Views
3 years ago

Preface - kmutt

Preface - kmutt

KMUTT Annual Research

KMUTT Annual Research Abstracts 2005 ฐาปนี ชูสุวรรณ, นฤมล จียโชค, คณิต กฤษณังกูร วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2548, หนา 321-330 การวิเคราะหปริมาณโอไรซานอลในไขสบูน้ํามัน รําขาวตามวิธีของ Seemanathan และ Prabhakkar (J. Food Sci. Tech. 23: 270-273 (1989)) มีความยุง ยากซับซอนและใชเวลานานมาก ซึ่งสงผลใหการประเมิน คุณคาของวิธีการสกัดและความบริสุทธิ์ของโอไรซานอลทํา ไดลาชา ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงพัฒนาวิธีการวิเคราะห ปริมาณโอไรซานอลในไขสบูใหสะดวกและรวดเร็ว หลัก การของวิธีการนี้อาศัยการหาคาสัมประสิทธิ์การแบง ละลายที่ถูกตองดวยการสกัดโอไรซานอลในไขสบู 2 ครั้ง ในเชิงอนุกรมหรือเชิงขนานและวิเคราะหปริมาณโอไรซา นอลดวยการแกสมการทางคณิตศาสตรแบบงายๆ การวิเคราะหโดยการสกัดไขสบูดวยเอทิลอะซี เทต 2 ครั้งตอเนื่อง พบวามีปริมาณแกมมาโอไรซานอลใน ไขสบูรอยละ 7.6 (โดยน้ําหนักแหง) หรือรอยละ 2.9 (โดยน้ําหนักเปยก) สวนคาสัมประสิทธิ์การแบงละลาย ของแกมมาโอไรซานอลระหวางชั้นเอทิลอะซีเทตกับชั้นไข สบู (ที่มีคา pH 9.5) มีคา 4.11 จากคาสัมประสิทธิ์การ แบงละลายของแกมมาโอไรซานอลคาดวาประมาณรอยละ 80 จะถูกสกัดออกจากชั้นสารละลายไขสบูที่มีคา pH 9.5 ดวยเอทิลอะซีเทตในปริมาตรเทากัน NJ-048 การแยก R/S ไอโซเมอรของกรดไขมัน แอลฟาไฮดรอกซี ดวยเอนไซมไลเปสตรึงบนขี้เถา แกลบ อนรรฆอร ศรีไสยเพชร, นฤมล จียโชค, คณิต กฤษณังกูร วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2548, หนา 429-443 ขี้เถาแกลบซึ่งผานการเผาในเตาที่เผาควบคุม อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง และชะ ดวยกรดซัลฟูริกเขมขนรอยละ 10 ถูกนํามาใชเปนพาหะ สําหรับตรึงเอนไซมไลเปสจาก Candida rugosa เอน ไซมไลเปสตรึงนี้สามารถเรงปฏิกิริยาเพื่อจําแนก R/S- กรดแอลฟาไฮดรอกซี ออกแทโนอิกเมนทิลเอสเทอรใน ระบบที่มีไอโซออกเทนเปนตัวทําละลายหลัก และมีตัวทํา ละลายรวมในปริมาณเล็กนอยที่ชวยเพิ่มการละลายของ สารตั้งตน โดยองคประกอบของตัวทําละลายอินทรียมี อิทธิพลอยางมาก ตอปริมาณผลิตภัณฑและการเลือกทํา ปฏิกิริยากับอิแนนซิโอเมอรของเอนไซมตรึง โดยได ปริมาณผลิตภัณฑสูงสุด เมื่อใช tert-butyl alcohol เปน ตัวทําละลายรวม เมื่อเปรียบเทียบกับตัวทําละลายชนิด อื่น เชน Diisopropylether, Di-n-butylether, Trichlo roethylene และ Tetrachioroethylene อยางไรก็ตาม แนวโนมการเกิดผลิตภัณฑกลับลดลงเมื่อความเขมขนของ ตัวทําละลายรวมสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ําและความเขม ขนของสารตั้งตนในระบบมีผลอยางมากตอความจําเพาะ ของเอนไซม โดยสภาวะซึ่งเหมาะสมที่ Enantiomeric excess สูงสุด คือ ในระบบที่มีน้ํารอยละ 0.6 และอัตรา สวนของแอลกอฮอลกับกรดไขมันเปน 7.5 NJ-049 องคประกอบของน้ํามันหอมระเหยจาก กระวาน อบเชย และขิงโดยใชวิธีการสกัด 2 วิธี ปานทิพย บุญสง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต, อรพิน เกิดชูชื่น วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), 2548, หนา 1223-1226 การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากกระวาน อบเชย และขิง โดยใชเอธานอลเปนตัวทําละลายเปรียบเทียบกับ การกลั่นดวยน้ํา พบวาการสกัดดวยแอลกอฮอลไดปริมาณ น้ํามันหอมระเหยสูงกวาการกลั่นดวยไอน้ํา อยางไรก็ตาม น้ํามันหอมระเหยที่ไดจากทั้ง 2 วิธีมี refractive index (RI) ใกลเคียงกัน เมื่อวิเคราะหองคประกอบน้ํามันหอม ระเหย จากพืชทั้ง 3 ชนิดที่สกัดดวยแอลกอฮอลโดย Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry (GC- MS) พบวากระวานประกอบดวยสารสําคัญ คือ 1, 8-cineole (80.8%), limonene (6.7%), linalyl propanoate (6.3%) และ β-bulnesene (2.3%) สําหรับน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยมีสารสําคัญคือ cinna maldehyde (73.4%), coumarin (12.8%), cinnamic alcohol (4.9%) และ 1,8-cineole (2.5%) สวนน้ํามันหอมระเหยจากขิงประกอบดวยสาร zingiberene (41.5%), farnesene (22.8%), β- phellandren (17.6%), bisabolene (6.9%), gingerone (5.7%) และ curcumene (2.9%) วิธีการ การกลั่นดวยน้ําจะไดสารที่เปนองคประกอบหลักซึ่งให กลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางตามชนิดของพืชเหมือนกับ 71 National Journal

72 การสกัดดวยแอลกอฮอล แตแตกตางกันที่ปริมาณและ minor compounds NJ-050 เอนไซมแมนนาเนสและไซลาเนสจาก alkaliphilic Bacillus firmus K-1 และสมบัติใน การยึดเกาะกับพอลิแซ็กคาไรดที่ไมละลายน้ํา จิรนาถ บุญคง, คิน เลย คู, กนก รัตนะกนกชัย วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2548, หนา 209-222 แบคทีเรีย alkaliphilic Bacillus firmus K-1 ผลิตเอนไซมแมนนาเนสและไซลาเนสเมื่อเพาะเลี้ยงใน อาหารที่มีกาแลคโตแมนแนนเปนแหลงคารบอนในสภาวะ เปนดาง จากการใชเทคนิค sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis (SDS- PAGE) และ active-PAGE ตรวจสอบ crude enzyme พบวา B. firmus K-1 ผลิตโปรตีนหลัก 5 ชนิดที่มีขนาด 45 42 37 29 และ 23 กิโลดาลตัน และ ผลิตไซลาเนส 3 ชนิดที่มีขนาด 66 45 และ 23 กิโลดาล ตัน และแมนนาเนส 3 ชนิด ที่มีขนาด 66 42 และ 23 กิโลดาลตัน ตามลําดับ เมื่อศึกษาความสามารถในการยึด เกาะของ crude enzyme จาก B. firmus K-1 กับพอลิ แซ็กคาไรดที่ไมละลายน้ํา พบวา crude enzyme ยึดเกาะ กับไซแลนไดดี ยึดเกาะกับเซลลูโลสไดนอย แตไมสามารถ ยึดเกาะกับแมนแนน โดยโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุล 42 และ 23 กิโลดาลตันสามารถยึดเกาะกับไซแลน ซึ่งโปรตีน ที่มีขนาด 42 กิโลดาลตันเปนแมนนาเนส ขณะที่โปรตีน ขนาด 23 กิโลดาลตันตรวจพบทั้งไซลาเนสและแมนนา เนส นอกจากนั้นพบวาโปรตีนที่ไมยึดเกาะกับไซแลนที่มี ขนาด 66 กิโลดาลตันเปนทั้งแมนนาเนสและไซลาเนส NJ-051 การทํางานรวมกันระหวางไซลาเนสจาก Bacillus firmus K-1 และ Bacillus halodurans C- 1 ตอการยอยไซแลนและปลดปลอย chromophore จากเยื่อกระดาษคราฟท ภาวิณี ศรีฉันทะมิตร, คิน เลย คู, กนก รัตนะกนกชัย วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2548, หนา 345-360 การหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวาง crude KMUTT Annual Research Abstracts 2005 xylanase ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง Bacillus halodurans C-1 และ Bacillus firmus K-1 ในอาหารที่มีเปลือกขาว โพดรอยละ 1 เปนแหลงคารบอน และยูเรียรอยละ 0.4 เปนแหลงไนโตรเจน ในสภาวะที่ไมผานการนึ่งฆาเชื้อ ใน สภาวะเปนดาง ตอการยอยไซแลนและการปลดปลอย chromophore จากเยื่อกระดาษคราฟทจากยูคาลิปตัส ชานออยและสน พบวาที่อัตราสวนของ crude xylanases จาก Bacillus halodurans C-1 และ Bacillus firmus K-1 เทากับ 1 : 9 เหมาะสมที่สุดตอการยอยไซแลนและ ปลดปลอย chromophore จากเยื่อยูคาลิปตัสและชาน ออย ขณะที่อัตราสวน 3 : 7 เหมาะสมที่สุดสําหรับเยื่อสน และผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นวาปริมาณน้ําตาล รีดิวซที่ถูกปลดปลอยจากเยื่อกระดาษทั้ง 3 ชนิดสัมพันธ กับปริมาณ chromophore NJ-052 สมบัติของเอนไซมแมนนาเนสและ ไซลาเนสจาก alkaliphilic Bacillus firmus K-1 และ การยอยเยื่อกระดาษคราฟท จิรนาถ บุญคง, ธีระชัย รัตนโรจนมงคล, คิน เลย คู, กนก รัตนะกนกชัย วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2548, หนา 305-320 แบคทีเรีย alkaliphilic Bacillus firmus K-1 ผลิตเอนไซมแมนนาเนสและไซลาเนสเมื่อเพาะเลี้ยงใน อาหารที่มีกาแลคโตแมนแนนเปนแหลงคารบอนในสภาวะ เปนดาง แมนนาเนสทํางานไดดีที่ pH 6.0 และอุณหภูมิ 50 °ซ และมีเสถียรภาพตอ pH ในชวง 6.0-9.0 และ อุณหภูมิ 30-50 °ซ ขณะที่ไซลาเนสทํางานไดดีที่ pH 6.0 และอุณหภูมิ 60 °ซ และมีเสถียรภาพตอ pH ในชวง 5.0-9.0 และอุณหภูมิ 30-60 °ซ ตามลําดับ เมื่อศึกษาความสามารถของ crude enzyme จาก B. firmus K-1 ที่เพาะเลี้ยงในกาแลคโตแมนแนน ตอการยอยเยื่อกระดาษคราฟท พบวาเอนไซมยอยเยื่อยู คาลิปตัสไดดีกวาเยื่อชานออยและเยื่อสน และเมื่อเปรียบ เทียบความสามารถในการยอยเยื่อกระดาษคราฟทกับ crude enzyme จากแหลงอื่น พบวา crude enzyme จาก B. firmus K-1 ที่เพาะเลี้ยงในกาแลคโตแมนแนน ยอยเยื่อชานออยไดใกลเคียงกับ crude enzyme จาก B. firmus K-1 ที่เพาะเลี้ยงในไซแลน แตดีกวา crude National Journal

 • Page 2:

  ISBN 974-456-652-3

 • Page 6:

  CONTENTS Page Preface International

 • Page 10 and 11:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 12 and 13:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 14 and 15:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 16 and 17:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 18 and 19:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 20 and 21:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 22 and 23:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 24 and 25:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 26 and 27:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 28 and 29: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 30 and 31: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 32 and 33: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 34 and 35: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 36 and 37: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 38 and 39: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 40 and 41: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 42 and 43: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 44 and 45: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 46 and 47: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 48 and 49: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 50 and 51: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 52 and 53: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 54 and 55: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 56 and 57: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 58: National Journals
 • Page 61 and 62: 54 นอยกวาแบบต
 • Page 63 and 64: 56 (Least Square Matching Method)
 • Page 65 and 66: 58 อุณหภูมิ 30 แ
 • Page 67 and 68: 60 สเปกตรัม จา
 • Page 69 and 70: 62 ขอมูลดานทร
 • Page 71 and 72: 64 22.8 มาตรฐานเป
 • Page 73 and 74: 66 2545 NJ-033 EFFECTS OF ELEVATED
 • Page 75 and 76: 68 เปลือกที่ม
 • Page 77: 70 ของการดูดซ
 • Page 81 and 82: 74 collection of authentic texts th
 • Page 83 and 84: 76 รอยละ 32 มีสา
 • Page 86 and 87: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 88 and 89: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 90 and 91: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 92 and 93: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 94 and 95: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 96 and 97: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 98 and 99: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 100 and 101: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 102 and 103: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 104 and 105: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 106 and 107: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 108 and 109: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 110 and 111: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 112 and 113: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 114 and 115: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 116 and 117: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 118 and 119: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 120 and 121: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 122 and 123: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 124 and 125: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 126 and 127: KMUTT Annual Research Abstracts 200
 • Page 128 and 129:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 130 and 131:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 132 and 133:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 134 and 135:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 136 and 137:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 138 and 139:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 140 and 141:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 142 and 143:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 144 and 145:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 146 and 147:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 148 and 149:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 150 and 151:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 152 and 153:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 154 and 155:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 156 and 157:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 158 and 159:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 160 and 161:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 162 and 163:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 164 and 165:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 166 and 167:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 168 and 169:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 170 and 171:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 172 and 173:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 174 and 175:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 176 and 177:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 178 and 179:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 180 and 181:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 182 and 183:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 184 and 185:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 186 and 187:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 188 and 189:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 190 and 191:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 192 and 193:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 194 and 195:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 196 and 197:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 198 and 199:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 200 and 201:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 202 and 203:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 204 and 205:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 206 and 207:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 208 and 209:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 210 and 211:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 212 and 213:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 214:

  National Conferences

 • Page 217 and 218:

  210 จอมเทียนปา

 • Page 219 and 220:

  212 การสกัดสาร

 • Page 221 and 222:

  214 ไดแก อุณหภู

 • Page 223 and 224:

  216 โดยกลไกของ

 • Page 225 and 226:

  218 เคลือบเมื่

 • Page 227 and 228:

  220 สําเริง จัก

 • Page 229 and 230:

  222 ลดเวลาตลอด

 • Page 231 and 232:

  224 อุณหภูมิสู

 • Page 233 and 234:

  226 NC-043 การวิเคร

 • Page 235 and 236:

  228 เกิดพฤติกร

 • Page 237 and 238:

  230 เดียว เพื่อ

 • Page 239 and 240:

  232 มากนอยเพีย

 • Page 241 and 242:

  234 หลักที่พบใ

 • Page 243 and 244:

  236 NC-073 การออกแบ

 • Page 245 and 246:

  238 บทความนี้น

 • Page 247 and 248:

  240 นําเอาเวคเ

 • Page 249 and 250:

  242 งานวิจัยนี

 • Page 251 and 252:

  244 การอบแหงลด

 • Page 253 and 254:

  246 แยกเฟสต่ํา

 • Page 255 and 256:

  248 กลบ โดยเปรี

 • Page 257 and 258:

  250 นํามาใช คือ

 • Page 259 and 260:

  252 วิเคราะหหา

 • Page 261 and 262:

  254 NC-123 การวิเคร

 • Page 263 and 264:

  256 NC-129 เครื่องผ

 • Page 265 and 266:

  258 สามารถขยาย

 • Page 267 and 268:

  260 ครั้งที่ 43, 1-

 • Page 269 and 270:

  262 calculated with the use of the

 • Page 271 and 272:

  264 Version 1.3.1 และ Softwar

 • Page 273 and 274:

  266 ขนไกได จากก

 • Page 275 and 276:

  268 โครงสรางขอ

 • Page 277 and 278:

  270 การปลูกพืช

 • Page 279 and 280:

  272 ระดับพึงพอ

 • Page 281 and 282:

  274 ของแกสโซฮอ

 • Page 283 and 284:

  276 1) สภาพทั่วไ

 • Page 285 and 286:

  278 อนุปริญญา แ

 • Page 287 and 288:

  280 อาชีวศึกษา

 • Page 289 and 290:

  282 กระทบตอคุณ

 • Page 291 and 292:

  284 ตั้งกลไกแข

 • Page 293 and 294:

  286 นุชจรินทร เ

 • Page 295 and 296:

  288 โดยรวมผูบร

 • Page 297 and 298:

  290 แนนกระแสไฟ

 • Page 299 and 300:

  292 NC-222 ผลงานตีพ

 • Page 301 and 302:

  294 NC-227 เตาเผาไห

 • Page 303 and 304:

  296 จําเพาะรวม

 • Page 305 and 306:

  298 NC-238 จลนพลศาส

 • Page 307 and 308:

  300 ทนงเกียรติ

 • Page 309 and 310:

  302 ดีเซลนั้นม

 • Page 311 and 312:

  304 NC-254 การใชเทค

 • Page 313 and 314:

  306 อาคารศูนยก

 • Page 315 and 316:

  308 กระบวนการร

 • Page 317 and 318:

  310 บรรยากาศขอ

 • Page 319 and 320:

  312 metal ions on 2-AP biosyntheis

 • Page 321 and 322:

  314 total clones while the ethanol

 • Page 323 and 324:

  316 การประชุมท

 • Page 325 and 326:

  318 BioThailand (The 16 th Annual M

 • Page 327 and 328:

  320 สูงที่สุดพ

 • Page 329 and 330:

  322 นัยสําคัญท

 • Page 331 and 332:

  324 ความเขมขนร

 • Page 333 and 334:

  326 ปลูกแบบพรา

 • Page 335 and 336:

  328 นี้ทําใหทร

 • Page 337 and 338:

  330 ดุลชาติ มาน

 • Page 339 and 340:

  332 ไมโครเมตร ส

 • Page 341 and 342:

  334 In this study, we collected seq

 • Page 343 and 344:

  336 กนกรัตน นาค

 • Page 345 and 346:

  338 การพัฒนาสื

 • Page 347 and 348:

  340 one of the causes of difficulty

 • Page 349 and 350:

  342 ทวีรัตน วิจ

 • Page 351 and 352:

  344 program, Cytoscape. This model

 • Page 353 and 354:

  346 production demand. Nevertheless

 • Page 355 and 356:

  348 อุลตราไวโอ

 • Page 357 and 358:

  350 นี้อยูในชว

 • Page 359 and 360:

  352 เพื่อนําสว

 • Page 361 and 362:

  354 trichloroacetic acid (TCA) ม

 • Page 363 and 364:

  356 ทรัพยากรที

 • Page 365 and 366:

  358 ในประเทศสห

 • Page 367 and 368:

  360 8-9 ธันวาคม 2548,

 • Page 369 and 370:

  362 ซึ่งเกิดขอ

 • Page 371 and 372:

  364 NC-391 การวิเคร

 • Page 373 and 374:

  366 การประชุมว

 • Page 375 and 376:

  368 2547) พบวามหาว

 • Page 377 and 378:

  370 กนกพร ลีลาเ

 • Page 380:

  Authors Index

 • Page 383 and 384:

  376 จงจิตร หิรั

 • Page 385 and 386:

  378 ธ ธนธร ทองส

 • Page 387 and 388:

  380 พยุงศักดิ์

 • Page 389 and 390:

  382 วรรณพ วิเศษ

 • Page 391 and 392:

  384 สุดารัตน จิ

 • Page 393 and 394:

  386 อุลาวัณย กุ

 • Page 395 and 396:

  388 138, 141, 142 Jarunya Narangaja

 • Page 397 and 398:

  390 Panida Kongsawadworakul 191 Pan

 • Page 399 and 400:

  392 Sorakrich Maneewan 124, 136 Sor

 • Page 401 and 402:

  394 KMUTT Annual Research Abstracts

 • Page 404 and 405:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 406 and 407:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 408 and 409:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 410 and 411:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 412 and 413:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 414 and 415:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 416 and 417:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 418 and 419:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 420 and 421:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 422 and 423:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 424 and 425:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 426 and 427:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 428 and 429:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 430 and 431:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 432 and 433:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 434 and 435:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 436 and 437:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 438 and 439:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 440 and 441:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 442 and 443:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 444 and 445:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 446 and 447:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 448:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

 • Page 452:

  KMUTT Annual Research Abstracts 200

แผนการจัดการความรู้ - kmutt
Cover, Foreword, Preface, Acknowledgements, Content - iarc
Cover, Foreword, Preface, Acknowledgements, List of ... - IARC
The British essayists, with prefaces, biographical, historical, and critical
preface - National Institute of Fuel-Cell Technology - West Virginia ...
Front Matter (Title Page, TOC, Preface and Forward) - Store
The Interpretation Of Dreams Sigmund Freud (1900) PREFACE
Preface - FHWA Safety Program - U.S. Department of Transportation
Preface to the Third Edition - Handbook of inter-rater reliability, 3rd ...
Annual Report 2006 - Thai Beverage Public Company Limited
AU Abstracts 2008 - AU Journal - Assumption University of Thailand
Energy Efficiency in Industry in Thailand
2007 Graduate Catalog and 2006 Annual R & D Report - Sirindhorn ...
Abstracts of the Scientific Posters, 2013 AACC Annual Meeting ...
BIO-DATA Name: Somchart Soponronnarit (สมชาติ โสภณรณ ... - kmutt
CURRICULUM VITAE Name Mr. Somkiat Prachayawarakorn ... - kmutt
ตัวอยางจดหมายสมัครงาน - kmutt
ประวัติ (CV) - kmutt
คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร - kmutt
Download Oral presentation program - kmutt
Suranaree Journal of Science and Technology - kmutt
แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ รับ - kmutt
รายชื่อเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา - kmutt
ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโล - kmutt