Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Συνήθως, οι

Συνήθως, οι ερευνητές προσεγγίζουν αρχικά τις επιτροπές δεοντολογίας, τους οργανισμούς, επαγγελματίες, γονείς, λειτουργούς και δασκάλους για να αποσπάσουν τη συναίνεσή τους (Butler και Williamson, 1994· Hood κ.ά., 1996). Αυτοί οι πυλωροί επηρεάζουν τη συναίνεση και μπορούν να θέσουν εμπόδια στη συμμετοχή των παιδιών (Cree κ.ά., 2002· Hill κ.ά., 2004· Hood κ.ά., 1996· Masson, 2004· Miller, 2000). Εντούτοις, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι συμφωνούν και τα παιδιά και οι νέοι. Βάσει της βρετανικής νομολογίας (Gillick κατά West Norfolk και Wisbech Area Health Authority, 1986) τα ικανά παιδιά κάτω των 16 ετών μπορούν να δώσουν συναίνεση. Αυτό σημαίνει ότι η συναίνεση των παιδιών πρέπει να σχετίζεται περισσότερο με την ικανότητα παρά με την ηλικία (Alderson, 2001). Παρότι σε ορισμένες κουλτούρες επικρατεί η άποψη ότι ειδικά τα παιδιά, αλλά και οι νέοι, δεν είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις σχετικές με τη συναίνεση (Miller, 2000· Morrow και Richards, 1996), έχει τεκμηριωθεί ότι ακόμα και παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να δώσουν την εν γνώσει συναίνεσή τους, εφόσον προσεγγιστούν με τον δέοντα τρόπο (Bone, 2005· Hedges, 2002· Smith κ.ά., 2005). Στα παιδιά που, λόγω ηλικίας, δεν μπορούν να δώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για παράδειγμα, μπορεί να τους δίνεται καθημερινά η δυνατότητα εθελούσιας συμμετοχής στις προτεινόμενες δραστηριότητες, εφόσον έχει διάρκεια μεγαλύτερη της μίας ημέρας (Lansdown, 2005). Επιπλέον, στην περίπτωση παιδιών που δεν νομιμοποιούνται να δώσουν τυπικά τη συναίνεσή τους, μπορούμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή τους – μία άλλη μορφή συμφωνίας για συμμετοχή σε ορισμένες δραστηριότητες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που υιοθετούν τη μέθοδο της συμφωνίας κάνουν τα παιδιά να νιώθουν πιο ισχυρά, καθώς εμπλέκονται στις οικογενειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Barsky, 2009). Είναι αναγκαίο επίσης να δίνεται στα παιδιά ικανός χρόνος για να εξετάσουν την προοπτική της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες και να δώσουν τα ίδια την εν γνώσει συναίνεσή τους (Feinstein κ.ά., 2004). Η προετοιμασία προσιτού στα παιδιά ενημερωτικού υλικού προσφέρει μία καλή δυνατότητα εξοικείωσης των παιδιών με την έννοια της συναίνεσης. Τα ενημερωτικά φυλλάδια είναι χρήσιμο να περιλαμβάνουν μία δήλωση των δικαιωμάτων των παιδιών ως συμμετεχόντων σε προγράμματα και δραστηριότητες. Εντούτοις, η φραστική επεξήγηση είναι επίσης 156

σημαντική σε όλες τις περιπτώσεις. Η συναίνεση των παιδιών και των νέων πρέπει να γίνει αντιληπτή ως συνεχής διαδικασία και είναι συχνά απολύτως αναγκαίο να ζητείται σε διάφορα στάδια της συμμετοχικής διαδικασίας (Feinstein κ.ά., 2004). Συχνά, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και νέους αποφεύγουν να εμπλακούν σε μία ενημέρωση περί εν γνώσει συναίνεσης πριν από την πρώτη κοινή «Μου είπαν απλώς να πάω σε ένα συνάντηση, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων πληροφοριών. Επιπλέον, δωμάτιο και να μιλήσω σε κάτι κυρίες». (Αγόρι, 10 ετών) όταν η συζήτηση γίνεται ομαδικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να ωφεληθούν από τις προκύπτουσες συνέργιες (Corey και Corey, 2006). Ένα ζήτημα που τίθεται όμως σε αυτήν την περίπτωση, είναι ότι ορισμένα παιδιά «Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς ανθρώπους που συναντάς για πρώτη μπορεί να διστάσουν να εκφράσουν μπροστά σε φορά, όμως άνθρωποι όπως εσείς, άλλους τις απορίες τους, με αποτέλεσμα η που νοιάζονται για τα παιδιά, είναι άξιοι εμπιστοσύνης». συναίνεσή τους να μην είναι εν γνώσει συναίνεση. (Αγόρι, 19 ετών) Αξίζει επίσης να εξετάσουμε την περίπτωση μακροχρόνιων προγραμμάτων, όπου νέα παιδιά και νέοι εισέρχονται και παλαιοί αποχωρούν κατά καιρούς από τις ομάδες. Προκειμένου να περιοριστεί ο εκνευρισμός της επαναλαμβανόμενης πληροφόρησης, τα επίδοξα μέλη μπορούν να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους στόχους και τις δραστηριότητες της ομάδας και να παρέχουν τη συναίνεσή τους πριν από την είσοδό τους σε αυτή (Barsky, 2009). Η εν γνώσει συναίνεση δεν ενημερώνει απλώς τα παιδιά και τους νέους για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, αλλά θέτει και το πλαίσιο τυχόν μελλοντικής δράσης την οποία μπορεί να χρειαστεί να αναλάβει ο κοινωνικός λειτουργός (Hepworth, Rooney, Rooney, Strom-Gottfried και Larsen, 2010). Πρέπει λοιπόν να καθίσταται σαφές και να διευκρινίζεται ότι, μπορεί όλα όσα λέγονται να είναι εμπιστευτικά (Ministry of Youth Affairs, 2003), όμως τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να κατανοήσουν πως αν αποκαλύψουν κάτι ενοχοποιητικό θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές (Hasley κ.ά., 2006). Ενίοτε οι κοινωνικοί λειτουργοί υποχρεώνονται να 157

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center