Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

και ζητήστε

και ζητήστε από την πρώτη να σκεφτεί ένα σενάριο με επίκεντρο την παροχή συμβουλών σε νέους, από τη δεύτερη ένα σενάριο με επίκεντρο τη συμμετοχή νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από την τρίτη να σκεφτεί τρόπους διαμοιρασμού της εξουσίας και της ευθύνης με τα νεαρά άτομα. Μόλις σκεφτούν το σενάριο, ζητήστε τους να σκεφτούν ποια θα ήταν η πιο κατάλληλη μέθοδος για το συγκεκριμένο σενάριο και πώς θα προσάρμοζαν τη μέθοδο αυτή στις ανάγκες του σεναρίου. Για παράδειγμα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους νέους που αφορούν δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου στην κοινότητα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται στο Διαδίκτυο. Ζητήστε από κάθε υποομάδα να παρουσιάσει το σενάριό της και τις μεθόδους που επέλεξε. Ακολουθεί γενική συζήτηση με αντικείμενο τα διδάγματα αυτής της άσκησης. Ίσως είναι χρήσιμο ο διευκολυντής να συγκεντρώσει όλες τις μεθόδους που συζητήθηκαν, να τις συμπεριλάβει σε ένα κείμενο και να το διανείμει στους συμμετέχοντες. 246

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά «(Η ανατροφοδότηση) με βοηθά και οι νέοι συμμετέχουν ενεργά στη φάση να διορθώσω κάτι λάθος που μπορεί να έχω πει και δίνει σε επαναξιολόγησης μετά το τέλος του προγράμματος εσάς την ευκαιρία να με ρωτήσετε και αφομοίωσαν όλες τις δραστηριότητες που τα για κάτι που δεν καταλάβατε». (Αγόρι, 21 ετών) αφορούν (Feinstein κ.ά., 2004). Θα πρέπει να παρέχεται στους νέους η δυνατότητα να ελέγξουν και να αξιολογήσουν την ακρίβεια των ερμηνειών των πληροφοριών που συνέλεξαν οι ενήλικοι (Laws κ.ά., 2002· «(Η ανατροφοδότηση) μου δίνει την ευκαιρία μετά Plateau, Beazley, Bessell, Ennew, & από όλον αυτόν τον καιρό να αξιολογήσω τη συνάντηση και με καθαρό μυαλό να μπορέσω να Waterson, 2006). Προκειμένου να είναι σκεφτώ περισσότερο αντικειμενικά τι συνέβη και σε αποδοτικότερη η συμμετοχική ποιον βαθμό οι απαντήσεις μου ήταν σωστές και ρεαλιστικές». (Κορίτσι, 22 ετών) διαδικασία, οι ενήλικοι πρέπει να επαναλαμβάνουν παραφράζοντας τις δηλώσεις των νέων, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι αντιλήφθηκαν σωστά όσα ειπώθηκαν· συνοψίστε τη συζήτηση αναδεικνύοντας τα κύρια σημεία· ζητήστε από τους νέους να προσδιορίσουν τα κύρια στοιχεία που προκύπτουν από την εμπειρία της συμμετοχής και τη συζήτηση· στο τέλος, δώστε ανατροφοδότηση στους νέους σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης (Gosling και Cohen, 2007). Έχει σημασία όχι μόνο να δώσετε στα παιδιά το δικαίωμα να ακουστούν, αλλά και να λάβετε σοβαρά υπόψη τις απόψεις και τις «Μπορώ να βοηθήσω περισσότερα παιδιά και νιώθω σημαντικός όταν γνώμες τους. Είναι επίσης σημαντικό, όταν τα ξέρω ότι η γνώμη μου μετράει». παιδιά καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους (Αγόρι, 19 ετών) ζωγραφίζοντας ή σχεδιάζοντας, οι ενήλικοι να τους επιτρέπουν να ερμηνεύσουν τα ίδια τη δουλειά τους και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ερμηνεία (Lancaster, 2003). Εξίσου μεγάλη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στην ορθή ερμηνεία 247

 • Page 1 and 2:

  ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ Η Π

 • Page 3 and 4:

  Δεύτερη ενότητα: Ο

 • Page 5 and 6:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συν

 • Page 7 and 8:

  Το Iστορικό του Προ

 • Page 9 and 10:

  • Διευθυντικά στελ

 • Page 11 and 12:

  Περιεχόμενα και Δο

 • Page 13 and 14:

  Γίνεται πραγμάτευσ

 • Page 15 and 16:

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ

 • Page 17 and 18:

  Θα πρέπει να προετο

 • Page 19 and 20:

  συμμετέχοντες να α

 • Page 21 and 22:

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ

 • Page 23 and 24:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΠΕΥΘΥ

 • Page 25 and 26:

  • Να εντοπίσουν με

 • Page 27 and 28:

  • Εντοπισμός συμμε

 • Page 29 and 30:

  • Προσδιορίζοντας

 • Page 31 and 32:

  ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΦΥΣ

 • Page 33 and 34:

  ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜ

 • Page 35 and 36:

  «τη διαδικασία, που

 • Page 37 and 38:

  και να διευκολύνου

 • Page 39 and 40:

  αφορά το βαθμό ελέγ

 • Page 41 and 42:

  Στάδιο 3: Προσαρμογ

 • Page 43 and 44:

  αλληλουχίας, ενώ στ

 • Page 45 and 46:

  4. Η συμμετοχή ως κα

 • Page 47 and 48:

  συζητούνται ανοιχτ

 • Page 49 and 50:

  οργανώσαμε, δεν ανα

 • Page 51 and 52:

  λεκτικών περιγραφώ

 • Page 53 and 54:

  ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙ

 • Page 55 and 56:

  • Ποιες δυσκολίες

 • Page 57 and 58:

  Ομαδική Άσκηση: Εμπ

 • Page 59 and 60:

  εικόνες από το διαδ

 • Page 61 and 62:

  Παραλλαγή Καθώς οι

 • Page 63 and 64:

  νέων ανθρώπων που έ

 • Page 65 and 66:

  Επιπλέον, μέσω της

 • Page 67 and 68:

  εξυπηρετεί καίρια

 • Page 69 and 70:

  • Η ενδυνάμωση των

 • Page 71 and 72:

  Government, 2007· Laws και Mann

 • Page 73 and 74:

  Τέλος, η συμμετοχή

 • Page 75 and 76:

  • Τους επιτρέπει ν

 • Page 77 and 78:

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙ

 • Page 79 and 80:

  Διάρκεια: 15 λεπτά Ο

 • Page 81 and 82:

  Οδηγίες: Ο εκπαιδευ

 • Page 83 and 84:

  ελάχιστη ή την καθό

 • Page 85 and 86:

  Τα εμπόδια που συνα

 • Page 87 and 88:

  • Έλλειψη ψυχολογι

 • Page 89 and 90:

  ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Μ

 • Page 91 and 92:

  απόψεις επί του θέμ

 • Page 93 and 94:

  • Μια υλική/λεκτικ

 • Page 95 and 96:

  Ζητείστε από τη μισ

 • Page 97 and 98:

  Όταν η ομάδα ολοκλη

 • Page 99 and 100:

  Boyden, J., & Ennew, J. (1997). Chi

 • Page 101 and 102:

  ECPAT (2007). Ensuring meaningful c

 • Page 103 and 104:

  Kirby, P., & Bryson, S. (2002). Mea

 • Page 105 and 106:

  Partridge, A. (2005). Children and

 • Page 107 and 108:

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο Α

 • Page 109 and 110:

  κατανοούν πλήρως τ

 • Page 111 and 112:

  καθώς στο δικό τους

 • Page 113 and 114:

  συμμετάσχουν εποικ

 • Page 115 and 116:

  Είναι σημαντικό να

 • Page 117 and 118:

  Οι Boyden και Ennew (1997) έ

 • Page 119 and 120:

  Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

 • Page 121 and 122:

  Τα χαρακτηριστικά

 • Page 123 and 124:

  Μία έννοια που χρησ

 • Page 125 and 126:

  Κάθε διευκολυντής

 • Page 127 and 128:

  Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

 • Page 129 and 130:

  Μέρος Δεύτερο Η βιβ

 • Page 131 and 132:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 133 and 134:

  Schwarz, R. M. (2002). The skilled

 • Page 135 and 136:

  Αυτή η ενότητα του

 • Page 137 and 138:

  στοιχεία που θα συγ

 • Page 139 and 140:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ

 • Page 141 and 142:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ

 • Page 143 and 144:

  Ζητείστε από τους σ

 • Page 145 and 146:

  ότι η θεματική της

 • Page 147 and 148:

  προσέγγιση των «αν

 • Page 149 and 150:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ

 • Page 151 and 152:

  Στοχαστική Άσκηση:

 • Page 153 and 154:

  και οι νεαροί άντρε

 • Page 155 and 156:

  γνώσει συναίνεση έ

 • Page 157 and 158:

  σημαντική σε όλες τ

 • Page 159 and 160:

  με τρόπο εύληπτο κα

 • Page 161 and 162:

  κηδεμόνων ή των ιδρ

 • Page 163 and 164:

  • Υποθέτετε ότι όλ

 • Page 165 and 166:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 167 and 168:

  Παρατίθεται τώρα έ

 • Page 169 and 170:

  μόνο στο μυαλό και

 • Page 171 and 172:

  κοινότητας, φαινόμ

 • Page 173 and 174:

  (Cambridgeshire Children’s Fund &

 • Page 175 and 176:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 177 and 178:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 179 and 180:

  • Πώς θα αιτιολογη

 • Page 181 and 182:

  • Τι θα κάνατε για

 • Page 183 and 184:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 185 and 186:

  Hedges, H. (2002). Beliefs and prin

 • Page 187 and 188:

  Powell, M. A., & Smith, A. B. (2009

 • Page 189 and 190:

  Όπως προκύπτει ξεκ

 • Page 191 and 192:

  γενική συμφωνία ότ

 • Page 193 and 194:

  απαραίτητα μέσα κα

 • Page 195 and 196: Τεχνικές εξοικείωσ
 • Page 197 and 198: Ireland, Child Safe and Leargas, 20
 • Page 199 and 200: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ
 • Page 201 and 202: Με βάση τις εμπειρί
 • Page 203 and 204: • Η έρευνα αναδεικ
 • Page 205 and 206: • Πιστεύετε ότι πρ
 • Page 207 and 208: Είστε διευκολυντής
 • Page 209 and 210: Οδηγίες: Παρουσιάσ
 • Page 211 and 212: • Η άσκηση καταδει
 • Page 213 and 214: προκειμένου να εισ
 • Page 215 and 216: ερευνητές πρέπει ν
 • Page 217 and 218: τα ακούμε διαρκώς κ
 • Page 219 and 220: πιθανό να εκτίθεντ
 • Page 221 and 222: • Λειτουργεί καλύτ
 • Page 223 and 224: Από όλα τα πλεονεκτ
 • Page 225 and 226: δυσκολεύονται να ε
 • Page 227 and 228: Πλεονεκτήματα • Εί
 • Page 229 and 230: Μειονεκτήματα • Μπ
 • Page 231 and 232: Δημιουργικές μέθοδ
 • Page 233 and 234: Πλεονεκτήματα • Εί
 • Page 235 and 236: 4. Σε αυτό το σημείο
 • Page 237 and 238: • Οι απόψεις των νε
 • Page 239 and 240: ΜΕΘΟΔΟΙ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠ
 • Page 241 and 242: Ομαδική Άσκηση Εργ
 • Page 243 and 244: Στρέψτε την προσοχ
 • Page 245: Στη συνέχεια χωρίσ
 • Page 249 and 250: αυτοεκτίμησης και
 • Page 251 and 252: να δίνεται ιδιαίτε
 • Page 253 and 254: Δώστε γραπτώς τις ε
 • Page 255 and 256: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ
 • Page 257 and 258: Lamb, M. E., & Fauchier, A. (2001).
 • Page 259 and 260: Save the Children (2004). 12 lesson
 • Page 261 and 262: 6. Cunningham, A., & Baker, L. (200
 • Page 263: 22. McAuley, K., & Brattman, M. (20
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center