Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مرا رها كرده اي و من اين فاصله را جشن مي گيرم.‏ ] " فراموش مي كند"‏ دخترش در آستانه ي ورود به چيزي است [ 3 اين لحظه اي است كه او " . شما هيچ كجا چنين ادبيات روانكاوانه اي نمي بينيد،‏ اما چيزي كه خودم آن را تجربه كرده ام انتقال شهواني عميق بين مادر و دختر است.‏ معناي اين مسئله مي تواند اين باشد كه اگر ما خود را جائز مي دانستيم كه درباره ي اين موضوع مفصل صحبت كنيم،‏ مادر و دختر تاحدي جايگاهي را بازنمايي خواهند كرد كه دختر قادر مي شود به جاي نفي مادر از طريق انتقال با مادر عمل كند.‏ اگر در اصطلاحات باتلر ، جنسيت ، به طور معمول چنين معنايي داشته باشد كه يك زن وقتي زن مي شود كه عشق اش را به زني ديگر انكار كند و بدين سان انكار خودش به عنوان كسي كه عاشق زن ديگري است،‏ پس ما بايد بپرسيم چه معنايي خواهد داشت اگر ما بگوييم " نه،‏ بگذاريد مفصلا اين مسئله را شرح دهيم و آن را بازنمايي كنيم،‏ همان طور كه سافو اين كار را كرد،‏ يعني انتقال عميق شهواني بين مادر و دختر."‏ آيا ممكن است حتي ما شهامت اين را داشته باشيم كه واژه هايي را ادا كنيم كه به دلبستگي زناي با محارم نزديك باشد و نه ابراز دلبستگي به زناي با محارم ؟ در اين شعر،‏ سافو اين دلبستگي را در فاصله جشن مي گيرد؛ مادر هيچ عملي انجام نمي دهد.‏ اين يك لحظه از قانون است.‏ همه چيز در اين شعر براي من انقلابي است و اهميتي ملموس دارد؛ دختر من نيز پوست زرين درخشاني دارد كه عظمت خورشيد را احاطه مي كند،‏ پس اين شعر براي من از اين حيث نيز بسيار محبوب است.‏ همه چيز در اين شعر درباره ي چالشي در اين ايده است كه اروتيسم قادر نيست به تمامي آن را شرح دهد.‏ اما اين قانون آنجا وجود دارد زيرا مادر به طور نمادين،‏ فاصله ي خود را با دخترش حفظ مي كند.‏ مادر در همان لحظه اي كه ماهيت والاي شهواني شده ي انتقال به دخترش را شرح مي دهد،‏ همان فاصله را نيز جشن مي گيرد.‏ پس به نظر من،‏ يكي از وظايف مان در شرح مجدد 103

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي خويشاوندي اين است كه به اين نوع از بازنمايي هاي خويشاوندي كه فكر مي كنيم بسيار ابتدايي هستند،‏ مجال بروز دهيم.‏ : ا.‏ ب تاحدي مجبورم بگويم كه اگر يك بار انتقال مادر / دختر را بازنگري كنيم،‏ ممكن است بيش از آنچه فكر مي كنيم،‏ اين دلبستگي را بيابيم.‏ آنچه اكنون مي گوييد روشي را پيشنهاد مي دهد كه فاصله از بدني است كه اگر نه خيلي نزديك ، اما همه چيز را دربرمي گيرد،‏ در همان حين كه بايد پيوند با آن را نيز حفظ كنيم...‏ د.‏ ك : ... و با اين حال ما به ميل بين مادر و دختر اجازه مي دهيم كه جريان يابد.‏ شما مي بينيد كه اين رابطه اي است كه هرگز به عنوان شخصي كه در آن ميل جريان يافته به تصور درنمي آيد.‏ اين چيزي است كه شعر سافو را انقلابي مي كند.‏ و قطعا،‏ هيچ كس بيشتر از من نمي داند و فقط من مي دانم كه چه قدر ميل،‏ بين من و دخترم جريان مي يابد.‏ وقتي تصويب يك رابطه ي قابل نماد پردازي وجود دارد كه در آن صحبت از ميل ميان مادر و دختر ممكن است،‏ بنابراين،‏ مادر از اين پس فقط يك بدن نيست،‏ بلكه،‏ يك شخص است كه وقتي دخترش را در فاصله مي بيند به ميل اش تأكيد مي كند و سپس پا پس مي كشد.‏ اما او از ابراز ميل اش پا پس نمي كشد.‏ اما به شيوه ي لاكانيسم تأكيد ميل آنقدر پوشيده رخ مي دهد كه ، در غير اين صورت،‏ سافو هرگز نمي توانست چنين شعري بسرايد.‏ ا.ب 104 : پس بدين نحو،‏ شما پيشنهاد مي كنيد كه با بازانديشي در امر مادري،‏ شخص ممكن است قادر شود ميل و اخلاقيات را به نسبت آنچه تمايل داريم آنها را ببينيم ، به هم نزديك تر كند؟

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
‎اﻟﻘرآن: ﺣدﯾث: ﻣﻟﻔو ات : ظ - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK Majlis ...
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat