Untitled - Noida Authority Online

noidaauthorityonline.com

Untitled - Noida Authority Online

* 7 +ÉÉ®àÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEääªÉ® cÉ=É˺ÉMÉ +ÉÉ®MÉäxÉÉóºÉ, xÉ


14 MÉÖãÉàÉÉäc® {ÉÉBÉEÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÚ ]ÉÒ BÉEäÉ®´ÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ¤ÉÉÒ 15 vÉ´ÉãÉ

ÉÊMÉÉÊ® ºÉäBÉD]® 34 xÉÉäAbÉ

15 MÉÉä´É®àÉäx] A´ÉÆ {ÉÉΤãÉBÉE ºÉäBÉD]® Aà{É.BÉEÉ.

cÉ ºÉÉäºÉÉ


* 23 {ÉEãÉäBÉDºÉ BÉEèÉÊàÉBÉEãÉ gÉÉÒ ÉÊnxÉäÉ VÉèxÉ ´ÉÉÊ®0={ÉÉvªÉFÉ,A-107-

109, ºÉäBÉD]® 4, xÉÉäAbÉ {ÉEÉäxÉ 120-

252255860

* 24 +ÉÉ


31 {ÉxSÉÉSÉÖãÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉ0 +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ, É, 421 +ÉÉäÉʺɪÉxÉ

BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ ºÉäBÉD]® 18 xÉÉäAbÉ

9868390595

32 àÉè0 àÉÉÆbä´É®ÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ÉÊãÉ0

33 ÉÊbVÉÉ


41 ASÉ ºÉÉÒ AãÉ |ÉÉäVÉäBÉD] Éʺɺ]àÉ |ÉÉ0ÉÊãÉ0 gÉÉÒ iÉâóxÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉ ºÉÉÊSÉ´É É, 9 ºÉÉÒ

àÉÉxÉ ºÉ®Éä´É® +É{ÉÉ]ÇàÉäx] ºÉäBÉD]® 61

xÉÉäAbÉ* 2400869

42 ASÉ ºÉÉÒ AãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®äÉxÉ ÉÊãÉ gÉÉÒ iÉâóxÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉ ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉÒ-9/15

A´ÉÆ 16 ºÉäBÉD]® 62 xÉÉäAbÉ xÉÉäAbÉ*

2400869

* 43 ºÉäBÉD]® 19 ºÉÆSÉÉ® ÉʤÉcÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ AxÉ {É®àÉä´É®àÉ, +ÉvªÉFÉ, É˺Éc A.

714 ºÉäBÉD]® 19, xÉÉäAbÉ nÚ®£ÉÉ−É

2401500,

44 ºÉÚ º´ÉÉMÉiÉàÉ BÉEÉä{É®äÉÊ]´É OÉÖ{É cÉ=É˺ÉMÉ

ºÉÉäºÉÉ


51 º]É® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉ0 c®ÉÒÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉcÖVÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, uÉ®É ¤ÉéBÉE

+ÉÉì{ÉE

More magazines by this user
Similar magazines