Views
3 years ago

Luo Jing Huo Yuanzi He Qing Ling Yun He Peimin (College of ...

Luo Jing Huo Yuanzi He Qing Ling Yun He Peimin (College of ...

`2010` 1.1` `1 2 2010`

`2010` 1.1` `1 2 2010` `1 12` `6` 1.2` PO 4 P COD Mn `0.22 m` DO NH 4 N NO 3 N NO 2 N 1.3.2 (COD× DIN × DIP) E = × 10 6 1 4 500 GB17378 1998 NH 4 N NO 3 N NO 2 N PO 4 P` `SKALAR R` pH DO Hydrolab COD` 1.3` 1.3.1 `GB3097 1997 [14] `1 E COD mg/L DIN mg/L DIP 3 PO 4 P` mg/L `E > 1 E` 1.3.3 A=COD J /COD S +DIN J /DIN S +DIP J /DIP S DO J /DO S A A 0 0 < A 1 1 < A 2 2 < A 3 3 < A 4 A 4 0 1 2 3 4 5 COD J DIN J DIP J DO J COD Mn DO` [15] 1.3.4` `spss11.5` `t ` P 0.05` `Sigmaplot` 191

2.1 2` `3` `6.1 31.2 `4.3 17.1`mg/L P 0.05 P 0.05 `2` 2.2 2` `2010` `4` `DIP` `6 7 8` 1 5 7 8 11` P 0.05 P 0.05 `1.8 10.3 mol/L 2 12` P 0.05 `COD` `7 8` `2.5 4.8`mg/L P 0.05 192