Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

τύποι

τύποι ερωτήσεων (Cronch κ.ά., 2006· Davies κ.ά., 2000· Lamb και Fauchier, 2001· Lamb και Garretson, 2003). Οι προτροπές συμμετοχής στη συζήτηση (π.χ. «είπες ότι... πες μου περισσότερα γι’ αυτό») είναι αναγκαίες για τη λήψη πιο μακροσκελών και λεπτομερών απαντήσεων σε σχέση με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις ομάδες εστίασης (Sternberg κ.ά., 1996). Η Littlechild (2000) αναφέρει ως αποτελεσματική συμμετοχική μέθοδο, που προάγει την καταγραφή των απόψεων των παιδιών, τη συστηματική χρήση της προβολικής ταύτισης, καθώς τα παιδιά μπορεί να βιώνουν τους διαφορετικούς τύπους εξουσίας και ελέγχου που είναι εγγενείς στις εμπειρίες κακοποίησης που έχουν βιώσει αλλά και σε αυτήν καθαυτή τη διαδικασία προστασίας. Οι Plateau κ.ά. (2004) υποστηρίζουν ότι είναι αντιδεοντολογικό να τίθενται άμεσα ερωτήματα στα παιδιά για τις οδυνηρές εμπειρίες τους, οπότε είναι σημαντικό να αποφεύγεται η χρήση ερωτηματολογίων ή «Η ελευθερία της έκφρασης ήταν συνεντεύξεων και πρέπει αντ’ αυτών να το βασικό στοιχείο της συνάντησης». (Κορίτσι, 22 ετών) χρησιμοποιούνται έμμεσες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, που επιτρέπουν στα παιδιά να αποκρύψουν πληροφορίες ή να απαντήσουν με τρόπους που δεν τους ξυπνούν οδυνηρές και δυνητικά επιζήμιες για τα ίδια αναμνήσεις. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι τα σχέδια, τα παιχνίδια ρόλων και οι κούκλες που επιτρέπουν στα παιδιά να εξωτερικεύσουν τις εμπειρίες τους χωρίς να τις βιώσουν εκ νέου. Τα παιδιά και οι νέοι είναι δυνατόν να νιώσουν αμηχανία ή φόβο στις συναντήσεις με τον ερευνητή. Είναι λοιπόν μεγάλης σημασίας ο εντοπισμός κρίσιμων δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τυχόν αναπηρία ή εμπειρίες κακοποίησης των παιδιών και των νέων, συζητώντας τα θέματα αυτά ανοιχτά, προκειμένου να αποφευχθούν αυθαίρετα συμπεράσματα και η ελλιπής κατανόηση των αναγκών τους (Cafcass, 2004). Η εμπλοκή παιδιών και νέων σε μια συνεχή συμμετοχική διαδικασία τα διδάσκει περισσότερα για τη συμμετοχή απ’ ό,τι οποιαδήποτε μεμονωμένη συμμετοχική μέθοδος (Save the Children, 2002). Τα παιδιά και τους νέους πρέπει να 216

τα ακούμε διαρκώς και όχι μόνο στο πλαίσιο μεμονωμένων συζητήσεων, όπου τους ζητείται η γνώμη τους για ένα συγκεκριμένο θέμα (Clark και Moss, 2001). Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας ασχολείται με τις τυπικές παρά με τις άτυπες μεθόδους εμπλοκής των παιδιών και των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Testro & GForce Reference Group, 2006). Στις άτυπες μεθόδους περιλαμβάνονται ο διάλογος, η παρατήρηση, η ακρόαση της αυθόρμητης επικοινωνίας μεταξύ των νέων και η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες. Στις τυπικές μεθόδους περιλαμβάνονται οι μεμονωμένες συνεδρίες, οι τακτικές ομαδικές συναντήσεις και τα κυτία προτάσεων (Kirby, 2003). Η έκθεση με τίτλο Having a Say (Έχεις λόγο) έδειξε ότι οι νέοι δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις άτυπες επαφές, στάσεις και σχέσεις, ενώ οι ενήλικοι εστιάζουν κυρίως στην καταλληλότητα των τυπικών δομών και διαδικασιών (Spall κ.ά., 1998). Βάσει της εμπειρίας μας, θεωρούμε ότι τα παιδιά και οι νέοι αναπτύσσονται καλύτερα όταν εμπλέκονται σε περισσότερο ανεπίσημες δραστηριότητες. Διάφορα εργαστήρια έχουν καταδείξει ότι τα παιδιά και οι νέοι αποστασιοποιούνται στις τυπικές διαδικασίες, ενώ διαπρέπουν σε άτυπα, ανεπίσημα πλαίσια, όπου νιώθουν πιο άνετα, καθώς και ότι έχουν αυξημένο έλεγχο στη συμμετοχική διαδικασία χάρη στο ασφαλές περιβάλλον. Στην παρουσία έρευνα, η ερευνητική ομάδα θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους να έχουν ενεργό συμμετοχή στα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν. Η ερευνητική ομάδα θα καθορίσει εξαρχής τη δική της συμβολή και το βαθμό στον οποίο θα λαμβάνονται πρακτικά υπόψη οι απόψεις των συμμετεχόντων. Η γλώσσα και η συμπεριφορά θα χρησιμοποιηθούν ως σημαντικά εργαλεία ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων. Καθώς τόσο η τυπική όσο και άτυπη υποστήριξη των συνομηλίκων αποτελούν σημαντική συνιστώσα της συμμετοχικής διαδικασίας, τα παιδιά και οι νέοι θα συμμετέχουν στα εργαστήρια χωρισμένοι σε μικρές ομάδες. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες η μεθοδολογία της έρευνας. 217

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center