Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي بدون مزد مي توان آنها را استثمار كرد.‏ در اين شرايط ، زن خود را به عنوان عضوي از چهارمين طبقه مي بيند،‏ يعني " طبقه ي جنسي"،‏ و بنابراين خود را در نظام سرمايه داريِ‏ پدرشاهي،‏ به عنوان يك كارگر زن در كار مزدي و يك خانه دار بي مزد در شيفت دوم كاري در خانه اش،‏ فردي استثمار شده مي بيند [ 4 ] ، و بنابراين،‏ اين يك ماهيت مسلم و معين نيست،‏ بلكه يك هويت اجتماعي است كه به دست آمده است.‏ چنين هويتي معمولا از طريق سازماندهي سياسي و ائتلاف با زنان ديگر در محل كار و در خانه ها و انجمن هايشان شكل مي گيرد.‏ از اين ديدگاه،‏ مفهوم طبقه ي جنسي،‏ عينا با مفهوم معرفت شناختي فمينيستي استند پوينت (standpoint) قابل مقايسه است:‏ اين مفهوم يك هويت يا ديدگاه معين و مسلم نيست بلكه تحت شرايط واقعي كسب مي شود.‏ ماكسين مولينوكس (1984) در بيشتر مقالات اش براي درك (Maxine Molyneux) اهميت تفكيك قائل شدن بين طبقه ي اقتصادي و جنسي استدلال مي كند كه به طور مطلق،‏ هيچ " منافع زنانه اي"‏ كه قادر باشد زنان را در مبارزه اي سياسي متحد كند،‏ وجود ندارد.‏ به جاي آن،‏ فرضيه ي او اين است كه زنان هم " منافع كابردي جنسيتي " دارند و هم " منافع استراتژيكي جنسيتي ". منافع كاربردي جنسيتي منافعي هستند كه زنان به واسطه ي تقسيم جنسي كار آن را گسترش مي دهند كه آنها را در برابر كار پرورشيِ‏ حمايت از رفاه جسمي و رواني فرزندان،‏ همسران و اعضاي خانواده با پرستاري كردن،‏ مسئول و جوابگو مي سازد.‏ آنها به واسطه ي منافع كاربردي جنسيتي،‏ درك زنانه ي خود را از منافع شان به عنوان يك زن در مقابل خانواده ، به حمايت از جنبش هاي عامِ‏ زنان براي غذا،‏ آب،‏ كودكان و تأمين اجتماعي،‏ گره مي زنند و حتي برعليه خشونت دولت كه آنها را به منافع اقتصادي طبقاتي ‏ِخانواده هايشان متصل مي كند،‏ مي ايستند.‏ برعكس،‏ منافع استراتژيكي جنسيتي ممكن است زنان را با ديگر منافع اقتصادي طبقاتي تقسيم شده،‏ متحد كند،‏ اين منافع مانند حقوق عليه خشونت فيزيكي 31

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مردانه و حقوق توليد مثل هستند كه زنان را وادار مي كنند تا به عنوان يك طبقه ي جنسي،‏ سلطه ي مردانه را از بين ببرند.‏ مولينوكس تمايز بين منافع جنسيتي كاربردي و منافع جنسيتي استراتژيكي را براي درك تفاوت بين جنبش مردمي زنان در نيكاراگوئه كه بر مطالبات عدالت اقتصادي براي كارگران و كشاورزان در مقابل طبقات مالكين مانند آموزش و پرورش،‏ بهداشت،‏ درمان و مراقبت از مادران،‏ آب آشاميدني،‏ غذا و مسكن مبتني بود و جنبش فمينيستي كه بر سقط جنين قانوني،‏ الزام پدران براي پرداخت هزينه ي فرزندان و حمايت از مادران مجرد و حقوقي عليه تجاوز و خشونت خانگي مبتني بود،‏ به كار برد.‏ او و ديگران از تمايز بين منافع جنسيتي كاربردي و استراتژيك براي مشخص كردن تنش بين جنبش مردمي زنان و جنبش فمينيستي در (Molyneux 2001; Alvarez 1998; امريكاي لاتين استفاده كرده اند (1998 .Foweraker به علاوه،‏ آنا جوناسدوتير Jónasdóttir) (Anna (1994 ,1988) تمايز مشابهي بين الگوهاي مختلف منافع زنان به عنوان نقدي از پارادايم هاي منافع گروهي سياست را توسعه داد.‏ جوناسدوتير استدلال مي كند كه زنان در رأي دادن براي زنان ديگر،‏ يك منفعت قانوني مشترك دارند،‏ احزاب و پارلمان هاي سياسي زنان،‏ مطالبات برابري جنسيتي و ديگر مكانيسم هايي كه به زنان فرصت مي دهد صداي سياسي مشترك خود را گسترش دهند،‏ ولو اينكه محتواي منافع شان،‏ نيازها و اولويت هاي خاصي باشد ممكن است به واسطه ي نژاد و طبقه ي اقتصادي در بين ديگران تغيير يابد.‏ تمايز او و تمايزي كه مولينوكس مطرح كرد،‏ با مقايسه و سنجش الگوهاي مختلف توسعه ي اقتصادي كه توسط نظريه پرداز فمينيست بانك جهاني،‏ كارولين موسر (1993) ارائه شد،‏ نيازهاي جنسيتي كاربردي را در (Carolyn Moser) مقابل نيازهاي جنسيتي استراتژيكي و نه منافع كاربردي و استراتژيكي،‏ تاحدي تغيير داده 32

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :