Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي تحت اين مقوله،‏ بلكه بررسي اين امر كه ويژگي هاي خاص كار خانگي از چه طريق قادر هستند يا قادر نيستند تا با " شيوه هاي متفاوت آگاهي"‏ و ديدگاه هاي متفاوت درباره ي اخلاقيات ارتباط يابند.‏ همچنين بررسي مباحثه ي بين ديدگاه هاي ذات گرايان و مفسران اجتماعي درباره ي تفاوت هاي بين جنس به مثابه ي شالوده اي براي تقسيم جنسي كار در شناخته شده ترين جوامع انساني ضروري خواهد بود.‏ ارتباط بين زنان به مثابه ي يك گروه اجتماعي با تحليل طبقاتي اقتصاد،‏ مباحثات سياسي اي را هم در محافل ماركسيست ها و هم فمينيست ها نسبت به چالش جنبش زنان با سلطه ي مردانه برانگيخته است،‏ اين كه آيا مي توان مجموعه ي مشتركي از منافع زنان را وراي نژاد،‏ قوم و طبقه در نظرگرفت.‏ اگر چنين منافع مشتركي وجود ندارند،‏ پس چه چيز مي تواند جنبش زنان ماندگاري ايجاد كند و اين جنبش اصولا چطور مي تواند از ترفيع منافع طبقه ي متوسط سفيد پوست و زنان ثروتمند طفره رود؟ در اين فضا،‏ كدام زنان خود را به عنوان يك گروه سياسي سازماندهي مي كنند كه از صفوف سنتي طبقاتي ميان بر بزنند و آنها تحت چه شرايطي در مقابل نيروي مترقي براي تغيير اجتماعي،‏ تأثيري محافظه كارانه دارند؟ اگر مسائل زنان فقير و طبقه ي كارگر با مسائل زنان طبقه ي متوسط و طبقات مرفه متفاوت است،‏ چگونه مي توان به جنبش زنان طبقه ي متوسط اعتماد كرد؟ علاوه بر اين موضوعات،‏ مجموعه موضوعاتي وجود دارد كه با مطالعات تطبيقي بينافرهنگي زنان،‏ كار و اقتدار خويشاوندي در جوامع مختلف وابسته هستند،‏ همچنين تحليل اين مسئله كه كار زنان چگونه به فرايندهاي جهاني شدن مرتبط است.‏ 9

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي :1 ماركسيسم ، كار و طبيعت انسان ماركسيسم به عنوان يك فلسفه ي طبيعت انسان،‏ به مركزيت كار در تكوين طبيعت انسان و خودشناسي او تأكيد مي كند.‏ به مقالات ماركس مراجعه كنيد.‏ هم تغيير روابط تاريخي بين كار انسان و طبيعت،‏ و هم رابطه ي انسان ها با يكديگر در توليد و تقسيم كالاها براي رفع نيازهاي مادي،‏ طبيعت انسان را در دوره هاي مختلف تاريخي به شيوه هاي متفاوتي شكل مي دهد:‏ مردم چادرنشين با مردم كشاورز يا مردم صنعتي متفاوت اند.‏ ماركسيسم به عنوان يك فلسفه ي تاريخ و تغييرات اجتماعي،‏ در تحليل خود از نابرابري هاي اجتماعي و استثمار،‏ بر روابط اجتماعي كار در شيوه هاي مختلف اقتصادي توليد تأكيد مي كند كه شامل روابط سلطه،‏ مانند نژادپرستي و تبعيض جنسي است.‏ ماركس ) ،1950 ،1844 ‎9-1906‎؛ ماركس و انگلس ‎1850‎؛ انگلس 1942). در سرمايه داري،‏ سيستمي كه آنها بيش از همه تحليل ،1848 كردند،‏ منطق سود،‏ طبقه ي بورژوا را به توسعه ي نيروهاي مولد زمين و كار سوق داد و سرمايه به واسطه ي گسترش بازارها،‏ زمين را به كالا تبديل كرد و طبقه ي كارگر ) فرودست)‏ را نيز مجبور كرد تا از دوران فئودالي و محصولات مستقل كشاورزي گذر كرده و به كار مزدي تن دهند.‏ ماركس و انگلس استدلال مي كنند كه تبديل كل كار به كالا،‏ نه تنها كارگران بيگانه شده را براي كسب نيروي توليد از آنها خريد و فروش مي كند،‏ بلكه،‏ براي كارگران،‏ كارخانه ها و خطوط انبوه توليد را اشتراكي مي كند.‏ اين موارد،‏ براي كارگران فرصتي ايجاد مي كند تا بر عليه سرمايه داري با هم متحد شوند و خواستار اشتراكي شدن مالكيت خصوصي بر ابزار توليد،‏ يعني سوسياليسم يا كمونيسم باشند.‏ 10

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...