Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

συνομηλίκους

συνομηλίκους τους όσο και με τους ενηλίκους βελτιώθηκαν, επειδή έμαθαν πώς να καταλαβαίνουν και να εμπιστεύονται τους άλλους και να εκφράζουν τις διαθέσεις τους. Έχει καταγραφεί επίσης αυξημένη αίσθηση αυτεξουσιότητας των νέων, λόγω της ενεργού συμμετοχής τους σε αποφάσεις σχετικές με το μέλλον τους (Fredericks, Kapland, και Zeister, 2001· Willow, 2002). • Η ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης, αποτελεσματικότητας και αυτονομίας που συνδέεται με την ευκαιρία που τους δίνεται να προσφέρουν (Cleaver και Kerr, 2006). • Η βελτίωση της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων συνεργασίας μέσα από το διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών, τη διαπραγμάτευση, την ακρόαση, την ομιλία, τη λήψη αποφάσεων και την ομαδική εργασία (Hannam, 2001). • Οι νέοι γίνονται πιο ενεργοί πολίτες χάρη στην ενεργό συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή έτσι αποκτούν επίγνωση των δημοκρατικών και ομαδικών διαδικασιών (Checkoway κ.ά., 2003). • Η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες τα νεαρά άτομα ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν ποικιλοτρόπως, προκειμένου να εκφράσουν τις ιδέες και απόψεις τους (Oliver, Colin, Burns και Nicholas, 2006· Partridge, 2005). • Χάρη σε όλα τα παραπάνω, αυξάνεται η παρουσία και μειώνεται ο αποκλεισμός τους (Willow, 2002). Οι νέοι νοιώθουν λιγότερο μειονεκτικά, καθώς έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες (ECPAT, 2007a). • Ενισχύεται το κίνητρό τους να επιτύχουν, καθώς αυξάνεται η αίσθηση της συμμετοχής, της επένδυσης και του ελέγχου (Hannam, 2001), ενώ έχουν επίσης αυξημένη διάθεση να φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο (Lansdown, 2001). • Η βελτίωση της συμπεριφοράς και η μείωση της εγκληματικότητας, της χρήσης ναρκωτικών και των κυήσεων στην εφηβική ηλικία (Kirby, 2001), καθώς επίσης και η άμεση βελτίωση της ζωής και των προοπτικών τους. 68

• Η ενδυνάμωση των παιδιών και των νεαρών ατόμων, καθώς αναπτύσσεται η ικανότητά τους να μιλούν σε ακροατήριο, να συναντούν και να μιλούν με άλλα παιδιά και νεαρά άτομα, να διαπραγματεύονται, να εργάζονται σε ομάδες και να προγραμματίζουν δραστηριότητες (Save the Children, 2000· Welsh Assembly Government, 2007· Skinner και Fleming, 2007· Sinclair 2004). • Καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των ίδιων των παιδιών (Ennew και Plateau, 2004). «…ένα σημαντικό όφελος που θα είχα • Τα παιδιά νοιώθουν συνυπεύθυνα για τις από τη συμμετοχή θα ήταν η αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς επιβράβευση της προσπάθειάς μου». (Αγόρι 3, 14 ετών) συμμετείχαν ενεργά στη λήψη τους. Τα Οφέλη της Συμμετοχής των Παιδιών για τις Οργανώσεις, τις Δράσεις και τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οι ερευνητές είχαν εντοπίσει μία έλλειψη «…τα παιδιά είναι φορείς νέων ιδεών…Το τεκμηριωμένων μελετών με θέμα τον σημαντικότερο όφελος για την κοινωνία από τη αντίκτυπο της συμμετοχής των παιδιών σε συμμετοχή των παιδιών είναι η ευτυχία όλων των παιδιών και νέων». (Κορίτσι 1, 14 ετών) πολιτικά και πρακτικά θέματα (π.χ. Carr, 2004), όμως οι Hasley κ.ά. (2006) αναφέρουν ότι η εικόνα αυτή έχει εσχάτως αλλάξει. Οι Oldfield και Fowler (2004) αναφέρουν ότι περισσότεροι από 4 στους 5 ερωτώμενους στην έρευνά τους δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται αναβαθμίστηκαν χάρη στη συμμετοχή νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι Davies κ.ά. (2006) καταγράφουν το παράδειγμα φοιτητών, που συμμετείχαν στη λήψη των αποφάσεων που αφορούσαν την πολιτική των ιδρυμάτων στα θέματα των επιβραβεύσεων, του εκφοβισμού και της συμπεριφοράς. Το συμπέρασμα ήταν ότι η συμμετοχή των νέων στις συνεντεύξεις πρόσληψης νέων καθηγητών και το γεγονός ότι είχαν λόγο στην ανανέωση των συμβάσεων του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού, οδήγησε σε «καλύτερες» επιλογές προσωπικού. 69

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center