Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ενεργός συμμετοχή νέων ανθρώπων σε συμμετοχικές δραστηριότητες για ερευνητικούς σκοπούς Σημαντικό ρόλο παίζουν η ευελιξία (Bell κ.ά., 2002· Coombe, 2002) και η χρήση ποικιλίας μεθόδων και προσεγγίσεων (Kirby και Bryson, 2002· Lightfoot και Sloper, 2003). Η επιλογή των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων είναι θεμελιώδης προϋπόθεση επιτυχίας των συμμετοχικών προγραμμάτων (Save the Children, 2002). Σε σχέση με τις ατομικές μεθόδους συγκέντρωσης ερευνητικών δεδομένων, συλλογικές μέθοδοι όπως οι συζητήσεις σε ομάδες εστίασης, τα παιχνίδια ρόλων και το θέατρο κάνουν τις ομάδες παιδιών ή νέων να νιώσουν πιο άνετα, καθώς περιορίζουν το ρόλο και την εξουσία των ενηλίκων. Ένα άλλο πιθανό πλεονέκτημα των συλλογικών μεθόδων είναι ότι παρέχουν πληροφορίες και από την αλληλεπίδραση των παιδιών. Οι Ennew και Plateau (2004) έχουν σημειώσει όμως ότι οι συλλογικές μέθοδοι είναι ακατάλληλες για λεπτά ή προσωπικής φύσης ζητήματα, παράγοντας ανούσια αποτελέσματα, καθώς ορισμένα παιδιά δεν επιθυμούν να μιλήσουν για τέτοιου είδους ζητήματα παρουσία άλλων. Επίσης, οι πολιτισμικές επιρροές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την προθυμία ή την απροθυμία των νέων να μιλήσουν δημόσια. Επισήμαναν τέλος, ότι οι συλλογικές μέθοδοι ευνοούν τα εξωστρεφή άτομα, φέρνουν όμως σε μειονεκτική θέση τα πιο εσωστρεφή. Μεμονωμένες εικόνες είτε σύνολα εικόνων, σχεδίων ή φωτογραφιών χρησιμοποιούνται επίσης συχνά στην έρευνα ως εργαλεία πρόκλησης συζητήσεων με ομάδες ή άτομα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη με νέους που δυσκολεύονται να εκφράσουν τις απόψεις τους ή όταν το θέμα που διερευνάται είναι ευαίσθητο. Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ασκήσεις κατάταξης, οπότε θα μπορούσε κανείς να παρουσιάσει στους νέους φωτογραφίες ενηλίκων και να τους ζητήσει να τις κατατάξουν με βάση την προτίμησή τους. Οι 214

ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέοι αξιολογούν τα στοιχεία που εκείνοι τους ζήτησαν να αξιολογήσουν, καθώς καμία εικόνα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δεδομένου ότι βασικός σκοπός της χρήσης οπτικών μεθόδων είναι η κινητοποίηση και η έναρξη διαλόγου, χρησιμοποιούνται οι ίδιες μέθοδοι καταγραφής με τις ομάδες εστίασης. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάκλησης στη μνήμη, οι ενήλικοι μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους νέους να θυμηθούν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων που κατάφεραν ή απέτυχαν να τους ωθήσουν να συμμετάσχουν σε μία εποικοδομητική συμμετοχική δραστηριότητα και να εντάξουν όλα τα στοιχεία που θα δηλώσουν σε ένα διάγραμμα. Ομάδες παιδιών που έχουν κοινή εμπειρία από τον ίδιο ενήλικο ίσως θα μπορούσαν να δώσουν πιο λεπτομερή περιγραφή του συγκεκριμένου ενήλικα μέσω της διαδικασίας ομαδικής ανταλλαγής αναμνήσεων (Ennew κ.ά., 2004). Στις ομάδες εστίασης, διευκολύνεται από τους ερευνητές η συζήτηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική για τον εντοπισμό της γλώσσας επικοινωνίας, των ιδεών, των αξιών, των πεποιθήσεων και των στάσεων μιας ομάδας. Οι ομάδες εστίασης έχουν το πλεονέκτημα ότι περιορίζουν την κυριαρχία των ενηλίκων και ενδυναμώνουν τα παιδιά, δίνοντάς τους μεγαλύτερο έλεγχο στην όλη τη διαδικασία. Το μειονέκτημα των ομάδων εστίασης είναι ότι δεν διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία, αποτρέποντας ενδεχομένως ορισμένα παιδιά από την ενεργό συμμετοχή. Τα μέλη της ομάδας εστίασης πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο χώρος πρέπει να είναι ήσυχος και να μην υπάρχουν διακοπές ή θεατές. Οι νέοι πρέπει να μπορούν να καθίσουν άνετα σε ένα κύκλο, χωρίς κανένα αντικείμενο ανάμεσά τους. Πρέπει εξ αρχής να συμφωνηθεί η διάρκεια της συζήτησης (ελάχιστο μία ώρα και μέγιστο δύο ώρες) και να διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες μία λίστα με προτεινόμενες ιδέες, θέματα ή ερωτήσεις (Ennew κ.ά., 2004). Στις συζητήσεις με παιδιά σχολικής ηλικίας και νέους, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οδηγούν σε πιο μακροσκελείς, λεπτομερείς και ακριβείς απαντήσεις απ’ ό,τι οι άλλοι 215

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center