Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ماركسيسم هستند ، نخست اين كه تمام روابط سلطه را به علت سلسله مراتب سنتي و تحليل رفتن توسط سرمايه داري مي بينند و بنابراين از تأثير مستقل نژادپرستي چشم مي پوشند (1981 Josephs‏)؛ دوم اين كه كل روابط سلطه را با ساختار سرمايه داري معاصر مرتبط مي دانند و بافت هاي غير سرمايه داري حتي در جوامعي كه سرمايه داري خوانده مي شوند و در آن بسياري از زنان كار مي كنند،‏ مانند خانه داري و كار جمعي داوطلبانه،‏ را ناديده مي گيرند . (Gibson-Graham 1996). با وجود نقدهاي پست مدرن،‏ برخي متفكران قدرتمند نيز با اين گرايش وجود دارند كه اين نقطه شروع كلي تحليلي كه مبتني بر زنان،‏ طبقه و كار است را به طور كامل رد نكرده اند.‏ ، كاربي (1997) ، موهانتي (Mohanty) (1988) براي مثال،‏ (Spivak) اسپيواك و هنسي ، شيوه اي از ماركسيسم و (1993, 2000) (Hennessy) (1997) (Carby) سوسيال فمينيسم را ايجاد و مفصل بندي مجدد كردند كه كمتر در معرض تقليل گرايي و كلي گويي قرار مي گيرد و بيشتر با تحليل زمينه اي نزديك از روابط قدرت،‏ درباره ي جنسيت و طبقه سازگار است كه به كار ارتباط دارد.‏ مي توان گرايش ذكر شده را با گرايشي كه ماترياليست فمينيسم ناميده مي شود در يك گروه قرار داد كه برخي از روش هاي شالوده شكني و پست مدرنيسم را در هم آميخته است ) and Hennessy ;1993 Landry MacLean 1993; and the online paper by Ferguson in the Other Internet . (Resources section 27

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : 9 نژاد،‏ طبقه و تحليل هاي فمينيستي ميان حوزه اي " بسياري از مباحث نظري فمينيستي معاصر به گسترش انضمامي " ميان حوزه اي"‏ و تركيبي"‏ از تحليل هاي موضوعات خاصي تمايل دارند كه مي كوشند به جنسيت،‏ طبقه،‏ نژاد و سكسواليته در زمينه ي جهاني،‏ تأكيد يكساني داشته باشند بدون اين كه خود را با دسته بندي هايي مانند ليبرال،‏ راديكال يا ماترياليست،‏ كه در مباحث اوليه ي فمينيستي دسته بندي Crenshaw مي شد،‏ تعريف كنند.‏ 1995) cf. work by Davis 1983; Brewer ؛ .(1997; Stanlie and James 1997; Anzaldua; hooks 1984, 2000 با وجود اين،‏ مي توان تأكيدهاي بسياري بر موضوعات نژادي و قومي در آثارشان درباره ي زنان ، طبقه و كار يافت.‏ براي مثال،‏ برور (Brewer) نشان مي دهد كه زنان طبقه ي كارگر سفيد و امريكايي افريقايي،‏ به عنوان نيروي كار،‏ از لحاظ نژادي از هم مجزا مي شوند و از نظر تاريخي همه ي تغييرات در ساختار شغلي به حفظ و ابقاي اين تقسيم نژادي كار گرايش دارد.‏ هوكز استدلال مي كند كه زنان رنگين پوست و برخي راديكال فمينيست ها،‏ نسبت به سفيدپوست ها و فمينيست هايي كه او آنها را " فمينيست اصلاح طلب"‏ مي نامد،‏ بيشتر به مباحث طبقه و كار حساسيت نشان مي دادند . (hooks 2000). پيش فرضيات در مباحث كلي نظري درباره ي ارتباط بين جنسيت،‏ اجتماع،‏ طبقه ي اقتصادي و كار،‏ معمولا مشخص كننده ي هر يك از اين دسته بندي هاي هستند كه برخي از متفكرين استدلال كرده اند كه مباحثي پيچيده اند.‏ براي مثال،‏ تكارزايك (Tokarczyk) و (1993) (Fay) في در آكادمي مجموعه اي بسيار عالي درباره ي زنان طبقه ي كارگر دارند كه در آن شركت كننده هاي مختلف از موقعيت هاي گنگي صحبت مي كنند كه در آن خود را با برخاستن از پيش زمينه هاي خانواده هاي فقير و عضو آكادميك شدن كشف كردند.‏ يك 28

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :