Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي ماركسيسم هستند ، نخست اين كه تمام روابط سلطه را به علت سلسله مراتب سنتي و تحليل رفتن توسط سرمايه داري مي بينند و بنابراين از تأثير مستقل نژادپرستي چشم مي پوشند (1981 Josephs‏)؛ دوم اين كه كل روابط سلطه را با ساختار سرمايه داري معاصر مرتبط مي دانند و بافت هاي غير سرمايه داري حتي در جوامعي كه سرمايه داري خوانده مي شوند و در آن بسياري از زنان كار مي كنند،‏ مانند خانه داري و كار جمعي داوطلبانه،‏ را ناديده مي گيرند . (Gibson-Graham 1996). با وجود نقدهاي پست مدرن،‏ برخي متفكران قدرتمند نيز با اين گرايش وجود دارند كه اين نقطه شروع كلي تحليلي كه مبتني بر زنان،‏ طبقه و كار است را به طور كامل رد نكرده اند.‏ ، كاربي (1997) ، موهانتي (Mohanty) (1988) براي مثال،‏ (Spivak) اسپيواك و هنسي ، شيوه اي از ماركسيسم و (1993, 2000) (Hennessy) (1997) (Carby) سوسيال فمينيسم را ايجاد و مفصل بندي مجدد كردند كه كمتر در معرض تقليل گرايي و كلي گويي قرار مي گيرد و بيشتر با تحليل زمينه اي نزديك از روابط قدرت،‏ درباره ي جنسيت و طبقه سازگار است كه به كار ارتباط دارد.‏ مي توان گرايش ذكر شده را با گرايشي كه ماترياليست فمينيسم ناميده مي شود در يك گروه قرار داد كه برخي از روش هاي شالوده شكني و پست مدرنيسم را در هم آميخته است ) and Hennessy ;1993 Landry MacLean 1993; and the online paper by Ferguson in the Other Internet . (Resources section 27

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي : 9 نژاد،‏ طبقه و تحليل هاي فمينيستي ميان حوزه اي " بسياري از مباحث نظري فمينيستي معاصر به گسترش انضمامي " ميان حوزه اي"‏ و تركيبي"‏ از تحليل هاي موضوعات خاصي تمايل دارند كه مي كوشند به جنسيت،‏ طبقه،‏ نژاد و سكسواليته در زمينه ي جهاني،‏ تأكيد يكساني داشته باشند بدون اين كه خود را با دسته بندي هايي مانند ليبرال،‏ راديكال يا ماترياليست،‏ كه در مباحث اوليه ي فمينيستي دسته بندي Crenshaw مي شد،‏ تعريف كنند.‏ 1995) cf. work by Davis 1983; Brewer ؛ .(1997; Stanlie and James 1997; Anzaldua; hooks 1984, 2000 با وجود اين،‏ مي توان تأكيدهاي بسياري بر موضوعات نژادي و قومي در آثارشان درباره ي زنان ، طبقه و كار يافت.‏ براي مثال،‏ برور (Brewer) نشان مي دهد كه زنان طبقه ي كارگر سفيد و امريكايي افريقايي،‏ به عنوان نيروي كار،‏ از لحاظ نژادي از هم مجزا مي شوند و از نظر تاريخي همه ي تغييرات در ساختار شغلي به حفظ و ابقاي اين تقسيم نژادي كار گرايش دارد.‏ هوكز استدلال مي كند كه زنان رنگين پوست و برخي راديكال فمينيست ها،‏ نسبت به سفيدپوست ها و فمينيست هايي كه او آنها را " فمينيست اصلاح طلب"‏ مي نامد،‏ بيشتر به مباحث طبقه و كار حساسيت نشان مي دادند . (hooks 2000). پيش فرضيات در مباحث كلي نظري درباره ي ارتباط بين جنسيت،‏ اجتماع،‏ طبقه ي اقتصادي و كار،‏ معمولا مشخص كننده ي هر يك از اين دسته بندي هاي هستند كه برخي از متفكرين استدلال كرده اند كه مباحثي پيچيده اند.‏ براي مثال،‏ تكارزايك (Tokarczyk) و (1993) (Fay) في در آكادمي مجموعه اي بسيار عالي درباره ي زنان طبقه ي كارگر دارند كه در آن شركت كننده هاي مختلف از موقعيت هاي گنگي صحبت مي كنند كه در آن خود را با برخاستن از پيش زمينه هاي خانواده هاي فقير و عضو آكادميك شدن كشف كردند.‏ يك 28

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :