Views
3 years ago

Preface - kmutt

Preface - kmutt

KMUTT Annual Research

KMUTT Annual Research Abstracts 2005 วิเคราะหแบบจําลองเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการ ทดลอง พบวาสามารถทํานายอัตราการอบแหง ความชื้น สุดทายของขาวเปลือกและความชื้นสัมพัทธในของผสม ระหวางแกลบกับขาวเปลือกไดสอดคลองกับผลการ ทดลอง NC-011 อิทธิพลของความหนาแนนและอัตรา สวนผสมของแกลบตอการอบแหงขาวเปลือก ภาวิกา วงศแกว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 6, “วิศวกรรมเกษตรนําไทยสูครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548, โรงแรมมิราเคิลแกรนด, กรุงเทพฯ, หนา 507-518 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของอัตราสวนผสม ระหวางแกลบและขาวเปลือก และผลของ Bulk density ของแกลบที่มีตอการอบแหงและความชื้นสุดทายของ ขาวเปลือก การทดลองทําโดยนําขาวเปลือกความชื้น เริ่มตนประมาณ 33%d.b. ผสมกับแกลบความชื้นตน ประมาณ 11%d.b. ที่อัตราสวนผสมระหวางแกลบและ ขาวเปลือก 1:1, 1.5:1 และ 2:1 โดยปริมาตร โดยแกลบ ที่ใชมีคา Bulk density 105, 160 และ 230 kg/m 3 จากผลการทดลองที่ไดพบวาการเพิ่มอัตราสวนผสมโดย ปริมาตรระหวางแกลบและขาวเปลือก และการเพิ่ม Bulk density ของแกลบ จะชวยใหความชื้นของขาวเปลือกลด ลงไดเร็วกวาการใชอัตราสวนผสมระหวางแกลบและ ขาวเปลือก และ Bulk density ของแกลบต่ําๆ ที่อัตรา สวนผสมระหวางแกลบและขาวเปลือกสูงกวา 1.5:1 พบวาอัตราการอบแหงเปลี่ยนแปลงนอยมาก นอกจากนี้ ยังพบวาหลังจากทําการอบแหงเปนระยะเวลานาน 2 ชั่วโมงความชื้นของขาวเปลือกมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเพิ่มระยะเวลาในการอบแหง เมื่อทดสอบคุณภาพ ของขาวเปลือกหลังการอบแหง พบวารอยละตนขาวของ ขาวเปลือกที่ผานการอบแหงมีคาใกลเคียงกับรอยละตน ขาวอางอิง NC-012 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลตอการอบแหง และคุณภาพของกระเทียมกลีบ สุทธิศักดิ์ แกวนก, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 213 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 6, “วิศวกรรมเกษตรนําไทยสูครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548, โรงแรมมิราเคิลแกรนด, กรุงเทพฯ, หนา 566-576 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงอิทธิพลของอุณหภูมิ ที่มีผลตอการอบแหงและคุณภาพของกระเทียมกลีบปอก เปลือกพันธุเชียงใหม โดยการอบแหงที่อุณหภูมิ 70 80 และ 90°C และความเร็วของอากาศรอน 1.7 m/s ความชื้นเริ่มตน และความชื้นสุดทายอยูในชวง 190- 210% d.b. และ 5-7% d.b. ตามลําดับ ผลการทดลอง พบวาการเปลี่ยแปลงของความชื้นของกระเทียมเปนแบบ อัตราการอบแหงลดลงแบงไดเปน 2 ชวง โดยทั้งสองชวง นี้จะถูกแบงดวยความชื้นวิกฤตและอธิบายการเปลี่ยน แปลงความชื้นของทั้งสองชวงดวยสมการการแพรของน้ํา ในเนื้อกระเทียม ซึ่งสัมประสิทธิ์การแพรของกระเทียมจะ มีคาเพิ่มขึ้นเมื ่ออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา การอบแหงที่อุณหภูมิสูงทําใหการหดตัวนอยลง การ เปลี่ยนแปลงสีโดยรวมสูงขึ้น และอัตราการลดลงของ วิตามินซี น้ํามันหอมระเหย และ Pyruvic acid เร็วกวา การอบแหงที่อุณหภูมิต่ํา NC-013 ผลของการอบแหงตอสมบัติของขาวกึ่ง สําเร็จรูป ชัยยงค เตชะไพโรจน, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล, พยุงศักดิ์ ทาไมสุข, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 6 “วิศวกรรมเกษตรนําไทยสูครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548, โรงแรมมิราเคิลแกรนด, กรุงเทพฯ, หนา 491-498 ขาวกึ่งสําเร็จรูปเริ่มเปนที่นิยม เนื่องจากความ สะดวกรวดเร็วในการเตรียม วิธีการอบแหงอาจมีผลตอ คุณภาพของขาวกึ่งสําเร็จรูปที่ผลิต ดังนั้นงานวิจัยนี้มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการอบแหงขาวสุกตอการ หดตัว การเปลี่ยนแปลงสี การคืนรูปและสมบัติเนื้อสัมผัส ของขาวกึ่งสําเร็จรูป โดยเปรียบเทียบเครื่องอบแหงแบบ ปมความรอนและอากาศรอน โดยสภาวะที่ใชในการศึกษา National Conference

214 ไดแก อุณหภูมิของอากาศรอนเทากับ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ความชื้นเริ่มตนและสุดทายของขาวสุกอยู ในชวง 198-219% d.b. และ 6-8% d.b. ผลการ ทดลองพบวา การหดตัวของขาวสุกในระบบที่ใชอากาศ รอนเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการอบแหงสูงขึ้น ในขณะที่ ระบบแบบปมความรอน อุณหภูมิไมมีผลตอการหดตัว ของขาวสุก จากการวัดคาสีหลังจากการอบแหงพบวา มี ความสัมพันธกับอุณหภูมิการอบแหง โดยคา L มีคาลดลง คา b มีคาเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิการอบแหงเพิ่มขึ้น โดย พบวาการอบแหงดวยปมความรอนใหผลิตภัณฑมีสีเหลือง (คา b) นอยกวาการอบแหงดวยอากาศรอน ในขณะที่การ คืนตัวไมขึ้นกับอุณหภูมิการอบแหง โดยมีลักษณะ คลายคลึงกันทั้งสองระบบ สําหรับเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑคืน รูปที่ผานการอบแหงทั้งสองระบบมีลักษณะใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามการอบแหงดวยปมความรอนทําให ผลิตภัณฑมีคาความแข็ง (Hardness) และความเหนียว (Stickiness) มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) NC-014 การบําบัดแอมโมเนียในน้ําทิ้งจากบอเลี้ยง กุงโดยใชสาหรายเซลลเดียว ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ, วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม 2548, โรงแรมฮอลิเดย การเดน, จ.เชียงใหม, หนา OP2-20 อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงในประเทศไทย จัดเปน อุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งกําลังขยายตัวและ ทํารายไดเขาสูประเทศปละหลายหมื่นลานบาท แตปญหา หนึ่งในการเลี้ยงกุงในปจจุบัน คือการเนาเสียของน้ําในบอ เลี้ยงจากการยอยสลายของอาหารกุงที่เหลือ และจากการ ขับถายของกุง ทําใหเกิดสารประกอบไนโตรเจนในรูป แอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท ดังนั้นจึงตองมีการ เปลี่ยนถายน้ําทิ้ง กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา เนื่องจากตองปลอยน้ําทิ้งออกสูธรรมชาติ งานวิจัยนี้มุงเนนไปที่การพัฒนาระบบบําบัดน้ํา เสียในบอเลี้ยงกุง โดยเพิ่มหนวยบําบัดเขาไปในบอเพื่อให สามารถทําการบําบัดขณะเลี้ยงได โดยการนําคลอเรลลา KMUTT Annual Research Abstracts 2005 ซึ่งเปนสาหรายเซลลเดียวที่พบไดทั่วไปในบอเลี้ยงกุงมาใช ในการบําบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ํา งานวิจัยนี้จะ ศึกษาอัตราสวนของปริมาตรสวนรับแสงตอสวนที่ไมไดรับ แสง และระยะเวลาในการรับแสง ที่ใหประสิทธิภาพการ บําบัดสูงสุด โดยทําการศึกษาการบําบัดในบอทดลอง 2 ขนาด คือ 40 ลิตร และ 200 ลิตร ผลการศึกษาพบวาอัตราจําเพาะของการใช แอมโมเนีย มีคาสูงขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราสวนของปริมาตรสวน รับแสงตอสวนที่ไมไดรับแสงสูงขึ้น แตจะลดลงเมื่อ อัตราสวนของปริมาตรสวนรับแสงมีคาสูงเกินไป คาอัตรา การใชแอมโมเนียจําเพาะที่สูงสุดในการทดลองขนาด 40 ลิตร และ 200 ลิตร มีคาเทากับ 0.68 และ 0.98 mg- N/mg-Chl.a/h ตามลําดับ ระยะเวลาการรับแสงและ อัตราสวนของปริมาตรสวนรับแสง ที่ใหประสิทธิภาพการ บําบัดสูงสุดในการทดลองขนาด 200 ลิตรคือ 5 นาที และ 1:3 ตามลําดับ แตเมื่อใช photobioreactor ขนาด 40 ลิตร ซึ่งสวนที่ไดรับแสงมีความลึกต่ํากวา พบวา ระยะเวลาการรับแสงและอัตราสวนของปริมาตรสวนรับ แสงที่นอยกวาสามารถใหประสิทธิภาพการบําบัดที่ดี เทียบเทากับในการทดลองขนาด 200 ลิตร ดังนั้นการ กวนผสมและการบังซอนกัน เปนปจจัยที่สําคัญในการ บําบัดดวยวิธีนี้ NC-015 การออกแบบเรือเพื่อใชกับระบบขับเคลื่อน แบบโบกกลับไปกลับมาเบื้องตน สโรช ไทรเมฆ, ขัตติยะ แถวไทสง, นิรุตติ์ วงศสถาน, นพทวี ชูชาญชัย, พิพัฒน เลิศพิริยสุวัฒน, นิรุตต ศรีเกษม, นัฎดนัย นิ่มนวล, สุกิต วรวัฒนญานนท การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทยครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม 2548, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ, จ.ภูเก็ต, หนา 621 ถึง 625 ประสิทธิภาพของใบพัดที่สูงกวาใบจักรสงผลให เกิดแนวความคิดในการออกแบบระบบขับเคลื่อนและเรือ ใหเหมาะสมกับระบบขับเคลื่อนแบบโบกกลับไปกลับมา เนื่องจากระบบขับเคลื่อนดังกลาวเปนการออกแบบโดย อาศัยการเคลื่อนที่เลียนแบบการเคลื่อนที่ของปลาเปน หลัก ดังนั้นจึงเกิดความไมสมดุลของแรงและโมเมนต เกือบทุกแนวแกน ในอดีตการใชเรือขนาดเล็กที่มีใชกันอยู National Conference

 • Page 2:

  ISBN 974-456-652-3

 • Page 6:

  CONTENTS Page Preface International

 • Page 10 and 11:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 12 and 13:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 14 and 15:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 16 and 17:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 18 and 19:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 20 and 21:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 22 and 23:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 24 and 25:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 26 and 27:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 28 and 29:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 30 and 31:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 32 and 33:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 34 and 35:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 36 and 37:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 38 and 39:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 40 and 41:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 42 and 43:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 44 and 45:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 46 and 47:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 48 and 49:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 50 and 51:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 52 and 53:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 54 and 55:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 56 and 57:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 58:

  National Journals

 • Page 61 and 62:

  54 นอยกวาแบบต

 • Page 63 and 64:

  56 (Least Square Matching Method)

 • Page 65 and 66:

  58 อุณหภูมิ 30 แ

 • Page 67 and 68:

  60 สเปกตรัม จา

 • Page 69 and 70:

  62 ขอมูลดานทร

 • Page 71 and 72:

  64 22.8 มาตรฐานเป

 • Page 73 and 74:

  66 2545 NJ-033 EFFECTS OF ELEVATED

 • Page 75 and 76:

  68 เปลือกที่ม

 • Page 77 and 78:

  70 ของการดูดซ

 • Page 79 and 80:

  72 การสกัดดวย

 • Page 81 and 82:

  74 collection of authentic texts th

 • Page 83 and 84:

  76 รอยละ 32 มีสา

 • Page 86 and 87:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 88 and 89:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 90 and 91:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 92 and 93:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 94 and 95:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 96 and 97:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 98 and 99:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 100 and 101:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 102 and 103:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 104 and 105:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 106 and 107:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 108 and 109:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 110 and 111:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 112 and 113:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 114 and 115:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 116 and 117:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 118 and 119:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 120 and 121:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 122 and 123:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 124 and 125:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 126 and 127:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 128 and 129:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 130 and 131:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 132 and 133:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 134 and 135:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 136 and 137:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 138 and 139:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 140 and 141:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 142 and 143:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 144 and 145:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 146 and 147:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 148 and 149:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 150 and 151:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 152 and 153:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 154 and 155:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 156 and 157:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 158 and 159:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 160 and 161:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 162 and 163:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 164 and 165:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 166 and 167:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 168 and 169:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 170 and 171: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 172 and 173: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 174 and 175: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 176 and 177: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 178 and 179: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 180 and 181: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 182 and 183: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 184 and 185: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 186 and 187: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 188 and 189: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 190 and 191: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 192 and 193: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 194 and 195: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 196 and 197: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 198 and 199: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 200 and 201: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 202 and 203: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 204 and 205: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 206 and 207: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 208 and 209: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 210 and 211: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 212 and 213: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 214: National Conferences
 • Page 217 and 218: 210 จอมเทียนปา
 • Page 219: 212 การสกัดสาร
 • Page 223 and 224: 216 โดยกลไกของ
 • Page 225 and 226: 218 เคลือบเมื่
 • Page 227 and 228: 220 สําเริง จัก
 • Page 229 and 230: 222 ลดเวลาตลอด
 • Page 231 and 232: 224 อุณหภูมิสู
 • Page 233 and 234: 226 NC-043 การวิเคร
 • Page 235 and 236: 228 เกิดพฤติกร
 • Page 237 and 238: 230 เดียว เพื่อ
 • Page 239 and 240: 232 มากนอยเพีย
 • Page 241 and 242: 234 หลักที่พบใ
 • Page 243 and 244: 236 NC-073 การออกแบ
 • Page 245 and 246: 238 บทความนี้น
 • Page 247 and 248: 240 นําเอาเวคเ
 • Page 249 and 250: 242 งานวิจัยนี
 • Page 251 and 252: 244 การอบแหงลด
 • Page 253 and 254: 246 แยกเฟสต่ํา
 • Page 255 and 256: 248 กลบ โดยเปรี
 • Page 257 and 258: 250 นํามาใช คือ
 • Page 259 and 260: 252 วิเคราะหหา
 • Page 261 and 262: 254 NC-123 การวิเคร
 • Page 263 and 264: 256 NC-129 เครื่องผ
 • Page 265 and 266: 258 สามารถขยาย
 • Page 267 and 268: 260 ครั้งที่ 43, 1-
 • Page 269 and 270: 262 calculated with the use of the
 • Page 271 and 272:

  264 Version 1.3.1 และ Softwar

 • Page 273 and 274:

  266 ขนไกได จากก

 • Page 275 and 276:

  268 โครงสรางขอ

 • Page 277 and 278:

  270 การปลูกพืช

 • Page 279 and 280:

  272 ระดับพึงพอ

 • Page 281 and 282:

  274 ของแกสโซฮอ

 • Page 283 and 284:

  276 1) สภาพทั่วไ

 • Page 285 and 286:

  278 อนุปริญญา แ

 • Page 287 and 288:

  280 อาชีวศึกษา

 • Page 289 and 290:

  282 กระทบตอคุณ

 • Page 291 and 292:

  284 ตั้งกลไกแข

 • Page 293 and 294:

  286 นุชจรินทร เ

 • Page 295 and 296:

  288 โดยรวมผูบร

 • Page 297 and 298:

  290 แนนกระแสไฟ

 • Page 299 and 300:

  292 NC-222 ผลงานตีพ

 • Page 301 and 302:

  294 NC-227 เตาเผาไห

 • Page 303 and 304:

  296 จําเพาะรวม

 • Page 305 and 306:

  298 NC-238 จลนพลศาส

 • Page 307 and 308:

  300 ทนงเกียรติ

 • Page 309 and 310:

  302 ดีเซลนั้นม

 • Page 311 and 312:

  304 NC-254 การใชเทค

 • Page 313 and 314:

  306 อาคารศูนยก

 • Page 315 and 316:

  308 กระบวนการร

 • Page 317 and 318:

  310 บรรยากาศขอ

 • Page 319 and 320:

  312 metal ions on 2-AP biosyntheis

 • Page 321 and 322:

  314 total clones while the ethanol

 • Page 323 and 324:

  316 การประชุมท

 • Page 325 and 326:

  318 BioThailand (The 16 th Annual M

 • Page 327 and 328:

  320 สูงที่สุดพ

 • Page 329 and 330:

  322 นัยสําคัญท

 • Page 331 and 332:

  324 ความเขมขนร

 • Page 333 and 334:

  326 ปลูกแบบพรา

 • Page 335 and 336:

  328 นี้ทําใหทร

 • Page 337 and 338:

  330 ดุลชาติ มาน

 • Page 339 and 340:

  332 ไมโครเมตร ส

 • Page 341 and 342:

  334 In this study, we collected seq

 • Page 343 and 344:

  336 กนกรัตน นาค

 • Page 345 and 346:

  338 การพัฒนาสื

 • Page 347 and 348:

  340 one of the causes of difficulty

 • Page 349 and 350:

  342 ทวีรัตน วิจ

 • Page 351 and 352:

  344 program, Cytoscape. This model

 • Page 353 and 354:

  346 production demand. Nevertheless

 • Page 355 and 356:

  348 อุลตราไวโอ

 • Page 357 and 358:

  350 นี้อยูในชว

 • Page 359 and 360:

  352 เพื่อนําสว

 • Page 361 and 362:

  354 trichloroacetic acid (TCA) ม

 • Page 363 and 364:

  356 ทรัพยากรที

 • Page 365 and 366:

  358 ในประเทศสห

 • Page 367 and 368:

  360 8-9 ธันวาคม 2548,

 • Page 369 and 370:

  362 ซึ่งเกิดขอ

 • Page 371 and 372:

  364 NC-391 การวิเคร

 • Page 373 and 374:

  366 การประชุมว

 • Page 375 and 376:

  368 2547) พบวามหาว

 • Page 377 and 378:

  370 กนกพร ลีลาเ

 • Page 380:

  Authors Index

 • Page 383 and 384:

  376 จงจิตร หิรั

 • Page 385 and 386:

  378 ธ ธนธร ทองส

 • Page 387 and 388:

  380 พยุงศักดิ์

 • Page 389 and 390:

  382 วรรณพ วิเศษ

 • Page 391 and 392:

  384 สุดารัตน จิ

 • Page 393 and 394:

  386 อุลาวัณย กุ

 • Page 395 and 396:

  388 138, 141, 142 Jarunya Narangaja

 • Page 397 and 398:

  390 Panida Kongsawadworakul 191 Pan

 • Page 399 and 400:

  392 Sorakrich Maneewan 124, 136 Sor

 • Page 401 and 402:

  394 KMUTT Annual Research Abstracts

 • Page 404 and 405:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 406 and 407:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 408 and 409:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 410 and 411:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 412 and 413:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 414 and 415:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 416 and 417:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 418 and 419:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 420 and 421:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 422 and 423:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 424 and 425:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 426 and 427:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 428 and 429:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 430 and 431:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 432 and 433:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 434 and 435:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 436 and 437:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 438 and 439:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 440 and 441:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 442 and 443:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 444 and 445:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 446 and 447:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 448:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 452:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200