Views
3 years ago

Preface - kmutt

Preface - kmutt

KMUTT Annual Research

KMUTT Annual Research Abstracts 2005 409 เชื้อเพลิงเอทานอลสําหรับรถจักรยานยนต 284 ต ตัวตัวผูและตัวตัวเมียของนกจับแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea) มีสวนชวยในการเลี้ยงลูกเทากันหรือไม? 322 เตาแกสประสิทธิภาพสูงชนิดหมุนเวียนความรอนโดยวัสดุพรุน 220 เตาเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหองเผาไหมสั้น : Part I อิทธิพลของอากาศสวนที่หนึ่ง ตอสมรรถนะของเตาเผาไหม 294 เตาเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหองเผาไหมสั้น : Part II อิทธิพลของอากาศสวนที่สอง เหนือวงแหวนวอรเทคตอสมรรถนะของเตาเผาไหม 294 เตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด (VFBC) : สมรรถนะของเตาเผาไหม และการกระจายตัวของกาซไอเสียภายในหองเผาไหม 296 ท เทคนิคการหาตําแหนงของจุดดัชนีโดยอัตโนมัติบนภาพถายทางอากาศเชิงเลข 55 น แนวทางการพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบานและการเกษตรที่ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 355 แนวทางการออกแบบศูนยการศึกษาและสันทนาการสําหรับเยาวชน 335 แนวทางใหมในการแกไขปญหาแบบบูรณาการเพื่อกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน : พลังงานและสิ่งแวดลอมในภาคจราจรและขนสง 310 บ บทบาทของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาตอองคประกอบของแปง และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพในความเกาของขาวขาวดอกมะลิ 315 บทประยุกตของทฤษฎีบทการสงแบบเปดกับนอรมที่สมมูลกัน 274 บทประยุกตของทฤษฎีบทฮาหน – บานาคกับสมการเชิงอนุพันธยอย 274 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป 253 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตภาคเดี่ยวที่ใชวงจรเรียงกระแสคลาสดีอี เพื่อการแกไขคาตัวประกอบกําลังไฟฟา 236 แบบจําลองการแตกของเขื่อนดินจากสาเหตุน้ําไหลลนสันเขื่อน 232 แบบจําลองการอบแหงขาวเปลือกโดยใชแกลบเปนตัวกลางในการดูดซับ 212 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของโรงเรืยนพืช 299 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของเสียงจากการจราจรที่บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟ 66 Titles Index

410 KMUTT Annual Research Abstracts 2005 แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการอบแหงถั่วเหลืองเมล็ดเดี่ยว ดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งและอากาศรอน 297 แบบจําลองเพื่อคาดคะเนกําลังของดินเหนียวกรุงเทพฯ ปรับปรุงคุณภาพดวยซีเมนต และเถาลอยที่ปริมาณความชื้นในดินสูง 229 แบบจําลองหมุนเหวี่ยงเพื่อการเรียนการสอนของกําแพงกันดินทรายในสภาพแอคทีฟ 282 แบบจําลองหลายมิติของการเผาไหมภายในเครื่องยนตแบบฉีดโดยตรง 300 ป ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 365 ประสิทธิภาพผลอิ่มตัวของแผนทําความเย็นแบบระเหยที่ใชกระดาษหนังสือพิมพ เปนตัวกลางผิวเปยก 302 ประสิทธิภาพหัวตรวจสอบอะคูสติกอิมิชั่นชนิดเพียโซอิเล็กทริก ในงานตรวจสอบโดยไมทําลาย 244 ปรากฏการณการสงผานของแสงเมื่อเกิดการสะทอนกลับหมดภายในและการประยุกต 263 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมในพื้นที่และภูมิทัศนที่มีผลตอการกระจายเมล็ดพืช โดยนกในพื้นที่ปาฟนฟูสภาพ 324 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตร ศึกษาเฉพาะ กรณี 53 โรงเรียนในชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 272 ปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 272 ปญหาความปลอดภัยทางถนนของทางหลวงชนบท 233 แปงพุทธรักษากินได (Canna edulis) ดัดแปรดวยวิธีแอซิทิเลชัน 73 ผ ผลของ 1-MCP ตอการสังเคราะหเอทิลีนและคุณภาพของบร็อคโคลีพันธุท็อปกรีน (Brassica oleraceae cv. Top greens) ระหวางการวางจําหนาย 330 ผลกระทบของขนาดอนุภาคและรูปรางเถาถานหินตอความพรุน และการซึมผานอากาศของเพสต 222 ผลกระทบของความละเอียดเถาถานหินตอกําลังอัด ปริมาตรโพรงทั้งหมด และขนาดโพรงในซีเมนตเพสต 54 ผลกระทบของไดเอทาโนลาไมนที่มีตอฟลมบางไททาเนียมไดออกไซด ที่ใชในการกําจัดโครเมียม 249 ผลกระทบของถนนตอความชุกชุมของสัตวกินเนื้อในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 322 ผลกระทบของเถาชานออยตอคุณสมบัติของมอรตารปอรตแลนดซีเมนต 281 Titles Index

 • Page 2:

  ISBN 974-456-652-3

 • Page 6:

  CONTENTS Page Preface International

 • Page 10 and 11:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 12 and 13:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 14 and 15:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 16 and 17:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 18 and 19:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 20 and 21:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 22 and 23:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 24 and 25:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 26 and 27:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 28 and 29:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 30 and 31:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 32 and 33:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 34 and 35:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 36 and 37:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 38 and 39:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 40 and 41:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 42 and 43:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 44 and 45:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 46 and 47:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 48 and 49:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 50 and 51:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 52 and 53:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 54 and 55:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 56 and 57:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 58:

  National Journals

 • Page 61 and 62:

  54 นอยกวาแบบต

 • Page 63 and 64:

  56 (Least Square Matching Method)

 • Page 65 and 66:

  58 อุณหภูมิ 30 แ

 • Page 67 and 68:

  60 สเปกตรัม จา

 • Page 69 and 70:

  62 ขอมูลดานทร

 • Page 71 and 72:

  64 22.8 มาตรฐานเป

 • Page 73 and 74:

  66 2545 NJ-033 EFFECTS OF ELEVATED

 • Page 75 and 76:

  68 เปลือกที่ม

 • Page 77 and 78:

  70 ของการดูดซ

 • Page 79 and 80:

  72 การสกัดดวย

 • Page 81 and 82:

  74 collection of authentic texts th

 • Page 83 and 84:

  76 รอยละ 32 มีสา

 • Page 86 and 87:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 88 and 89:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 90 and 91:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 92 and 93:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 94 and 95:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 96 and 97:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 98 and 99:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 100 and 101:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 102 and 103:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 104 and 105:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 106 and 107:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 108 and 109:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 110 and 111:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 112 and 113:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 114 and 115:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 116 and 117:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 118 and 119:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 120 and 121:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 122 and 123:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 124 and 125:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 126 and 127:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 128 and 129:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 130 and 131:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 132 and 133:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 134 and 135:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 136 and 137:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 138 and 139:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 140 and 141:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 142 and 143:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 144 and 145:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 146 and 147:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 148 and 149:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 150 and 151:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 152 and 153:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 154 and 155:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 156 and 157:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 158 and 159:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 160 and 161:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 162 and 163:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 164 and 165:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 166 and 167:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 168 and 169:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 170 and 171:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 172 and 173:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 174 and 175:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 176 and 177:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 178 and 179:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 180 and 181:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 182 and 183:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 184 and 185:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 186 and 187:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 188 and 189:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 190 and 191:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 192 and 193:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 194 and 195:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 196 and 197:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 198 and 199:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 200 and 201:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 202 and 203:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 204 and 205:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 206 and 207:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 208 and 209:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 210 and 211:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 212 and 213:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 214:

  National Conferences

 • Page 217 and 218:

  210 จอมเทียนปา

 • Page 219 and 220:

  212 การสกัดสาร

 • Page 221 and 222:

  214 ไดแก อุณหภู

 • Page 223 and 224:

  216 โดยกลไกของ

 • Page 225 and 226:

  218 เคลือบเมื่

 • Page 227 and 228:

  220 สําเริง จัก

 • Page 229 and 230:

  222 ลดเวลาตลอด

 • Page 231 and 232:

  224 อุณหภูมิสู

 • Page 233 and 234:

  226 NC-043 การวิเคร

 • Page 235 and 236:

  228 เกิดพฤติกร

 • Page 237 and 238:

  230 เดียว เพื่อ

 • Page 239 and 240:

  232 มากนอยเพีย

 • Page 241 and 242:

  234 หลักที่พบใ

 • Page 243 and 244:

  236 NC-073 การออกแบ

 • Page 245 and 246:

  238 บทความนี้น

 • Page 247 and 248:

  240 นําเอาเวคเ

 • Page 249 and 250:

  242 งานวิจัยนี

 • Page 251 and 252:

  244 การอบแหงลด

 • Page 253 and 254:

  246 แยกเฟสต่ํา

 • Page 255 and 256:

  248 กลบ โดยเปรี

 • Page 257 and 258:

  250 นํามาใช คือ

 • Page 259 and 260:

  252 วิเคราะหหา

 • Page 261 and 262:

  254 NC-123 การวิเคร

 • Page 263 and 264:

  256 NC-129 เครื่องผ

 • Page 265 and 266:

  258 สามารถขยาย

 • Page 267 and 268:

  260 ครั้งที่ 43, 1-

 • Page 269 and 270:

  262 calculated with the use of the

 • Page 271 and 272:

  264 Version 1.3.1 และ Softwar

 • Page 273 and 274:

  266 ขนไกได จากก

 • Page 275 and 276:

  268 โครงสรางขอ

 • Page 277 and 278:

  270 การปลูกพืช

 • Page 279 and 280:

  272 ระดับพึงพอ

 • Page 281 and 282:

  274 ของแกสโซฮอ

 • Page 283 and 284:

  276 1) สภาพทั่วไ

 • Page 285 and 286:

  278 อนุปริญญา แ

 • Page 287 and 288:

  280 อาชีวศึกษา

 • Page 289 and 290:

  282 กระทบตอคุณ

 • Page 291 and 292:

  284 ตั้งกลไกแข

 • Page 293 and 294:

  286 นุชจรินทร เ

 • Page 295 and 296:

  288 โดยรวมผูบร

 • Page 297 and 298:

  290 แนนกระแสไฟ

 • Page 299 and 300:

  292 NC-222 ผลงานตีพ

 • Page 301 and 302:

  294 NC-227 เตาเผาไห

 • Page 303 and 304:

  296 จําเพาะรวม

 • Page 305 and 306:

  298 NC-238 จลนพลศาส

 • Page 307 and 308:

  300 ทนงเกียรติ

 • Page 309 and 310:

  302 ดีเซลนั้นม

 • Page 311 and 312:

  304 NC-254 การใชเทค

 • Page 313 and 314:

  306 อาคารศูนยก

 • Page 315 and 316:

  308 กระบวนการร

 • Page 317 and 318:

  310 บรรยากาศขอ

 • Page 319 and 320:

  312 metal ions on 2-AP biosyntheis

 • Page 321 and 322:

  314 total clones while the ethanol

 • Page 323 and 324:

  316 การประชุมท

 • Page 325 and 326:

  318 BioThailand (The 16 th Annual M

 • Page 327 and 328:

  320 สูงที่สุดพ

 • Page 329 and 330:

  322 นัยสําคัญท

 • Page 331 and 332:

  324 ความเขมขนร

 • Page 333 and 334:

  326 ปลูกแบบพรา

 • Page 335 and 336:

  328 นี้ทําใหทร

 • Page 337 and 338:

  330 ดุลชาติ มาน

 • Page 339 and 340:

  332 ไมโครเมตร ส

 • Page 341 and 342:

  334 In this study, we collected seq

 • Page 343 and 344:

  336 กนกรัตน นาค

 • Page 345 and 346:

  338 การพัฒนาสื

 • Page 347 and 348:

  340 one of the causes of difficulty

 • Page 349 and 350:

  342 ทวีรัตน วิจ

 • Page 351 and 352:

  344 program, Cytoscape. This model

 • Page 353 and 354:

  346 production demand. Nevertheless

 • Page 355 and 356:

  348 อุลตราไวโอ

 • Page 357 and 358:

  350 นี้อยูในชว

 • Page 359 and 360:

  352 เพื่อนําสว

 • Page 361 and 362:

  354 trichloroacetic acid (TCA) ม

 • Page 363 and 364:

  356 ทรัพยากรที

 • Page 365 and 366: 358 ในประเทศสห
 • Page 367 and 368: 360 8-9 ธันวาคม 2548,
 • Page 369 and 370: 362 ซึ่งเกิดขอ
 • Page 371 and 372: 364 NC-391 การวิเคร
 • Page 373 and 374: 366 การประชุมว
 • Page 375 and 376: 368 2547) พบวามหาว
 • Page 377 and 378: 370 กนกพร ลีลาเ
 • Page 380: Authors Index
 • Page 383 and 384: 376 จงจิตร หิรั
 • Page 385 and 386: 378 ธ ธนธร ทองส
 • Page 387 and 388: 380 พยุงศักดิ์
 • Page 389 and 390: 382 วรรณพ วิเศษ
 • Page 391 and 392: 384 สุดารัตน จิ
 • Page 393 and 394: 386 อุลาวัณย กุ
 • Page 395 and 396: 388 138, 141, 142 Jarunya Narangaja
 • Page 397 and 398: 390 Panida Kongsawadworakul 191 Pan
 • Page 399 and 400: 392 Sorakrich Maneewan 124, 136 Sor
 • Page 401 and 402: 394 KMUTT Annual Research Abstracts
 • Page 404 and 405: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 406 and 407: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 408 and 409: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 410 and 411: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 412 and 413: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 414 and 415: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 418 and 419: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 420 and 421: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 422 and 423: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 424 and 425: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 426 and 427: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 428 and 429: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 430 and 431: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 432 and 433: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 434 and 435: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 436 and 437: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 438 and 439: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 440 and 441: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 442 and 443: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 444 and 445: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 446 and 447: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 448: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 452: KMUTT Annual Research Abstracts 200