Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي نظر من فقط يك محرك سياسي است كه مي تواند باعث شود برخي از مردم اين موضوع را به چالش بكشند.‏ : ا.‏ ب آيا شما پيشنهاد مي كنيد كه تمايز قائل شدن بين جنسيت و چيزهاي ديگر مفيد است،‏ همان طور كه تمايز بين نژاد و نژادگرايي را مطرح كرديد؟ : د.‏ ك من هميشه ترجيح داده ام كه درباره " تفاوت جنسي"‏ صحبت كنم،‏ اين كه مردانه و زنانه به مثابه ي تثبيت موقعيت هايي نمادين است،‏ زيرا فكر مي كنم درباره ي اين بازنمايي ها آنچه شايان بازبيني است امر زنانه در تفاوت جنسي باشد.‏ و همان طور كه گفتم آن را به عنوان " چيزي"‏ درك نمي كنم كه مي تواند به قدر كافي بازنمايي شود،‏ بلكه آن را به مثابه ي فرآيند بي پايان دلالت هاي مجدد مي دانم.‏ همچنين من از واژه ي " دوباره تخيل كردن"‏ استفاده مي كنم.‏ از اين رو،‏ با اين كه من ديدگاه هگل را درباره ي دولت و رابطه ي آن با خويشاوندي مي پذيرم اما مقدار معيني از طغيان نظم نمادين توسط امر خيالي خوش آيند است.‏ من به كمي از آن طغيان نياز دارم.‏ : چرا؟ ا.‏ ب : د.‏ ك زيرا من فكر مي كنم اينجا چيزي " شرح ناپذير"‏ وجود دارد كه ما به واسطه ي اهداف سياسي و اخلاقي مان مي توانيم آن را تخيل زنانه بناميم،‏ تخيلي كه يكي از منابع ما براي بازنمايي امر زنانه در تفاوت جنسي است.‏ و مطالبه بازبيني قانوني در خط سير متفاوت از خويشاوندي به دولت تا حدي برخي از اين طغيان ها را مجاز مي شمارد.‏ 101

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : ا.‏ ب من از فالوس كه زنانگي و مادري را به عنوان فقدان در نظم نمادين و فراتر از آن قرار مي دهد،‏ بيشتر خسته شده ام.‏ تعجب مي كنم كه آيا در اينجا نمي تواند بيشتر از يك موقعيت پذيرش قانون در امر نمادين وجود داشته باشد،‏ كه قانون پدر نباشد بلكه فقط قانون باشد.‏ اين ممكن است شكافي باور نكردني ميان موقعيت هاي زنانه و مردانه ايجاد كند.‏ من استدلال كرده ام كه راديكال به معناي اخلاقي اش،‏ موقعيتي است كه مي گويد سوژه ي زنانه هميشه در حاشيه ي قانون قرار دارد اما بايد در رابطه اش با قانون بازنگري كرد.‏ در طول هشت سال گذشته درباره ي اخلاقيات بسيار صحبت كرده بودم و در آغاز مردم كنايه هاي بسياري به من مي گفتند.‏ اما اكنون وقتي واژه ي " اخلاقيات"‏ را بر زبان مي رانم مردم حداقل به آنچه مي گويم گوش مي دهند.‏ شما چگونه در كارتان به عنوان يك زن،‏ در حيطه ي قضايي و فرهنگي،‏ مسئله ي اخلاقيات را مطرح مي كنيد؟ چرا اين مفهوم براي شما اهميت دارد؟ د.‏ ك : حداقل از هفت يا هشت سال پيش تا كنون،‏ وقتي از من پرسيده مي شد نسخه ي فمينيسم من چه نامي دارد،‏ آن را فمينيسم اخلاقي ناميده ام.‏ دو مسئله وجود دارد كه مي خواهم بر آن تأكيد كنم.‏ نخست اين كه فقط بگذاريد بر فمينيسمي تأكيد كنيم كه به مثابه ي موقعيتي در قانون است.‏ بسياري از ايده هاي ذهني من درباره ي اين مسئله،‏ تقريبا بر اساس شيوه ي كار هر روزه ي من،‏ چگونگي بازنمايي مادري و رابطه ام با دخترم و شايد جسورانه تر،‏ يك انتقال شهواني بين ماست.‏ شعري به نام ‏"هنوز جسور"‏ هست كه دوهزار سال پيش توسط سافو نوشته شده است :" اوه دخترم،/‏ كه پوست زرين درخشانت عظمت خورشيد را تحت الشعاع قرار داده است/‏ در برابر زيبايي ات به زانو مي افتم./‏ بر جاي پاي تو ايستاده ام./‏ هنگامي كه به سوي خورشيد چرخيدي/‏ آنجا براي يك لحظه،/‏ فكر كردم تو بايد مال من باشي./‏ اكنون 102

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :