Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي توسط زنان انجام مي شود و آنها را به شيوه هاي مختلف از لحاظ دستمزد نسبت به ديگران در شرايط نابرابري قرار خواهد داد.‏ فرگوسن (1991 ,1989) با ديدگاه سوسياليستي اش چنين استدلال مي كند كه يك جامعه ي ايده آل به زن و مرد نياز خواهد داشت تا كار خصوصيِ‏ تا / كنون بي دستمزد مراقبت و پرستاري يا " كار عاطفي جنسي"‏ را با هم انجام دهند.‏ براي مثال چنين كارهايي با مردان تقسيم خواهد شد هم در خانواده و هم توسط دولت در جامعه،‏ در هر جايي كه لازم باشد ) خانواده ها منصفانه جبران مي شود ) دستمزد بالاتر براي كار مزدي پرستاري كارول گيليگان ) مثلا براي بزرگ كردن و نگهداري كودكان)،‏ و به عنوان سهميه ي (Carol Gilligan) انجام بخش عمده ي خانه داري براي زن و مرد)،‏ و توسط مانند كارگران روزانه،‏ پرستاران و معلمان خانگي).‏ (1982) ادعا مي كند كه زنان و دختران ، بر خلاف مردان و پسران كه از اخلاقيات عدالت استفاده مي كنند،‏ به كاربرد متفاوتي از برهان اخلاق گرايش دارند،‏ او اين اصطلاح را " اخلاقيات مراقبت " مي نامد.‏ برخي استدلال كرده اند كه اين اخلاقيات متفاوت به سبب حساسيت زنان در پرستاري و مراقبت است كه به واسطه ي تقسيم جنسي كار گسترش يافته است (1989 (Ruddick . اين بحث به طور قابل توجهي بين نظريه پردازان فمينيست درباره ي عدالت،‏ مانند فراسر و اوكين Okin) (Fraser and و فمينيست هاي معتقد به اخلاقيات مراقبت يا پرستاري مانند،‏ گيليگان و روديك،‏ نسبت به مباحث فرااخلاقي در اين مورد كه آيا اخلاقيات بايد به اصول وابسته باشند يا به قضاوت در يك موضوع بخصوص،‏ كمتر درباره ي ماهيت اخلاق است.‏ به نظر مي رسد تمام اين نظريه پردازها ديدگاهي آرماني از جامعه دارند كه به هم شبيه است : تمام مردم از لغو تقسيم جنسي كار حمايت خواهند كرد چرا كه هم زنان و هم مردان مي توانند با رسيدگي خاص به ديگران به واسطه ي كار پرستاري،‏ به طور يكسان واكنش نشان دهند.‏ 25

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : 8 نظريات فمينيستي مدرن در مقابل نظريات فمينيستي پست مدرن بهترين نوشته هاي مفيد مرحله ي اولِ‏ موج دوم نوشته هاي سوسياليست فمينيستي كه شامل مباحثاتي درباره ي زنان،‏ طبقه و كار مي شود و با رويكردهاي روانكاوانه و همچنين جامعه (1979) شناسانه و اقتصادي انجام شده اند،‏ آثار ايسنستين (Eisenstein) ، هانسن و فيليپسون Hennessy and ) ، هنسي و اينگرام (1990) (Hansen and Philipson) (Jaggar) و هولمستروم (Holmstrom) (2002) جاگر هستند.‏ (1997) (Ingraham (1983) نوشت كه شايد اولين متون فلسفي كه مقوله هاي ليبرال،‏ راديكال ، ماركسيستي و تفكر سوسياليست فمينيستي را توصيف كرده اند و از اين نظريه ي سوسياليست فمينيستي حمايت كرده اند كه مدعي است سلطه ي مردانه بر ايده ي كار بيگانه شده ي زنان مبتني است،‏ اين متون باشند.‏ افرادي مانند جاگر و روتنبرگ (1978) ، تونا و تونگ Tuana and ) (Tong (1995) و هرمان و استوارت (Herrmann and Stewart) (1993)، در مجموعه كارهايشان تحليل هاي سوسياليست فمينيست هاي كلاسيك را گرد آوردند و از ديگران دعوت مي كنند تا آثار اين نويسنده ها را با گروه ديگر تحت مقوله هاي فمينيست هاي ليبرال،‏ راديكال،‏ روانكاوي ، ماركسيست،‏ پست مدرن،‏ پسا استعماري و چند فرهنگي مقايسه كنند.‏ انتقادهاي مختلف پست مدرن از اولين مكتب فكري فمينيستي،‏ مانند پسا استعماري ها و همچنين شالوده شكنان و پسا ساختارگراها،‏ كلي گويي ها و تقليل دادن صرف به اقتصاد را در آثار بسياري از نظريه پردازان فمينيست كه مشمول مقوله هاي ليبرال،‏ راديكال،‏ ماركسيست يا سوسياليست فمينيست هاي اوليه هستند را به چالش مي كشد.‏ ) ;1991 cf. Nicholson Fraser and Nicholson 1991; hooks 1984, 2000; Anzaldua and Moraga, . (eds. 1981 ديگران استدلال مي كنند كه بخشي از مشكل،‏ ابر روايت هاي ليبراليسم و 26

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :