principles for the transmission

performance of multiple interconnected networks that

aim to provide “traditional quality” telephony services

ETSI EN 300 392-7 V3.1.1 (2008-06)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D); Part 7: Security

ETSI EN 300 468 V1.8.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for

Service Information (SI) in DVB systems

ETSI EN 302 248 V1.1.2 (2008-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Navigation radar for use on non-SOLAS

vessels; Harmonized EN covering the essential

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 500-1 V1.2.1 (2008-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra

WideBand (UWB) technology; Location Tracking

equipment operating in the frequency range from

6 GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristics and

test methods

ETSI EN 302 500-2 V1.2.1 (2008-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra

WideBand (UWB) technology; Location Tracking

equipment operating in the frequency range from 6 GHz

to 8,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential

requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 502 V1.2.1 (2008-07)

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz

fixed broadband data transmitting systems;

Harmonized EN covering the essential requirements of

article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI ES 201 873-9 V3.3.1 (2008-07)

Methods for Testing and Specification (MTS); The

Testing and Test Control Notation version 3; Part 9: Using

XML schema with TTCN-3

ETSI ES 282 004 V1.3.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN

Functional Architecture; Network Attachment

SubSystem (NASS)

ETSI ES 283 018 V2.3.1 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Resource and Admission Control: H.248 Profile for

controlling Border Gateway Functions (BGF) in the

Resource and Admission Control Subsystem (RACS);

Protocol specification

ETSI TR 101 830-2 V1.2.1 (2008-07)

Transmission and Multiplexing (TM); Access networks;

Spectral management on metallic access networks;

Part 2: Technical methods for performance evaluations

ETSI TR 102 476 V1.1.1 (2008-07)

Emergency Communications (EMTEL); Emergency

calls and VoIP: possible short and long term solutions

and standardization activities

ETSI TR 102 503 V1.4.1 (2008-07)

Lawful Interception (LI); ASN.1 Object Identifiers in

Lawful Interception Specifications

ETSI TR 102 659-1 V1.1.1 (2008-06)

Study of ICT Grid interoperability gaps; Part 1: Inventory

of ICT Stakeholders

ETSI TR 102 825-6 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 6: CPCM

Security Test Vectors

ETSI TR 102 825-8 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 8: CPCM

Authorized Domain Management scenarios

ETSI TR 121 905 V8.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Vocabulary for 3GPP Specifications (3GPP TR 21.905

version 8.5.0 Release 8)

ETSI TR 122 978 V7.1.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

All-IP network (AIPN) feasibility study (3GPP TR 22.978

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TR 124 930 V7.5.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Signalling flows for the session setup in the IP Multimedia

core network Subsystem (IMS) based on Session

Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol

(SDP); Stage 3 (3GPP TR 24.930 version 7.5.0

Release 7)

ETSI TR 125 993 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Typical examples of Radio Access Bearers (RABs) and

Radio Bearers (RBs) supported by Universal Terrestrial

Radio Access (UTRA) (3GPP TR 25.993 version 7.7.0

Release 7)

ETSI TR 183 057 V2.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Feasibility study on Out-of-band DTMF

ETSI TR 187 009 V2.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Feasibility study of prevention of unsolicited

communication in the NGN

ETSI TR 187 010 V2.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN

Security; Report on issues related to security in identity

imanagement and their resolution in the NGN

ETSI TR 187 011 V2.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); NGN

Security; Application of ISO-15408-2 requirements to

ETSI standards - guide, method and application with

examples

29


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 100 392-18-1 V1.4.1 (2008-07)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D) and Direct Mode Operation (DMO); Part 18:

Air interface optimized applications; Sub-part 1:

Location Information Protocol (LIP)

ETSI TS 100 392-5 V2.1.1 (2008-07)

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data

(V+D) and Direct Mode Operation (DMO); Part 5:

Peripheral Equipment Interface (PEI)

ETSI TS 101 499 V2.2.1 (2008-07)

Digital Audio Broadcasting (DAB); MOT Slide Show;

User Application Specification

ETSI TS 101 733 V1.7.4 (2008-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS

Advanced Electronic Signatures (CAdES)

ETSI TS 102 006 V1.3.2 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for

System Software Update in DVB Systems

ETSI TS 102 127 V6.11.0 (2008-07)

Smart Cards; Transport protocol for CAT applications;

Stage 2 (Release 6)

ETSI TS 102 221 V7.11.0 (2008-07)

Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and

logical characteristics (Release 7)

ETSI TS 102 223 V7.11.0 (2008-07)

Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT)

(Release 7)

ETSI TS 102 223 V8.0.0 (2008-07)

Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT)

(Release 8)

ETSI TS 102 232-1 V2.3.1 (2008-07)

Lawful Interception (LI); Handover Interface and

Service-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 1:

Handover specification for IP delivery

ETSI TS 102 232-1 V2.4.1 (2008-07)

Lawful Interception (LI); Handover Interface and

Service-Specific Details (SSD) for IP delivery; Part 1:

Handover specification for IP delivery

ETSI TS 102 371 V1.3.1 (2008-07)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio

Mondiale (DRM); Transportation and Binary Encoding

Specification for Electronic Programme Guide (EPG)

ETSI TS 102 447 V1.1.1 (2008-06)

Powerline Telecommunications (PLT); Programmable

PSD Mask; Specifications for Access and Indoor

Systems

ETSI TS 102 484 V7.1.0 (2008-07)

Smart Cards; Secure channel between a UICC and an

end-point terminal (Release 7)

ETSI TS 102 587-1 V1.2.1 (2008-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Conformance testing for the Peer-to-

Peer Digital Private Mobile Radio; Part 1: Protocol

Conformance Implementation Statement (PICS)

proforma

ETSI TS 102 587-2 V1.2.1 (2008-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Conformance testing for the Peer-to-

Peer Digital Private Mobile Radio; Part 2: Test Suite

Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification

ETSI TS 102 587-3 V1.2.1 (2008-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Peer-to-Peer Digital Private Mobile

Radio; Part 3: Requirements catalogue

ETSI TS 102 587-4 V1.1.1 (2008-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Conformance testing for the Peer-to-

Peer Digital Private Mobile Radio; Part 4: Abstract Test

Suite (ATS)

ETSI TS 102 587-5 V1.2.1 (2008-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Interoperability testing for the Peer-to-

Peer Digital Private Mobile Radio; Part 5: Interoperability

Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

specification

ETSI TS 102 587-6 V1.1.1 (2008-07)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM); Interoperability testing for the Peer-to-

Peer Digital Private Mobile Radio; Part 6: Test

Descriptions (TD)

ETSI TS 102 622 V7.1.0 (2008-06)

Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)

Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 7)

ETSI TS 102 660 V1.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Signalling Requirements and Signalling Architecture

for supporting the various location information protocols

for Emergency Service on a NGN

ETSI TS 102 824 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Remote

Management and Firmware Update System for DVB IP

Services

ETSI TS 102 825-1 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 1: CPCM

Abbreviations, Definitions and Terms

ETSI TS 102 825-2 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 2: CPCM

Reference Model

ETSI TS 102 825-3 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 3: CPCM

Usage State Information

ETSI TS 102 825-4 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 4: CPCM

System Specification

ETSI TS 102 825-5 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 5: CPCM

Security Toolbox

ETSI TS 102 825-7 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 7: CPCM

Authorized Domain Management

ETSI TS 102 825-9 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 9: CPCM

System Adaptation Layers

ETSI TS 102 825-10 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection

and Copy Management (DVB-CPCM); Part 10: CPCM

Acquisition, Consumption and Export Mappings

ETSI TS 102 826 V1.1.1 (2008-07)

Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-IPTV Profiles

for TS 102 034

ETSI TS 102 979 V1.1.1 (2008-06)

Digital Audio Broadcasting (DAB); Journaline; User

application specification

ETSI TS 121 101 V7.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical Specifications and Technical Reports for a

UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101

version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 121 111 V7.1.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111

version 7.1.0 Release 7)

30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

ETSI TS 121 111 V8.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111

version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 122 011 V8.4.1 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 8.4.1

Release 8)

ETSI TS 122 022 V7.2.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Personalisation of Mobile Equipment (ME); Mobile

functionality specification (3GPP TS 22.022

version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 122 101 V8.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101

version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 122 153 V8.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia priority service (3GPP TS 22.153

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 122 173 V7.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS)

Multimedia Telephony Service and supplementary

services; Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 7.5.0

Release 7)

ETSI TS 122 228 V8.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Service requirements for the Internet Protocol (IP)

multimedia core network subsystem (IMS); Stage 1

(3GPP TS 22.228 version 8.5.0 Release 8)

ETSI TS 122 401 V7.0.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Videotelephony over NGN Service Description

(3GPP TS 22.401 version 7.0.0 Release 7)

ETSI TS 123 040 V5.9.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Technical realization of Short Message Service (SMS)

(3GPP TS 23.040 version 5.9.0 Release 5)

ETSI TS 124 008 V6.19.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile radio interface Layer 3 specification; Core

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008

version 6.19.0 Release 6)

ETSI TS 124 008 V7.12.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile radio interface Layer 3 specification; Core

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008

version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 124 173 V7.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IMS Multimedia telephony service and supplementary

services; Stage 3 (3GPP TS 24.173 version 7.5.0

Release 7)

ETSI TS 124 206 V7.5.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Voice call continuity between Circuit Switched (CS)

and IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3

(3GPP TS 24.206 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 124 229 V6.18.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229

version 6.18.0 Release 6)

ETSI TS 124 229 V7.12.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229

version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 124 229 V8.4.1 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229

version 8.4.1 Release 8)

ETSI TS 124 234 V7.6.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN)

interworking; WLAN User Equipment (WLAN UE) to

network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.234

version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 124 403 V7.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol based on

Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description

Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229 (Release 7),

modified] (3GPP TS 24.403 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 124 404 V7.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:

Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

(3GPP TS 24.404 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 124 411 V7.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; PSTN/ISDN simulation services: Anonymous

Communication Rejection (ACR) and Communication

Barring (CB); Protocol specification (3GPP TS 24.411

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 124 411 V8.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; PSTN/ISDN simulation services: Anonymous

Communication Rejection (ACR) and Communication

Barring (CB); Protocol specification (3GPP TS 24.411

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 423 V7.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; PSTN/ISDN simulation services; Extensible

Markup Language (XML) Configuration Access

Protocol (XCAP) over the Ut interface for Manipulating

NGN PSTN/ISDN Simulation Services (3GPP TS 24.423

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 124 423 V8.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; PSTN/ISDN simulation services; Extensible

Markup Language (XML) Configuration Access

Protocol (XCAP) over the Ut interface for Manipulating

NGN PSTN/ISDN Simulation Services (3GPP TS 24.423

version 8.1.0 Release 8)

31


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 124 428 V7.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Common Basic Communication procedures;

Protocol specification (3GPP TS 24.428 version 7.1.0

Release 7)

ETSI TS 124 503 V8.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol based on

Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description

Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229 (Release 7),

modified] (3GPP TS 24.503 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 504 V8.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:

Communication Diversion (CDIV); Protocol specification

(3GPP TS 24.504 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 508 V8.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

PSTN/ISDN simulation services Terminating

Identification Presentation (TIP) and Terminating

Identification Restriction (TIR); Protocol specification

(3GPP TS 24.508 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 528 V8.1.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Common Basic Communication procedures;

Protocol specification (3GPP TS 24.528 version 8.1.0

Release 8)

ETSI TS 125 101 V6.17.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 6.17.0 Release 6)

ETSI TS 125 101 V7.12.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 125 101 V8.3.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 102 V7.11.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 125 104 V8.3.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 105 V7.9.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) radio transmission and reception

(TDD) (3GPP TS 25.105 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 133 V6.22.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 6.22.0

Release 6)

ETSI TS 125 133 V7.12.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 7.12.0

Release 7)

ETSI TS 125 133 V8.3.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Requirements for support of radio resource

management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 125 141 V8.3.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (FDD)

(3GPP TS 25.141 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 142 V7.9.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Base Station (BS) conformance testing (TDD)

(3GPP TS 25.142 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 211 V7.6.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211

version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 125 212 V7.8.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multiplexing and channel coding (FDD)

(3GPP TS 25.212 version 7.8.0 Release 7)

ETSI TS 125 213 V7.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213

version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 125 214 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 221 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical channels and mapping of transport channels

onto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221

version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 125 222 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multiplexing and channel coding (TDD)

(3GPP TS 25.222 version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 125 223 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Spreading and modulation (TDD) (3GPP TS 25.223

version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 125 224 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224

version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 125 304 V7.6.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) procedures in idle mode and

procedures for cell reselection in connected mode

(3GPP TS 25.304 version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 125 306 V8.3.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306

version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 308 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall

description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 7.7.0

Release 7)

ETSI TS 125 319 V7.6.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPP

TS 25.319 version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 125 321 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Medium Access Control (MAC) protocol specification

(3GPP TS 25.321 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 322 V6.12.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP

TS 25.322 version 6.12.0 Release 6)

32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

ETSI TS 125 322 V7.7.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP

TS 25.322 version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 125 331 V4.19.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 25.331 version 4.19.0 Release 4)

ETSI TS 125 331 V5.22.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 25.331 version 5.22.0 Release 5)

ETSI TS 125 331 V6.18.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 25.331 version 6.18.0 Release 6)

ETSI TS 125 331 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 25.331 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 331 V8.3.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Radio Resource Control (RRC); Protocol specification

(3GPP TS 25.331 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 125 401 V7.6.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN overall description (3GPP TS 25.401

version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 125 413 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iu interface Radio Access Network Application

Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 7.9.0

Release 7)

ETSI TS 125 423 V6.17.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface Radio Network Subsystem

Application Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423

version 6.17.0 Release 6)

ETSI TS 125 423 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iur interface Radio Network Subsystem

Application Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 433 V6.17.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)

signalling (3GPP TS 25.433 version 6.17.0 Release 6)

ETSI TS 125 433 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)

signalling (3GPP TS 25.433 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 125 453 V7.11.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UTRAN Iupc interface Positioning Calculation

Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453

version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 126 111 V6.2.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec for Circuit switched Multimedia Telephony

Service; Modifications to H.324 (3GPP TS 26.111

version 6.2.0 Release 6)

ETSI TS 126 111 V7.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Codec for Circuit switched Multimedia Telephony

Service; Modifications to H.324 (3GPP TS 26.111

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 126 114 V7.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony;

Media handling and interaction (3GPP TS 26.114

version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 126 201 V7.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Speech codec speech processing functions; Adaptive

Multi-Rate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Frame

structure (3GPP TS 26.201 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 126 346 V7.8.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);

Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 7.8.0

Release 7)

ETSI TS 127 007 V8.4.1 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

AT command set for User Equipment (UE)

(3GPP TS 27.007 version 8.4.1 Release 8)

ETSI TS 129 002 V7.12.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile Application Part (MAP) specification

(3GPP TS 29.002 version 7.12.0 Release 7)

ETSI TS 129 007 V7.4.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General requirements on interworking between the

Public Land Mobile Network (PLMN) and the Integrated

Services Digital Network (ISDN) or Public Switched

Telephone Network (PSTN) (3GPP TS 29.007

version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 129 060 V7.10.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling

Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface

(3GPP TS 29.060 version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 129 109 V7.10.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Generic Authentication Architecture (GAA); Zh and Zn

Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3

(3GPP TS 29.109 version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 129 163 V7.11.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Interworking between the IP Multimedia (IM) Core

Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)

networks (3GPP TS 29.163 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 129 212 V7.5.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Policy and charging control over Gx reference point

(3GPP TS 29.212 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 129 213 V7.5.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Policy and charging control signalling flows and Quality

of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS 29.213

version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 129 214 V7.5.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Policy and charging control over Rx reference point

(3GPP TS 29.214 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 129 228 V7.9.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx Interfaces;

Signalling flows and message contents

(3GPP TS 29.228 version 7.9.0 Release 7)

33


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 129 230 V7.11.0 (2008-06)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Diameter applications; 3GPP specific codes and

identifiers (3GPP TS 29.230 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 129 232 V5.22.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway

(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232

version 5.22.0 Release 5)

ETSI TS 129 232 V6.13.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway

(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232

version 6.13.0 Release 6)

ETSI TS 129 232 V7.10.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway

(MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 129 234 V6.12.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN)

interworking; Stage 3 (3GPP TS 29.234 version 6.12.0

Release 6)

ETSI TS 129 234 V7.9.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN)

interworking; Stage 3 (3GPP TS 29.234 version 7.9.0

Release 7)

ETSI TS 129 328 V7.9.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh interface; Signalling

flows and message contents (3GPP TS 29.328

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 129 329 V7.6.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Sh interface based on the Diameter protocol; Protocol

details (3GPP TS 29.329 version 7.6.0 Release 7)

ETSI TS 129 333 V7.4.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Multimedia Resource Function Controller (MRFC) -

Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp

interface; Stage 3 (3GPP TS 29.333 version 7.4.0

Release 7)

ETSI TS 129 412 V7.0.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Interworking; Trunking Gateway Control

Procedures for interworking between NGN and external

CS networks (3GPP TS 29.412 version 7.0.0 Release 7)

ETSI TS 129 412 V8.0.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Interworking; Trunking Gateway Control

Procedures for interworking between NGN and external

CS networks (3GPP TS 29.412 version 8.0.0 Release 8)

ETSI TS 129 427 V7.0.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Endorsement of the SIP-ISUP Interworking

between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN)

subsystem and Circuit Switched CS) networks [3GPP

TS 29.163 (Release 7), modified] (3GPP TS 29.427

version 7.0.0 Release 7)

ETSI TS 129 433 V8.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; IP Multimedia; Diameter based protocol for

the interfaces between the Call Session Control Function

and the User Profile Server Function/Subscription

Locator Function; Signalling flows and protocol details

[3GPP TS 29.228 and 29.229 modified]

(3GPP TS 29.433 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 129 527 V8.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

TISPAN; Endorsement of the SIP-ISUP Interworking

between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN)

subsystem and Circuit Switched (CS) networks [3GPP

TS 29.163 (Release 7), modified] (3GPP TS 29.527

version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 131 111 V7.9.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Universal Subscriber Identity Module (USIM)

Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111

version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 131 121 V7.4.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity

Module (USIM) application test specification

(3GPP TS 31.121 version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 131 124 V7.4.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Mobile Equipment (ME) conformance test specification;

Universal Subscriber Interface Module Application

Toolkit (USAT) conformance test specification

(3GPP TS 31.124 version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 132 260 V7.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Charging

management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging

(3GPP TS 32.260 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 132 335 V7.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Notification Log (NL)

Integration Reference Point (IRP): eXtensible Markup

Language (XML) solution definitions (3GPP TS 32.335

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 371 V7.3.1 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Security

Management concept and requirements

(3GPP TS 32.371 version 7.3.1 Release 7)

ETSI TS 132 382 V7.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Partial Suspension

of Itf-N Integration Reference Point (IRP): Information

Service (IS) (3GPP TS 32.382 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 385 V7.2.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Partial Suspension

of Itf-N Integration Reference Point (IRP): eXtensible

Markup Language (XML) file format definition

(3GPP TS 32.385 version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 132 405 V7.8.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Performance

Management (PM); Performance measurements

Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)

(3GPP TS 32.405 version 7.8.0 Release 7)

34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2008 Nr. 08

ETSI TS 132 632 V7.3.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Core Network Resources

Integration Reference Point (IRP): Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.632 version 7.3.0 Release 7)

ETSI TS 132 633 V7.4.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Core network resources Integration

Reference Point (IRP): Common Object Request

Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.633 version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 132 635 V7.4.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Core network resources Integration

Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible Markup

Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.635

version 7.4.0 Release 7)

ETSI TS 132 642 V7.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP): Network Resource

Model (NRM) (3GPP TS 32.642 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 132 643 V7.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP): Common Object

Request Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)

(3GPP TS 32.643 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 132 645 V7.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); UTRAN network resources

Integration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible

Markup Language (XML) file format definition

(3GPP TS 32.645 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 132 725 V7.1.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; Configuration

Management (CM); Repeater network resources

Integration Reference Point (IRP): Bulk CM eXtensible

Markup Language (XML) file format definition

(3GPP TS 32.725 version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 132 735 V7.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Telecommunication management; IP Multimedia

Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)

Integration Reference Point (IRP): eXtensible Markup

Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.735

version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 134 108 V8.3.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Common test environments for User Equipment (UE);

Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 134 121-1 V8.3.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance

specification (3GPP TS 34.121-1 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 134 121-2 V8.3.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification; Radio

transmission and reception (FDD); Part 2:

Implementation Conformance Statement (ICS)

(3GPP TS 34.121-2 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 134 122 V7.5.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification, Radio transmission

and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 7.5.0

Release 7)

ETSI TS 134 123-1 V8.3.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 1: Protocol conformance specification

(3GPP TS 34.123-1 version 8.3.0 Release 8)

ETSI TS 134 123-2 V8.3.0 (2008-06)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 2: Implementation conformance statement (ICS)

specification (3GPP TS 34.123-2 version 8.3.0

Release 8)

ETSI TS 134 123-3 V7.1.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

User Equipment (UE) conformance specification;

Part 3: Abstract test suites (ATSs) (3GPP TS 34.123-3

version 7.1.0 Release 7)

ETSI TS 134 124 V8.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for

mobile terminals and ancillary equipment

(3GPP TS 34.124 version 8.2.0 Release 8)

ETSI TS 134 171 V7.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Terminal conformance specification; Assisted Global

Positioning System (A-GPS); Frequency Division Duplex

(FDD) (3GPP TS 34.171 version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 134 229-1 V7.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Part 1: Protocol

conformance specification (3GPP TS 34.229-1

version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 134 229-2 V7.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Part 2: Implementation

Conformance Statement (ICS) specification

(3GPP TS 34.229-2 version 7.2.0 Release 7)

ETSI TS 134 229-3 V6.2.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Part 3: Abstract test suite

(ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 6.2.0 Release 6)

ETSI TS 134 229-3 V7.0.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol

based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session

Description Protocol (SDP); Part 3: Abstract test suite

(ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 7.0.0 Release 7)

ETSI TS 136 300 V8.5.0 (2008-07)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);

Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)

and Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS

36.300 version 8.5.0 Release 8)

35


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

ETSI TS 143 020 V7.3.1 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Security-related network functions (3GPP TS 43.020

version 7.3.1 Release 7)

ETSI TS 143 064 V7.9.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Overall

description of the GPRS radio interface; Stage 2

(3GPP TS 43.064 version 7.9.0 Release 7)

ETSI TS 143 318 V6.12.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Stage 2

(3GPP TS 43.318 version 6.12.0 Release 6)

ETSI TS 143 318 V7.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Stage 2

(3GPP TS 43.318 version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 144 018 V7.13.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile radio interface layer 3 specification; Radio

Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018

version 7.13.0 Release 7)

ETSI TS 144 031 V7.9.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving

Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS

Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 7.9.0

Release 7)

ETSI TS 144 060 V6.24.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 6.24.0 Release 6)

ETSI TS 144 060 V7.13.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station

(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link

Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol

(3GPP TS 44.060 version 7.13.0 Release 7)

ETSI TS 144 318 V6.12.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface

layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 6.12.0

Release 6)

ETSI TS 144 318 V7.7.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface

layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 7.7.0

Release 7)

ETSI TS 145 002 V7.7.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Multiplexing and multiple access on the radio path

(3GPP TS 45.002 version 7.7.0 Release 7)

ETSI TS 145 003 V7.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Channel coding (3GPP TS 45.003 version 7.5.0

Release 7)

ETSI TS 145 005 V7.14.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005

version 7.14.0 Release 7)

ETSI TS 145 010 V6.7.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010

version 6.7.0 Release 6)

ETSI TS 145 010 V7.5.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010

version 7.5.0 Release 7)

ETSI TS 151 010-1 V7.10.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1:

Conformance specification (3GPP TS 51.010-1

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 151 010-2 V7.10.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:

Protocol Implementation Conformance Statement

(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2

version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 151 010-5 V7.10.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:

Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /

UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS) (3GPP

TS 51.010-5 version 7.10.0 Release 7)

ETSI TS 151 021 V7.2.0 (2008-07)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);

Base Station System (BSS) equipment specification;

Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 7.2.0

Release 7)

ETSI TS 183 023 V1.5.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Extensible Markup

Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP)

over the Ut interface for Manipulating NGN PSTN/ISDN

Simulation Services

ETSI TS 183 023 V2.0.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

PSTN/ISDN simulation services; Extensible Markup

Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP)

over the Ut interface for Manipulating NGN PSTN/ISDN

Simulation Services

ETSI TS 183 048 V1.4.0 (2008-06)

Telecommunications and Internet Converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Resource and Admission Control System (RACS);

Protocol Signalling flows specification; RACS Stage 3

ETSI TS 185 009 V2.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Architecture and reference points of a customer

network device for IMS based IPTV services

ETSI TS 186 001-2 V1.1.1 (2008-07)

Telecommunications and Internet converged Services

and Protocols for Advanced Networking (TISPAN);

Network Integration Testing between SIP and ISDN/

PSTN network signalling protocols; Part 2: Abstract Test

Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra

Information for Testing (PIXIT) proforma specification

Parengë Lyda Maþeikienë

36


Lietuvos standartizacijos departamentas

Direktorius ...................................................................................................................................................... 270 9360

Direktoriaus pavaduotojas ............................................................................................................................ 270 9345

Patarëjas teisës ir personalo klausimais .................................................................................................................. 279 1140

Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135

Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358

Kokybës vadybos ekspertas .................................................................................................................................... 279 1131

Faksas 212 6252

1-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Mësa ir mësos produktai, maisto analizë ............................................................... 270 9361

Þaislai, kokybë, techniniai brëþiniai, paslaugos ...................................................................................................... 279 1134

Tekstilë, dujos, nafta ir naftos produktai, kietasis biokuras ................................................................................... 279 1134

Pieno, grûdø, þuvies, vaisiø ir darþoviø produktai, paðarai, dangos .................................................................... 270 9365

Cheminë analizë, tràðos, klijai, aplinkos apsauga, plastikai,kosmetika ................................................................ 270 9365

2-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................................. 234 8399

Akø optika ................................................................................................................................................................ 234 8396

Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, juvelyriniai dirbiniai ......................................................... 234 8397

Korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas, neardomieji bandymai ...................................................................... 234 8397

Mechanika, metalai, suvirinimas, gabenamieji dujø balionai ................................................................................. 279 1141

Sveikata, pakavimas ................................................................................................................................................. 234 8396

3-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai, informacijos ir ryðiø technologija, telekomunikacijos ........................................... 270 9342

Informaciniø sistemø standartizavimas, informacijos saugumas, orlaiviai, erdvëlaiviai ir kosmosas, apsauga . 270 9349

Elektronika ................................................................................................................................................................ 279 1151

Elektrotechnika ......................................................................................................................................................... 279 1151

Elektromagnetinis suderinamumas ......................................................................................................................... 279 1151

Elektros energetika ................................................................................................................................................... 270 9349

Telekomunikacijos .................................................................................................................................................... 270 9349

Baldai, mediena ....................................................................................................................................................... 270 9349

4-asis STANDARTIZACIJOS SKYRIUS

Vedëjas. Bendrieji klausimai ................................................................................................................................... 234 8396

Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341

Prieðgaisrinë sauga, techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................ 234 8396

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9366

Standartizacijos darbø planavimas ......................................................................................................................... 279 1143

Lietuviø kalbos ekspertizë ........................................................................................................................................ 270 9371

279 1153

Terminø standartizavimas ........................................................................................................................................ 279 1138

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJØ SKYRIUS

Vedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362

Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347

Informacijos technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364

Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364

BIBLIOTEKA ................................................................................................................................................... 279 1142

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................... 270 9348

Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343

Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139

FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Vedëja ............................................................................................................................................................. 270 9346

203 kab.

206 kab.

309 kab.

401 kab.

204 kab.

310 kab.

312 kab.

318 kab.

318 kab.

311 kab.

311 kab.

302 kab.

303 kab.

304 kab.

304 kab.

313 kab.

303 kab.

218 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

216 kab.

303 kab.

202 kab.

303 kab.

212 kab.

210 kab.

209 kab.

217 kab.

317 kab.

213 kab.

214 kab.

213 kab.

213 kab.

315 kab.

307 kab.

306 kab.

305 kab.

201 kab.

Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,

LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)

VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)

(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)

Direktorius ...................................................................................................................................................... 270 9344

Kokybës vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9359

Projektø vadovas ..................................................................................................................................................... 270 9356

Rinkodaros vadovas ................................................................................................................................................ 270 9356

Vyriausiasis finansininkas ........................................................................................................................................ 270 9356

Faksas 270 9356


2008 Nr. 08 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

Departamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartu su

suinteresuotomis Lietuvos Respublikos

Vyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis ir

organizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikà

standartizacijos srityje.

Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø

standartizacijos darbus ir metodiðkai jiems vadovauja.

Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos

standartø projektams rengti.

Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijos

Sutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës

uþklausø tarnybos funkcijas.

Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos

nacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijos

standartizacijos forume nuo 1999 m.

Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europos

organizacijose:

Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narys

nuo 2008 m.;

Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –

asocijuotasis narys nuo 1996 m.;

Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo

2003 m.

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete

(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;

Europos ryðiø standartø institute (ETSI) – narys nuo 1996 m.

38

More magazines by this user
Similar magazines