Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي كارگر تنها قادر است با نبردي انقلابي به جهت تصرف قدرت دولت و با نيروي قهري،‏ خود را و در نهايت تمام مردم را آزاد كند.‏ فمينيسم توجه خود را به ديگر نابرابري ها معطوف مي كند.‏ تمام جوامع انساني با درجات مختلفي از نابرابري بين جنس ها مشخص مي شوند.‏ اگر با يك نگاه،‏ جوامع انساني را با جست و جو از طريق تاريخ سراسر قاره ها بررسي كنيم،‏ مي بينيم كه آنها به طور عادي با اين موارد مشخص شده اند:‏ انقياد زنان به اقتدار مردان،‏ به طور كلي هم در خانواده و هم در اجتماع ؛ تعين بخشيدن زنان به مثابه ي شكلي از مالكيت؛ تقسيم جنسي كار كه در آن زنان به كارهايي مانند بچه داري،‏ انجام خدمات شخصي براي مردان محدود مي شوند و تعيين انواع كار توليدي كه معمولا منزلت اجتماعي پاييني دارند.‏ فمينيست ها به واسطه ي تصادم تقريبا جهان شمول اين چيزها به جست و جوي تفاسيري در " داده هاي"‏ بيولوژيكي اند كه در پس تمام موجوديت اجتماعي انسان قرار گرفته است.‏ به طور مثال طرح اين ايده كه مردان به طور متوسط از نظر جسماني از زنان قوي تر هستند،‏ به خصوص مقايسه ي زنان باردار يا زناني كه كودكان شان را شير مي دهند.‏ به علاوه،‏ مردان قدرت باردار كردن زنان را دارند.‏ بدين سان،‏ اين وجوهي كه نابرابري جنسي اتخاذ مي كند،‏ هرچند متنوع اند،‏ امكان دارد در تحليل نهايي،‏ در تمام فرهنگ ها وجود داشته باشند،‏ همان طور كه واضح است،‏ برتري قدرت جسماني مردان بر زنان تا كنون ادامه يافته است،‏ بدين معني كه آنها در نهايت،‏ به خشونت يا تهديد به خشونت متوسل مي شوند.‏ ريشه ي كهن و بيولوژيكي برتري مردان بر زنان ) واقعيت خشونت مردانه)‏ عموما با قوانين و قراردادهايي كه روابط بين جنس ها را در هر فرهنگ خاص،‏ تنظيم مي كنند،‏ پنهان مي شود.‏ اما در اين تحليل فمينيستي اين مسئله وجود دارد.‏ امكان ضرب و شتم از سوي مردان به مثابه " ي يك اخطار هميشگي به زنان " بد"‏ ) سركش،‏ پرخاشگر)‏ است و زنان"‏ را به خوب 53

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي همدستي با برتري مردانه سوق مي دهد.‏ پاداش براي " خوب"‏ ) " زيبا"‏ ، مطيع ( بودن،‏ در امان بودن از خشونت گاه و بيگاه مردانه و در برخي موارد حمايت اقتصادي است.‏ ماركسيسم اسطوره هايي درباره ي " دموكراسي"‏ و پلوراليسم اش را از هم مي درد تا سيستم حكومت طبقاتي را كه بر پايه ي استثمار اجباري استوار است افشا كند.‏ فمينيسم از طريق اساطير،‏ مسائلي مانند " غريزه"‏ و عشق رومانتيك را به قوانين مردانه اي تقليل مي دهد كه در واقع قوانين زور هستند و آنها را افشا مي كند.‏ هم تحليل ماركسيستي و هم تحليل فمينيستي ما را وادار مي كنند كه بي عدالتي بنيادين را بررسي كنيم.‏ بهترين راه براي خلاص شدن از اين اسطوره ها همان طور كه ماركس گفته است،‏ كوشش براي برقراري نظم يك اجتماع است كه براي ثبات و پايداري خود به اسطوره ها نياز نداشته باشد.‏ مي توان ماركسيسم و فمينيسم را با هم تركيب كرد و آن را"‏ سوسياليست فمينيسم"‏ ناميد.‏ در واقع،‏ شايد اين همان چيزي باشد كه بيشتر سوسياليست فمينيست هاي اغلب دوره ها،‏ به عنوان نوعي پيوند،‏ فمينيسم را به محافل سوسياليستي مي كشانند و سوسياليسم را به محافل فمينيستي.‏ به هر حال،‏ اين كه مردم اين تحير را حفظ مي كنند كه " خب،‏ او زن ) سوسياليست فمينيست)‏ واقعا چه كسي است؟"‏ و مسائلي از اين دست،‏ فرد را به دردسر مي اندازد.‏ اين نوع پرسش ها كه طنيني بسيار ترغيب كننده و با نفوذ،‏ دارند،‏ اغلب مسير ما را متوقف مي سازند:‏ " انتخاب كردن ،" " يك فرد يا ديگري بودن".‏ اما ما مي دانيم كه يك سوسياليست فمينيست،‏ ثبات سياسي دارد.‏ ما در سياست افرادي دوگانه يا خنثي نيستيم.‏ ما براي كسب ثبات سياسي به عنوان فمينيست ، بايد خود را از ديگر فمينيست ها و به عنوان يك ماركسيست،‏ از ديگر ماركسيست ها متمايز كنيم.‏ ما بايد نوعي سوسياليست فمينيست را از فمينيسم،‏ و نوعي سوسياليست فمينيست را از سوسياليسم مشخص و مجزا كنيم(‏ در اينجا از علم لغت شناسي معذرت مي خواهم).‏ تنها در آن هنگام است كه اين امكان 54

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
اﻹﻋﻼ إدا ة اﻟﻜ ا ث اﻹﻋﻼم وإدارة اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ - Ocha-romena.org
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
داﺳﺘﺎن - Ketab Farsi