Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : د.‏ ك كاملا.‏ و در واقع،‏ اين بخشي از آن چيزي است كه من فكر مي كنم مركز فمينيسم اخلاقي است:‏ يك چالش در شيوه ي تصويب قوانين خويشاوندي كه دولت وضع مي كند و با آن دوباره فضايي ايجاد مي كند كه ما بايد عملا به اين ايده كه فمينيسم " ماورا"‏ و يا فقدان است ، اعتراض كنيم.‏ آنچه قلمروي خيالي ناميده ام ، يعني ساختن خودمان در يك نوع متمايز از حيطه ي قانون،‏ به ما روشي از ابراز اين ايده مي دهد ، ايده اي كه سافو را واداشت تا مادر و دختر را به مثابه ي خويشاونديِ‏ ميل بيان كند.‏ بر حسب مسئله ي گسترده ي اخلاقيات،‏ من هميشه بخشي از پروژه ام را واژگون كردن امر مثبت و مطلق و اخلاقي ديده ام،‏ همان طور كه Sara ) مسائل تعيين هويت،‏ مسائلي اخلاقي اند.‏ اندكي پيش مقاله اي را با سارا مورفي 105 (Murphy به نام " ضد نژادگرايي،‏ تكثر فرهنگي گرايي و اخلاقيات تعيين هويت"‏ به پايان رسانده ام،‏ كه آنجا به طور اساسي استدلال كرده ام كه اين كاملا درست است زيرا هويت هاي ما توسط هيچ مجموعه اي از تعيين هويت ها تصرف نشده اند،‏ به اين معنا كه وقتي هويت هايمان را مي سازيم توسط اخلاقيات محاصره نشده ايم.‏ اين مسئله شبيه اين نيست كه فقط مي توانم بگويم،‏ " من اين هستم"،‏ هنگامي كه صحبت درباره تعيين هويت ها را آغاز مي كنيم به اخلاقيات متوسل مي شويم.‏ من سعي كرده ام معاني اخلاقي بسياري از مباحثات درباره ي هويت و تعيين هويت را با اصرار بر اين كه شخص ممكن است " يك حقيقت مسلم"‏ را بيان كند،‏ واژگون كنم،‏ اين تنها به اين معناست كه اخلاقياتي كه هميشه در برابرش پاسخگوييم،‏ صراحتا،‏ چگونگي تعيين هويت هاي ما را بازنمايي مي كند زيرا مجموعه ويژگي هاي هويتي وجود دارند كه ما فقط در آنجا قرار گرفته ايم.‏ آنجا هميشه بايد زماني وجود داشته باشد تا ما هويت هايمان را دروني كنيم و آنها را بازنمايي كنيم؛ اگرچه ما توسط آنها شكل يافته ايم،‏ اين امر ما را از دام آنها رها نمي كند.‏ اخلاقيات براي من آخرين معياري است كه ما با آن قضاوت

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مي كنيم،‏ خواه تعيين هويتي باشد كه شخص بايد دوباره آن را اتخاذ كند،‏ يا به اختصاص دادن مجدد،‏ مذاكره ي مجدد يا بازنمايي مجدد نياز باشد.‏ : ا.‏ ب بگذاريد اين را اضافه كنم.‏ من مطالعه ي آلتوسر را شروع كرده ام ، او ادعا مي كند ما وقتي سوژه مي شويم كه اين موقعيت را كه بايد توسط كسي فراخوانده شويم ، بپذيريم.‏ مي خواهم اضافه كنم كه ما هميشه از قبل در حال بازخواست هستيم،‏ اما اين به ما امكان مي دهد كه انتخاب كنيم،‏ زيرا در يك مفهوم پيچيده تر ما همواره در حال بازخواست هستيم.‏ تنها يك فراخوان و صدا وجود ندارد،‏ بلكه صداها و فراخوان هاي بسيار متفاوتي وجود دارند كه درواقع اغلب متناقض اند.‏ عامليت شايد شامل اين واقعيت باشد كه ما هم بازخواست را انتخاب مي كنيم و هم بازخواست را انتخاب نمي كنيم.‏ : د.‏ ك من اين مسئله را بر حسب آنچه " تعيين هويت هاي اوليه"‏ ناميده ام،‏ توضيح داده ام:‏ حتي اگر ما خودمان را به عنوان سوژه اي كه توسط بازخواست ها شكل گرفته است ببينيم،‏ ما در آن واحد آنها را به عنوان تعيين هويت هايي كه آنها را ابراز يا اظهار مي كنيم،‏ اعلان مي كنيم.‏ نظر شما به يك معنا اين است كه " عامليت"‏ لحظه اي است كه وقتي شما فراخوانده مي شويد،‏ بايد يك كار يا كار ديگري را انجام دهيد.‏ من اين مسئله را وقتي در سازمان دفاع شخصي مسلح پلنگ سياه مشاركت داشتم،‏ بيش از حد حس كردم.‏ من فرض مي كردم پليس آن طور كه به افريقايي امريكايي ها 106 ) دورگه ها)‏ شليك مي كند،‏ به سفيدها شليك نمي كند و هرچند كه اين حقيقت داشت كه پليس ها به سفيدها شليك نمي كردند،‏ من آنقدر در دفاتر حزب پلنگ سياه بودم كه آنها مرا بشناسند و آنها به سفيدهايي كه ديگر در موقعيت"‏ شخص سفيد پوست"‏ قرار نداشتند شليك مي كردند،‏ اين مسئله چنين معني مي دهد كه در وهله ي

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
‎اﻟﻘرآن: ﺣدﯾث: ﻣﻟﻔو ات : ظ - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK Majlis ...
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi