Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Αυτή η

Αυτή η προοδευτική διαδικασία συμμετοχής, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, διασφαλίζει την καλλιέργεια του πνεύματος ανεξαρτησίας των νεαρών ατόμων. Αυτό που έχει καθοριστική σημασία όμως είναι η εξ αρχής εμπλοκή των νεαρών ατόμων και η ενεργός συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μόνον έτσι θα θεωρήσουν κτήμα τους τη δραστηριότητα. Δεν είναι απαραίτητο τα Στάδια 1 έως 4 να θεωρηθούν (όπως τα θεωρεί ο Huskins) στάδια «για λογαριασμό» των νεαρών ατόμων. Μπορούν να εκληφθούν ως στάδια «εμπλοκής» των νεαρών ατόμων, αρκεί να ενθαρρύνονται προοδευτικά να αναλαμβάνουν ευθύνες. Το μοντέλο αυτό δεν είναι το μοναδικό μοντέλο προοδευτικής συμμετοχής σε μια νεανική δραστηριότητα. Δεν είναι απαραίτητο όλες οι ομάδες νεαρών ατόμων να ακολουθήσουν όλα τα στάδια με τη σειρά αυτή. Τα Στάδια 1 έως 3 (‘πρώτη επαφή’ έως ‘προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον’) είναι κοινά στις περισσότερες ομάδες νεαρών ατόμων, ενώ αντίθετα τα στάδια 4 έως 7 (‘λαμβάνοντας μέρος’ έως ‘ηγεσία’) διαφέρουν ανάλογα με την ομάδα και τα συγκεκριμένα άτομα που την απαρτίζουν. Είναι προφανές ότι το στάδιο αφετηρίας εξαρτάται από το πόσο εξαρτημένη ή ανεξάρτητη είναι κάθε συγκεκριμένη ομάδα. Απαιτείται ειδική μέριμνα για κάθε μέλος της ομάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι προοδεύει μέσα στο δικό του επίπεδο συμμετοχής. Ο στόχος δεν είναι όλες οι ομάδες να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ενεργού συμμετοχής, αλλά το κάθε μέλος να προοδεύει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Κάθε ομάδα πρέπει να θεωρείται μοναδική και συνεπώς να «καθοδηγείται» λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων μελών που την απαρτίζουν. 3. Μονοπάτια επικοινωνίας Παρότι η κλίμακα συμμετοχής έχει αναπτυχθεί ως επεξηγηματικό μοντέλο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιγραφική και κανονιστική (Van Beers, Chau, Ennew, κ.ά., 2006). Οι Reddy και Ratna (2002, σ.18) έχουν υποστηρίξει ότι η εικόνα της κλίμακας δεν μας βοηθά ιδιαίτερα, καθώς «υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας 42

αλληλουχίας, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πάντα ομαλή μετάβαση από το ένα επίπεδο στο επόμενο». Η ιδέα της κλίμακας μπορεί επίσης να υποκρύπτει μια ιεράρχηση αξιών. «Τα μοντέλα τύπου κλίμακας εν τέλει συνεπάγονται πως, ασχέτως των περιστάσεων, τελικός στόχος είναι η πλήρης αυτονομία. Ο στόχος αυτός μπορεί όμως να μην είναι ρεαλιστικός, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μία ή δύο μόνο πτυχές μιας δραστηριότητας» (Save the Children, 2000, σ. 8). Ο Shier (2001) εισηγήθηκε μία εναλλακτική “Πιστεύω ότι η εξουσία και οι ευθύνες θα τυπολογία, η οποία ωστόσο βασίζεται στην πρέπει να μοιράζονται με τα παιδιά». (Κορίτσι, 16 χρονών) κλίμακα του Hart. Ο Shier εισηγήθηκε τα μονοπάτια επικοινωνίας (pathways to communication), τα οποία διέκρινε σε 5 επίπεδα: 1) Ακούγονται οι γνώμες των παιδιών. 2) Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους. 3) Οι απόψεις των παιδιών λαμβάνονται υπόψη. 4) Τα παιδιά συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 5) Τα παιδιά είναι συνυπεύθυνα στη λήψη των αποφάσεων (IAWGCP, 2008). Σε κάθε επίπεδο συμμετοχής, σύμφωνα με τον Shier, υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης: τα ανοίγματα, οι ευκαιρίες και οι υποχρεώσεις. Όταν ένας λειτουργός είναι προσηλωμένος στη συμμετοχή των παιδιών και των νεαρών ατόμων και αποφασισμένος να εργαστεί προς αυτό το σκοπό, είτε υπάρχει η ευκαιρία είτε όχι, έχουμε ένα άνοιγμα. Όταν ένας λειτουργός διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, την κατάρτιση και τα προσόντα να κάνει πράξη τη συμμετοχή, έχουμε μία ευκαιρία. Και όταν ο οργανισμός ακολουθεί μία πολιτική, που υπαγορεύει στους λειτουργούς να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών και των νεαρών ατόμων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουμε μία υποχρέωση (Shier, 2001, σ.110-115). Σύμφωνα με τον Shier, είναι σημαντικό να εμπλέκονται σταδιακά τα παιδιά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και να ενισχύονται οι μηχανισμοί που αναβαθμίζουν την επιρροή τους. Το μοντέλο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης του δέοντος βαθμού συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα – για παράδειγμα στο 43

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center