Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ،(1980) (Barrett) برت ،(2000) (Tong) تانگ ،(1978) [Struhl] (Rothenberg) (Walby) جگر (1983) و والبي (1990)، ليبرال،‏ راديكال،‏ ماركسيست،‏ و سوسياليست فمينيست ناميده شده اند.‏ ] [ 2 هرچند كه،‏ طبقه بندي كردن مقوله هاي ليبرال،‏ ماركسيست و مقوله هاي سوسياليستي،‏ هم در چشم اندازهاي فمينيست هاي سابق موج اول جنبش فمينيستي زنان و هم در رويكرد هاي شالوده شكنان معاصر،‏ پساساختارگراها و پسا استعماري ها بسيار به ندرت صدق مي كند.‏ تعدادي از فمينيست هاي موج اول درباره ي كار و طبقه به مثابه ي مسائل اصلي آزادي زنان نوشته اند،‏ مانند شارلوت پركينز گيلمن (Charlotte Perkins Gilman) فمينيستي كه بسيار تحت تأثير دارونيسم و مدرنيسم اتوپيايي قرن نوزدهم بود سوسياليست Gilman ) ،(1898, 1910, 1979 اما گلدمن Goldman) (Emma آنارشيست (1969)، و سيمون دوبوآر Beauvoir) (Simone de اگزيستانسيالسيت،‏ راديكال فمينيست و كمي ماركسيست .(1952) اين مباحثاتي كه به اين واسطه،‏ پيرامون جايگاه جنبش زنان در سياست طبقاتي در اوايل و اواسط قرن بيستم برخاست،‏ با مباحاثات سال 1960، وقتي نظريه پردازان فمينيست مي كوشيدند خود را از جنبش هاي ضد جنگ ويتنام و حقوق مدني آن دوره مجزا كنند،‏ متفاوت بود.‏ بحث درباره ي نقش اقتصادي و اجتماعي خانه داري و ارتباط آن با ستم بر زنان مسئله اي قديمي است كه هم در جنبش فمينيستي موج اول و هم موج دوم در امريكا،‏ بريتانيا و اروپا يك ويژگي مشترك محسوب مي شد.‏ در هر دوره،‏ مسئله ي بنيادي اين است كه چگونه شكاف خصوصي/‏ عمومي جوامع سرمايه داري را از بين ببريم كه در آن نقش تناسلي زنان،‏ هم كارشان 13

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي را به خانه محدود مي كند و هم براي آنها باعث ايجاد"‏ شيفت دوم(‏ عصر)"‏ كار بي دستمزد در خانه و بچه داري بي دستمزد مي شود.‏ جنبش موج اول بيان مي كند كه ايدئولوژي مسلط براي زنان طبقات مرفه و متوسط در دوره ي ويكتوريايي،‏ پاكدامني،‏ تقوا و انقياد بود همچنين ) آيين زنانگي راستين ناميده مي شد)،‏ و بحث آنها بر اين مسئله متمركز بود كه آيا بايد خانه داري را در فضايي خصوصي كه آن را علمي و كارآمدتر مي سازد،‏ حفظ كنيم Beecher ) " ;1841)، Richards 1915 يا آن را با آوردن به فضاي عمومي " اشتراكي و اجتماعي كنيم،‏ همان طور كه ، شارلوت پركينز گيلمنِ‏ سوسياليست ‏(‏‎1898‎‏)از آن حمايت مي كرد.‏ در امريكا"‏ خانه داري همگاني"‏ كه بخشي از جنبش مترقي سال هاي 1890 تا اوايل قرن بيستم بود ، با رأي گيري،‏ از بين بردن رشوه و فساد در سياست،‏ ايجاد خانه هايي براي آموزش و حمايت از مهاجران و تشكيل جنبش صلح زنان و غيره،‏ از اين ايده حمايت مي كرد كه زنان . (cf. Jane ارزش هاي مثبت خود را با"‏ مادري در فضاي عمومي"‏ به اشتراك بگذارند.‏ Addams 1914) اختلاف درباره ي ناچيز پنداشتن يا ارزش قائل شدن براي نقش متمايز و مهارت هاي مادري به مثابه ي كاري كه زنان در آن از لحاظ طبيعي برترند يا ديدن مادري به مثابه ي امري كه شانس زنان را براي داشتن استقلال اقتصادي و برابري با مردان در فضاي عمومي محدود مي كند،‏ در مباحثات بين الن كيز (1914 ,1909) و گيلمن نيز مشهود بود.‏ (Ellen Keys) كيز جنبه ي متفاوتي را نمايندگي مي كرد،‏ اين كه زنان برتر هستند چرا كه مادر مي شوند؛ در حاليكه گيلمن و گلدمن مباحثات همانندي اتخاذ كردند،‏ اين كه زنان توسط خانه داري و مادريِ‏ بي جيره و مواجب محدود مي شوند و در وضعيت اجتماعي نابرابري،‏ نسبت به مردان قرار مي گيرند.‏ ] 3 [ 14

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم