Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي تحت اين مقوله،‏ بلكه بررسي اين امر كه ويژگي هاي خاص كار خانگي از چه طريق قادر هستند يا قادر نيستند تا با " شيوه هاي متفاوت آگاهي"‏ و ديدگاه هاي متفاوت درباره ي اخلاقيات ارتباط يابند.‏ همچنين بررسي مباحثه ي بين ديدگاه هاي ذات گرايان و مفسران اجتماعي درباره ي تفاوت هاي بين جنس به مثابه ي شالوده اي براي تقسيم جنسي كار در شناخته شده ترين جوامع انساني ضروري خواهد بود.‏ ارتباط بين زنان به مثابه ي يك گروه اجتماعي با تحليل طبقاتي اقتصاد،‏ مباحثات سياسي اي را هم در محافل ماركسيست ها و هم فمينيست ها نسبت به چالش جنبش زنان با سلطه ي مردانه برانگيخته است،‏ اين كه آيا مي توان مجموعه ي مشتركي از منافع زنان را وراي نژاد،‏ قوم و طبقه در نظرگرفت.‏ اگر چنين منافع مشتركي وجود ندارند،‏ پس چه چيز مي تواند جنبش زنان ماندگاري ايجاد كند و اين جنبش اصولا چطور مي تواند از ترفيع منافع طبقه ي متوسط سفيد پوست و زنان ثروتمند طفره رود؟ در اين فضا،‏ كدام زنان خود را به عنوان يك گروه سياسي سازماندهي مي كنند كه از صفوف سنتي طبقاتي ميان بر بزنند و آنها تحت چه شرايطي در مقابل نيروي مترقي براي تغيير اجتماعي،‏ تأثيري محافظه كارانه دارند؟ اگر مسائل زنان فقير و طبقه ي كارگر با مسائل زنان طبقه ي متوسط و طبقات مرفه متفاوت است،‏ چگونه مي توان به جنبش زنان طبقه ي متوسط اعتماد كرد؟ علاوه بر اين موضوعات،‏ مجموعه موضوعاتي وجود دارد كه با مطالعات تطبيقي بينافرهنگي زنان،‏ كار و اقتدار خويشاوندي در جوامع مختلف وابسته هستند،‏ همچنين تحليل اين مسئله كه كار زنان چگونه به فرايندهاي جهاني شدن مرتبط است.‏ 9

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي :1 ماركسيسم ، كار و طبيعت انسان ماركسيسم به عنوان يك فلسفه ي طبيعت انسان،‏ به مركزيت كار در تكوين طبيعت انسان و خودشناسي او تأكيد مي كند.‏ به مقالات ماركس مراجعه كنيد.‏ هم تغيير روابط تاريخي بين كار انسان و طبيعت،‏ و هم رابطه ي انسان ها با يكديگر در توليد و تقسيم كالاها براي رفع نيازهاي مادي،‏ طبيعت انسان را در دوره هاي مختلف تاريخي به شيوه هاي متفاوتي شكل مي دهد:‏ مردم چادرنشين با مردم كشاورز يا مردم صنعتي متفاوت اند.‏ ماركسيسم به عنوان يك فلسفه ي تاريخ و تغييرات اجتماعي،‏ در تحليل خود از نابرابري هاي اجتماعي و استثمار،‏ بر روابط اجتماعي كار در شيوه هاي مختلف اقتصادي توليد تأكيد مي كند كه شامل روابط سلطه،‏ مانند نژادپرستي و تبعيض جنسي است.‏ ماركس ) ،1950 ،1844 ‎9-1906‎؛ ماركس و انگلس ‎1850‎؛ انگلس 1942). در سرمايه داري،‏ سيستمي كه آنها بيش از همه تحليل ،1848 كردند،‏ منطق سود،‏ طبقه ي بورژوا را به توسعه ي نيروهاي مولد زمين و كار سوق داد و سرمايه به واسطه ي گسترش بازارها،‏ زمين را به كالا تبديل كرد و طبقه ي كارگر ) فرودست)‏ را نيز مجبور كرد تا از دوران فئودالي و محصولات مستقل كشاورزي گذر كرده و به كار مزدي تن دهند.‏ ماركس و انگلس استدلال مي كنند كه تبديل كل كار به كالا،‏ نه تنها كارگران بيگانه شده را براي كسب نيروي توليد از آنها خريد و فروش مي كند،‏ بلكه،‏ براي كارگران،‏ كارخانه ها و خطوط انبوه توليد را اشتراكي مي كند.‏ اين موارد،‏ براي كارگران فرصتي ايجاد مي كند تا بر عليه سرمايه داري با هم متحد شوند و خواستار اشتراكي شدن مالكيت خصوصي بر ابزار توليد،‏ يعني سوسياليسم يا كمونيسم باشند.‏ 10

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :