Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

των λέξεων

των λέξεων που χρησιμοποιούν τα παιδιά (Sinclair κ.ά., 2002). Είναι επίσης σκόπιμο να καταστήσετε τους νέους κοινωνούς και συμμέτοχους στην ανάλυση των δεδομένων του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, «Κάνετε τα παιδιά να νιώθουν ότι αφού επιλέξετε τα σημαντικότερα συμπεράσματα αξίζουν και ότι μπορούν να εκφραστούν χωρίς κανέναν φόβο». από την αρχική ανάλυση των ερευνητών, (Κορίτσι, 12 ετών) μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να τα μελετήσουν και να δηλώσουν μέσα από ομαδική συζήτηση κατά πόσον συμφωνούν με τα ευρήματα των ερευνητών (Mainey, 2008b). Η σημασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαδικασίας Ένα σημαντικό μέρος της συμμετοχικής διαδικασίας έχει να κάνει με τον αναγκαίο έλεγχο και την αξιολόγησή της. «Ναι μεν τα αποτελέσματα της συνεδρίας είναι σημαντικά, όμως πολλοί υπογραμμίζουν και τη σημασία της ίδιας της διαδικασίας» (Hill, Davis, Prout και Tisdall, 2004, σ. 83). Είναι σημαντικό στην αρχή της διαδικασίας, ο διευκολυντής να ορίσει σε συνεργασία με την ομάδα μία διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. Η διαδικασία αξιολόγησης θα εξετάζει επίσης κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή. «Στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης των οργανισμών για παιδιά, ο έλεγχος έχει αναγνωριστεί ως παράγων μείζονος σημασίας... Στην αρχή πρέπει να υπάρχει μία εκτίμηση ή σενάριο αναφοράς, με βάση το οποίο αξιολογείται στην πορεία η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και καταγράφονται οι αλλαγές στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων» (O’ Kane, 2003, σ. 44). Πιο πάνω επισημάναμε ότι ο διευκολυντής πρέπει να έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο να καλύπτει θεματικά τις ανάγκες της ομάδας, τους στόχους, τους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τα απαιτούμενα μέσα και πόρους. Θα ήταν επίσης καλή ιδέα να περιληφθεί στο πλάνο δράσης ο τρόπος με τον οποίο θα ελεγχθεί το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε βάσει ποσοτικών αποτελεσμάτων - ποσοτικές μετρήσεις, όπως ποσοστά (%) και η χρήση στατιστικών πληροφοριών - είτε βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η καταγραφείσα αύξηση της 248

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών και των νέων ή η απόκτηση τεχνικών επικοινωνίας και ηγετικών προσόντων. Ένας καλός τρόπος αποτύπωσης των αποτελεσμάτων είναι η χρήση μιας περιπτωσιολογικής μελέτης, που θα αφηγείται τα όσα συνέβησαν με τη μορφή ημερολογίου και θα καταγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε και τον αντίκτυπο του προγράμματος. «Η αξιολόγηση του έργου που παράχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ένας από τους βασικούς τρόπους διασφάλισης των προοπτικών του προγράμματος. Οι πιθανοί χρηματοδότες και άλλα σημαντικά ενδιαφερόμενα πρόσωπα πάντα θέλουν χειροπιαστές αποδείξεις της επιτυχίας του προγράμματος» (Save the Children, 2005, σ. 9). Δεν αρκεί όμως η αξιολόγηση του προγράμματος με βάση τον αντίκτυπο που είχε για τα ίδια τα παιδιά και τους νέους. Είναι εξίσου σημαντική η αξιολόγηση του αντίκτυπου στους ίδιους τους οργανισμούς. Οι Cavet και Sloper (2004, σ. 618) υποστηρίζουν ότι «οι πιο μεγάλες ελλείψεις τεκμηρίωσης αφορούν την αξιολόγηση των προγραμμάτων και ειδικά σε σχέση με τον αντίκτυπο που είχε η συμμετοχή των νέων στους οργανισμούς και φορείς». Είναι ατελέσφορη η διοργάνωση συμμετοχικών προγραμμάτων με νέους, εάν τα προγράμματα αυτά δεν ασκούν καμία επίδραση είτε στα ίδια τα παιδιά και τους νέους είτε στους οργανισμούς νέων. Επιτυχημένα είναι τα προγράμματα που έχουν αντίκτυπο τόσο στα ίδια τα παιδιά και τους νέους όσο και στους οργανισμούς και την κοινότητα εν γένει. Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο των προγραμμάτων συμμετοχής παιδιών και νέων είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της διαδικασίας. «Να επανέρχεστε για μια αξιολόγηση του προγράμματος και μετά το τέλος του. Θεωρήστε το συστατικό στοιχείο της όλης διαδικασίας συμμετοχής των παιδιών και νέων. Αφιερώνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια και πόροι στην οργάνωση και το σχεδιασμό των συμμετοχικών δραστηριοτήτων με παιδιά, που, ορισμένες φορές, δίνεται ελάχιστη σημασία στη συγκεκριμένη και συστηματική επαναξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν» (Save the Children, 2003, σ. 75). Νέοι που συμμετείχαν στα εργαστήρια, αναγνώρισαν ότι επιθυμούν να 249

 • Page 1 and 2:

  ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ Η Π

 • Page 3 and 4:

  Δεύτερη ενότητα: Ο

 • Page 5 and 6:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συν

 • Page 7 and 8:

  Το Iστορικό του Προ

 • Page 9 and 10:

  • Διευθυντικά στελ

 • Page 11 and 12:

  Περιεχόμενα και Δο

 • Page 13 and 14:

  Γίνεται πραγμάτευσ

 • Page 15 and 16:

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ

 • Page 17 and 18:

  Θα πρέπει να προετο

 • Page 19 and 20:

  συμμετέχοντες να α

 • Page 21 and 22:

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ

 • Page 23 and 24:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΠΕΥΘΥ

 • Page 25 and 26:

  • Να εντοπίσουν με

 • Page 27 and 28:

  • Εντοπισμός συμμε

 • Page 29 and 30:

  • Προσδιορίζοντας

 • Page 31 and 32:

  ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΦΥΣ

 • Page 33 and 34:

  ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜ

 • Page 35 and 36:

  «τη διαδικασία, που

 • Page 37 and 38:

  και να διευκολύνου

 • Page 39 and 40:

  αφορά το βαθμό ελέγ

 • Page 41 and 42:

  Στάδιο 3: Προσαρμογ

 • Page 43 and 44:

  αλληλουχίας, ενώ στ

 • Page 45 and 46:

  4. Η συμμετοχή ως κα

 • Page 47 and 48:

  συζητούνται ανοιχτ

 • Page 49 and 50:

  οργανώσαμε, δεν ανα

 • Page 51 and 52:

  λεκτικών περιγραφώ

 • Page 53 and 54:

  ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙ

 • Page 55 and 56:

  • Ποιες δυσκολίες

 • Page 57 and 58:

  Ομαδική Άσκηση: Εμπ

 • Page 59 and 60:

  εικόνες από το διαδ

 • Page 61 and 62:

  Παραλλαγή Καθώς οι

 • Page 63 and 64:

  νέων ανθρώπων που έ

 • Page 65 and 66:

  Επιπλέον, μέσω της

 • Page 67 and 68:

  εξυπηρετεί καίρια

 • Page 69 and 70:

  • Η ενδυνάμωση των

 • Page 71 and 72:

  Government, 2007· Laws και Mann

 • Page 73 and 74:

  Τέλος, η συμμετοχή

 • Page 75 and 76:

  • Τους επιτρέπει ν

 • Page 77 and 78:

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙ

 • Page 79 and 80:

  Διάρκεια: 15 λεπτά Ο

 • Page 81 and 82:

  Οδηγίες: Ο εκπαιδευ

 • Page 83 and 84:

  ελάχιστη ή την καθό

 • Page 85 and 86:

  Τα εμπόδια που συνα

 • Page 87 and 88:

  • Έλλειψη ψυχολογι

 • Page 89 and 90:

  ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Μ

 • Page 91 and 92:

  απόψεις επί του θέμ

 • Page 93 and 94:

  • Μια υλική/λεκτικ

 • Page 95 and 96:

  Ζητείστε από τη μισ

 • Page 97 and 98:

  Όταν η ομάδα ολοκλη

 • Page 99 and 100:

  Boyden, J., & Ennew, J. (1997). Chi

 • Page 101 and 102:

  ECPAT (2007). Ensuring meaningful c

 • Page 103 and 104:

  Kirby, P., & Bryson, S. (2002). Mea

 • Page 105 and 106:

  Partridge, A. (2005). Children and

 • Page 107 and 108:

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο Α

 • Page 109 and 110:

  κατανοούν πλήρως τ

 • Page 111 and 112:

  καθώς στο δικό τους

 • Page 113 and 114:

  συμμετάσχουν εποικ

 • Page 115 and 116:

  Είναι σημαντικό να

 • Page 117 and 118:

  Οι Boyden και Ennew (1997) έ

 • Page 119 and 120:

  Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

 • Page 121 and 122:

  Τα χαρακτηριστικά

 • Page 123 and 124:

  Μία έννοια που χρησ

 • Page 125 and 126:

  Κάθε διευκολυντής

 • Page 127 and 128:

  Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

 • Page 129 and 130:

  Μέρος Δεύτερο Η βιβ

 • Page 131 and 132:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 133 and 134:

  Schwarz, R. M. (2002). The skilled

 • Page 135 and 136:

  Αυτή η ενότητα του

 • Page 137 and 138:

  στοιχεία που θα συγ

 • Page 139 and 140:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ

 • Page 141 and 142:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓ

 • Page 143 and 144:

  Ζητείστε από τους σ

 • Page 145 and 146:

  ότι η θεματική της

 • Page 147 and 148:

  προσέγγιση των «αν

 • Page 149 and 150:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ

 • Page 151 and 152:

  Στοχαστική Άσκηση:

 • Page 153 and 154:

  και οι νεαροί άντρε

 • Page 155 and 156:

  γνώσει συναίνεση έ

 • Page 157 and 158:

  σημαντική σε όλες τ

 • Page 159 and 160:

  με τρόπο εύληπτο κα

 • Page 161 and 162:

  κηδεμόνων ή των ιδρ

 • Page 163 and 164:

  • Υποθέτετε ότι όλ

 • Page 165 and 166:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 167 and 168:

  Παρατίθεται τώρα έ

 • Page 169 and 170:

  μόνο στο μυαλό και

 • Page 171 and 172:

  κοινότητας, φαινόμ

 • Page 173 and 174:

  (Cambridgeshire Children’s Fund &

 • Page 175 and 176:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 177 and 178:

  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ Α

 • Page 179 and 180:

  • Πώς θα αιτιολογη

 • Page 181 and 182:

  • Τι θα κάνατε για

 • Page 183 and 184:

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ

 • Page 185 and 186:

  Hedges, H. (2002). Beliefs and prin

 • Page 187 and 188:

  Powell, M. A., & Smith, A. B. (2009

 • Page 189 and 190:

  Όπως προκύπτει ξεκ

 • Page 191 and 192:

  γενική συμφωνία ότ

 • Page 193 and 194:

  απαραίτητα μέσα κα

 • Page 195 and 196:

  Τεχνικές εξοικείωσ

 • Page 197 and 198: Ireland, Child Safe and Leargas, 20
 • Page 199 and 200: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ
 • Page 201 and 202: Με βάση τις εμπειρί
 • Page 203 and 204: • Η έρευνα αναδεικ
 • Page 205 and 206: • Πιστεύετε ότι πρ
 • Page 207 and 208: Είστε διευκολυντής
 • Page 209 and 210: Οδηγίες: Παρουσιάσ
 • Page 211 and 212: • Η άσκηση καταδει
 • Page 213 and 214: προκειμένου να εισ
 • Page 215 and 216: ερευνητές πρέπει ν
 • Page 217 and 218: τα ακούμε διαρκώς κ
 • Page 219 and 220: πιθανό να εκτίθεντ
 • Page 221 and 222: • Λειτουργεί καλύτ
 • Page 223 and 224: Από όλα τα πλεονεκτ
 • Page 225 and 226: δυσκολεύονται να ε
 • Page 227 and 228: Πλεονεκτήματα • Εί
 • Page 229 and 230: Μειονεκτήματα • Μπ
 • Page 231 and 232: Δημιουργικές μέθοδ
 • Page 233 and 234: Πλεονεκτήματα • Εί
 • Page 235 and 236: 4. Σε αυτό το σημείο
 • Page 237 and 238: • Οι απόψεις των νε
 • Page 239 and 240: ΜΕΘΟΔΟΙ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠ
 • Page 241 and 242: Ομαδική Άσκηση Εργ
 • Page 243 and 244: Στρέψτε την προσοχ
 • Page 245 and 246: Στη συνέχεια χωρίσ
 • Page 247: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Α
 • Page 251 and 252: να δίνεται ιδιαίτε
 • Page 253 and 254: Δώστε γραπτώς τις ε
 • Page 255 and 256: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑ
 • Page 257 and 258: Lamb, M. E., & Fauchier, A. (2001).
 • Page 259 and 260: Save the Children (2004). 12 lesson
 • Page 261 and 262: 6. Cunningham, A., & Baker, L. (200
 • Page 263: 22. McAuley, K., & Brattman, M. (20
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
"Download [PDF] Developing Person Through Childhood and Adolescence For Online"
[+][PDF] TOP TREND Developing Person Through Childhood and Adolescence [PDF]
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center