Views
3 years ago

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ - Tripod

فمينيسم و

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي كارگر تنها قادر است با نبردي انقلابي به جهت تصرف قدرت دولت و با نيروي قهري،‏ خود را و در نهايت تمام مردم را آزاد كند.‏ فمينيسم توجه خود را به ديگر نابرابري ها معطوف مي كند.‏ تمام جوامع انساني با درجات مختلفي از نابرابري بين جنس ها مشخص مي شوند.‏ اگر با يك نگاه،‏ جوامع انساني را با جست و جو از طريق تاريخ سراسر قاره ها بررسي كنيم،‏ مي بينيم كه آنها به طور عادي با اين موارد مشخص شده اند:‏ انقياد زنان به اقتدار مردان،‏ به طور كلي هم در خانواده و هم در اجتماع ؛ تعين بخشيدن زنان به مثابه ي شكلي از مالكيت؛ تقسيم جنسي كار كه در آن زنان به كارهايي مانند بچه داري،‏ انجام خدمات شخصي براي مردان محدود مي شوند و تعيين انواع كار توليدي كه معمولا منزلت اجتماعي پاييني دارند.‏ فمينيست ها به واسطه ي تصادم تقريبا جهان شمول اين چيزها به جست و جوي تفاسيري در " داده هاي"‏ بيولوژيكي اند كه در پس تمام موجوديت اجتماعي انسان قرار گرفته است.‏ به طور مثال طرح اين ايده كه مردان به طور متوسط از نظر جسماني از زنان قوي تر هستند،‏ به خصوص مقايسه ي زنان باردار يا زناني كه كودكان شان را شير مي دهند.‏ به علاوه،‏ مردان قدرت باردار كردن زنان را دارند.‏ بدين سان،‏ اين وجوهي كه نابرابري جنسي اتخاذ مي كند،‏ هرچند متنوع اند،‏ امكان دارد در تحليل نهايي،‏ در تمام فرهنگ ها وجود داشته باشند،‏ همان طور كه واضح است،‏ برتري قدرت جسماني مردان بر زنان تا كنون ادامه يافته است،‏ بدين معني كه آنها در نهايت،‏ به خشونت يا تهديد به خشونت متوسل مي شوند.‏ ريشه ي كهن و بيولوژيكي برتري مردان بر زنان ) واقعيت خشونت مردانه)‏ عموما با قوانين و قراردادهايي كه روابط بين جنس ها را در هر فرهنگ خاص،‏ تنظيم مي كنند،‏ پنهان مي شود.‏ اما در اين تحليل فمينيستي اين مسئله وجود دارد.‏ امكان ضرب و شتم از سوي مردان به مثابه " ي يك اخطار هميشگي به زنان " بد"‏ ) سركش،‏ پرخاشگر)‏ است و زنان"‏ را به خوب 53

فمينيسم و ماركسيسم ترجمه ي نسيم روشنايي همدستي با برتري مردانه سوق مي دهد.‏ پاداش براي " خوب"‏ ) " زيبا"‏ ، مطيع ( بودن،‏ در امان بودن از خشونت گاه و بيگاه مردانه و در برخي موارد حمايت اقتصادي است.‏ ماركسيسم اسطوره هايي درباره ي " دموكراسي"‏ و پلوراليسم اش را از هم مي درد تا سيستم حكومت طبقاتي را كه بر پايه ي استثمار اجباري استوار است افشا كند.‏ فمينيسم از طريق اساطير،‏ مسائلي مانند " غريزه"‏ و عشق رومانتيك را به قوانين مردانه اي تقليل مي دهد كه در واقع قوانين زور هستند و آنها را افشا مي كند.‏ هم تحليل ماركسيستي و هم تحليل فمينيستي ما را وادار مي كنند كه بي عدالتي بنيادين را بررسي كنيم.‏ بهترين راه براي خلاص شدن از اين اسطوره ها همان طور كه ماركس گفته است،‏ كوشش براي برقراري نظم يك اجتماع است كه براي ثبات و پايداري خود به اسطوره ها نياز نداشته باشد.‏ مي توان ماركسيسم و فمينيسم را با هم تركيب كرد و آن را"‏ سوسياليست فمينيسم"‏ ناميد.‏ در واقع،‏ شايد اين همان چيزي باشد كه بيشتر سوسياليست فمينيست هاي اغلب دوره ها،‏ به عنوان نوعي پيوند،‏ فمينيسم را به محافل سوسياليستي مي كشانند و سوسياليسم را به محافل فمينيستي.‏ به هر حال،‏ اين كه مردم اين تحير را حفظ مي كنند كه " خب،‏ او زن ) سوسياليست فمينيست)‏ واقعا چه كسي است؟"‏ و مسائلي از اين دست،‏ فرد را به دردسر مي اندازد.‏ اين نوع پرسش ها كه طنيني بسيار ترغيب كننده و با نفوذ،‏ دارند،‏ اغلب مسير ما را متوقف مي سازند:‏ " انتخاب كردن ،" " يك فرد يا ديگري بودن".‏ اما ما مي دانيم كه يك سوسياليست فمينيست،‏ ثبات سياسي دارد.‏ ما در سياست افرادي دوگانه يا خنثي نيستيم.‏ ما براي كسب ثبات سياسي به عنوان فمينيست ، بايد خود را از ديگر فمينيست ها و به عنوان يك ماركسيست،‏ از ديگر ماركسيست ها متمايز كنيم.‏ ما بايد نوعي سوسياليست فمينيست را از فمينيسم،‏ و نوعي سوسياليست فمينيست را از سوسياليسم مشخص و مجزا كنيم(‏ در اينجا از علم لغت شناسي معذرت مي خواهم).‏ تنها در آن هنگام است كه اين امكان 54

ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول Tables List اﻟﺟدول Table اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ... - GulfBase.com
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش
ﻣﺑﺎدرة (ان ﻻﯾﺗن) en.lighten
ﻣﻮﺟـﺰ اﻹدارة اﻟﺬﮐﻴ ﺔ ﳌﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻮارث اﳌﻨـﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻏﺮﺓ - مستشفى الملك فيصل التخصصي
ﻧﺷــرة اﻟﺗـداول اﻟﻔـﺻــﻟﯾــﺔ Quarterly Trading Bulletin
ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌل ﻣﺎ ﯾطﻟﺑﮫ ﻋﻣﻼؤﻧﺎ، " ". وﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﻣﻟﯾﮫ 2 - Innovative Interfaces Inc.
ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭗ ﺗﻔﺮﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ - نانو
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا - سامان پروانه
اﻟﺸﺎت وﺧﻄﺮه " ﻗﺼﺺ وﻋﺒﺮ " - دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﻓﻧﺎوري ﻧﺎﻧو اﯾران
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
5th GCC EConomiC Forum اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ...
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارھﺎ وﻣﺎھﻲ ا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺠﻮف - SFD
٢٠٠٩ ,سرﺎــﻣ ٢٥ – ٢٣
اﺳت آﯾﺎ ﻗرآن ﮐﻼم آﻓرﯾدﮔﺎر
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آﻧﺪروﯾﺪ آﺑﺎن 90
ـﻫ ١٤٢٧ - ١٤٢٦ ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻌﻠﻟ
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي - Palestinian Central Bureau of Statistics
اﻟﺗﺛﺑﯾت دﻟﯾل
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻧﻊ - نانو
دراﺳﺔ أﺛﺮﻣﺸﺎھﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ
اﻟﺘﻤﺜـﻞ ﻣﻨﺼــﺐ اﻟﺮﺋـﺲ ﻘﺮﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺠﺐ أن ﻜﻮن ﺷﺮﻓﺎً
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ روﺷﻨﮕﺮ - ketab farsi
ENSTRUCT Basic Corporate ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﮐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲّ، Valuation ... - Baladiyat
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ :