Views
3 years ago

دریافت متن - Shahid Beheshti Faculties and PhD students

دریافت متن - Shahid Beheshti Faculties and PhD students

؛"‏ پژوهشهاي

؛"‏ پژوهشهاي روانشناسی اجتماعی،‏ دوره 4 ،1 شماره ،3 پاییز 90 میتوانند حداقل تا حدي ریشه در واقعیت داشته باشند 1 ‏("فرضیۀ هستۀ واقعیت اشنایدر،‏ 2004)، چرا که افراد به همرونديهاي موجود در محیط زندگی خود حساس هستند و به راحتی در اثر مشاهده میآموزند ‏(نوزك و همکاران،‏ .(2009 از اینرو،‏ حضور متمایز دختران و پسران در رشتههاي مختلف میتواند یکی از عوامل شکلدهندة این تصورات باشد.‏ تا آمار جهانی حاکی از آن است که اگرچه زنان امروزه حدود نیمی از دانشجویان مقطع لیسانس را تشکیل میدهند،‏ اما در رشتههاي مرتبط با علوم فیزیکی،‏ ریاضی و مهندسی،‏ ایشان سهم کمتري نسبت به مردان دارند.‏ همچنین،‏ در محیطهاي شغلی،‏ کرسیهاي دانشگاهی و به طور کلی موقعیتهاي برتر در سلسله مراتب علمی و حرفهاي،‏ چه در رشتههاي از نظر سنتی مردانه و چه در کل،‏ مردان حضور بیشتري دارند ‏(استیل،‏ رایز،‏ ویلیامز و کاواکامی Archive of SID ، 2 مطلب فوق در مورد ایران نیز صادق است ‎2007‎؛ جانعلیزاده چوبدستی،‏ مقیمی و امینی،‏ ‏(جانعلیزاده چوبدستی،‏ ایران،‏ ‎1385‎؛ مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالی،‏ .(1387 .(1389 ‎1386‎؛ مرکز آمار اما در سالهاي اخیر نسبت پذیرفتهشدگان زن به مرد روند رو به افزایشی داشته است.‏ در حالیکه از سال 1349 1379 در سال اکثریت با مردان بوده است،‏ از سال 1379 1381 مسعود اصل،‏ تعداد کل دختران بر پسران پیشی گرفت .(1388 درصد دو جنس به هم نزدیک شد و ‏(اخوان بهبهانی،‏ نصرتینژاد و البته نسبت جنسیتی و روند تغییر آن بین گروهرشتههاي مختلف تا حدي متفاوت است.‏ بررسی آمار پذیرفتهشدگان کارشناسی مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،‏ تحقیقات و فناوري نشان میدهد در گروهرشتۀ فنّی مهندسی،‏ علیرغم افزایش تعداد دختران در سالهاي اخیر،‏ همواره اکثریت با مردان بوده است.‏ در مورد دو گروه علوم انسانی و علوم پزشکی،‏ اگرچه تعداد مردان در سالهاي بیشتر از زنان بود ‏(بین انسانی تا سال 1377 تا 1374 1/5 تا 1 برابر)،‏ اما نسبت مردان به زنان در سال 1387 0/48 و در علوم پزشکی تا 0/67 1374 اندکی در علوم کاهش یافت.‏ در مورد گروه هنر،‏ تعداد زنان از 3 تا کنون همواره بیشتر از مردان بوده است ، که به حدود دو برابر در سال ________________________________________________________________________________ 3- البته این گفته بدان معنا نیست که در سالهاي قبل از 1374 1- The kernel-of-truth hypothesis 2- Steele, Reisz, Williams & Kawakami تعداد دانشجویان مرد در گروه هنر بیشتر بوده است.‏ بلکه به دلیل عدم دسترسی به آمار پیش از سال 1374، اظهار نظر در مورد تعداد دانشجویان دو جنس در گروهرشتۀ هنر میسر نبود.‏ www.SID.ir

تصورات قالبی جنسیتی مرتبط با گروه ... 5 1387 رسید.‏ اگر فرض را بر این بگذاریم که آمارهاي جنسیتی تعیینکنندة زنانه یا مردانه بودن تصور جنسیتی مربوط به یک گروهرشته باشند،‏ پیشبینی میشود که افراد،‏ گروه-‏ رشتههاي تحصیلی مختلف را به میزانهاي متفاوتی با زنانگی یا مردانگی مرتبط بدانند.‏ بر پایۀ آمارهاي بیان شده،‏ انتظار بر این است که گروهرشتۀ ریاضی فنّی بیشتر با مردان،‏ و گروههاي هنر،‏ علوم انسانی و علوم پزشکی بیشتر با زنان مرتبط دانسته شوند.‏ هدف پژوهش حاضر آن است که دریابد هر یک از گروهرشتههاي تحصیلی در ایران-‏ مشتمل بر ریاضی فنّی،‏ علوم انسانی،‏ هنر،‏ زبان،‏ تجربی(بدون پزشکی)‏ 1 و پزشکی-‏ از نظر دانشجویان تا چه حد زنانه یا مردانه انگاشته میشوند.‏ این پژوهش همچنین در صدد است گروه رشتههاي تحصیلی مختلف را از نظر تصویر جنسیتیشان با یکدیگر مقایسه نماید.‏ جستجو در میان پژوهشهاي داخلی مطالعهاي مشابه پژوهش حاضر به دست نداد.‏ مطالعات چندي که وجود دارند تصورات قالبی جنسیتی را در ابعاد کلی آن،‏ نظیر خانوادگی،‏ شخصیتی،‏ اجتماعی،‏ سیاسی و حرفهاي،‏ مورد بررسی قرار دادهاند ‏(مانند توکل،‏ جوادي یگانه و ساداتی،‏ .(1389 در میان پژوهشهاي خارجی،‏ برخی براي سنجش تصور قالبی جنسیت–‏ رشته از افراد سؤال نمودهاند که به نظرشان میان توانایی یا علاقمندي زنان و مردان در یک گروهرشتۀ مشخص چه تفاوتی وجود دارد بارکیساو ‏(مانند اشمادر،‏ جونز و Archive of SID ، 2 ‎2004‎؛ دلیسلی،‏ گواي،‏ سنیکال و لاروس 3 .(2009 ، اما اولاً‏ این سنجش غالباً‏ محدود به ریاضی بوده است،‏ و دوم،‏ توانمندي و علاقمندي تنها معدودي از شاخصهاي میزان جنسیتی بودن تصور ذهنی افراد از این گروهرشتهها هستند و ممکن است افراد بخواهند براي تصمیمگیري از شاخصهاي دیگري نیز استفاده نمایند.‏ دستۀ دیگر از پژوهشهاي خارجی،‏ در مقدمۀ خود به بیان آمارهاي تحصیلی پرداختهاند.‏ به نظر میرسد این آمارها بخش عمدهاي از فرض ضمنی ایشان در انتخاب گروههاي زنانه یا مردانه را تشکیل داده باشند.‏ برخی از زوجدستههایی که در این تحقیقات از نظر تفاوت در میزان ارتباطشان با زنان یا مردان در مقابل هم قرار داده شدهاند،‏ عبارتند از:‏ 4 علوم در مقابل علوم ________________________________________________________________________________ 1- اگرچه پزشکی زیرگروه تجربی میباشد،‏ اما به طور قراردادي از این پس در این مقاله،‏ منظور از گروه ‏"تجربی"‏ آن بخش از رشتههاي تجربی است که شامل پزشکی نمیباشند،‏ چرا که در پرسشنامه،‏ گروههاي ‏"تجربی ‏(بدون پزشکی)"‏ و ‏"پزشکی"‏ به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته بودند.‏ 2- Schmader, Jones & Barquissau 3- Delisle, Guay, Senécal & Larose 4- science www.SID.ir

ڈنمارک میں پیشہ ورانہ تعلیمات کے بارے میں والدین کے لیے ... - Social
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
2n ± 1 - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Download - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Download CV - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Curriculum vita - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Gholamreza Jafari Sex - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Abstract - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
here - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
CURRICULUM VITAE SECTION 1 - Shahid Beheshti Faculties and ...
Fully Redundant Decimal Arithmetic - Shahid Beheshti Faculties and ...
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
View - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
ji - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Fully Redundant Decimal Arithmetic - Shahid Beheshti Faculties and ...
Improving the speed of decimal division - Shahid Beheshti Faculties ...
New Journal of Physics - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
out= randsrc(m,n,[alphabet; prob]) - Shahid Beheshti Faculties and ...
גבולות התביעה הייצוגית בעוולות המוניות
پردازش تصویر (جلسه‌ی دهم)
הכרת הנתב תכולת הערכה חוברת הפעלה מהירה חיווים בצג הנתב - סלקום