Views
4 years ago

Preface - kmutt

Preface - kmutt

KMUTT Annual Research

KMUTT Annual Research Abstracts 2005 แลวพบวา ที่ความเขมขนเทากัน NO 3 - จะมีผลทําให ประสิทธิภาพการบําบัดฟลูออไรดลดลงมากที่สุด Fe 3+ ไม มีผลตอใดๆ แตเมื่อเพิ่มความเขมขนของ Ca 2+ แลว สามารถบําบัดฟลูออไรดไดเพิ่มขึ้น ศึกษาประสิทธิภาพใน การบําบัดฟลูออไรดในตัวอยางน้ําบาดาลจากจังหวัด ราชบุรี โดยทดลองเปรียบเทียบในตัวอยางที่ไมมีการปรับ pH และในตัวอยางที่ปรับ pH เริ่มตนเปน 3.0 พบวา สามารถบําบัดฟลูออไรดได 23.5% และ 40.2% ตาม ลําดับ NC-126 การทําปุยหมักโดยใชกากตะกอนจากระบบ บําบัดน้ําเสียในฟารมสุกร อรวรรณา อินทรตา, สุดาวดี เวียงใต, อนวัช พินิจศักดิ์กุล การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 31, 8-20 ตุลาคม 2548, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หนา 300 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการทําปุยหมักจากกาก ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียในฟารมเลี้ยงสุกรรวมกับ เศษหญา โดยมีอัตราสวนของกากตะกอนแหงตอเศษหญา (น้ําหนักเปยก) คือ 1:1, 1:2 และ 1:3 ซึ่งเปนกองที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ จากการศึกษาพบวา ของผสมกองที่ 1 สามารถเปนปุยหมักภายในเวลา 56 วัน ซึ่งเปนเวลาที่ สั้นที่สุด โดยดูจากอัตราสวนระหวางคารบอนตอ ไนโตรเจน ลดลงมาเปนคา 20:1 หรือต่ํากวา ปริมาณ ไนโตรเจนและโพแทสเซียมมีคาเกินคาแนะนําซึ่งกําหนด โดยกรมพัฒนาที่ดิน (คาแนะนําคือ รอยละของ N-P 2 O 5 - K 2 O เทากับ 1-1-0.5) สวนปริมาณฟอสฟอรัสมีคาต่ํา กวาคาแนะนําดังกลาว ซึ่งมีความจําเปนในการเพิ่ม ปริมาณฟอสฟอรัสกอนนําไปใช ปุยหมักที่ไดเมื่อนําไป ศึกษาการงอกของเมล็ดถั่วเขียว พบวาอัตราสวนระหวาง ปุย (กองที่ 1) ตอดิน ที ่สัดสวน 1:1 ใหรอยละของการ งอกสูงสุด NC-127 การศึกษาการเตรียมวัสดุและคุณสมบัติ ทางฟสิกสของวัสดุสําหรับงานดานทันตกรรม อัฐพล กลั่นบุศย, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 31, 8-20 ตุลาคม 2548, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หนา 212 255 โลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม เปนวัสดุที่นิยมใช กันมากในงานดานทันตกรรม ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษา คุณสมบัติของโลหะผสมกอนและหลังการหลอดวยเตา เหนี่ยวนํา จากการทดลองพบวาโลหะผสมนิกเกิล- โครเมียม มีจุดหลอมเหลวอยูในชวง 1232-1288 องศา เซลเซียส มีความหนาแนน 8.4 กรัมตอลูกบาศก เซนติเมตร มีความทนตอแรงดึงไดสูงสุด 670 MPa สวนผสมของโลหะผสมวัดโดยเครื่องอิเล็กตรอนไมโครโพ รบอนาไลซิสสเปกโตรมิเตอรพบวามีนิกเกิล 76.690% โครเมียม 13.344% โมลิดิเนียม 6.870% เหล็ก 1.859% ซิลิกา 1.237% NC-128 การศึกษาและการสรางเตาสุญญากาศ ประกาศิต ชางสุพรรณ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ 2548, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและการสรางเตา สุญญากาศแบบเตาไฟฟาเพื่อใชในการเผาพลอย โดยใช ลวด Kanthal Super 33 จํานวน 3 เสน เปนแหลง กําเนิดความรอน และใชปูนทนไฟ Cast 18, แผนฉนวน อลูมินาอุณหภูมิ 1,800 °C และ 1,400 °C ประกอบ เปนฉนวนของเตาโดยมีปริมาตรภายในประมาณ 20x20x19 cm 3 วัดอุณหภูมิภายในเตาดวยเทอรโมคัป เปล Type B ระบบสุญญากาศใชโรตารีปมดูดอากาศ ออกทางดานหนาเตา พรอมทั้งระบายความรอนดวยน้ํา บริเวณประตูเตา จากการทดลองทดสอบเตาและเผา พลอยเพทายในสภาพบรรยากาศปกติ, สภาพสุญญากาศ และสภาพบรรยากาศไนโตรเจน พบวาเตาสามารถให อุณหภูมิ 1,200 °C กระแสที่ผานลวดความรอนเทากับ 245 A โดยความดันต่ําสุดภายในเบาเตาประมาณ 37 mbar สวนผลการทดสอบโดยการเผาพลอยเพทาย พบวา พลอยเปลี่ยนจากสีมวงแดงเปนสีเหลือง เมื่อเผาในสภาพ บรรยากาศปกติ และเปนสีฟาเมื่อทําการเผาในสภาพ สุญญากาศ โดยมีสีฟาเขมขึ้นเมื่อเผาในสภาพบรรยากาศ ที่เปนไนโตรเจน National Conference

256 NC-129 เครื่องผลิตโอโซน สุรพล บุญดวง, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ 2548, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ ไดออกแบบและสรางเครื่องผลิตโอโซน ซึ่ง ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวนคือ สวนที่เปนหลอด ผลิตโอโซน, สวนที่เปนชุดจายไฟแรงดันสูงและความถี่สูง และปมลม หลอดผลิตโอโซนประกอบดวยทอสเตนเลส 2 ทอ โดยมีทอแกวไพเร็กซวางระหวางกลางซึ่งทําหนาที่เปน สารไดอิเล็กตริก โดยที่ชองวางอากาศที่จะเกิดการดิสชารจ เทากับ 1.2 mm และมีความยาว 200 mm ทําการวัด อัตราการผลิตโอโซนเมื่อจายไฟที่ความถี่คงที่เทากับ 3.7 kHz และอัตราการไหลของอากาศตางๆ กันตั้งแต 5 ถึง 50 l/min จากผลการทดลองพบวาเครื่องผลิตโอโซนผลิต โอโซนสูงสุดเทากับ 4.3 g/h ที่อัตราการไหลของอากาศ 40 ถึง 45 l/min NC-130 การศึกษาเบื้องตนของการเปลี่ยนสีเพทาย ดวยการเผา อารยา มุงชํานาญกิจ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, พงศทิพย วิโนทัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม 2548, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หนา 212 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาในระดับ เบื้องตนของการเปลี่ยนสีเพทายดวยการเผา ในการศึกษา ครั้งนี้ไดนําเพทายบางสวนไปเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศา เซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง ในบรรยากาศออกซิเจน จากนั้นนําเพทายกอนเผาและหลังเผาไปคํานวณหาคา ดัชนีสี (CIE L* a* b* color index) ดวยเครื่อง UV/VIS spectrometer พบวาเพทายที่ผานการเผาใน บรรยากาศออกซิเจนแลวจะเปลี่ยนจากสีน้ําตาลไปเปนสี เหลือง NC-131 การวัดความเขมขนของแกสโอโซนโดย วิธีการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต KMUTT Annual Research Abstracts 2005 เขมฤทัย ถามะพัฒน, ปยะรัตน พราหมณี, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ 2548, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ งานวิจัยนี้กลาวถึงหลักการทํางานของเครื่องวัด ปริมาณแกสโอโซน (ozone meter) และการวัดความ เขมขนของแกสโอโซน เครื่องวัดปริมาณแกสโอโซนตั้งอยู บนพื้นฐานของการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความ ยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ซึ่งจัดอยูในแถบฮารทเลย (Hartley-band) โดยที่ความสัมพันธระหวางการดูดกลืน รังสีและความเขมขนของแกสโอโซนนิยามโดยกฎของ แลมเบิรต-เบียร (Lambert-Beer law) ทั้งนี้ผูวิจัยได สรางเครื่องกําเนิดโอโซน โดยกระบวนการโคโรนาดิส ชารท (corona discharge) ขึ้นมา เพื่อผลิตแกส โอโซนที่มีความเขมขนคงที่สําหรับใชในการทดลองวัด ความเขมขนของแกสโอโซน จากการทดลองพบวาขอ มูลคาความเขมขนของแกสโอโซนและอัตราการไหลของ อากาศ สามารถนํามาหาอัตราการผลิตแกสโอโซนได วิธีการอยางหนึ่งก็คือ นําคาความเขมขนของแกสโอโซนที่ ผลิตได คูณดวยอัตราการไหลของอากาศและตัวประกอบ แปลงผัน (conversion factor) ดังนั้นกระบวนการแปลง ผันจึงเปนประโยชนในการนําไปใชคํานวณหาความ สามารถในการผลิตโอโซนของเครื่องกําเนิดโอโซน NC-132 การคํานวณหาระยะหางระหวางรองบนผิว ของแผนซีดีและดีวีดี เขมฤทัย ถามะพัฒน, ปยะรัตน พราหมณี, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม 2548, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หนา 192 เลเซอรเปนลําแสงอาพันธที่เกิดจากการ ปลดปลอยโฟตอนโดยพรอมเพรียงกันจากอะตอมจํานวน มาก แสงเลเซอรสามารถนําไปประยุกตใชในงานดาน ตางๆ ไดอยางกวางขวาง ในที่นี้จะกลาวถึงการประยุกตใช แสงเลเซอรในการหาระยะหางระหวางรองบนแผนซีดีและ National Conference

 • Page 2:

  ISBN 974-456-652-3

 • Page 6:

  CONTENTS Page Preface International

 • Page 10 and 11:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 12 and 13:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 14 and 15:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 16 and 17:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 18 and 19:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 20 and 21:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 22 and 23:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 24 and 25:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 26 and 27:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 28 and 29:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 30 and 31:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 32 and 33:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 34 and 35:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 36 and 37:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 38 and 39:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 40 and 41:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 42 and 43:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 44 and 45:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 46 and 47:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 48 and 49:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 50 and 51:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 52 and 53:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 54 and 55:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 56 and 57:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 58:

  National Journals

 • Page 61 and 62:

  54 นอยกวาแบบต

 • Page 63 and 64:

  56 (Least Square Matching Method)

 • Page 65 and 66:

  58 อุณหภูมิ 30 แ

 • Page 67 and 68:

  60 สเปกตรัม จา

 • Page 69 and 70:

  62 ขอมูลดานทร

 • Page 71 and 72:

  64 22.8 มาตรฐานเป

 • Page 73 and 74:

  66 2545 NJ-033 EFFECTS OF ELEVATED

 • Page 75 and 76:

  68 เปลือกที่ม

 • Page 77 and 78:

  70 ของการดูดซ

 • Page 79 and 80:

  72 การสกัดดวย

 • Page 81 and 82:

  74 collection of authentic texts th

 • Page 83 and 84:

  76 รอยละ 32 มีสา

 • Page 86 and 87:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 88 and 89:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 90 and 91:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 92 and 93:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 94 and 95:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 96 and 97:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 98 and 99:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 100 and 101:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 102 and 103:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 104 and 105:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 106 and 107:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 108 and 109:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 110 and 111:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 112 and 113:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 114 and 115:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 116 and 117:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 118 and 119:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 120 and 121:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 122 and 123:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 124 and 125:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 126 and 127:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 128 and 129:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 130 and 131:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 132 and 133:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 134 and 135:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 136 and 137:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 138 and 139:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 140 and 141:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 142 and 143:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 144 and 145:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 146 and 147:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 148 and 149:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 150 and 151:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 152 and 153:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 154 and 155:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 156 and 157:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 158 and 159:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 160 and 161:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 162 and 163:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 164 and 165:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 166 and 167:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 168 and 169:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 170 and 171:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 172 and 173:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 174 and 175:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 176 and 177:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 178 and 179:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 180 and 181:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 182 and 183:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 184 and 185:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 186 and 187:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 188 and 189:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 190 and 191:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 192 and 193:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 194 and 195:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 196 and 197:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 198 and 199:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 200 and 201:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 202 and 203:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 204 and 205:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 206 and 207:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 208 and 209:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 210 and 211:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 212 and 213: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 214: National Conferences
 • Page 217 and 218: 210 จอมเทียนปา
 • Page 219 and 220: 212 การสกัดสาร
 • Page 221 and 222: 214 ไดแก อุณหภู
 • Page 223 and 224: 216 โดยกลไกของ
 • Page 225 and 226: 218 เคลือบเมื่
 • Page 227 and 228: 220 สําเริง จัก
 • Page 229 and 230: 222 ลดเวลาตลอด
 • Page 231 and 232: 224 อุณหภูมิสู
 • Page 233 and 234: 226 NC-043 การวิเคร
 • Page 235 and 236: 228 เกิดพฤติกร
 • Page 237 and 238: 230 เดียว เพื่อ
 • Page 239 and 240: 232 มากนอยเพีย
 • Page 241 and 242: 234 หลักที่พบใ
 • Page 243 and 244: 236 NC-073 การออกแบ
 • Page 245 and 246: 238 บทความนี้น
 • Page 247 and 248: 240 นําเอาเวคเ
 • Page 249 and 250: 242 งานวิจัยนี
 • Page 251 and 252: 244 การอบแหงลด
 • Page 253 and 254: 246 แยกเฟสต่ํา
 • Page 255 and 256: 248 กลบ โดยเปรี
 • Page 257 and 258: 250 นํามาใช คือ
 • Page 259 and 260: 252 วิเคราะหหา
 • Page 261: 254 NC-123 การวิเคร
 • Page 265 and 266: 258 สามารถขยาย
 • Page 267 and 268: 260 ครั้งที่ 43, 1-
 • Page 269 and 270: 262 calculated with the use of the
 • Page 271 and 272: 264 Version 1.3.1 และ Softwar
 • Page 273 and 274: 266 ขนไกได จากก
 • Page 275 and 276: 268 โครงสรางขอ
 • Page 277 and 278: 270 การปลูกพืช
 • Page 279 and 280: 272 ระดับพึงพอ
 • Page 281 and 282: 274 ของแกสโซฮอ
 • Page 283 and 284: 276 1) สภาพทั่วไ
 • Page 285 and 286: 278 อนุปริญญา แ
 • Page 287 and 288: 280 อาชีวศึกษา
 • Page 289 and 290: 282 กระทบตอคุณ
 • Page 291 and 292: 284 ตั้งกลไกแข
 • Page 293 and 294: 286 นุชจรินทร เ
 • Page 295 and 296: 288 โดยรวมผูบร
 • Page 297 and 298: 290 แนนกระแสไฟ
 • Page 299 and 300: 292 NC-222 ผลงานตีพ
 • Page 301 and 302: 294 NC-227 เตาเผาไห
 • Page 303 and 304: 296 จําเพาะรวม
 • Page 305 and 306: 298 NC-238 จลนพลศาส
 • Page 307 and 308: 300 ทนงเกียรติ
 • Page 309 and 310: 302 ดีเซลนั้นม
 • Page 311 and 312: 304 NC-254 การใชเทค
 • Page 313 and 314:

  306 อาคารศูนยก

 • Page 315 and 316:

  308 กระบวนการร

 • Page 317 and 318:

  310 บรรยากาศขอ

 • Page 319 and 320:

  312 metal ions on 2-AP biosyntheis

 • Page 321 and 322:

  314 total clones while the ethanol

 • Page 323 and 324:

  316 การประชุมท

 • Page 325 and 326:

  318 BioThailand (The 16 th Annual M

 • Page 327 and 328:

  320 สูงที่สุดพ

 • Page 329 and 330:

  322 นัยสําคัญท

 • Page 331 and 332:

  324 ความเขมขนร

 • Page 333 and 334:

  326 ปลูกแบบพรา

 • Page 335 and 336:

  328 นี้ทําใหทร

 • Page 337 and 338:

  330 ดุลชาติ มาน

 • Page 339 and 340:

  332 ไมโครเมตร ส

 • Page 341 and 342:

  334 In this study, we collected seq

 • Page 343 and 344:

  336 กนกรัตน นาค

 • Page 345 and 346:

  338 การพัฒนาสื

 • Page 347 and 348:

  340 one of the causes of difficulty

 • Page 349 and 350:

  342 ทวีรัตน วิจ

 • Page 351 and 352:

  344 program, Cytoscape. This model

 • Page 353 and 354:

  346 production demand. Nevertheless

 • Page 355 and 356:

  348 อุลตราไวโอ

 • Page 357 and 358:

  350 นี้อยูในชว

 • Page 359 and 360:

  352 เพื่อนําสว

 • Page 361 and 362:

  354 trichloroacetic acid (TCA) ม

 • Page 363 and 364:

  356 ทรัพยากรที

 • Page 365 and 366:

  358 ในประเทศสห

 • Page 367 and 368:

  360 8-9 ธันวาคม 2548,

 • Page 369 and 370:

  362 ซึ่งเกิดขอ

 • Page 371 and 372:

  364 NC-391 การวิเคร

 • Page 373 and 374:

  366 การประชุมว

 • Page 375 and 376:

  368 2547) พบวามหาว

 • Page 377 and 378:

  370 กนกพร ลีลาเ

 • Page 380:

  Authors Index

 • Page 383 and 384:

  376 จงจิตร หิรั

 • Page 385 and 386:

  378 ธ ธนธร ทองส

 • Page 387 and 388:

  380 พยุงศักดิ์

 • Page 389 and 390:

  382 วรรณพ วิเศษ

 • Page 391 and 392:

  384 สุดารัตน จิ

 • Page 393 and 394:

  386 อุลาวัณย กุ

 • Page 395 and 396:

  388 138, 141, 142 Jarunya Narangaja

 • Page 397 and 398:

  390 Panida Kongsawadworakul 191 Pan

 • Page 399 and 400:

  392 Sorakrich Maneewan 124, 136 Sor

 • Page 401 and 402:

  394 KMUTT Annual Research Abstracts

 • Page 404 and 405:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 406 and 407:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 408 and 409:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 410 and 411:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 412 and 413:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 414 and 415:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 416 and 417:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 418 and 419:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 420 and 421:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 422 and 423:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 424 and 425:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 426 and 427:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 428 and 429:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 430 and 431:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 432 and 433:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 434 and 435:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 436 and 437:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 438 and 439:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 440 and 441:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 442 and 443:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 444 and 445:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 446 and 447:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 448:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 452:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

แผนการจัดการความรู้ - kmutt
Cover, Foreword, Preface, Acknowledgements, Content - iarc
Cover, Foreword, Preface, Acknowledgements, List of ... - IARC
Preface - FHWA Safety Program - U.S. Department of Transportation
preface - National Institute of Fuel-Cell Technology - West Virginia ...
The Interpretation Of Dreams Sigmund Freud (1900) PREFACE
The British essayists, with prefaces, biographical, historical, and critical
Preface to the Third Edition - Handbook of inter-rater reliability, 3rd ...
Front Matter (Title Page, TOC, Preface and Forward) - Store
Energy Efficiency in Industry in Thailand
Annual Report 2006 - Thai Beverage Public Company Limited
2007 Graduate Catalog and 2006 Annual R & D Report - Sirindhorn ...
AU Abstracts 2008 - AU Journal - Assumption University of Thailand
Abstracts of the Scientific Posters, 2013 AACC Annual Meeting ...
BIO-DATA Name: Somchart Soponronnarit (สมชาติ โสภณรณ ... - kmutt
CURRICULUM VITAE Name Mr. Somkiat Prachayawarakorn ... - kmutt
ตัวอยางจดหมายสมัครงาน - kmutt
ประวัติ (CV) - kmutt
คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร - kmutt
Download Oral presentation program - kmutt
Suranaree Journal of Science and Technology - kmutt
รายชื่อเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา - kmutt
รายวิชาตามหลักสูตร - kmutt
ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโล - kmutt