Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η εποικοδομητική συμμετοχή των παιδιών και των νέων προϋποθέτει ότι τα παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν, συμβάλλουν ή παρέχουν συμβουλές στα στάδια σχεδιασμού, ανάλυσης και διάδοσης των συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Για να είναι εποικοδομητική, η συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες ηθικές, ασφαλείς, απαλλαγμένες από διακρίσεις και φιλικές προς τα παιδιά. Αυτό συνεπάγεται ότι η συμμετοχή των παιδιών είναι σχετική, γίνεται εθελοντικά, ότι προάγει την ασφάλεια και προστασία των παιδιών, ότι η επιλογή των παιδιών βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της μη-διάκρισης, και ότι έχει προβλεφθεί η αξιολόγηση και παροχή σχολίων μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχικής δραστηριότητας (Save the Children, 2003). Η εποικοδομητική συμμετοχή μπορεί επίσης να βοηθήσει τις ικανότητες προσαρμογής των παιδιών και των νέων (Oliver, Collin, Burns και Nicholas, 2006). Η εποικοδομητική συμμετοχή των νέων και των παιδιών επιτυγχάνεται όταν η προσέγγιση συνάδει με τα ηθικά πρότυπα και υπάρχουν διασφαλίσεις διαφάνειας, ειλικρίνειας και υπευθυνότητας (Feinstein κ.ά., 2004). Προτού ζητήσουν βοήθεια, τα παιδιά και οι νέοι θέλουν να γνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα είναι ασφαλή και ότι οι ενήλικοι θα είναι δεκτικοί σε όσα λένε και έτοιμοι να τους μεταδώσουν χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για λύσουν το πρόβλημά τους (Hills, 2002). Έχει διατυπωθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος ζητημάτων δεοντολογίας, στα οποία πρέπει να έχουν δοθεί ικανοποιητικές απαντήσεις πριν από την έναρξη ενός προγράμματος συμμετοχικότητας με παιδιά και νέους (Laws κ.ά., 2002· Feinstein, Karkara και Laws, 2004· Plateau, Beazley, Bessell, Ennew και Waterson, 2006): είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη συμμετοχική διαδικασία και εάν ναι, έχει σχεδιαστεί καλά; Θα ακολουθήσει η ανάληψη συγκεκριμένης δράσης με βάση τα 136

στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και αναλυθούν; Έχει ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν; Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα παιδιά και οι νέοι, καθώς και γονείς ή κηδεμόνες τους είναι άρτια ενημερωμένοι και συναινούν στο πρόγραμμα, έχοντας πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες; Διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ανωνυμία των νέων; Υπάρχει μέριμνα για τη λήψη της συγκατάθεσής τους στη χρήση εικαστικών έργων; Ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος αποζημίωσης που προσφέρεται στους νέους ή στους οργανισμούς, πότε θα δοθεί και από ποιον; Θα δοθεί στους νέους η δυνατότητα να ελέγξουν την ακρίβεια των όσων καταγράφηκαν από τους ενηλίκους και να δώσουν τη δική τους άποψη για την εγκυρότητα ή μη της ερμηνείας τους; Ποιες διαδικασίες έχουν προβλεφθεί για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι τόσο για τους νέους όσο και για τους ενηλίκους; Είναι αρκούντως περιεκτική η προσέγγιση που εφαρμόζεται; Παρέχεται κάποιο εύλογο αντάλλαγμα για τη συμμετοχή; Ιδιαίτερη ευαισθησία απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και νέοι που έχουν υποστεί διάφορες μορφές βίας. Είναι ευθύνη των ενηλίκων να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και εποικοδομητικό περιβάλλον για τη συμμετοχή των παιδιών, που να ελαχιστοποιεί κάθε πιθανό κίνδυνο. Το περιβάλλον πρέπει επίσης να διασφαλίζει (Feinstein κ.ά., 2004): μία δεοντολογική προσέγγιση όσον αφορά το θέμα της ανισότητας ισχύος ανάμεσα σε ενήλικους και παιδιά. Η ίδια δεοντολογική προσέγγιση πρέπει να διασφαλίζει την ικανότητα των παιδιών να εκφράζονται ελεύθερα και να γίνονται σεβαστά, ότι ο στόχος της συμμετοχής είναι ξεκάθαρος, ότι τα παιδιά ενημερώνονται πλήρως και τους δίνεται η δυνατότητα να συναινέσουν στη συμμετοχή τους, να ευαισθητοποιεί τους ενήλικες να εργαστούν με τα παιδιά, να επιτρέπει στα παιδιά να επιλέγουν εάν θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι, για πόσο χρόνο και με ποιον τρόπο, να δημιουργεί ένα περιβάλλον «φιλικό για τα παιδιά», με ικανό χρόνο και τα κατάλληλα μέσα για την ποιοτική συμμετοχή. Πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η συμμετοχή προάγει την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών, προστατεύοντας για παράδειγμα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και την ανωνυμία τους, ότι η επιλογή 137

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
[+]The best book of the month Developing Person Through Childhood and Adolescence [READ]
"Download [PDF] Developing Person Through Childhood and Adolescence For Online"
[+][PDF] TOP TREND Developing Person Through Childhood and Adolescence [PDF]
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center