Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : 4 تحليل هاي موج دوم فمينيستي درباره ي خانه داري مي توان نظريه پردازان در جنبش موج دوم را به واسطه ي نظريات شان درباره ي اين كه چگونه خانه داري باعث ستم بر زنان مي شود،‏ گروه بندي كرد.‏ براي مثال،‏ ليبرال فمينيست ها خانه داري را نقد مي كنند زيرا دستمزد ندارد.‏ اين مسئله زنان را وابسته ي مردان و كم ارزش مي كند،‏ زيرا كار زنان خارج از فضاي كار معنادار توليد اقتصادي عمومي است (Friedan . 1963) نظريه پردازان ماركسيست فمينيست اين امر را به عنوان بخشي از مسئله مي بينند،‏ اما برخي از آنها از اين هم فراتر مي روند تا جايي كه مي گويند خانه داري بخشي از شيوه ي خانگي توليد كالاي دوران فئودالي است كه تحت سرمايه داري نيز مصرانه باقي مانده و بيانگر قدرت مردان فئودال بر زنان است (1980 .(Benston ,1969 Fox ديگر ماركسيست فمينيست ها چنين استدلال مي كنند كه خانه داري زنان بخشي از پروسه ي بازتوليد اجتماعي سرمايه داري است .(Malos 1975; ؛ Vogel 1995 Federici 1975, 2004) ضرورت بي دستمزد بودن كار بازتوليد طبقه ي كارگر باعث سود بيشتر سرمايه داران مي شود.‏ تقسيم جنسي كار در توليد و بازتوليد كار است كه زنان را نسبت به مردان در موقعيت نابرابري قرار مي دهد و به سرمايه داران اين فرصت را مي دهد كه از كار بي دستمزد زنان بهره كشي كنند.‏ برخي حتي چنين تحليل مي كنند كه بايد براي خانه داري پايه حقوق تعيين كرد(‏‎1974‎ Dalla؛ Costa .(Federici 1975 به تازگي،‏ فدريكي (Federici) تحليلي از گذر سرمايه داري از اروپا انجام داده است.‏ او استدلال مي كند كه ظهور طبقه ي سرمايه دار بود كه به كنترل توليدمثل طبقه ي كارگر نياز داشت،‏ تا كنترل توليد مثل جسمي زنان طبقه ي كارگر را از بين ببرد و آنها را به بازتوليد كار بي جيره و مواجب در خانه با محدود كردن 15

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي سقط جنين مجاب كند،‏ كه همين مسئله در اين دوران ، كمپيني عليه ساحره ها به راه انداخت .(Federici 2004). يكي از مسائل فلسفي كه درباره ي بحث خانه داري مطرح شد در اين باره بود كه چگونه مي توان بين كار،‏ بازي و فعاليت در زمان فراغت خطي ترسيم كرد،‏ وقتي كه اين فعاليت بي دستمزد باشد:‏ وقتي يك مادر با فرزندش بازي مي كند آيا در حال كار كردن است يا بازي كردن؟ اگر كار محسوب مي شود پس ساعات او در چنين فعاليتي را مي توان با ساعات كار شوهر يا شريك زندگي اش مقايسه كرد كه آيا رابطه ي استثمارگرانه اي وجود دارد،‏ براي مثال اگر ساعات كار توليدي و بازتوليدي شوهر براي خانواده اش كمتر از همسرش باشد.‏ (cf. اما در فضايي كه بچه داري به عنوان فعاليتي در فراغت،‏ مانند بازي . Delphy 1984) محسوب مي شود،‏ فعاليتي شمرده مي شود كه في نفسه باارزش است (Ferguson 2004) و استثمار محسوب نمي شود.‏ شايد بچه داري و ديگر فعاليت هاي پرستاري هم بازي و هم كار محسوب شوند اما فقط بخشي از آن براي رشد روانشناختي كودكان و كارگران ضروري است و كار محسوب مي شود.‏ در اين صورت،‏ چه كسي مرز بين كار و بازي را مشخص مي كند؟ از آنجايي كه فعاليت هاي غيرتجاري،‏ ملاك واضحي براي تشخيص كار از غير كار و كار اجتماعي ضروري از كار اجتماعي غير ضروري را ندارند،‏ به نظر مي رسد عامل دلبخواهي موجب دشواري در تعيين استانداردي منصفانه براي ايجاد قرارداد بين زنان و مردان در تقسيم كار مزدي و غير مزدي مي شود(‏‎1980‎ (Barrett . يك راه حل اين مشكل اين است كه تمام فعاليت هاي خانه داري را نيز مانند كار مزدي در نظر بگيريم ) پرستارهاي بچه،‏ خدمتكاران خانگي،‏ باغبان ها،‏ راننده ها و غيره)‏ و با مجسم كردن مقايسه ي ارزش آن با كار مزدي ضروري،‏ آن را با كارخانگي جايگزين كنيم (Folbre 16 .1982, 1983) راه ديگر نپذيرفتن تلاش هاي همه جانبه براي مبنا قرار دادن ستم بر زنان

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :