Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ،(1980) (Barrett) برت ،(2000) (Tong) تانگ ،(1978) [Struhl] (Rothenberg) (Walby) جگر (1983) و والبي (1990)، ليبرال،‏ راديكال،‏ ماركسيست،‏ و سوسياليست فمينيست ناميده شده اند.‏ ] [ 2 هرچند كه،‏ طبقه بندي كردن مقوله هاي ليبرال،‏ ماركسيست و مقوله هاي سوسياليستي،‏ هم در چشم اندازهاي فمينيست هاي سابق موج اول جنبش فمينيستي زنان و هم در رويكرد هاي شالوده شكنان معاصر،‏ پساساختارگراها و پسا استعماري ها بسيار به ندرت صدق مي كند.‏ تعدادي از فمينيست هاي موج اول درباره ي كار و طبقه به مثابه ي مسائل اصلي آزادي زنان نوشته اند،‏ مانند شارلوت پركينز گيلمن (Charlotte Perkins Gilman) فمينيستي كه بسيار تحت تأثير دارونيسم و مدرنيسم اتوپيايي قرن نوزدهم بود سوسياليست Gilman ) ،(1898, 1910, 1979 اما گلدمن Goldman) (Emma آنارشيست (1969)، و سيمون دوبوآر Beauvoir) (Simone de اگزيستانسيالسيت،‏ راديكال فمينيست و كمي ماركسيست .(1952) اين مباحثاتي كه به اين واسطه،‏ پيرامون جايگاه جنبش زنان در سياست طبقاتي در اوايل و اواسط قرن بيستم برخاست،‏ با مباحاثات سال 1960، وقتي نظريه پردازان فمينيست مي كوشيدند خود را از جنبش هاي ضد جنگ ويتنام و حقوق مدني آن دوره مجزا كنند،‏ متفاوت بود.‏ بحث درباره ي نقش اقتصادي و اجتماعي خانه داري و ارتباط آن با ستم بر زنان مسئله اي قديمي است كه هم در جنبش فمينيستي موج اول و هم موج دوم در امريكا،‏ بريتانيا و اروپا يك ويژگي مشترك محسوب مي شد.‏ در هر دوره،‏ مسئله ي بنيادي اين است كه چگونه شكاف خصوصي/‏ عمومي جوامع سرمايه داري را از بين ببريم كه در آن نقش تناسلي زنان،‏ هم كارشان 13

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي را به خانه محدود مي كند و هم براي آنها باعث ايجاد"‏ شيفت دوم(‏ عصر)"‏ كار بي دستمزد در خانه و بچه داري بي دستمزد مي شود.‏ جنبش موج اول بيان مي كند كه ايدئولوژي مسلط براي زنان طبقات مرفه و متوسط در دوره ي ويكتوريايي،‏ پاكدامني،‏ تقوا و انقياد بود همچنين ) آيين زنانگي راستين ناميده مي شد)،‏ و بحث آنها بر اين مسئله متمركز بود كه آيا بايد خانه داري را در فضايي خصوصي كه آن را علمي و كارآمدتر مي سازد،‏ حفظ كنيم Beecher ) " ;1841)، Richards 1915 يا آن را با آوردن به فضاي عمومي " اشتراكي و اجتماعي كنيم،‏ همان طور كه ، شارلوت پركينز گيلمنِ‏ سوسياليست ‏(‏‎1898‎‏)از آن حمايت مي كرد.‏ در امريكا"‏ خانه داري همگاني"‏ كه بخشي از جنبش مترقي سال هاي 1890 تا اوايل قرن بيستم بود ، با رأي گيري،‏ از بين بردن رشوه و فساد در سياست،‏ ايجاد خانه هايي براي آموزش و حمايت از مهاجران و تشكيل جنبش صلح زنان و غيره،‏ از اين ايده حمايت مي كرد كه زنان . (cf. Jane ارزش هاي مثبت خود را با"‏ مادري در فضاي عمومي"‏ به اشتراك بگذارند.‏ Addams 1914) اختلاف درباره ي ناچيز پنداشتن يا ارزش قائل شدن براي نقش متمايز و مهارت هاي مادري به مثابه ي كاري كه زنان در آن از لحاظ طبيعي برترند يا ديدن مادري به مثابه ي امري كه شانس زنان را براي داشتن استقلال اقتصادي و برابري با مردان در فضاي عمومي محدود مي كند،‏ در مباحثات بين الن كيز (1914 ,1909) و گيلمن نيز مشهود بود.‏ (Ellen Keys) كيز جنبه ي متفاوتي را نمايندگي مي كرد،‏ اين كه زنان برتر هستند چرا كه مادر مي شوند؛ در حاليكه گيلمن و گلدمن مباحثات همانندي اتخاذ كردند،‏ اين كه زنان توسط خانه داري و مادريِ‏ بي جيره و مواجب محدود مي شوند و در وضعيت اجتماعي نابرابري،‏ نسبت به مردان قرار مي گيرند.‏ ] 3 [ 14

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :