Views
3 years ago

دریافت متن - Shahid Beheshti Faculties and PhD students

دریافت متن - Shahid Beheshti Faculties and PhD students

14 پژوهشهاي

14 پژوهشهاي روانشناسی اجتماعی،‏ دوره ،1 شماره ،3 پاییز 90 بحث و نتیجهگیري پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن میزان زنانه یا مردانه بودن تصورات قالبی جنسیتی مرتبط با گروههاي تحصیلی مختلف در ذهن دانشجویان انجام شده است.‏ نتایج نشان داد دانشجویان مورد پژوهش،‏ گروههاي ریاضی و پزشکی را مردانه و هنر را زنانه میدانند،‏ به طوري که ریاضی مردانهترین و هنر زنانهترین گروهرشتهها در میان شش گروه تحصیلی دانسته شدند.‏ نتایج این تحقیق با آن دسته از پژوهشهاي خارجی که از گروه هنر به عنوان گروه زنانه و گروههاي ریاضی/‏ مهندسی به عنوان گروه مردانه استفاده کرده-‏ اند،‏ همسویی دارد ‏(مانند نوزك و همکاران،‏ ‎2002‎؛ پارك و همکاران،‏ .(2001 Archive of SID نتیجۀ حاصل براي تصور جنسیتی گروهرشتههاي ریاضی و هنر،‏ همچنین با آنچه براساس آمار پذیرفتهشدگان کارشناسی این دو گروه پیشبینی نموده بودیم همخوانی داشت.‏ با این حال،‏ مردانه انگاشته شدن گروه پزشکی از نظر دانشجویان،‏ با آنچه براساس آمار وزارت علوم انتظار میرفت در تضاد قرار گرفت.‏ علت احتمالی این مشاهده را میتوان در این موضوع جستجو نمود که پزشکان در مقایسه با فارغالتحصیلان سایر گروههاي تحصیلی با گسترة وسیعتري از اقشار جامعه سروکار دارند.‏ با توجه به اینکه گروه نمونۀ این پژوهش را گروههاي غیرپزشکی تشکیل میدادند که با احتمال بیشتري با پزشکان عمومی و متخصصان مشغول به کار در جامعه در تماس بودهاند تا با دانشجویان ورودي پزشکی،‏ و نیز نظر به اینکه مطالعات چندي به این موضوع اشاره نمودهاند که علیرغم اکثریتی بودن دختران به عنوان پذیرفتهشدگان پزشکی،‏ حضور مردان در درجات تحصیلی بالاتر و مشاغل مربوط به این حوزه پررنگتر است ‏(توکل و همکاران،‏ ‎1389‎؛ اخوان بهبهانی و همکاران،‏ 1388)، به نظر میرسد مردانه بودن تصوري که دانشجویان گروه نمونه از رشتۀ پزشکی در ذهن دارند،‏ متأثر از تجربیات شخصی ایشان با پزشکان شاغل بوده باشد.‏ پژوهش حاضر نشان داد عامل دیگري که میتواند منجر به عدم انطباق تصور جنسیتی ذهنی افراد از گروهرشتهها با آمار نسبت جنسیتی پذیرفتهشدگان آنها بشود،‏ عضویت خود صاحبان تصورات مذکور در گروههاي اجتماعی مختلف است.‏ نتایج بیانگر آن است که قطبیت جنسیتی گروهرشتههاي تجربی،‏ زبان و انسانی از نظر دو جنس متمایز است،‏ به گونهاي که زنان آنها را زنانه و مردان خنثی میدانند.‏ بنابراین اگرچه زنانه بودن گروه انسانی از دید زنان مطابق با پیشبینی انجام شده از روي آمار وزارت علوم بود،‏ اما تصور www.SID.ir

تصورات قالبی جنسیتی مرتبط با گروه ... 15 ذهنی مردان با این انتظار همخوانی نداشت.‏ این یافته همچنین نقص مطالعاتی را که زبان و انسانی را بدون قید و شرط زنانه فرض کردهاند آشکار میسازد.‏ ‏(مانند کیفر و سککواپتوا،‏ ،(2007 به طور کلی،‏ غیر از گروه تجربی،‏ در مورد پنج گروهرشتۀ دیگر،‏ زنان گروه نمونه در مقایسه با مردان،‏ گروههاي مذکور را زنانهتر انگاشتند.‏ Archive of SID از آنجا که در پژوهشهاي قبلی نشان داده شده که داشتن تصورات قالبی مبتنی بر مردانه بودن گروههاي تحصیلی،‏ با بروندادهاي منفی براي زنان،‏ نظیر کاهش تمایل به ادامه تحصیل و ادراکات منفی نسبت به توانایی خویشتن،‏ ارتباط دارد ‏(براي نمونه اشمادر و همکاران،‏ 2004)، لذا محتمل است که زنان به منظور حفاظت از خود در برابر عواقب مذکور،‏ تمایل بیشتري به انکار مردانه بودن گروهرشتهها نشان داده باشند.‏ براي این یافته تبیین دیگري نیز میتوان پیشنهاد نمود.‏ به استناد منابع مختلف ‏(اپراریو و فیسکه،‏ ‎2004‎؛ اسپیرز،‏ ‎2004‎؛ هسلم و همکاران،‏ 2004)، تصورات قالبی تصاویري ایستا در ذهن افراد نیستند،‏ بلکه کارکردهاي اجتماعی دارند،‏ نسبت به تغییرات بافت اجتماعی حساس هستند و در خدمت ایجاد تمایز بین گروهها و نیز به عنوان سلاحی در زورآزمایی بر سر جایگاه و قدرت اجتماعی قرار میگیرند.‏ بنابراین،‏ میتوان تصور نمود زنانهتر بودن گروهرشتهها در نظر زنان و مردانهتر بودن آنها در نظر مردان به دلیل رقابت دو جنس بر سر کسب جایگاه در گروهرشتهها باشد.‏ همسو با این نتیجه،‏ در مطالعۀ توکل و همکاران (1389) دختران کمتر از پسران تصورات قالبی جنسیتی خانوادگی،‏ شخصیتی،‏ اجتماعی،‏ سیاسی و حرفهاي موجود در جامعه را قبول داشتند،‏ و در مطالعۀ کیانی،‏ بهرامی و طارمیان (1388) زنان نگرش جنسیتی برابرخواهانهتري ابراز نمودند.‏ در هر دو مورد،‏ تصورات قالبی مورد سؤال به نفع جایگاه فعلی مردان،‏ اما به ضرر زنان بودهاند و به همین دلیل از جانب زنان بیشتر انکار شدند.‏ علاوه بر این،‏ اعضاي گروهها ممکن است تلاش نمایند به منظور برطرف نمودن ناهماهنگی شناختی 1 ‏(فستینگر خود ،(1957 ، 2 رشتهاي را که در آن مشغول به تحصیل هستند به جنسیت خودشان نزدیک کنند.‏ این مسئله میتواند نتیجۀ مشاهده شده در مورد مردان انسانی در پژوهش حاضر را که در مقایسه با زنان انسانی،‏ گروه انسانی را مردانهتر دانستهاند،‏ تبیین نماید.‏ به بیان دیگر،‏ میتوان حدس زد در ذهن یک دانشجوي مذکر گروه ________________________________________________________________________________ 1- cognitive dissonance 2- Festinger www.SID.ir

ڈنمارک میں پیشہ ورانہ تعلیمات کے بارے میں والدین کے لیے ... - Social
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
2n ± 1 - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Download - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Download CV - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Curriculum vita - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Gholamreza Jafari Sex - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Abstract - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
here - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
CURRICULUM VITAE SECTION 1 - Shahid Beheshti Faculties and ...
Fully Redundant Decimal Arithmetic - Shahid Beheshti Faculties and ...
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
View - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
ji - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Fully Redundant Decimal Arithmetic - Shahid Beheshti Faculties and ...
Improving the speed of decimal division - Shahid Beheshti Faculties ...
New Journal of Physics - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
out= randsrc(m,n,[alphabet; prob]) - Shahid Beheshti Faculties and ...
גבולות התביעה הייצוגית בעוולות המוניות
הכרת הנתב תכולת הערכה חוברת הפעלה מהירה חיווים בצג הנתב - סלקום
پردازش تصویر (جلسه‌ی دهم)