Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي در روابط اجتماعي كار در عرصه هايي است كه چنين نظريه هايي بيش از حد تعميم مي يابند و از اين معناي مجزايي كه وظايف خويشاوندي براي زنان در زمينه هاي مختلف دارد،‏ چشم Marchand پوشي مي كنند 1991) Nicholson 1991; Fraser and Nicholson ؛ .(1995 يا مي توان استدلال كرد كه اگرچه مرز بين كار و فراغت به طور تاريخي تغيير مي كند،‏ ولي انجام كار بايد تعريف قاطعي درباره ي اين مسئله داشته باشد كه آيا فعاليت آنها يعني كار ضروري براي ترويج رفاه انساني،‏ كار محسوب مي شود.‏ وجود انتقادهاي فمينيست هاي موج دوم از " شيفت دوم"‏ فعاليت هاي كار خانگي بدون دستمزد،‏ رشد روز افزون زناني را نشان مي دهد كه خانه داري را كار مي بينند نه بازي . (cf. Hochchild 1989) درنهايت،‏ مي توان استدلال كرد كه از آنجايي كه نگهداري از انسان شامل مراقبت از بچه ها و بزرگ تر ها مي شود و منفعتي عمومي ايجاد مي كند،‏ بايد به عنوان كار مشخص شود،‏ و كساني كه سرپرست اين كار هستند يعني عمدتا زنان،‏ بايد از سوي جامعه و دولت،‏ پاداش و مزد منصفانه اي دريافت كنند (Ferguson and Folbre 2000: Folbre 2000, Ferguson 2004) : 5 شكاف خصوصي/‏ عمومي و دلالت هايش فمينيست هاي ماركسيست،‏ ليبرال و راديكال توصيف مي كنند كه تمام زنان در سرمايه داري به علت شكاف خصوصي/‏ عمومي كه كار آنها را به عنوان مادر و خانه دار در خانه تنزل مي دهد،‏ دوچندان از خودبيگانه مي شوند و كل فرديت،‏ حقوق شهروندي و حقوق انساني شان از ،Okin 1989, Pateman 1988 لحاظ رواني انكار مي شود (1974 ،Foreman .(Goldman 1969 با توجه به اين كه معمولا زنان كارگر به طور متوسط تنها 70 درصد مردان در امريكاي معاصر دستمزد مي گيرند،‏ فمينيست ها ادعا كرده اند كه مسئله به اين 17

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي دليل است كه كار زنان به طور كليشه اي با خانه داري گره خورده است و از اين رو فكر مي كنند كار بي تخصص كم ارزش است،‏ خواه تميز كردن يا خدمات تكراري باشد،‏ خواه پرستاري كه در كل چنين تصور مي كنند كه اين كارها به انگيزه ي مادري و قابليت مادري زنانه وابسته است.‏ بنابراين،‏ بسياري از فمينيست ها كمپين هايي براي " ثروت برابر"‏ سازماندهي كردند تا cf. also دستمزد زناني كه با مردان مهارت يكساني دارند را بالا ببرند 2000) Brenner ؛ .(articles in Hansen and Philipson eds. 1990 بسياري از فمينيست هاي راديكال مدعي بودند كه كار زنان بخشي از شيوه ي خاص توليد مثل پدرشاهي است كه بر كل سيستم توليد صحه گذاشته است كه در آن مردان به واسطه ي Leghorn and كار مولد،‏ زنان را استثمار مي كنند 1981) Delphy؛ 1984; O'Brien (1974)، ابرين (Smith) اسميت . (Parker 1981; Rich 1980; Mies 1986 (Haraway) هاراوي ،(1983 a,b) ،(1981) هارتساك (Hartsock) (O'Brien) و هاردينگ (Harding) (1986) ، پيشگامان تركيب اين فرض راديكال فمينيستي (1985) با نظريه ي ژرفانگر ماركسيستي از آگاهي بودند كه استدلال مي كند رابطه ي فرد در كار توليد و بازتوليد،‏ روش متفاوتي از آگاهي از كليت اجتماعي را براي هر جنس و هر طبقه ي اجتماعي ايجاد مي كند.‏ آنها استدلال مي كنند كار زنان به نسبت كار مردان،‏ آنها را به طبيعت و نيازهاي انساني به روش هاي مختلف متصل مي كند كه احتمال از خود بيگانگي كمتر و درك جامع تري از كار تماميت اجتماع ايجاد مي كند.‏ كالينز نيز استدلال مي كند كه تفكيك بنيادي كار،‏ نژادپرستي سازماني و ساختارهاي متفاوت خانوادگي ، زنان افريقايي امريكايي را نسبت به زن هاي سفيد و ديگران،‏ در رابطه ي معرفت شناختي متفاوتي با جامعه قرار مي دهد ,1990) (2000. دونا هاراوي در نوشته هاي دوباره مفصل بندي شده ي پست مدرن نظريه ي فمينيستيِ‏ استند پوينت 18 (standpoint theory) چنين استدلال مي كند كه تفكيك تمايز

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...