Views
4 years ago

دریافت متن - Shahid Beheshti Faculties and PhD students

دریافت متن - Shahid Beheshti Faculties and PhD students

پژوهشهاي

پژوهشهاي روانشناسی اجتماعی،‏ دوره 6 ،1 شماره ،3 پاییز 90 3 2 1 انسانی ‏(نوزك و همکاران،‏ 2009)، زبان / هنر در مقابل ریاضی/‏ علوم ‏(نوزك،‏ بناجی و 4 گرینوالد ، 5 2002)، ریاضی در مقابل انسانی مهندسی/‏ علوم در مقابل انگلیسی/‏ هنر 6 ‏(کیفر و سککواپتوا ، 7 ‏(پارك،‏ کوك و گرینوالد ، 2007)، ریاضی/‏ .(2001 Archive of SID با این حال،‏ اکتفا به آمارها براي تصمیم در مورد زنانه یا مردانه بودن تصور مربوط به هر گروهرشته نیز خالی از اشکال نیست،‏ چرا که تصورات قالبی بازتاب صد در صد واقعیتهاي بیرونی نیستند و انگیزههاي اجتماعی افراد نیز نقش مهمی در شکلگیري آنها ایفا میکنند ‏(اپراریو ، و فیسکه 8 ، ‎2004‎؛ اسپیرز 9 ‎2004‎؛ هسلم،‏ ترنر،‏ اوکس،‏ رینولدز و دوسجه .(2004 ، 10 عضویت در گروههاي اجتماعی یکی از عواملی است که میتواند بر انگیزههاي اجتماعی افراد تأثیرگذار باشد.‏ به همین دلیل در این پژوهش،‏ تصورات قالبی جنسیتی دانشجویان از دو جنس زن و مرد و مشغول به تحصیل در دو گروهرشتۀ مختلف با یکدیگر مقایسه خواهد شد.‏ این مطالعه میتواند براي آن دسته از پژوهشگران اجتماعی که تصورات قالبی جنسیتی در مورد رشتههاي تحصیلی و اثرات آنها را مورد مطالعه قرار میدهند،‏ مفید واقع شود،‏ چرا که در این تحقیقات،‏ معمولاً‏ دو گروهرشته از نظر زنانه یا مردانه بودن در مقابل هم قرار داده میشوند.‏ نتایج پژوهش حاضر،‏ از یک سو زیربنایی مستدل براي انتخاب چنین دو گروهرشتهاي فراهم میکند و از سوي دیگر،‏ با در اختیار گذاشتن یک درجهبندي پایه و کمی براي تصویر جنسیتی گروهرشتهها،‏ گسترش این انتخاب را به بیش از دو گروه-‏ رشته در تحقیقات آتی این حوزه امکانپذیر میسازد.‏ روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است.‏ جامعۀ پژوهش را دانشجویان مراکز آموزش عالی در ایران تشکیل میدهند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس ________________________________________________________________________________ 1- liberal arts 2- language 3- art 4- Nosek, Banaji & Greenwald 5- humanities 6- Kiefer & Sekaquaptewa 7- Park, Cook & Greenwald 8- Operario & Fiske 9- Spears 10- Haslam, Turner, Oakes, Reynolds & Doosje www.SID.ir

تصورات قالبی جنسیتی مرتبط با گروه ... جمعاً‏ 7 Archive of SID 225 نفر از چهار مرکز دانشگاهی مستقر در شهر تهران براي مشارکت انتخاب شدند.‏ این مراکز عبارتند از:‏ پژوهشکدة علوم شناختی (n = 31) و سه واحد دانشگاه آزاد اسلامی شامل دانشکدة فنی تهران مرکز (91 = n)، دانشکدة فنی تهران غرب و دانشکدة روانشناسی تهران شمال پاییز سال (n = 30) .(n = 73) 1388 روش کار به این صورت بوده است که در پرسشنامهها در کلاسهاي مراکز مذکور بین دانشجویان پخش شد و دانشجویان اقدام به پاسخگویی به پرسشنامهها در این جلسات گروهی نمودهاند.‏ پرسشنامهاي که در این پژوهش استفاده شده است متشکل از دو بخش میباشد.‏ بخش اول مشتمل بر اطلاعات جمعیتشناختی ‏(مقطع تحصیلی،‏ سال ورود،‏ رشته،‏ جنسیت و سن آزمودنی)‏ بوده است.‏ در بخش دوم که از یک پرسش شش بخشی تشکیل شده بود،‏ از آزمودنی خواسته شد تا مشخص کند هر یک از شش گروهرشتۀ ‏"زبان"،‏ ‏"ریاضی"،‏ ‏"هنر"،‏ ‏"انسانی"،‏ ‏"تجربی بدون پزشکی"‏ و ‏"پزشکی"‏ در تصورش تا چه حد مردانه یا زنانه هستند،‏ و پاسخ خود را بر روي یک طیف لیکرت براي هر یک از گروهرشتهها به طور مجزا علامت بزند.‏ براي تعیین قطبیت تصورات جنسیتی از آزمون 5 t پاسخی از ‏"زنانه"‏ تا ‏"مردانه"‏ تکگروهی مقایسه با صفر،‏ براي بررسی تفاوت تصورات قالبی اعضاي گروههاي مختلف از تحلیل واریانس دوراهه با عوامل جنسیت و گروهرشته،‏ و براي مقایسۀ تصورات جنسیتی مربوط به گروهرشتههاي تحصیلی مختلف با هم از تحلیل واریانس اندازه مکرر استفاده شد.‏ یافتهها 1 جدول 80/8 اطلاعات جمعیتشناختی افراد گروه نمونه را نشان میدهد.‏ در گروه انسانی درصد و در گروه ریاضی افراد در رشتۀ روانشناسی بالینی و کردند.‏ در گروه ریاضی،‏ رشتۀ بود.‏ 66/1 درصد زن هستند.‏ در گروه انسانی،‏ 70/2 29/8 79/3 درصد درصد در روانشناسی شناختی تحصیل می-‏ درصد افراد کامپیوتر و رشتۀ 20/7 درصد دیگر برق از نظر مقطع تحصیلی،‏ اکثریت افراد هر دو گروهرشته کارشناسی میباشند درصد در گروه انسانی و 70/2) 75/2 درصد در گروه ریاضی).‏ میانگین سنی افراد 23/35 (SD = 4/19) 45 و بیشینۀ 18 با کمینۀ سال میباشد.‏ سال www.SID.ir

ڈنمارک میں پیشہ ورانہ تعلیمات کے بارے میں والدین کے لیے ... - Social
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
2n ± 1 - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Download - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Curriculum vita - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Download CV - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Gholamreza Jafari Sex - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Abstract - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
here - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
CURRICULUM VITAE SECTION 1 - Shahid Beheshti Faculties and ...
Fully Redundant Decimal Arithmetic - Shahid Beheshti Faculties and ...
ece.ucsb.edu - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
ji - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
View - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
Fully Redundant Decimal Arithmetic - Shahid Beheshti Faculties and ...
Improving the speed of decimal division - Shahid Beheshti Faculties ...
New Journal of Physics - Shahid Beheshti Faculties and PhD students
out= randsrc(m,n,[alphabet; prob]) - Shahid Beheshti Faculties and ...
גבולות התביעה הייצוגית בעוולות המוניות
پردازش تصویر (جلسه‌ی دهم)
הכרת הנתב תכולת הערכה חוברת הפעלה מהירה חיווים בצג הנתב - סלקום