Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي نظر من فقط يك محرك سياسي است كه مي تواند باعث شود برخي از مردم اين موضوع را به چالش بكشند.‏ : ا.‏ ب آيا شما پيشنهاد مي كنيد كه تمايز قائل شدن بين جنسيت و چيزهاي ديگر مفيد است،‏ همان طور كه تمايز بين نژاد و نژادگرايي را مطرح كرديد؟ : د.‏ ك من هميشه ترجيح داده ام كه درباره " تفاوت جنسي"‏ صحبت كنم،‏ اين كه مردانه و زنانه به مثابه ي تثبيت موقعيت هايي نمادين است،‏ زيرا فكر مي كنم درباره ي اين بازنمايي ها آنچه شايان بازبيني است امر زنانه در تفاوت جنسي باشد.‏ و همان طور كه گفتم آن را به عنوان " چيزي"‏ درك نمي كنم كه مي تواند به قدر كافي بازنمايي شود،‏ بلكه آن را به مثابه ي فرآيند بي پايان دلالت هاي مجدد مي دانم.‏ همچنين من از واژه ي " دوباره تخيل كردن"‏ استفاده مي كنم.‏ از اين رو،‏ با اين كه من ديدگاه هگل را درباره ي دولت و رابطه ي آن با خويشاوندي مي پذيرم اما مقدار معيني از طغيان نظم نمادين توسط امر خيالي خوش آيند است.‏ من به كمي از آن طغيان نياز دارم.‏ : چرا؟ ا.‏ ب : د.‏ ك زيرا من فكر مي كنم اينجا چيزي " شرح ناپذير"‏ وجود دارد كه ما به واسطه ي اهداف سياسي و اخلاقي مان مي توانيم آن را تخيل زنانه بناميم،‏ تخيلي كه يكي از منابع ما براي بازنمايي امر زنانه در تفاوت جنسي است.‏ و مطالبه بازبيني قانوني در خط سير متفاوت از خويشاوندي به دولت تا حدي برخي از اين طغيان ها را مجاز مي شمارد.‏ 101

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : ا.‏ ب من از فالوس كه زنانگي و مادري را به عنوان فقدان در نظم نمادين و فراتر از آن قرار مي دهد،‏ بيشتر خسته شده ام.‏ تعجب مي كنم كه آيا در اينجا نمي تواند بيشتر از يك موقعيت پذيرش قانون در امر نمادين وجود داشته باشد،‏ كه قانون پدر نباشد بلكه فقط قانون باشد.‏ اين ممكن است شكافي باور نكردني ميان موقعيت هاي زنانه و مردانه ايجاد كند.‏ من استدلال كرده ام كه راديكال به معناي اخلاقي اش،‏ موقعيتي است كه مي گويد سوژه ي زنانه هميشه در حاشيه ي قانون قرار دارد اما بايد در رابطه اش با قانون بازنگري كرد.‏ در طول هشت سال گذشته درباره ي اخلاقيات بسيار صحبت كرده بودم و در آغاز مردم كنايه هاي بسياري به من مي گفتند.‏ اما اكنون وقتي واژه ي " اخلاقيات"‏ را بر زبان مي رانم مردم حداقل به آنچه مي گويم گوش مي دهند.‏ شما چگونه در كارتان به عنوان يك زن،‏ در حيطه ي قضايي و فرهنگي،‏ مسئله ي اخلاقيات را مطرح مي كنيد؟ چرا اين مفهوم براي شما اهميت دارد؟ د.‏ ك : حداقل از هفت يا هشت سال پيش تا كنون،‏ وقتي از من پرسيده مي شد نسخه ي فمينيسم من چه نامي دارد،‏ آن را فمينيسم اخلاقي ناميده ام.‏ دو مسئله وجود دارد كه مي خواهم بر آن تأكيد كنم.‏ نخست اين كه فقط بگذاريد بر فمينيسمي تأكيد كنيم كه به مثابه ي موقعيتي در قانون است.‏ بسياري از ايده هاي ذهني من درباره ي اين مسئله،‏ تقريبا بر اساس شيوه ي كار هر روزه ي من،‏ چگونگي بازنمايي مادري و رابطه ام با دخترم و شايد جسورانه تر،‏ يك انتقال شهواني بين ماست.‏ شعري به نام ‏"هنوز جسور"‏ هست كه دوهزار سال پيش توسط سافو نوشته شده است :" اوه دخترم،/‏ كه پوست زرين درخشانت عظمت خورشيد را تحت الشعاع قرار داده است/‏ در برابر زيبايي ات به زانو مي افتم./‏ بر جاي پاي تو ايستاده ام./‏ هنگامي كه به سوي خورشيد چرخيدي/‏ آنجا براي يك لحظه،/‏ فكر كردم تو بايد مال من باشي./‏ اكنون 102

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :