Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي اول،‏ فرد سفيد پوست حق شركت در حزب پلنگ سياه را ندارد.‏ وقتي وارد فعاليت هاي سياسي مي شويد امتياز سفيد پوست بودن خود را از دست مي دهيد؛ كه من اين مسئله را بسيار آشكار دريافتم.‏ بنابراين جايي كه شما از " انتخاب " حرف مي زنيد من " فرآيند مسئوليت پذيري " را به كار مي برم،‏ اين امر صريحا اجتناب ناپذير است زيرا تعيين هويت هاي ابتدايي هرگز نمي توانند به تمامي توصيف كننده باشند.‏ مي توانيد بگوييد كه اين شكست جامع در توصيف،‏ درست جايي است كه اخلاقيات آغاز مي شود،‏ كه براي من چنين است كه اين اخلاقيات هميشه يك موقعيت قطعي را واژگون مي كند.‏ شكست به اين معنا نيست كه شما متعهد نيستيد؛ بلكه شكست به اين معناست كه شما تعهد " داريد.‏ اخلاقي"‏ اين چيزي است كه آلتوسر هرگز سعي نكرد به آن فكر كند.‏ . ك : م آيا شما بين فمينيسم آكادميك و فمينيسم مرسوم شكافي مي بينيد و همين طور بين نظريه و عمل و شايد شكاف بين كساني كه مي فهمند فمينيسم درباره ي چيست و آنهايي كه نمي فهمند،‏ زيرا آنها امتياز فكر كردن يا عمل كردن را دارند؟ د.‏ ك 107 : من اين مسئله را به دو روش مي بينم.‏ پيش از همه ، فقط يك زن در گروه " آگاهي بخش"‏ من بود كه در دانشگاه تحصيل كرده بود،‏ دانشگاه من نيز در آن زمان كه عضو آن گروه بودم هنوز تمام نشده بود.‏ و ما همزمان آثار هگل و ماركس را مي خوانديم.‏ يكي از توهمات آكادميك اين است كه اين متون فقط براي آكادمي ها جذاب اند.‏ ببنيد،‏ وقتي من در شانزده سالگي كتاب هاي هگل را به پسرها دادم،‏ پژوهشگر هگل نبودم،‏ اما يك هگلي بودم؛ فكر مي كردم ايده ها قلب هاي اين مردان جوان را كه فقط با اين ايده ها مأنوس نبودند تسخير خواهد كرد.‏ درگير شدن در يك نظم مي تواند چيزي باشد كه فمينيست هايي كه در آكادمي

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ها هستند را از فمينيست هايي كه مجذوب چنين متوني هستند اما آن متون را از صميم قلب با روشي بسيار متفاوت درك مي كنند،‏ تميز دهد.‏ تفسير ديگري كه مي خواهم ارائه دهم راجع به وسواس به قانون است ) به معني نظام قانوني و نه روان شناختي ، با وجود اين كه آنها هميشه به هم ارتباط دارند).‏ فمينيسم موج دوم برخي از ما " دختران"‏ را به مدارس قانوني خود جذب كرد.‏ اما قانوني كردن فمينيسم و وسواس اش به قانون در پس آكادمي هاي قانوني محو شد و من فكر مي كنم تا اندازه اي به اين دليل،‏ فمينيسم موج دوم به جاي اين كه عمل مستقيم انجام دهد به قانون متوسل شد و من اين مسئله را در بخشي از سوگيري هاي دوره هاي درسي مي ديدم.‏ براي مثال در بحث پرونوگرافي،‏ يك جنبش صنفي در صنعت سكس وجود داشت كه تا اوايل دهه ي 90 هم ادامه داشت،‏ اما فمينيست ها با اين جنبش صنفي Andrea متحد نشدند؛ به جاي آن،‏ ما در همه حال،‏ درباره ي احكام آندريا دوركين ) ، نويسنده و فمينيست راديكال امريكايي.‏ م)‏ و كاترين مكينون Catharine Dworkin ، وكيل،‏ پژوهشگر،‏ معلم و فعال فمينيست امريكايي.‏ م ( كه تماما مباحثي Mackinnon ) قانوني بودند بحث مي كرديم.‏ اكنون مي دانم كه وقتي نوشتن درباره ي پرونوگرافي را شروع كردم فهميدم كه بايد يكي از تشكيل دهندگان اين اتحاديه را پيدا كنم و اين كار را كردم.‏ اما به او نه توجهي شد و نه تحت فشار قرار گرفت.‏ من فكر مي كنم عنصر محافظه كار فمينيسم به طور جدي اين واقعيت را ناديده گرفت كه ما در حال تجربه ي يك دموكراسي بنيادين هستيم.‏ اين مسئله مرا به سه سطح بازنمايي ام بازمي گرداند.‏ اين شكاف بين فمينييست هايي كه اصولا به قانون استناد مي كنند و فمينيست هايي كه عمدتا به كنش جمعي استناد مي كنند به ندرت بيان شده است زيرا ، دست كم ، از يك جهت،‏ در ايالات متحده فمينيسم بيشتر به پيروزي هاي حقوق مدني مرتبط است.‏ در هر صورت فمينيسم براي من بسيار فراتر از حقوق مدني بوده است.‏ 108

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :