Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Έχει σημασία

Έχει σημασία όχι μόνο να δώσετε στα παιδιά το δικαίωμα να ακουστούν, αλλά και να λάβετε σοβαρά υπόψη τις απόψεις και τις γνώμες τους. Είναι επίσης σημαντικό, όταν τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους ζωγραφίζοντας ή σχεδιάζοντας, οι ενήλικοι να τους επιτρέπουν να ερμηνεύσουν τα ίδια τη δουλειά τους και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ερμηνεία (Lancaster, 2003). Εξίσου μεγάλη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στην ορθή ερμηνεία των λέξεων που χρησιμοποιούν τα παιδιά (Sinclair κ.ά., 2002). Είναι επίσης σκόπιμο να καταστήσετε τους νέους κοινωνούς και συμμέτοχους στην ανάλυση των δεδομένων του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, αφού επιλέξετε τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την αρχική ανάλυση των ερευνητών, μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να τα μελετήσουν και να δηλώσουν μέσα από ομαδική συζήτηση κατά πόσον συμφωνούν με τα ευρήματα των ερευνητών (Mainey, 2008b). Η επιλογή των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων είναι πολύ βασική για την επιτυχία των προγραμμάτων. «Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Johnson κ.ά. (1998) θεωρούν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διευκολυντές είναι να διατηρούν τη δυναμική της δραστηριότητας και να μην χάνουν το ενδιαφέρον του παιδιού». (Coad και Lewis, 2004, σ. 32, παρατίθεται στο Johnson κ.ά. 1998). Κατά την εργασία μας με νεαρά άτομα στα εργαστήρια, μάθαμε από τα ίδια ότι ορισμένες φορές είναι δύσκολο να εμπλακούν ενεργά και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον, επειδή η χρήση της ίδιας κάθε φορά μεθόδου τα κάνει να βαριούνται. Ορισμένες φορές, οι νέοι χάνουν το ενδιαφέρον τους επειδή η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι περίπλοκη και όχι ειδικά διαμορφωμένη για να γίνεται εύκολα αντιληπτή από παιδιά. Οι Laws και Manns (2004, σ. 48) συμφωνούν με αυτό το συμπέρασμα: «Το κυριότερο δεν είναι η συγκεκριμένη τεχνική, αλλά η προσέγγιση να είναι φιλική προς το παιδί». Είναι λοιπόν σημαντικό ο διευκολυντής να έχει εξ αρχής επίγνωση των αναγκών της ομάδας, καθώς ορισμένα παιδιά και νέοι είναι πολύ ικανοί και καταφέρνουν να κατανοήσουν πολύπλοκα θέματα και ζητήματα, όμως οι μικρότεροι σε ηλικία όπως και αυτοί που ανήκουν σε μη προνομιούχες ομάδες είναι 218

πιθανό να εκτίθενται για πρώτη φορά σε δύσκολα ζητήματα και άρα να μην μπορούν να κατανοήσουν τη γλώσσα των ενηλίκων. Μέθοδοι που οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συμμετοχικές ομαδικές δραστηριότητες Οι διευκολυντές πρέπει να διαθέτουν μεγάλη ευελιξία να επιλέγουν δραστηριότητες και να τις προσαρμόζουν στις ανάγκες της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψιν τη διαδικασία της ομάδας. Για παράδειγμα, είναι απρόσφορο να χρησιμοποιήσουν μια προκλητική μέθοδο κατά τις πρώτες συναντήσεις μιας ομάδας. Κάποια παιδιά τα πηγαίνουν καλύτερα με μεθόδους που είναι πιο δημιουργικές, ενώ άλλα συγκεντρώνονται περισσότερο όταν τους δίνουν γραπτές μεθόδους. “Πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές δραστηριότητες για διαφορετικές ηλικίες, ενδιαφέροντα και ικανότητες. Το κλειδί είναι να αφήνουμε χώρο σε όσους συμμετέχουν να σκέφτονται ιδέες και να εξασφαλίζουμε ότι όλοι διασκεδάζουν. Σε κάποια άτομα μπορεί να φαίνεται ευκολότερο να δείξουν τι τους αρέσει χρησιμοποιώντας την τέχνη, ενώ άλλα μπορεί να προτιμούν να γράφουν ή να μιλούν για τις ιδέες τους”. (Boyson, 2009, σ. 3). Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες προτεινόμενες μεθόδους που έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν τη συμμετοχή: Γραπτές μέθοδοι Είναι καλό να χρησιμοποιούνται στις ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας, τα οποία ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν και μπορούν να εκφραστούν. Παραδείγματα γραπτών μεθόδων είναι οι βιωματικές αφηγήσεις, οι γραπτές λίστες και κατατάξεις, η ολοκλήρωση προτάσεων και η συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Παρακάτω παραθέτουμε τις απόψεις νέων ανθρώπων σχετικά με τις γραπτές μεθόδους, οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί στις διάφορες μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ξεκινώντας με μια σύνοψη: 219

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center