Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي متفاوتي ايجاد مي كند،‏ در صورتي كه جنبش صلح با رهبري زنان هدايت شود مي تواند چشم انداز آلترناتيوي براي صلح و حل تضادهاي انساني ايجاد كند.‏ فرگوسن چنين استدلال مي كند كه كار زنانه ي " عاطفي/‏ جنسي"‏ مادري و پروراندن،‏ استثمار زنان است:‏ زنان نسبت به چيزي كه دريافت مي كنند،‏ پرورش و رضايت بيشتري به مردان و بچه ها ارائه مي دهند ) كه ارضاي جنسي را هم دربر مي گيرد)‏ و بيشترين كارِ‏ فراهم كردن كالاهاي پر اهميت بشر را انجام مي دهند (1990 .(cf. also Bartky تقسيم جنسيتي كار هم پيامدهاي اقتصادي و هم رواني دارد،‏ چنان كه كار پرستاري براي زنان،‏ قابليت كمتر و يا انگيزه ي انزواي بيشتري از ديگران در آنها ايجاد مي كند و از اين رو احتمال كمتري براي اعتراض به بهره كشي جنسي در زنان به وجود مي آورد . ( Ferguson 1989, 1991) فولبر در مقابل،‏ چنين استدلال مي كند كه اين مسئله تنها به اين دليل است كه امتياز گرفتن زنان در قدرت از طريق مذاكره كمتر از مردان است زيرا روابط قدرت شامل تقسيم جنسي كار و مالكيت است كه زنان را وادار به تن دادن به نابرابري مي كند . (Folbre 1982) فرگوسن استدلال مي كند كه استثمار جنسي در سيستم تلاقي نيازهاي بشري بر اين دلالت مي كند كه زنان مي توانند به عنوان " طبقه ي جنسي"‏ يا طبقاتي اقتصادي شان را از هم مي گسلد ) طبقه ي جنسيتي)‏ ديده شوند كه صفوف .(1979, 1989, 1991) اين شيوه ي تفكر توسط (Monique Wittig) ،(1984) كريستين دلفي Delphy) (Christine مونيك ويتيگ (1980) و لوس ايريگاري از سوي ديگر اين بحث برنر 23 (Luce Irigaray) (Brenner) (1975) نيز توسعه يافت.‏ (2000) استدلال مي كند كه زنان در صفوف طبقاتي اقتصادي شان به طور يكنواخت از سوي مردان استثمار نمي شوند:‏ در واقع،‏ براي زنان طبقه ي كارگر،‏ دستمزد پرداخت نشده ي آنها به عنوان خانه داري،‏ در خدمت طبقه ي كارگر به مثابه ي يك كل قرار مي گيرد زيرا كل طبقه سود مي برد وقتي نيازهاي تناسلي امروز و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فرداي طبقه،‏ به كار پرستاري و بچه داري زنان وابسته است.‏ به علاوه،‏ آنها استدلال مي كنند كه مزاياي زنان طبقه ي متوسط و مرفه،‏ ضرورتا آنها را در هر ائتلافي كه صريحا ضد سرمايه داري نيست،‏ به خيانت به زنان طبقه ي كارگر هدايت خواهد كرد.‏ هوكايلد ) (Hochchild) (2000) و هوكز (hooks) نشان مي دهند كه براي كار تمام وقت زنان طبقه ي (2000 كارگر بايد دستمزد پرداخت شود تا شيفت دوم كاري خود را در خانه انجام دهند تا حدي كه بتوانند از كار اضافه اجتناب كنند،‏ در اين صورت آنها با داشتن كارهايي مانند تميز كردن خانه و پرستاري بچه،‏ تا حدي مي توانند مازاد دستمزدي براي خود حفظ كنند.‏ كالياس (Kollias) (1981) نيز استدلال مي كند كه زنان طبقه ي كارگر نسبت به زنان طبقه ي متوسط،‏ در موقعيت سياسي قدرتمندتري قرار دارند تا كار مؤثري براي آزادي زنان انجام دهند در حالي كه مك كني (McKenny) (1981) استدلال مي كند زنان متخصص افسانه ي فتح تخصص گرايي را در سردارند و باعث مي شود نسبت به زنان طبقه ي كارگر احساس برتري كنند كه اين مسئله آنها را در يادگيري از زنان طبقه ي كارگر و كار و مشاركت با آنها براي تغيير اجتماعي ناتوان مي سازد.‏ : 7 نظريه هاي اخلاق گرايانه از كار زنان در مراقبت و نگه داري چندين نويسنده در دلالت هاي اخلاقي تقسيم جنسي كار،‏ يعني اين كه اصولا زنان بايد كار مراقبت و پرستاري انجام دهند،‏ پژوهش كرده اند.‏ نانسي فراسر Fraser) (Nancy (1997) و (1989) سوزان مولر اوكين Okin) (Susan Moller حفظ مباحث اخلاقي را اين طور قاعده مند كردند كه يك مدل منصف جامعه،‏ روابط كاري را ، با طرح اين مسئله دوباره ساختار بندي خواهد كرد كه در حال حاضر،‏ كار پرستاري و مراقبت بي دستمزد يا كم دستمزد،‏ اصولا 24

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...