Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مرا رها كرده اي و من اين فاصله را جشن مي گيرم.‏ ] " فراموش مي كند"‏ دخترش در آستانه ي ورود به چيزي است [ 3 اين لحظه اي است كه او " . شما هيچ كجا چنين ادبيات روانكاوانه اي نمي بينيد،‏ اما چيزي كه خودم آن را تجربه كرده ام انتقال شهواني عميق بين مادر و دختر است.‏ معناي اين مسئله مي تواند اين باشد كه اگر ما خود را جائز مي دانستيم كه درباره ي اين موضوع مفصل صحبت كنيم،‏ مادر و دختر تاحدي جايگاهي را بازنمايي خواهند كرد كه دختر قادر مي شود به جاي نفي مادر از طريق انتقال با مادر عمل كند.‏ اگر در اصطلاحات باتلر ، جنسيت ، به طور معمول چنين معنايي داشته باشد كه يك زن وقتي زن مي شود كه عشق اش را به زني ديگر انكار كند و بدين سان انكار خودش به عنوان كسي كه عاشق زن ديگري است،‏ پس ما بايد بپرسيم چه معنايي خواهد داشت اگر ما بگوييم " نه،‏ بگذاريد مفصلا اين مسئله را شرح دهيم و آن را بازنمايي كنيم،‏ همان طور كه سافو اين كار را كرد،‏ يعني انتقال عميق شهواني بين مادر و دختر."‏ آيا ممكن است حتي ما شهامت اين را داشته باشيم كه واژه هايي را ادا كنيم كه به دلبستگي زناي با محارم نزديك باشد و نه ابراز دلبستگي به زناي با محارم ؟ در اين شعر،‏ سافو اين دلبستگي را در فاصله جشن مي گيرد؛ مادر هيچ عملي انجام نمي دهد.‏ اين يك لحظه از قانون است.‏ همه چيز در اين شعر براي من انقلابي است و اهميتي ملموس دارد؛ دختر من نيز پوست زرين درخشاني دارد كه عظمت خورشيد را احاطه مي كند،‏ پس اين شعر براي من از اين حيث نيز بسيار محبوب است.‏ همه چيز در اين شعر درباره ي چالشي در اين ايده است كه اروتيسم قادر نيست به تمامي آن را شرح دهد.‏ اما اين قانون آنجا وجود دارد زيرا مادر به طور نمادين،‏ فاصله ي خود را با دخترش حفظ مي كند.‏ مادر در همان لحظه اي كه ماهيت والاي شهواني شده ي انتقال به دخترش را شرح مي دهد،‏ همان فاصله را نيز جشن مي گيرد.‏ پس به نظر من،‏ يكي از وظايف مان در شرح مجدد 103

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي خويشاوندي اين است كه به اين نوع از بازنمايي هاي خويشاوندي كه فكر مي كنيم بسيار ابتدايي هستند،‏ مجال بروز دهيم.‏ : ا.‏ ب تاحدي مجبورم بگويم كه اگر يك بار انتقال مادر / دختر را بازنگري كنيم،‏ ممكن است بيش از آنچه فكر مي كنيم،‏ اين دلبستگي را بيابيم.‏ آنچه اكنون مي گوييد روشي را پيشنهاد مي دهد كه فاصله از بدني است كه اگر نه خيلي نزديك ، اما همه چيز را دربرمي گيرد،‏ در همان حين كه بايد پيوند با آن را نيز حفظ كنيم...‏ د.‏ ك : ... و با اين حال ما به ميل بين مادر و دختر اجازه مي دهيم كه جريان يابد.‏ شما مي بينيد كه اين رابطه اي است كه هرگز به عنوان شخصي كه در آن ميل جريان يافته به تصور درنمي آيد.‏ اين چيزي است كه شعر سافو را انقلابي مي كند.‏ و قطعا،‏ هيچ كس بيشتر از من نمي داند و فقط من مي دانم كه چه قدر ميل،‏ بين من و دخترم جريان مي يابد.‏ وقتي تصويب يك رابطه ي قابل نماد پردازي وجود دارد كه در آن صحبت از ميل ميان مادر و دختر ممكن است،‏ بنابراين،‏ مادر از اين پس فقط يك بدن نيست،‏ بلكه،‏ يك شخص است كه وقتي دخترش را در فاصله مي بيند به ميل اش تأكيد مي كند و سپس پا پس مي كشد.‏ اما او از ابراز ميل اش پا پس نمي كشد.‏ اما به شيوه ي لاكانيسم تأكيد ميل آنقدر پوشيده رخ مي دهد كه ، در غير اين صورت،‏ سافو هرگز نمي توانست چنين شعري بسرايد.‏ ا.ب 104 : پس بدين نحو،‏ شما پيشنهاد مي كنيد كه با بازانديشي در امر مادري،‏ شخص ممكن است قادر شود ميل و اخلاقيات را به نسبت آنچه تمايل داريم آنها را ببينيم ، به هم نزديك تر كند؟

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :