Views
4 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press: 271-313. Tea, Michelle. ed. 2003. Without a Net: The Female Experience of Growing Up Working Class. Emeryville CA: Seal Press. Tokarczyk, Michelle M. and Elizabeth A. Fay. eds. 1993. Working-Class Women in the Academy: Laborers in the Knowledge Factory. Amherst, MA: University of Massachusetts. Tuana, Nancy and Rosemarie Tong. eds. 1995. Feminism and Philosophy. Boulder: Westview. Vogel, Lise. 1995. Woman Questions: Essays for a Materialist Feminism. New York: Routledge. Wittig, Monique. 1992. “One is not Born a Woman”. In The Straight Mind and Other Essays. Boston: Beacon Press. Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Walker, Pat. ed. 1979. Between Labor and Capital. Boston: South End. Young, Iris. 1981. “The Limits of Dual Systems Theory”. In Sargent 1981: 43-70. 49

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي فمينيسم سوسياليست چيست؟ باربارا ارنريچ Ehrenreich) (Barbara فمينيسم سوسياليست مدت هاي مديدي است كه وجود دارد اما درباره ي آن حرف چنداني زده نشده است.‏ شما يك زن در جامعه ي سرمايه داري هستيد.‏ مسائلي شما را برآشفته و عصبي مي كند مانند : شغل،‏ صورت حساب ها و قبض هاي پي در پي ، شوهرتان،‏ مدرسه ي فرزندتان،‏ خانه داري،‏ زيبا شدن يا زيبا نشدن،‏ خوب به نظر آمدن يا نيامدن(‏ و يا همه ي اين موارد نه چيزهايي كه مي شنويد)‏ و غيره.‏ اگر به تمام اين مسائل و به چگونگي در هم تنيده شدن آنها و آنچه بايد اين مسائل را تغيير دهد،‏ فكر كنيد و همچنين هنگامي كه به دور و بر خود نگاهي مي اندازيد تا با چند كلمه به طور خلاصه تمام اين مسائل را با هم جمع بندي كنيد،‏ تقريبا بايد " فمينيسم سوسياليست " را مطرح كنيد.‏ بسياري از ما به طريقي در سوسياليست فمينيسم دخيل شديم.‏ ما به جست و جوي واژه/‏ اصطلاح/‏ عبارتي بوديم كه تمام دغدغه ها و تمام اصول ما را بيان كند اما در روشي كه نه سوسياليستي " و نه " فمينيستي"‏ به نظر برسد.‏ بايد اين را تصديق كنم كه بيشتر " " فمينيست 50

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :
اﻟﻘرآن: ﺣدﯾ ث: : ﻇ ﻣﻠﻔﻮ ات ﺧط ﺑﺔ اﻟ ﺟﻣﻌﺔ: - Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK ...