Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مسئله اين است كه آيا آنها هنوز از اعضاي طبقه ي كارگرهستند يا اگر اين طور نيست،‏ آيا آنها با ترفيع خود به طبقه ي متوسط،‏ به خانواده هاي پرولتر خود خيانت كرده اند.‏ ديگر اين كه،‏ آيا آنها به عنوان كارگران،‏ متفكران و زنان،‏ نسبت به مردان يا زناني كه از آغاز جزء خانواه هاي طبقه متوسط به بالا بودند،‏ همان جايگاه را در آكادمي دارند.‏ ريتا مي بروان Rita Mae ) (Brown در يكي از مقاله هاي قديمي اش درباره اين موضوع استدلال كرده است كه تحصيل و مقام آكادميك ، خودبه خود،‏ هويت زنان طبقه ي كارگر را تغيير نمي دهد،‏ اين امر تنها بر ارتباط فرد با محصولي كه توليد مي كند،‏ مبتني نيست،‏ بلكه به رفتار فرد،‏ پيش فرضيات اوليه ي شخص نسبت به زندگي و تجارب كودكي فرد مبتني است(‏‎1974‎ .(Brown تكارزايك و في،‏ تعريفي از " طبقه " ارائه دادند كه در امريكا نسبتا مبهم است و تعريف فلسفي استانداردي را بر مبناي شرايط لازم و كافي براي عضويت در طبقه ي كارگر ارائه كردند،‏ آنها گروهي از ويژگي هاي نمونه هاي مشاغل را تهيه كردند ، مانند مشاغلي از لحاظ جسماني سخت و طاقت فرسا،‏ تكراري و خطرناك هستند،‏ و در كل،‏ مشاغلي كه خودمختاري كارگران را بسيار محدود مي كند و عموما دستمزدهايشان بسيار ناچيز است و نامنظم پرداخت مي شود و يا اصلا پرداخت نمي شود.‏ نمونه هاي مشاغل طبقه ي كارگر كه آنها ارائه كردند چنين بود:‏ پيشخدمت هاي زن،‏ كلفت هاي زن،‏ چوب برها،‏ سرايدارها و پاسبان ها.‏ سپس آنها توضيح دادند كه اصطلاح " زنان طبقه ي كارگر دانشگاهي"‏ كه مطرح كرده اند،‏ شامل زناني است كه پدر و مادرهايشان چنين مشاغلي دارند و اين زنان اولين نسل در خانواده هايشان هستند كه به كالج رفته اند .(Tokarczyk and Fay: 5) تكازاريك و في با كساني كه استدلال مي كنند كه ممكن است خاستگاه خانوادگي توسط موقعيت كنوني فرد در تقسيم اجتماعي كار مغلوب شود،‏ مخالف اند:‏ به راستي انجام كاري تخصصي و به دست آوردن درآمدي خوب،‏ قادر نيست هويت 29

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي طبقاتي فرد را كه در " طبقه ي خانوادگي " فرد شكل يافته،‏ ريشه كن كند (cf. Ferguson (1979, 1989, 1991) .1979) آرگوسن براي نظريه پردازي ارتباط مسئله زاي بين زنان و طبقه ي اجتماعي استدلال مي كند كه دست كم سه متغير مختلف وجود دارد يعني:‏ كار فردي،‏ خانواده ي پدري،‏ واحد اقتصادي خانوار كنوني،‏ كه طبقه ي اقتصادي-‏ اجتماعي خاص يك فرد را بازگو مي كنند.‏ براي مثال يك زن ممكن است در دو سطح كار كند:‏ به عنوان يك ) پرستار كودك كارگري از طبقه ي كارگر)‏ و همچنين به عنوان عضوي از خانواده،‏ وقتي كه او كار خانه داري،‏ مادري و بچه داري را انجام مي دهد،‏ البته در صورتي كه شوهرش يك پيمانكار ) ثروتمند باشد خرده بورژوا،‏ طبقه ي سرمايه داران كوچك).‏ به ويژه اگر خانواده ي آن زن از اعضاي طبقه ي متوسط متخصص هستند ) زيرا مي گويد پدر و مادرش در دانشگاه تحصيل كرده اند)،‏ اين زن ممكن است عضو طبقه ي كارگر يا طبقه ي متوسط ديده شود و خودش هم خود را اين گونه تصور كند،‏ به اين ترتيب آيا خود او و ديگران،‏ مناسبات كنوني كار مزدي او را تأييد مي كنند ) يا درآمد خانه داري اش تأييد مي كنند.‏ ) طبقه ي اقتصادي فردي اش را كه در اين شرايط طبقه ي كارگر است)‏ و طبقه ي متوسط)‏ و يا خانواده ي پدري اش ) طبقه ي متوسط)‏ را سيلويا والبي با ابهام موجود در طبقه ي اقتصادي زنان خانه دار بدون مزد سر و كار دارد و بر خلاف دلفي (1984) ادعا مي كند كه طبقات جنسي – اقتصادي مربوطه،‏ زنان خانه داري هستند كه شوهران شان از كار آنها سود مي برند و اين شامل تمام زنان و مردان نمي شود،‏ چه خدمات خانگي دريافت كنند و چه نكنند 30 .(Walby 1990) هرچند،‏ والبي از اين موضع دلفي كه تمام زنان را در " طبقه ي جنسي"‏ قرار مي دهد،‏ حمايت مي كند،‏ چون تمام زناني كه به نقش هاي همسري و مادري پدرسالاري هدايت مي شوند،‏ زناني هستند كه به سبب خانه داري

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...
اﻹﻋﻼ إدا ة اﻟﻜ ا ث اﻹﻋﻼم وإدارة اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ - Ocha-romena.org