Views
3 years ago

Preface - kmutt

Preface - kmutt

KMUTT Annual Research

KMUTT Annual Research Abstracts 2005 ระบบพบวา หากความชื้นสัมพัทธของอากาศเขาหอง อบแหงมีคาสูงเกิน 29% จะสงผลตอคุณภาพสีของ มะพราวหลังการอบแหงอยางชัดเจน โดยเฉพาะคาความ เหลืองที่มากจนสามารถสังเกตเห็นได NC-230 การเปรียบเทียบจลนพลศาสตรของการ อบแหงมะพราวโดยใชระบบลมรอนรวมกับสารดูด ความชื้นกับระบบอบแหงที่ใชลมรอนเพียงอยาง เดียว ฐานิตย เมธิยานนท, เสริมพงษ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตยเรืองศักดิ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม 2548, โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส, จ.ภูเก็ต, หนา 1287-1294 จุดประสงคของงานวิจัยนี้คือการศึกษาจลน พลศาสตรการอบแหงมะพราวขูดโดยใชลมรอนรวมกับ สารดูดความชื้นเปรียบเทียบกับการอบแหงโดยใชลมรอน อยางเดียว จากผลการทดลองพบวาการอบแหงโดยใชลม รอนรวมกับสารดูดความชื้นมีอัตราการอบแหงสูงกวาการ อบแหงดวยลมรอนเพียงอยางเดียว เมื่อพิจารณาถึงการใช พลังงานจําเพาะพบวาการอบแหงดวยลมรอนรวมกับสาร ดูดความชื้นมีการใชพลังงานที่สูงกวา และผลของการเพิ่ม อุณหภูมิอากาศอบแหงพบวาอัตราการอบแหงมีคาเพิ่มขึ้น ในการทดลองทั้งสองระบบ จากผลการวัดสีมะพราวขูด หลังการอบแหง พบวาคาความสวางและคาความเหลือง ของทั้งสองระบบมีคาใกลเคียงกัน NC-231 การศึกษาการผลิตผงถานหินแอนทราไซท อัดแทงดวยเทคนิคเอ็กซทรูชัน ฐานิตย เมธิยานนท, เสริมพงษ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตยเรืองศักดิ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม 2548, โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส, จ.ภูเก็ต, หนา 1331-1336 ถานหินแอนทราไซทเริ่มไดรับความนิยมและมี การใชงานอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการหลอเหล็ก ภายในประเทศ โดยถานหินตองนําเขาจากตางประเทศ 295 และผานกระบวนการคัดแยกซึ่งจะมีเศษผงถานหินจํานวน มากซึ่งมีมูลคาต่ําและยากตอการเก็บรักษาความตองการ เพิ่มมูลคาเศษถานหินเหลานี้จึงนํามาสูวัตถุประสงคของ งานวิจัยนี้ที่ตองการศึกษาการผลิตผงถานหินแอนทราไซท อัดแทงดวยเทคนิคเอ็กซทรูชันโดยใชโมลาสเปนตัว ประสานในสัดสวนการผสมตางๆ จากการศึกษาผลของถึง สัดสวนการผสมโมลาสที่มีตอสมบัติทางกายภาพของแทง เชื้อเพลิง พบวาการเพิ่มสัดสวนโมลาสสงผลใหอัตราการ ผลิตและการตานทานแรงกดของแทงเชื้อเพลิงมีคา เพิ่มขึ้น แตจะสงผลใหการใชพลังงานในการผลิต ความ หนาแนนและคาความรอนของแทงเชื้อเพลิงลดลง โดย อัตราการผลิตแทงเชื้อเพลิงซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง เทากับ 50 mm มีคาในชวง 3.2-5.6 kg/min ความ หนาแนนมีคา 1148-1372 kg/m 3 และพบวาคาการตาน ทางแรงกดของแทงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดมีคามากกวาคา ต่ําสุดที่ยอมรับในเชิงพาณิชย NC-232 การศึกษาการอบแหงมะพราวโดยใชลม รอนรวมกับสารดูดความชื้น ฐานิตย เมธิยานนท, เสริมพงษ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตเรืองศักดิ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 6 “วิศวกรรมเกษตรนําไทยสูครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548, โรงแรมมิราเคิลแกรนด, กรุงเทพฯ, หนา 577-586 จุดประสงคของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาจลนพล ศาสตรการอบแหงมะพราวขูด โดยใชลมรอนรวมกับสาร ดูดความชื้นเปรียบเทียบกับการอบแหงโดยใชลมรอน อยางเดียว โดยใชซิลิกาเจลเปนสารดูดความชื้นเพื่อดูดซับ ความชื้นของอากาศกอนนําไปอบแหงมะพราว โดยมี เงื่อนไขการทดลองคือ ใชมะพราวขูดเปนวัสดุทดลองมี น้ําหนักเริ่มตน 1,260 g ความชื้นเริ่มตน 140% d.b. อุณหภูมิอากาศที่ใชอบแหง 50 °C ความเร็วเหนือถาด 0.23 m/s สัดสวนการนําอากาศเวียนกลับมาใชใหม 0%, 40% และ 100% โดยจะอบแหงมะพราวจนเหลือ ความชื้นสุดทาย 10% d.b. ผลการทดลองพบวา การ อบแหงโดยใชลมรอนรวมกับสารดูดความชื้นจะใหอัตรา การอบแหงดีกวากรณีการอบแหงดวยลมรอนเพียงอยาง เดียว โดยมีคาในชวง 112-114 gH 2 O/h และพลังงาน National Conference

296 จําเพาะรวมเฉลี่ยอยูในชวง 14-19 MJ/kgH 2 O สําหรับ การอบแหงดวยลมรอนรวมกับสารดูดความชื้น สวนการ อบแหงโดยใชลมรอนอยางเดียวจะใหอัตราการอบแหง เฉลี่ยอยูในชวง 85-114 gH 2 O/h และพลังงานจําเพาะ รวมเฉลี่ยอยูในชวง 5-8 MJ/kgH 2 O นอกจากนี้ยังพบวา ความชื้นสัมพัทธของอากาศที่เขาหองอบแหง (หากมีคา สูงกวา 28% RH) มีผลอยางมากตอสีของมะพราวที่ผาน การอบแหง ซึ่งจากการทดลองในกรณีของการอบแหงดวย ลมรอนรวมกับสารดูดความชื้นพบวา คาความสวาง (L) ของมะพราวหลังการอบแหงมีคาเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต จะมีคาแปรปรวนในกรณีของการอบดวยลมรอนเพียง อยางเดียว NC-233 เตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด (VFBC) : สมรรถนะของเตาเผาไหมและการ กระจายตัวของกาซไอเสียภายในหองเผาไหม ฐานิตย เมธิยานนท, อาวุธ ลภิรัตนากูล, ประสาน สถิตยเรืองศักดิ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม 2548, โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดส, จ.ภูเก็ต, หนา 1322-1330 โครงงานวิจัยนี้ทําการศึกษาอิทธิพลของอากาศ สวนที่สอง ซึ่งเปนอากาศที่กอใหเกิดฟลูอิไดซเซชั่นที่มีผล ตอสมรรถนะของเตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด โดย ศึกษาถึงประสิทธิภาพเชิงความรอน (η th ) ประสิทธิภาพ การเผาไหม (η c ) คาภาระความรอน (M th m -3 ) รวมถึง การกระจายตัวของกาซไอเสียภายในเตาเผาไหม ซึ่งจะทํา ใหสามารถเขาใจถึงกลไกการเผาไหมภายในเตาเผาไหม ไดเปนอยางดี จากการทดลองพบวาความเร็วของอากาศ สวนที่สองไมคอยสงผลตอประสิทธิภาพการเผาไหม โดย ในทุกเงื่อนไขการทดลอง η c จะมีคามากกวา 98% สอดคลองกับคาภาระทางความรอนของเตาเผาไหมในชวง 0.67 – 0.87 M th m -3 ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณอากาศสวนเกิน การเผาไหมใน VFBC ไดรวมกลไกการเผาไหมแบบวอร เทคและการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดเขาไวดวยกันโดย พิจารณาไดจากปริมาณ O 2 ที่ลดนอยลง การเผาไหมของ CO จนกลายเปน CO 2 และสภาวะที่ใกลเคียงไอโซอทอร มอลภายในเบด คิดปริมาณกาซเผาไหมที่วัดไดที่ทอ ทางออกบนพื้นฐานปริมาณ O 2 ที่ 6% CO มีคาอยูในชวง KMUTT Annual Research Abstracts 2005 100-400 ppmในขณะที่ปริมาณ NO x มีคาอยูระหวาง 350-420 ppm NC-234 การอบแหงเมล็ดกาแฟสดโดยใชปมความ รอนและลมรอน รัฐพร บัวขม, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 6 “วิศวกรรมเกษตรนําไทยสูครัวโลก”, 30-31 มีนาคม 2548, โรงแรมมิราเคิลแกรนด, กรุงเทพฯ, หนา 519-529 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของ อุณหภูมิ และความเร็วของอากาศที่มีผลตออัตราการ อบแหงและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดกาแฟ อุณหภูมิของอากาศที่ใชในการอบแหงแบบลมรอนเทากับ 50, 60 และ 70°C ความเร็วอากาศเทากับ 0.8 และ 1.3 m/s ความชื้นเริ่มตนของเมล็ดกาแฟอยูในชวง 178 ถึง 209% d.b. อบแหงจนไดความชื้นสุดทายประมาณ 15 ถึง 16% d.b. ซึ่งจากการทดลองพบวา การลดลงของ ความชื้นเมล็ดกาแฟอยูในชวงอัตราการอบแหงลดลง โดย การเพิ่มอุณหภูมิอากาศรอนจะทําใหอัตราการอบแหง เพิ่มขึ้น สวนความเร็วของอากาศไมมีผลตออัตราการ อบแหงและคาสัมประสิทธิ์การแพรประสิทธิผลของน้ําใน เมล็ดกาแฟที่อุณหภูมิสูงมีคามากกวาที่อุณหภูมิต่ํา และมี คาลดลงตามความชื้นของเมล็ดกาแฟ สําหรับคุณภาพ ดานสีหลังการอบแหง พบวา คา L มีคาลดลง คา a มีคา เพิ่มขึ้น และคา b มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก ผลของ อุณหภูมิอบแหงที่เพิ่มขึ้นยังมีผลตอการลดลงของปริมาณ Chlorogenic acid ในเมล็ดกาแฟ แตไมมีผลตอปริมาณ ของแข็งที่ละลายน้ําได เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ด กาแฟที่อบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลมรอนและปม ความรอนที่อุณหภูมิ 50°C และความเร็วอากาศ 0.8 m/s พบวา คุณภาพที่ไดมีคาใกลเคียงกัน NC-235 ผลของการแชน้ําตอการลดลงของเอนไซม ยูรีเอสและการละลายโปรตีนในถั่วเหลือง โดยใช การอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดดวยอากาศรอน วรุต ยุทธชัย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร National Conference

 • Page 2:

  ISBN 974-456-652-3

 • Page 6:

  CONTENTS Page Preface International

 • Page 10 and 11:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 12 and 13:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 14 and 15:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 16 and 17:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 18 and 19:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 20 and 21:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 22 and 23:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 24 and 25:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 26 and 27:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 28 and 29:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 30 and 31:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 32 and 33:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 34 and 35:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 36 and 37:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 38 and 39:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 40 and 41:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 42 and 43:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 44 and 45:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 46 and 47:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 48 and 49:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 50 and 51:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 52 and 53:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 54 and 55:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 56 and 57:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 58:

  National Journals

 • Page 61 and 62:

  54 นอยกวาแบบต

 • Page 63 and 64:

  56 (Least Square Matching Method)

 • Page 65 and 66:

  58 อุณหภูมิ 30 แ

 • Page 67 and 68:

  60 สเปกตรัม จา

 • Page 69 and 70:

  62 ขอมูลดานทร

 • Page 71 and 72:

  64 22.8 มาตรฐานเป

 • Page 73 and 74:

  66 2545 NJ-033 EFFECTS OF ELEVATED

 • Page 75 and 76:

  68 เปลือกที่ม

 • Page 77 and 78:

  70 ของการดูดซ

 • Page 79 and 80:

  72 การสกัดดวย

 • Page 81 and 82:

  74 collection of authentic texts th

 • Page 83 and 84:

  76 รอยละ 32 มีสา

 • Page 86 and 87:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 88 and 89:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 90 and 91:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 92 and 93:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 94 and 95:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 96 and 97:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 98 and 99:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 100 and 101:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 102 and 103:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 104 and 105:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 106 and 107:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 108 and 109:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 110 and 111:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 112 and 113:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 114 and 115:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 116 and 117:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 118 and 119:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 120 and 121:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 122 and 123:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 124 and 125:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 126 and 127:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 128 and 129:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 130 and 131:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 132 and 133:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 134 and 135:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 136 and 137:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 138 and 139:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 140 and 141:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 142 and 143:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 144 and 145:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 146 and 147:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 148 and 149:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 150 and 151:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 152 and 153:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 154 and 155:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 156 and 157:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 158 and 159:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 160 and 161:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 162 and 163:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 164 and 165:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 166 and 167:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 168 and 169:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 170 and 171:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 172 and 173:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 174 and 175:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 176 and 177:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 178 and 179:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 180 and 181:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 182 and 183:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 184 and 185:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 186 and 187:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 188 and 189:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 190 and 191:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 192 and 193:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 194 and 195:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 196 and 197:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 198 and 199:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 200 and 201:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 202 and 203:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 204 and 205:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 206 and 207:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 208 and 209:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 210 and 211:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 212 and 213:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 214:

  National Conferences

 • Page 217 and 218:

  210 จอมเทียนปา

 • Page 219 and 220:

  212 การสกัดสาร

 • Page 221 and 222:

  214 ไดแก อุณหภู

 • Page 223 and 224:

  216 โดยกลไกของ

 • Page 225 and 226:

  218 เคลือบเมื่

 • Page 227 and 228:

  220 สําเริง จัก

 • Page 229 and 230:

  222 ลดเวลาตลอด

 • Page 231 and 232:

  224 อุณหภูมิสู

 • Page 233 and 234:

  226 NC-043 การวิเคร

 • Page 235 and 236:

  228 เกิดพฤติกร

 • Page 237 and 238:

  230 เดียว เพื่อ

 • Page 239 and 240:

  232 มากนอยเพีย

 • Page 241 and 242:

  234 หลักที่พบใ

 • Page 243 and 244:

  236 NC-073 การออกแบ

 • Page 245 and 246:

  238 บทความนี้น

 • Page 247 and 248:

  240 นําเอาเวคเ

 • Page 249 and 250:

  242 งานวิจัยนี

 • Page 251 and 252: 244 การอบแหงลด
 • Page 253 and 254: 246 แยกเฟสต่ํา
 • Page 255 and 256: 248 กลบ โดยเปรี
 • Page 257 and 258: 250 นํามาใช คือ
 • Page 259 and 260: 252 วิเคราะหหา
 • Page 261 and 262: 254 NC-123 การวิเคร
 • Page 263 and 264: 256 NC-129 เครื่องผ
 • Page 265 and 266: 258 สามารถขยาย
 • Page 267 and 268: 260 ครั้งที่ 43, 1-
 • Page 269 and 270: 262 calculated with the use of the
 • Page 271 and 272: 264 Version 1.3.1 และ Softwar
 • Page 273 and 274: 266 ขนไกได จากก
 • Page 275 and 276: 268 โครงสรางขอ
 • Page 277 and 278: 270 การปลูกพืช
 • Page 279 and 280: 272 ระดับพึงพอ
 • Page 281 and 282: 274 ของแกสโซฮอ
 • Page 283 and 284: 276 1) สภาพทั่วไ
 • Page 285 and 286: 278 อนุปริญญา แ
 • Page 287 and 288: 280 อาชีวศึกษา
 • Page 289 and 290: 282 กระทบตอคุณ
 • Page 291 and 292: 284 ตั้งกลไกแข
 • Page 293 and 294: 286 นุชจรินทร เ
 • Page 295 and 296: 288 โดยรวมผูบร
 • Page 297 and 298: 290 แนนกระแสไฟ
 • Page 299 and 300: 292 NC-222 ผลงานตีพ
 • Page 301: 294 NC-227 เตาเผาไห
 • Page 305 and 306: 298 NC-238 จลนพลศาส
 • Page 307 and 308: 300 ทนงเกียรติ
 • Page 309 and 310: 302 ดีเซลนั้นม
 • Page 311 and 312: 304 NC-254 การใชเทค
 • Page 313 and 314: 306 อาคารศูนยก
 • Page 315 and 316: 308 กระบวนการร
 • Page 317 and 318: 310 บรรยากาศขอ
 • Page 319 and 320: 312 metal ions on 2-AP biosyntheis
 • Page 321 and 322: 314 total clones while the ethanol
 • Page 323 and 324: 316 การประชุมท
 • Page 325 and 326: 318 BioThailand (The 16 th Annual M
 • Page 327 and 328: 320 สูงที่สุดพ
 • Page 329 and 330: 322 นัยสําคัญท
 • Page 331 and 332: 324 ความเขมขนร
 • Page 333 and 334: 326 ปลูกแบบพรา
 • Page 335 and 336: 328 นี้ทําใหทร
 • Page 337 and 338: 330 ดุลชาติ มาน
 • Page 339 and 340: 332 ไมโครเมตร ส
 • Page 341 and 342: 334 In this study, we collected seq
 • Page 343 and 344: 336 กนกรัตน นาค
 • Page 345 and 346: 338 การพัฒนาสื
 • Page 347 and 348: 340 one of the causes of difficulty
 • Page 349 and 350: 342 ทวีรัตน วิจ
 • Page 351 and 352: 344 program, Cytoscape. This model
 • Page 353 and 354:

  346 production demand. Nevertheless

 • Page 355 and 356:

  348 อุลตราไวโอ

 • Page 357 and 358:

  350 นี้อยูในชว

 • Page 359 and 360:

  352 เพื่อนําสว

 • Page 361 and 362:

  354 trichloroacetic acid (TCA) ม

 • Page 363 and 364:

  356 ทรัพยากรที

 • Page 365 and 366:

  358 ในประเทศสห

 • Page 367 and 368:

  360 8-9 ธันวาคม 2548,

 • Page 369 and 370:

  362 ซึ่งเกิดขอ

 • Page 371 and 372:

  364 NC-391 การวิเคร

 • Page 373 and 374:

  366 การประชุมว

 • Page 375 and 376:

  368 2547) พบวามหาว

 • Page 377 and 378:

  370 กนกพร ลีลาเ

 • Page 380:

  Authors Index

 • Page 383 and 384:

  376 จงจิตร หิรั

 • Page 385 and 386:

  378 ธ ธนธร ทองส

 • Page 387 and 388:

  380 พยุงศักดิ์

 • Page 389 and 390:

  382 วรรณพ วิเศษ

 • Page 391 and 392:

  384 สุดารัตน จิ

 • Page 393 and 394:

  386 อุลาวัณย กุ

 • Page 395 and 396:

  388 138, 141, 142 Jarunya Narangaja

 • Page 397 and 398:

  390 Panida Kongsawadworakul 191 Pan

 • Page 399 and 400:

  392 Sorakrich Maneewan 124, 136 Sor

 • Page 401 and 402:

  394 KMUTT Annual Research Abstracts

 • Page 404 and 405:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 406 and 407:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 408 and 409:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 410 and 411:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 412 and 413:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 414 and 415:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 416 and 417:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 418 and 419:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 420 and 421:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 422 and 423:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 424 and 425:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 426 and 427:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 428 and 429:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 430 and 431:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 432 and 433:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 434 and 435:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 436 and 437:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 438 and 439:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 440 and 441:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 442 and 443:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 444 and 445:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 446 and 447:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 448:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 452:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200