Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي (1997) (Mohanty) است.‏ اخيرا تمايزات جوناسدوتير توسط موهانتي ، علي رغم تأكيد پست مدرنيست ها بر تفاوت هاي ميان حوزه اي به كار رفته است،‏ تا از اشتراك زنان در كار جنسي شده كه مي تواند يك شالوده ي بيناطبقاتي بسازد تا صداي سياسي مشتركي براي زنان مطالبه كند،‏ دفاع و حمايت مي كند:‏ يك فمينيسم فراملي كه مطالباتي براي بازنمايي سياسي زنان مي سازد و اين پلت فرمِ‏ حقوق انساني زنان به عنوان زن و كارگر را توسعه مي بخشد.‏ با اين حال،‏ كشمكش بين طبقات اقتصادي زنان كه بر منافع شان،‏ نيازهايشان و يا منافع جنسيتيِ‏ خيالي/‏ استراتژيكي شان استوار است هنوز وجود دارد،‏ و بدين منظور هميشه بايد توسط جنبش هاي مردمي براي عدالت اجتماعي اي كه مشمول مسائل زنان نيز مي گردد،‏ عينا وارد مذاكره شود.‏ ديدگاه ديگر راجع به ماهيت مشكل زاي طبقه ي اجتماعي – اقتصادي به گونه اي كه با زنان ارتباط مي يابد،‏ مطالعات تجربي هستند كه نشان مي دهند تضادهاي طبقاتي چگونه هنوز در زندگي روزانه ي زنان نقش مهمي ايفا مي كنند،‏ مثلا وقتي آنها خود را با زنان يا مردان و زنان ديگر مي سنجند يا مقايسه مي كنند،‏ حتي اگر مفهوم " طبقه ي كارگر"‏ ، " طبقه ي متخصص"‏ يا " طبقه ي سرمايه دار"‏ را به كار نبرند.‏ بسياري نشان داده اند كه خود مفهوم طبقه در پيشنيه ي ايالات متحد مبهم و گيج كننده است،‏ اما با اين حال،‏ تضادهاي طبقاتي،‏ هنوز،‏ به سبب محدوديت هاي ساختارهاي اقتصادي مختلف وجود دارند و اجرا مي شوند و براي برخي نسبت به ديگران به شيوه ي متفاوتي عمل مي كنند.‏ باربارا ارنريچ Barbara ) (Ehrenreich (1979) در مقاله اي كلاسيك چنين استدلال مي كند كه اين ابهام طبقاتي،‏ به علت ظهور طبقه ي متخصص – مدير،‏ ايجاد شده كه هم مشتركا برخي منافع طبقه ي سرمايه دار را دارد و هم برخي منافع طبقه ي كارگر را.‏ مطالعات تجربي اي نيز انجام شده است كه نشان مي دهند كه در ميان زنان هنوز تضاد طبقاتي وجود دارد و هر چند به شيوه هاي غير 33

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي مستقيم،‏ اما عمل مي كند.‏ ارنريچ در سال ) 2001) با اتخاذ شرايط زندگي مادي زنان فقير،‏ مطالعه اي تجربي درباره زندگي زنان كارگر كه دستمزدهاي بسيار كمي دارند انجام داد و موضوعات اش را به شيوه اي كاملا متفاوت از مسائلي كه از سوي زنان طبقه ي متوسط و مرفه ناديده گرفته مي شد،‏ قالب بندي كرد.‏ دايان ري (Diane Reay) (2004) مطالعه اي تجربي درباره ي زناني انجام داد كه در خانواده هايي به دنيا آمده و بزرگ شده بودند كه كار يدي مي كردند و ارتباط شان را با مدرسه رفتن بچه هايشان بررسي كرد و پي برد كه آنها از استدلالي استفاده مي كنند كه رابطه ي اختلاف هاي طبقاتي و امكان دسترسي به تحصيل و امكان هاي شغلي را تصديق مي كند،‏ حتي اگر اين مسئله به خودي خود توسط طبقه مشخص نشده باشد.‏ به همين نحو،‏ جولي بتي (Julie Bettie) (2000) يك گفتمان تحليلي مؤثر درباره ي شيوه اي انجام داد كه زنان دانش آموز دبيرستان هاي امريكاي لاتين،‏ اختلاف طبقاتي خود را از طريق مفاهيمي مانند " دختر بچه"،‏ " بلوك سيماني"‏ و " آشغال"‏ به خود يا همسالان شان نسبت مي دهند.‏ مادامي كه ‏"طبقه"‏ هرگز با نام خودش عنوان نشود،‏ اين دسته بندي ها،‏ دختران طبقه ي متوسط را از دختران طبقه ي كارگر يا مطالبات فقرا توسط شاخص هاي نمايش دهنده اي از قبيل لباس،‏ گفتار،‏ محيط زندگي شخص و موفقيت تحصيلي جدا مي كند.‏ تجربيات بلوغ زنان طبقه ي كارگر در مجموعه اي كه توسط تي ارائه شده است.‏ (Tea) (2003) تنظيم شده،‏ مباحث نظري و تجربي درباره ي رابطه ي بين زنان،‏ طبقه و كار و دلالت هاي اين مناسبات براي نظريات سلطه ي مردانه و ستم بر زنان و همچنين براي سيستم هاي ديگر سلطه ي اجتماعي،‏ توسط منابع مهم نظريات و پژوهش هاي جنسيتي،‏ نقش و قدرت حيطه ي زنان و مطالعات جنسي و نيز در تاريخ،‏ جامعه شناسي،‏ انسان شناسي و علم اقتصاد دنبال مي شود.‏ 34

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...