Views
3 years ago

Preface - kmutt

Preface - kmutt

KMUTT Annual Research

KMUTT Annual Research Abstracts 2005 วิศวกรรมสาร มข., ปที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม- กุมภาพันธ 2548, หนา 1-14 ในปจจุบันไดมีการผลิตเครื่องอบแหงฟลูอิไดซ เบดเปนเชิงการคา และสงออกไปยังหลายประเทศ ศักยภาพของเครื่องอบแหงชนิดนี้คอนขางสูงโดยเฉพาะ เมื่อนํามาอบแหงเมล็ดพืชที่มีความชื้นสูง เชน ขาว ขาวนึ่ง ขาวโพด และถั่วเหลือง อัตราการลดความชื ้นของเครื่อง อบแหงชนิดนี้สูงกวาเครื่องอบแหงเมล็ดพืชที่ใชกันทั่วไป ในอุตสาหกรรม จากขอดีดังกลาวทําใหเครื่องอบแหงมี ขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับความสามารถในการอบแหง ของเครื่อง ความสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแหงต่ํา คุณภาพของเมล็ดพืชหลังการอบแหงดวยเทคนิคนี้อยูใน เกณฑดี ในบทความนี้เปนการบรรยายถึงงานวิจัยและ พัฒนาการอบแหงเมล็ดพืชดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบด โดย เริ่มตั้งแตการศึกษาการอบแหงแบบเปนงวดในระดับหอง ปฏิบัติการ จนมาถึงการพัฒนาเครื่องอบแหงชนิดตอเนื่อง เพื่อผลิตเปนเชิงการคา นอกจากนี้ยังกลาวถึงแบบจําลอง ทางคณิตศาสตรของระบบอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดซ เบดซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนการอบแหง การพัก และ การเปาลมเย็น ในแบบจําลองดังกลาวนี้ยังไดรวมสมการ ของขาวเต็มเมล็ดซึ่งจะทําใหแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้มี ประโยชนสําหรับงานออกแบบหาเงื่อนไขในการอบแหง เพื่อใหไดอัตราการผลิตและคุณภาพอยูในเกณฑดี NJ-026 การผลิตขาวกลองนึ่งดวยเทคนิคฟลูอิได เซชัน โดยใชไอน้ํารอนยวดยิ่ง สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อธิคม จิรจินดาเลิศ, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, ชัยยงค เตชะไพโรจน วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2548, หนา 76-91 กระบวนการผลิตขาวนึ่งในปจจุบันใชขาวเปลือก เปนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งใชระยะเวลานานและสิ้นเปลือง พลังงาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะลดระยะเวลาใน การผลิตขาวนึ่งโดยการนึ่งขาวกลองดวยเทคนิคฟลูอิไดเซ ชันโดยใชไอน้ํารอนยวดยิ่ง ผูวิจัยไดศึกษาอิทธิพลของ ระยะเวลาในการแช อุณหภูมิไอน้ํารอนยวดยิ่ง และความ สูงเบดที่มีผลตอคุณภาพขาวในดานปริมาณตนขาว ความ ขาวของขาวสาร white belly และความหนืดของแปงขาว และไดทดลองโดยใชขาวกลองที่มีความชื้นเริ่มตนกอนแช รอยละ 12.8 มาตรฐานแหง แชในน้ําที่อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส เปนระยะเวลา 0.5-2 ชั่วโมง นํามาอบแหงที่ อุณหภูมิไอน้ํารอนยวดยิ่ง 120-160 องศาเซลเซียส ความเร็วของไอน้ํารอนยวดยิ่งเทากับ 3.9 เมตรตอวินาที และความสูงเบด 8-12 เซนติเมตร ผลการศึกษาแสดงวา สามารถนึ่งขาวกลองที่ผานการแช 1 ชั่วโมงดวยไอน้ํารอน ยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เจลเกิดขึ้นพรอมๆ กับความชื้นของขาวกลองที่ลดลง ความชื้นหลังการนึ่งขาว กลองดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งที่เหมาะสมมีคาประมาณรอย ละ 28 มาตรฐานแหง โดยที่รอยละตนขาวยังสูงอยู คุณภาพดานความขาวและ white belly อยูในเกณฑที่ ยอมรับได ถาลดความชื้นต่ํากวานี้รอยละตนขาวจะลดลง อยางรวดเร็ว ในขณะที่ความขาวของขาวสารจะลดลงอยาง รวดเร็วเมื่อความชื้นต่ํากวารอยละ 18 มาตรฐานแหง สําหรับ white belly จะลดลงเมื่อเวลาการอบแหงเพิ่ม ขึ้น จากการวิเคราะหสมบัติความหนืดของแปงเปน peak viscosity, breakdown viscosity และ setback viscosity พบวามีคาต่ํากวาขาวกอนนึ่ง NJ-027 การพัฒนาเครื่องตนแบบอบแหงขาวนึ่ง แบบฟลูอิไดซเบดโดยใชไอน้ํารอนยวดยิ่ง 63 วทัญู รอดประพัฒน, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน- มิถุนายน 2548, หนา 363-378 กรรมวิธีการผลิตขาวนึ่งในปจจุบันมีเครื่องจักร อุปกรณจํานวนมาก และใชเวลาในการผลิตยาวนาน ดัง นั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาการอบแหงขาว เปลือกดวยเครื่องตนแบบฟลูอิไดซเบดโดยใชไอน้ํารอน ยวดยิ่ง ขนาดกําลังผลิต 100 กิโลกรัมตอชั่วโมง ขาว เปลือกที่ผานการแชน้ําที่อุณหภูมิเริ่มตน 80 และ 70 อง ศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 7-8 ชั่วโมง ซึ่งจะไดรับ ความชื้นประมาณรอยละ 28.7 และ 31.3 มาตรฐาน เปยก ตามลําดับ เมื่อผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 128- 164 องศาเซลเซียส และใชความสูงเบดขาวเปลือก 8 เซนติเมตร ความเร็วของไอน้ํารอนยวดยิ่ง 3.8 เมตรตอ วินาที เวลาในการอบแหงประมาณ 4-5 นาที พบวา สามารถลดความชื้นของขาวเปลือกลงเหลือรอยละ 17.9- National Journal

64 22.8 มาตรฐานเปยก โดยที่ขาวเปลือกที่ผานการอบแหง จะมีลักษณะเปนขาวนึ่ง ความชื้นของขาวเปลือกลดลงตาม อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแหงที่เพิ่มขึ้น รอยละตน ขาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับขาวอางอิง ความขาวของขาว สารจะลดลงตามอุณหภูมิอบแหงที่เพิ่มขึ้น สวนสมบัติ ความหนืดของแปง มีคา peak viscosity และคา final viscosity ลดต่ําลง เมื่อเทียบกับขาวอางอิงและมีแนว โนมลดลงตามอุณหภูมิอบแหงที่เพิ่มขึ้น จากผลการ ทดลองอบแหงขาวเปลือกดวยเครื่องอบแหงตนแบบฟลูอิ ไดซเบดดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง พบวานอกจากจะลดความ ชื้นขาวเปลือกลงไดแลวยังทําใหแปงภายในเมล็ดขาว เปลือกสุกหรือเกิดเจลาทิไนเซซันไดในขั้นตอนเดียวกัน ดวย จึงเปนการรวมการนึ่งและอบแหงไวในขั้นตอนเดียว กัน ซึ่งมีผลทําใหลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตขาว นึ่งลง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการผลิตขาวนึ่งในเชิง พาณิชย NJ-028 การสงผานรังสีอาทิตยของโรงเรือนพืชแบบ ซาแรนในประเทศไทย อุษาวดี ตันติวรานุรักษ, ศิริชัย เทพา, สุวิทย เตีย, ศักรินทร ภูมิรัตน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม- มิถุนายน 2548, หนา 38-46 งานวิจัยนี้ศึกษาการสงผานรังสีอาทิตยของ โรงเรือนพืชแบบซาแรนในประเทศไทย โดยเนนซาแรนสี ดําที่มีคาการพรางแสงขนาดตางๆ กัน 4 ขนาด ที่มีขายอยู ในประเทศไทย จากการทดลองโดยใชขอมูลรังสีอาทิตย ภายในและภายนอกพบวา ซาแรนที่มีคาการพรางแสง 50%, 60%, 70% และ 80% จะมีคาการสงผานของรังสี อาทิตยผานซาแรน 42%, 24%, 20% และ 10% ตาม ลําดับ ซึ่งคาการสงผานของรังสีอาทิตยจะมีความสอด คลองในระดับคอนขางดีกับคาการพรางแสงของซาแรนใน แตละคา เนื่องจากคา rms discrepancy มีคานอยกวา 1 สําหรับผลการเปรียบเทียบความแตกตางของอุณหภูมิภาย ในและภายนอกโรงเรือนพืชแบบซาแรนที่มีคาการพราง แสง 50%, 60%, 70% และ 80% มีคา ประมาณ 1.80 °C, 2.19 °C, 2.71 °C, 4.00 °C ตาม ลําดับ สรุปได วาซาแรนที่มีคาการพรางแสงตางๆ กันนี้ จะมีความเหมาะ สมตอการปลูกพืชแตละชนิด KMUTT Annual Research Abstracts 2005 NJ-029 การประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศ ทั่วไปดวยอินเวอรเตอรเฟสเดี่ยว ชาตรี บานเกราะ, วีระพล โมนยะกุล, ศิริชัย เทพา, สุกิจ นิตินัย วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2548, หนา 29-42 งานวิจัยนี้เปนการทดสอบการประหยัดพลังงาน ไฟฟาของเครื่องปรับอากาศที่มีการติดตั้งอินเวอรเตอร ควบคุมความเร็วรอบเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ ใชกันตามบานทั่วไป ซึ่งในการทดสอบไดออกแบบหองวัด ความรอนและสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1155-2536 การทดลอง ใชเครื่องปรับอากาศที่มีใชอยูทั่วไป 1 ชุด ขนาด 12,000 BTU/h ทดสอบขณะที่มีและไมมี อินเวอรเตอรควบคุมความเร็วที่สภาวะการทํางานเดียวกัน โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศกอน เขาแฟนคอยลใหคงที่ พบวา ระบบที่ติดตั้งอินเวอรเตอร ควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรประหยัดพลัง งานกวาระบบที่มีใชกันอยูตามบานทั่วไป เมื่อทําการ ทดลองที่สภาวะการทํางานที่ภาระความรอนสัมผัสคงที่ 1,000 วัตต ที่ความรอนแฝงคงที่ 220 วัตต ที่อุณหภูมิ ลมกลับกอนเขาแฟนคอยล 21°ซ เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศที่มีการติดตั้งอินเวอรเตอรจะใช พลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 1.25 กิโลวัตต สวนเครื่องปรับ อากาศที่ใชกันตามบานทั่วไปใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 1.74 กิโลวัตต เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตแลวจะสามารถประหยัด พลังงานไฟฟาไดรอยละ 28.16 และยังสามารถควบคุม ความชื้นสัมพัทธใหคงที่ไดดีกวาระบบที่มีใชอยูตามบาน เรือนทั่วไป NJ-030 ผลกระทบของปริมาณพีวีซีที่ใชแลวและ อุณหภูมิการผสมที่มีผลตอสมบัติของผลิตภัณฑ พีวีซีโฟม ศิรินทร ทองแสง, สืบพงษ สุวพนาวิวัฒน, จักรพล สุพรรณเภสัช, สุทิน จันทวาศ, กฤษดา คําพันธ, ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ วารสารสงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ปที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน 2548, National Journal

 • Page 2:

  ISBN 974-456-652-3

 • Page 6:

  CONTENTS Page Preface International

 • Page 10 and 11:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 12 and 13:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 14 and 15:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 16 and 17:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 18 and 19:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 20 and 21: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 22 and 23: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 24 and 25: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 26 and 27: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 28 and 29: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 30 and 31: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 32 and 33: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 34 and 35: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 36 and 37: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 38 and 39: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 40 and 41: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 42 and 43: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 44 and 45: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 46 and 47: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 48 and 49: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 50 and 51: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 52 and 53: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 54 and 55: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 56 and 57: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 58: National Journals
 • Page 61 and 62: 54 นอยกวาแบบต
 • Page 63 and 64: 56 (Least Square Matching Method)
 • Page 65 and 66: 58 อุณหภูมิ 30 แ
 • Page 67 and 68: 60 สเปกตรัม จา
 • Page 69: 62 ขอมูลดานทร
 • Page 73 and 74: 66 2545 NJ-033 EFFECTS OF ELEVATED
 • Page 75 and 76: 68 เปลือกที่ม
 • Page 77 and 78: 70 ของการดูดซ
 • Page 79 and 80: 72 การสกัดดวย
 • Page 81 and 82: 74 collection of authentic texts th
 • Page 83 and 84: 76 รอยละ 32 มีสา
 • Page 86 and 87: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 88 and 89: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 90 and 91: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 92 and 93: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 94 and 95: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 96 and 97: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 98 and 99: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 100 and 101: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 102 and 103: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 104 and 105: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 106 and 107: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 108 and 109: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 110 and 111: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 112 and 113: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 114 and 115: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 116 and 117: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 118 and 119: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 120 and 121:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 122 and 123:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 124 and 125:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 126 and 127:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 128 and 129:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 130 and 131:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 132 and 133:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 134 and 135:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 136 and 137:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 138 and 139:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 140 and 141:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 142 and 143:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 144 and 145:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 146 and 147:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 148 and 149:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 150 and 151:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 152 and 153:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 154 and 155:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 156 and 157:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 158 and 159:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 160 and 161:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 162 and 163:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 164 and 165:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 166 and 167:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 168 and 169:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 170 and 171:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 172 and 173:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 174 and 175:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 176 and 177:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 178 and 179:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 180 and 181:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 182 and 183:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 184 and 185:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 186 and 187:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 188 and 189:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 190 and 191:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 192 and 193:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 194 and 195:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 196 and 197:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 198 and 199:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 200 and 201:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 202 and 203:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 204 and 205:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 206 and 207:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 208 and 209:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 210 and 211:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 212 and 213:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 214:

  National Conferences

 • Page 217 and 218:

  210 จอมเทียนปา

 • Page 219 and 220:

  212 การสกัดสาร

 • Page 221 and 222:

  214 ไดแก อุณหภู

 • Page 223 and 224:

  216 โดยกลไกของ

 • Page 225 and 226:

  218 เคลือบเมื่

 • Page 227 and 228:

  220 สําเริง จัก

 • Page 229 and 230:

  222 ลดเวลาตลอด

 • Page 231 and 232:

  224 อุณหภูมิสู

 • Page 233 and 234:

  226 NC-043 การวิเคร

 • Page 235 and 236:

  228 เกิดพฤติกร

 • Page 237 and 238:

  230 เดียว เพื่อ

 • Page 239 and 240:

  232 มากนอยเพีย

 • Page 241 and 242:

  234 หลักที่พบใ

 • Page 243 and 244:

  236 NC-073 การออกแบ

 • Page 245 and 246:

  238 บทความนี้น

 • Page 247 and 248:

  240 นําเอาเวคเ

 • Page 249 and 250:

  242 งานวิจัยนี

 • Page 251 and 252:

  244 การอบแหงลด

 • Page 253 and 254:

  246 แยกเฟสต่ํา

 • Page 255 and 256:

  248 กลบ โดยเปรี

 • Page 257 and 258:

  250 นํามาใช คือ

 • Page 259 and 260:

  252 วิเคราะหหา

 • Page 261 and 262:

  254 NC-123 การวิเคร

 • Page 263 and 264:

  256 NC-129 เครื่องผ

 • Page 265 and 266:

  258 สามารถขยาย

 • Page 267 and 268:

  260 ครั้งที่ 43, 1-

 • Page 269 and 270:

  262 calculated with the use of the

 • Page 271 and 272:

  264 Version 1.3.1 และ Softwar

 • Page 273 and 274:

  266 ขนไกได จากก

 • Page 275 and 276:

  268 โครงสรางขอ

 • Page 277 and 278:

  270 การปลูกพืช

 • Page 279 and 280:

  272 ระดับพึงพอ

 • Page 281 and 282:

  274 ของแกสโซฮอ

 • Page 283 and 284:

  276 1) สภาพทั่วไ

 • Page 285 and 286:

  278 อนุปริญญา แ

 • Page 287 and 288:

  280 อาชีวศึกษา

 • Page 289 and 290:

  282 กระทบตอคุณ

 • Page 291 and 292:

  284 ตั้งกลไกแข

 • Page 293 and 294:

  286 นุชจรินทร เ

 • Page 295 and 296:

  288 โดยรวมผูบร

 • Page 297 and 298:

  290 แนนกระแสไฟ

 • Page 299 and 300:

  292 NC-222 ผลงานตีพ

 • Page 301 and 302:

  294 NC-227 เตาเผาไห

 • Page 303 and 304:

  296 จําเพาะรวม

 • Page 305 and 306:

  298 NC-238 จลนพลศาส

 • Page 307 and 308:

  300 ทนงเกียรติ

 • Page 309 and 310:

  302 ดีเซลนั้นม

 • Page 311 and 312:

  304 NC-254 การใชเทค

 • Page 313 and 314:

  306 อาคารศูนยก

 • Page 315 and 316:

  308 กระบวนการร

 • Page 317 and 318:

  310 บรรยากาศขอ

 • Page 319 and 320:

  312 metal ions on 2-AP biosyntheis

 • Page 321 and 322:

  314 total clones while the ethanol

 • Page 323 and 324:

  316 การประชุมท

 • Page 325 and 326:

  318 BioThailand (The 16 th Annual M

 • Page 327 and 328:

  320 สูงที่สุดพ

 • Page 329 and 330:

  322 นัยสําคัญท

 • Page 331 and 332:

  324 ความเขมขนร

 • Page 333 and 334:

  326 ปลูกแบบพรา

 • Page 335 and 336:

  328 นี้ทําใหทร

 • Page 337 and 338:

  330 ดุลชาติ มาน

 • Page 339 and 340:

  332 ไมโครเมตร ส

 • Page 341 and 342:

  334 In this study, we collected seq

 • Page 343 and 344:

  336 กนกรัตน นาค

 • Page 345 and 346:

  338 การพัฒนาสื

 • Page 347 and 348:

  340 one of the causes of difficulty

 • Page 349 and 350:

  342 ทวีรัตน วิจ

 • Page 351 and 352:

  344 program, Cytoscape. This model

 • Page 353 and 354:

  346 production demand. Nevertheless

 • Page 355 and 356:

  348 อุลตราไวโอ

 • Page 357 and 358:

  350 นี้อยูในชว

 • Page 359 and 360:

  352 เพื่อนําสว

 • Page 361 and 362:

  354 trichloroacetic acid (TCA) ม

 • Page 363 and 364:

  356 ทรัพยากรที

 • Page 365 and 366:

  358 ในประเทศสห

 • Page 367 and 368:

  360 8-9 ธันวาคม 2548,

 • Page 369 and 370:

  362 ซึ่งเกิดขอ

 • Page 371 and 372:

  364 NC-391 การวิเคร

 • Page 373 and 374:

  366 การประชุมว

 • Page 375 and 376:

  368 2547) พบวามหาว

 • Page 377 and 378:

  370 กนกพร ลีลาเ

 • Page 380:

  Authors Index

 • Page 383 and 384:

  376 จงจิตร หิรั

 • Page 385 and 386:

  378 ธ ธนธร ทองส

 • Page 387 and 388:

  380 พยุงศักดิ์

 • Page 389 and 390:

  382 วรรณพ วิเศษ

 • Page 391 and 392:

  384 สุดารัตน จิ

 • Page 393 and 394:

  386 อุลาวัณย กุ

 • Page 395 and 396:

  388 138, 141, 142 Jarunya Narangaja

 • Page 397 and 398:

  390 Panida Kongsawadworakul 191 Pan

 • Page 399 and 400:

  392 Sorakrich Maneewan 124, 136 Sor

 • Page 401 and 402:

  394 KMUTT Annual Research Abstracts

 • Page 404 and 405:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 406 and 407:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 408 and 409:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 410 and 411:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 412 and 413:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 414 and 415:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 416 and 417:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 418 and 419:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 420 and 421:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 422 and 423:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 424 and 425:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 426 and 427:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 428 and 429:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 430 and 431:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 432 and 433:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 434 and 435:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 436 and 437:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 438 and 439:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 440 and 441:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 442 and 443:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 444 and 445:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 446 and 447:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 448:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 452:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

แผนการจัดการความรู้ - kmutt
preface - National Institute of Fuel-Cell Technology - West Virginia ...
Cover, Foreword, Preface, Acknowledgements, Content - iarc
Energy Efficiency in Industry in Thailand
2007 Graduate Catalog and 2006 Annual R & D Report - Sirindhorn ...
Annual Report 2006 - Thai Beverage Public Company Limited
Cover, Foreword, Preface, Acknowledgements, List of ... - IARC
The British essayists, with prefaces, biographical, historical, and critical
Preface - FHWA Safety Program - U.S. Department of Transportation
The Interpretation Of Dreams Sigmund Freud (1900) PREFACE
Front Matter (Title Page, TOC, Preface and Forward) - Store
Preface to the Third Edition - Handbook of inter-rater reliability, 3rd ...
AU Abstracts 2008 - AU Journal - Assumption University of Thailand
Abstracts of the Scientific Posters, 2013 AACC Annual Meeting ...
BIO-DATA Name: Somchart Soponronnarit (สมชาติ โสภณรณ ... - kmutt
ประวัติ (CV) - kmutt
CURRICULUM VITAE Name Mr. Somkiat Prachayawarakorn ... - kmutt
รายชื่อเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา - kmutt
ตัวอยางจดหมายสมัครงาน - kmutt
ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโล - kmutt
อ่านรายละเอียดต่อ - kmutt
แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ รับ - kmutt
คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร - kmutt