Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي بر طبق تحليل مشهور انگلس از موقعيت زنان در شيوه هاي مختلف تاريخ اقتصادي توليد در كتاب " منشأ خانواده،‏ مالكيت خصوصي و دولت"‏ (1942)، زنان در آغاز ، در شيوه هاي توليد اشتراكي تحت سازماندهي هاي خانواده هاي مادر تبار،‏ اگر از مردان قدرتمندتر نبودند با آنها برابر بودند.‏ وقتي مالكيت خصوصي به مثابه ي يك شيوه ي توليد به وجود آمد،‏ زنان قدرت خود را از دست دادند.‏ كنترل مردان بر مالكيت خصوصي و در نتيجه توانايي در افزودن كالاهاي مازاد،‏ نوع خانواده ي مادرتبار را به خانواده ي پدرشاهي تبديل كرد،‏ كه در اين نوع خانواده،‏ زنان و اغلب برده ها [ 1 ] به مالكيت پدر و شوهر در آمدند.‏ ظهور سرمايه داري باعث جداسازي كار خانگي از توليد كالاها شد و مردان ، به نان آوران خانه ي زنان خانه دار كه از نظر اقتصادي وابسته ي مردان بودند،‏ تبديل شدند،‏ اين روند،‏ كنترل مردان بر زنان را در خانواده ي هسته اي بيشتر كرد.‏ در عين حال،‏ سرمايه داري با ايجاد امكان هايي براي كار مزدي زنان و استقلال اقتصادي از شوهران و پدرانشان،‏ امكان رهايي آنان از خانواده ي پدرشاهي را نيز به وجود مي آورد.‏ انگلس تأكيد مي كند كه اگر چه به واسطه ي مسئله ي بي دستمزد بودن خانه داري،‏ بخش عمده و شخصي وظيفه ي زنان به مبارزه با تقسيم جنسي كار در سرمايه داري اختصاص مي يابد،‏ اما آزادي كامل زنان تنها مي تواند با رشد سوسياليسم و اشتراكي شدن خانه داري و بچه داري توسط خدمات اجتماعي اي كه دولت فراهم مي كند،‏ به دست آيد.‏ بدين سبب،‏ استدلال بيشتر ماركسيست هاي معاصر اين است كه براي آزادي زنان لازم است فمينيست ها براي مبارزه با سرمايه داري به طبقه ي كارگر ملحق شوند.‏ Cliff) كليف .( 1984 11

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : 2 تحليل هاي ماركسيست-‏ فمينيستي بيشتر متفكران ماركسيست فمينيست و برجسته ترين شان در ميان جامعه شناسان و انسان شناسان،‏ مطالعات بينافرهنگي و تاريخي بسياري درباره ي اشكال نخستين خويشاوندي و اقتصاد و نقش آن در تقسيم جنسي يا جنسيتي كار در درك يا حمايت از قدرت اجتماعي زنان،‏ Rosaldo and Lamphere ، Leacock 1972 ) انجام داده اند ،cf. Reed 1973 .( 1974 آنها همچنين،‏ در ارزيابي رشد اقتصادي جهان سرمايه داري به مثابه ي نيرويي مغاير با آزادي زنان (1978 (Saffioti كوشيده اند و استدلال كرده اند كه آزادي همگاني و جهان شمول زنان به توجه به موقعيت هاي وخيم نياز دارد:‏ مانند فقر كارگران زن در كشورهاي پسا استعماري .(Sen & Grown 1987) ديگر فمينيست هاي انسان شناس استدلال مي كنند كه تغييرات ديگر،‏ به جز نقش زنان در توليد،‏ كليد فهم وضعيت و قدرت اجتماعي زنان هستند .(Leghorn and ؛ Parker 1981 Sanday 1981) با اين حال،‏ ديگر مورخان اقتصادي فمينيست،‏ مطالعاتي تاريخي در شيوه هايي كرده اند كه نژاد،‏ طبقه،‏ قوم،‏ زنان را در موقعيت Amott and متفاوتي نسبت به توليد قرار داد،‏ براي مثال،‏ در تاريخ امريكا (1983 Davis؛ .(Matthaei 1991 در پايان برخي از ماركسيست فمينيست ها استدلال كرده اند كه كار زنان در توليد بيولوژيكي و اجتماعي،‏ عامل اصلي تمام شيوه هاي توليد است و اين مسئله اغلب از سوي اقتصاددانان ماركسيست ناديده گرفته مي شود.(‏‎1969‎ Benston ؛ .(Vogel 1995 : 3 تحليل هاي موج اول فمينيستي درباره ي زنان و كار تحليل هاي فمينيستي اي كه نقش كار زن را در تفسير اجتماعي جنسيت و جاودان سازي سلطه ي مردانه برجسته كرده اند،‏ توسط مقوله پردازاني مانند جگر ،(Jaggar) راتنبرگ 12

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...