Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مسئله اين است كه آيا آنها هنوز از اعضاي طبقه ي كارگرهستند يا اگر اين طور نيست،‏ آيا آنها با ترفيع خود به طبقه ي متوسط،‏ به خانواده هاي پرولتر خود خيانت كرده اند.‏ ديگر اين كه،‏ آيا آنها به عنوان كارگران،‏ متفكران و زنان،‏ نسبت به مردان يا زناني كه از آغاز جزء خانواه هاي طبقه متوسط به بالا بودند،‏ همان جايگاه را در آكادمي دارند.‏ ريتا مي بروان Rita Mae ) (Brown در يكي از مقاله هاي قديمي اش درباره اين موضوع استدلال كرده است كه تحصيل و مقام آكادميك ، خودبه خود،‏ هويت زنان طبقه ي كارگر را تغيير نمي دهد،‏ اين امر تنها بر ارتباط فرد با محصولي كه توليد مي كند،‏ مبتني نيست،‏ بلكه به رفتار فرد،‏ پيش فرضيات اوليه ي شخص نسبت به زندگي و تجارب كودكي فرد مبتني است(‏‎1974‎ .(Brown تكارزايك و في،‏ تعريفي از " طبقه " ارائه دادند كه در امريكا نسبتا مبهم است و تعريف فلسفي استانداردي را بر مبناي شرايط لازم و كافي براي عضويت در طبقه ي كارگر ارائه كردند،‏ آنها گروهي از ويژگي هاي نمونه هاي مشاغل را تهيه كردند ، مانند مشاغلي از لحاظ جسماني سخت و طاقت فرسا،‏ تكراري و خطرناك هستند،‏ و در كل،‏ مشاغلي كه خودمختاري كارگران را بسيار محدود مي كند و عموما دستمزدهايشان بسيار ناچيز است و نامنظم پرداخت مي شود و يا اصلا پرداخت نمي شود.‏ نمونه هاي مشاغل طبقه ي كارگر كه آنها ارائه كردند چنين بود:‏ پيشخدمت هاي زن،‏ كلفت هاي زن،‏ چوب برها،‏ سرايدارها و پاسبان ها.‏ سپس آنها توضيح دادند كه اصطلاح " زنان طبقه ي كارگر دانشگاهي"‏ كه مطرح كرده اند،‏ شامل زناني است كه پدر و مادرهايشان چنين مشاغلي دارند و اين زنان اولين نسل در خانواده هايشان هستند كه به كالج رفته اند .(Tokarczyk and Fay: 5) تكازاريك و في با كساني كه استدلال مي كنند كه ممكن است خاستگاه خانوادگي توسط موقعيت كنوني فرد در تقسيم اجتماعي كار مغلوب شود،‏ مخالف اند:‏ به راستي انجام كاري تخصصي و به دست آوردن درآمدي خوب،‏ قادر نيست هويت 29

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي طبقاتي فرد را كه در " طبقه ي خانوادگي " فرد شكل يافته،‏ ريشه كن كند (cf. Ferguson (1979, 1989, 1991) .1979) آرگوسن براي نظريه پردازي ارتباط مسئله زاي بين زنان و طبقه ي اجتماعي استدلال مي كند كه دست كم سه متغير مختلف وجود دارد يعني:‏ كار فردي،‏ خانواده ي پدري،‏ واحد اقتصادي خانوار كنوني،‏ كه طبقه ي اقتصادي-‏ اجتماعي خاص يك فرد را بازگو مي كنند.‏ براي مثال يك زن ممكن است در دو سطح كار كند:‏ به عنوان يك ) پرستار كودك كارگري از طبقه ي كارگر)‏ و همچنين به عنوان عضوي از خانواده،‏ وقتي كه او كار خانه داري،‏ مادري و بچه داري را انجام مي دهد،‏ البته در صورتي كه شوهرش يك پيمانكار ) ثروتمند باشد خرده بورژوا،‏ طبقه ي سرمايه داران كوچك).‏ به ويژه اگر خانواده ي آن زن از اعضاي طبقه ي متوسط متخصص هستند ) زيرا مي گويد پدر و مادرش در دانشگاه تحصيل كرده اند)،‏ اين زن ممكن است عضو طبقه ي كارگر يا طبقه ي متوسط ديده شود و خودش هم خود را اين گونه تصور كند،‏ به اين ترتيب آيا خود او و ديگران،‏ مناسبات كنوني كار مزدي او را تأييد مي كنند ) يا درآمد خانه داري اش تأييد مي كنند.‏ ) طبقه ي اقتصادي فردي اش را كه در اين شرايط طبقه ي كارگر است)‏ و طبقه ي متوسط)‏ و يا خانواده ي پدري اش ) طبقه ي متوسط)‏ را سيلويا والبي با ابهام موجود در طبقه ي اقتصادي زنان خانه دار بدون مزد سر و كار دارد و بر خلاف دلفي (1984) ادعا مي كند كه طبقات جنسي – اقتصادي مربوطه،‏ زنان خانه داري هستند كه شوهران شان از كار آنها سود مي برند و اين شامل تمام زنان و مردان نمي شود،‏ چه خدمات خانگي دريافت كنند و چه نكنند 30 .(Walby 1990) هرچند،‏ والبي از اين موضع دلفي كه تمام زنان را در " طبقه ي جنسي"‏ قرار مي دهد،‏ حمايت مي كند،‏ چون تمام زناني كه به نقش هاي همسري و مادري پدرسالاري هدايت مي شوند،‏ زناني هستند كه به سبب خانه داري

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi