Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي توسط زنان انجام مي شود و آنها را به شيوه هاي مختلف از لحاظ دستمزد نسبت به ديگران در شرايط نابرابري قرار خواهد داد.‏ فرگوسن (1991 ,1989) با ديدگاه سوسياليستي اش چنين استدلال مي كند كه يك جامعه ي ايده آل به زن و مرد نياز خواهد داشت تا كار خصوصيِ‏ تا / كنون بي دستمزد مراقبت و پرستاري يا " كار عاطفي جنسي"‏ را با هم انجام دهند.‏ براي مثال چنين كارهايي با مردان تقسيم خواهد شد هم در خانواده و هم توسط دولت در جامعه،‏ در هر جايي كه لازم باشد ) خانواده ها منصفانه جبران مي شود ) دستمزد بالاتر براي كار مزدي پرستاري كارول گيليگان ) مثلا براي بزرگ كردن و نگهداري كودكان)،‏ و به عنوان سهميه ي (Carol Gilligan) انجام بخش عمده ي خانه داري براي زن و مرد)،‏ و توسط مانند كارگران روزانه،‏ پرستاران و معلمان خانگي).‏ (1982) ادعا مي كند كه زنان و دختران ، بر خلاف مردان و پسران كه از اخلاقيات عدالت استفاده مي كنند،‏ به كاربرد متفاوتي از برهان اخلاق گرايش دارند،‏ او اين اصطلاح را " اخلاقيات مراقبت " مي نامد.‏ برخي استدلال كرده اند كه اين اخلاقيات متفاوت به سبب حساسيت زنان در پرستاري و مراقبت است كه به واسطه ي تقسيم جنسي كار گسترش يافته است (1989 (Ruddick . اين بحث به طور قابل توجهي بين نظريه پردازان فمينيست درباره ي عدالت،‏ مانند فراسر و اوكين Okin) (Fraser and و فمينيست هاي معتقد به اخلاقيات مراقبت يا پرستاري مانند،‏ گيليگان و روديك،‏ نسبت به مباحث فرااخلاقي در اين مورد كه آيا اخلاقيات بايد به اصول وابسته باشند يا به قضاوت در يك موضوع بخصوص،‏ كمتر درباره ي ماهيت اخلاق است.‏ به نظر مي رسد تمام اين نظريه پردازها ديدگاهي آرماني از جامعه دارند كه به هم شبيه است : تمام مردم از لغو تقسيم جنسي كار حمايت خواهند كرد چرا كه هم زنان و هم مردان مي توانند با رسيدگي خاص به ديگران به واسطه ي كار پرستاري،‏ به طور يكسان واكنش نشان دهند.‏ 25

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : 8 نظريات فمينيستي مدرن در مقابل نظريات فمينيستي پست مدرن بهترين نوشته هاي مفيد مرحله ي اولِ‏ موج دوم نوشته هاي سوسياليست فمينيستي كه شامل مباحثاتي درباره ي زنان،‏ طبقه و كار مي شود و با رويكردهاي روانكاوانه و همچنين جامعه (1979) شناسانه و اقتصادي انجام شده اند،‏ آثار ايسنستين (Eisenstein) ، هانسن و فيليپسون Hennessy and ) ، هنسي و اينگرام (1990) (Hansen and Philipson) (Jaggar) و هولمستروم (Holmstrom) (2002) جاگر هستند.‏ (1997) (Ingraham (1983) نوشت كه شايد اولين متون فلسفي كه مقوله هاي ليبرال،‏ راديكال ، ماركسيستي و تفكر سوسياليست فمينيستي را توصيف كرده اند و از اين نظريه ي سوسياليست فمينيستي حمايت كرده اند كه مدعي است سلطه ي مردانه بر ايده ي كار بيگانه شده ي زنان مبتني است،‏ اين متون باشند.‏ افرادي مانند جاگر و روتنبرگ (1978) ، تونا و تونگ Tuana and ) (Tong (1995) و هرمان و استوارت (Herrmann and Stewart) (1993)، در مجموعه كارهايشان تحليل هاي سوسياليست فمينيست هاي كلاسيك را گرد آوردند و از ديگران دعوت مي كنند تا آثار اين نويسنده ها را با گروه ديگر تحت مقوله هاي فمينيست هاي ليبرال،‏ راديكال،‏ روانكاوي ، ماركسيست،‏ پست مدرن،‏ پسا استعماري و چند فرهنگي مقايسه كنند.‏ انتقادهاي مختلف پست مدرن از اولين مكتب فكري فمينيستي،‏ مانند پسا استعماري ها و همچنين شالوده شكنان و پسا ساختارگراها،‏ كلي گويي ها و تقليل دادن صرف به اقتصاد را در آثار بسياري از نظريه پردازان فمينيست كه مشمول مقوله هاي ليبرال،‏ راديكال،‏ ماركسيست يا سوسياليست فمينيست هاي اوليه هستند را به چالش مي كشد.‏ ) ;1991 cf. Nicholson Fraser and Nicholson 1991; hooks 1984, 2000; Anzaldua and Moraga, . (eds. 1981 ديگران استدلال مي كنند كه بخشي از مشكل،‏ ابر روايت هاي ليبراليسم و 26

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90